HOTĂRÂRE nr. 7 din 16 iunie 2012privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 20 august 2012    Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 14 din 10-11 iunie 2011 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor prin delegare de către Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România,având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 387 din 3 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat şi propunerea formulată de Baroul Alba privind reglementarea conflictului de interese, precum şi dezbaterile din Congres referitoare la acestea,Congresul Avocaţilor, întrunit la 15 iunie 2012 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, hotărăşte:  +  Articolul IStatutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Persoanele care îndeplinesc funcţii în cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi instituţiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurări a Avocaţilor şi filialelor acesteia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotărâri sau decizii ori la încheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru soţul/soţia ori pentru rudele sau afinii până la gradul III inclusiv ale acestora. (2) De asemenea, persoanele indicate la alin. (1) nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial. (3) În cazul existenţei unui conflict de interese, persoanele indicate la alin. (1) sunt obligate să se abţină de la soluţionarea cererii, de la participarea la luarea hotărârii sau deciziei, informând în prealabil, în acest sens, organul profesional corespunzător. (4) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana indicată la alin. (1), soţul/soţia, rudele sau afinii acesteia până la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal de natură patrimonială, care poate influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor acesteia. (5) Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă."2. După articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 74^1, cu următorul cuprins:"Art. 74^1. - Comunicarea răspunsurilor la cererile formulate de avocaţi se va realiza în aceeaşi modalitate prin care aceste cereri au fost transmise baroului, respectiv prin înscris original, expediat prin poştă, prin comunicare fax sau prin e-mail. În mod similar se va proceda în privinţa comunicării soluţiilor adoptate de consiliul baroului în baza unor sesizări sau petiţii formulate de alte persoane, fizice sau juridice."3. La articolul 132, alineatul (6) se abrogă.4. La articolul 311, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Consiliul Institutului este format din 9 membri, desemnaţi pentru o perioadă de 4 ani, conform Statutului INPPA."  +  Articolul IIStatutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PreşedinteleUniunii Naţionale a Barourilor din România,Gheorghe FloreaBucureşti, 16 iunie 2012.Nr. 7.-------