ORDIN nr. 5.223 din 16 august 2012pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 17 august 2012    În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 16 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea III litera A, paragraful trei va avea următorul cuprins:"Concursul este organizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Institutul Limbii Române"2. La secţiunea III litera A punctul 1, paragraful trei se abrogă.3. La secţiunea III litera A punctul 2, paragrafele doi şi opt vor avea următorul cuprins:"Cazierul judiciar se depune doar în cazul în care candidatul este declarat admis, în termen de 30 de zile de la data repartizării..........................................................Concursul constă în evaluarea dosarului."4. La secţiunea III litera A punctul 2, paragrafele nouă şi zece se abrogă.5. La secţiunea III litera A punctul 2, subpunctul a) "Evaluarea dosarului" va avea următorul cuprins:"Evaluarea dosarului constă în acordarea unui punctaj de maximum 25 de puncte, distribuite astfel:Acte de studii - maximum 10 puncte:- diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor umaniste - 10 puncte;- diplomă de licenţă în alt domeniu decât cel al ştiinţelor umaniste - 4 puncte;- diplomă de absolvire a colegiului de institutori şi învăţători - 9 puncte;- diplomă de liceu pedagogic, cu specializarea învăţător - 8 puncte.Se punctează numai diploma cu punctajul cel mai mare.Grad didactic - maximum 5 puncte:- gradul didactic I - 5 puncte;- gradul didactic II - 3 puncte;- gradul didactic definitiv - 2 puncte.Se punctează numai gradul cel mai mare.Vechime în învăţământ - maximum 5 puncteSe acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare an de vechime în învăţământ, dar nu mai mult de 5 puncte.Modul psihopedagogic - 5 puncte- dovada de absolvire a modulului psihopedagogic sau a disciplinelor corespunzătoare acestuia - foaie matricolă sau atestatPunctajul minim necesar este de 14 puncte.Sunt declaraţi admişi candidaţii care cumulează minimum 14 puncte.Rezultatele concursului se afişează pe pagina web a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a Institutului Limbii Române, conform calendarului."6. La secţiunea III litera A punctul 2, subpunctul b) "Interviul" şi paragrafele următoare se abrogă.7. La secţiunea III litera B, primul paragraf va avea următorul cuprins:"Repartizarea orelor de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, în conformitate cu oferta educaţională a partenerilor străini, se face electronic. Repartizarea cuprinde două etape, astfel:"8. La secţiunea III litera B subpunctul a), paragraful doi va avea următorul cuprins:"În cazul punctajelor egale, departajarea se face luând în considerare, în ordine, următoarele criterii:- apropierea de domiciliul din cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care aplică candidatul;- punctajul acordat pentru diploma de studii;- gradul didactic."9. La secţiunea III litera B subpunctul b), paragraful doi va avea următorul cuprins:"În cazul punctajelor egale, departajarea se face luând în considerare, în ordine, următoarele criterii:- apropierea de domiciliul din cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care aplică candidatul;- punctajul acordat pentru diploma de studii;- gradul didactic."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 16 august 2012.Nr. 5.223.-------