HOTĂRÂRE nr. 839 din 7 august 2012privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Primăria Municipiului Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului Clinic de Dermatovenerologie "Prof. Dr. Scarlat Longhin" Bucureşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, calea Şerban Vodă nr. 208-216, sectorul 4, ca urmare a aprobării, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 67/2012, a desfiinţării acestei unităţi sanitare. (2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin mutarea structurilor în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" Bucureşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr. 1, sectorul 3, al cărui management a fost preluat de către Primăria Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Personalul secţiilor cu paturi, al ambulatoriului integrat, al laboratorului de cercetare şi laboratorului de radioterapie, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), se preia de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" Bucureşti. (2) Personalul din structurile paraclinice, cu excepţia celor nominalizate la alin. (1), şi personalul tehnic - economic - administrativ şi de întreţinere, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), se preia de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" Bucureşti, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare din municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3Patrimoniul Spitalului Clinic de Dermatovenerologie "Prof. Dr. Scarlat Longhin" Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" Bucureşti sau de către alte unităţi sanitare publice din reţeaua administraţiei publice locale a municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, astfel cum prevede Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 67/2012, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 11, de la rubrica "Municipiul Bucureşti" se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul sănătăţii,Alexandru Rafila,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 7 august 2012.Nr. 839.-------