ORDIN nr. 166 din 3 august 2012pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 20 august 2012    Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 1.208 din 10 iulie 2012,în baza prevederilor art. 8 lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) şi ale art. 14 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010,având în vedere prevederile art. 85f, 85g, 85h, 85i, 85j şi 85k din Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"),având în vedere prevederile art. 60, 62, 63, 64, 65 şi 66 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 462/ 1.402/2006 pentru aprobarea Normelor de instituire şi gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri de vin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 10 august 2006, şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 532/2007 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de acordare a drepturilor de plantare nouă şi a drepturilor individuale de plantare din rezerva naţională şi regională de drepturi de plantare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2007. (2) Cererile depuse în temeiul actelor normative prevăzute la alin. (1), aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor rezolva în conformitate cu dispoziţiile în vigoare la data înregistrării lor, dacă produc efecte şi după această dată.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Achim Irimescu,secretar de statBucureşti, 3 august 2012.Nr. 166.  +  AnexăNORMA 03/08/2012