ORDIN nr. 1.286 din 7 august 2012pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012    În conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, şi al art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2010,în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) şi al art. 35 din Ordonanţa Guvernului, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 532/2008 pentru aprobarea Regulamentului de închiriere a terenurilor portuare care aparţin domeniului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 8 mai 2008, se abrogă.p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Răducu Valentin Preda,secretar de statBucureşti, 7 august 2012.Nr. 1.286.  +  Anexa REGULAMENTprivind închirierea infrastructurii detransport naval care aparţine domeniului public al statului şi esteconcesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte categoriile de infrastructură de transport naval care aparţin domeniului public al statului, concesionate administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare ce pot fi închiriate, modalitatea de atribuire a acestora, contractul-cadru de închiriere şi cerinţele minime conform acestuia.  +  Articolul 2Categoriile de infrastructură de transport naval care aparţin domeniului public al statului şi pot fi închiriate sunt: a) terenuri neamenajate pe care nu sunt amplasate elemente de suprastructură; b) terenuri amenajate şi neamenajate aferente unor elemente de suprastructură, proprietate privată a administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, denumite în continuare administraţii; c) terenuri amenajate şi neamenajate pe care sunt amplasate elemente de suprastructură, proprietate privată a operatorilor economici; d) platforme, astfel cum sunt definite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.  +  Articolul 3Închirierea se face în baza unui contract prin care administraţia, în calitate de locator, transmite operatorului economic, în calitate de locatar, dreptul de folosinţă temporară a infrastructurii de transport naval prevăzută la art. 2 , în schimbul unei chirii care se constituie venit propriu al administraţiei.  +  Articolul 4Poate deveni locatar orice persoană juridică română sau străină, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Pentru categoriile de infrastructură de transport naval definite la art. 2 , libere de sarcini, administraţiile pot promova închirierea de infrastructură de transport naval cu stabilirea destinaţiei acesteia.  +  Capitolul II Modalitatea de închiriere  +  Articolul 6Închirierea infrastructurii de transport naval prevăzută la art. 2 se desfăşoară astfel: a) pe bază de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru categoriile de infrastructură de transport naval prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi d); b) prin atribuire directă pentru:(i) terenurile prevăzute la art. 2 c); (îi) categoriile de infrastructură de transport naval prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi d), în cazurile enumerate la art. 45.  +  Articolul 7Oportunitatea închirierii infrastructurii de transport naval este aprobată de consiliul de administraţie al administraţiei. Analiza de oportunitate va avea în vedere cel puţin criterii privind creşterea eficienţei, diversificarea activităţilor de operare portuară sau producţie şi compatibilitatea cu activităţile economice ale operatorilor aflaţi în vecinătatea obiectului închirierii.  +  Articolul 8 (1) Consiliul de administraţie al administraţiei aprobă şi valoarea minimă a chiriei de la care începe licitaţia publică deschisă cu strigare şi valoarea chiriei în cazul închirierii prin atribuire directă. (2) La fundamentarea tarifului de închiriere se vor avea în vedere condiţiile de exploatare a infrastructurii de transport naval, obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de administraţii pentru exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul închirierii, ţinându-se cont de anumite criterii, respectiv existenţa accesului direct la cheu a terenului/platformei, existenţa reţelelor de utilităţi în zonă, şi care pot fi puse la dispoziţia locatarilor sub aspectul flexibilizării tarifului.  +  Capitolul III Instrucţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere a infrastructurii de transport naval prin licitaţie publică deschisă cu strigare  +  Articolul 9Licitaţia publică deschisă cu strigare, denumită în continuare licitaţie, pentru închirierea infrastructurii de transport naval se organizează de către administraţii.  +  Articolul 10 (1) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea oportunităţii închirierii infrastructurii de transport de consiliul de administraţie al administraţiei, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament. (2) Anunţul de licitaţie se publică de către administraţie pe site-ul propriu şi în presa internă cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei de închiriere. (3) Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) informaţii generale privind administraţia: denumirea, codul fiscal , adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de email ale persoanei de contact etc.; b) informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea infrastructurii de transport naval ce urmează a fi închiriată; c) informaţii privind procurarea documentaţiei de atribuire, costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentaţie; d) data-limită pentru solicitarea clarificărilor; e) data şi locul depunerii ofertei; f) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de licitaţie; g) data şi locul de reluare a licitaţiei; h) activitatea/activităţile ce pot fi desfăşurate pe infrastructura de transport naval care urmează a fi închiriată, ca urmare a analizei de oportunitate realizată conform prevederilor art. 7.  +  Articolul 11 (1) Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) informaţii generale privind administraţia, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.; b) instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere; c) caietul de sarcini; d) valoarea garanţiei de participare la licitaţie, care va fi de minimum 30% din chiria anuală calculată la valoarea minimă de începere a licitaţiei; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; f) informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare; g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. (2) Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere se aprobă de consiliul de administraţie al administraţiei.  +  Articolul 12Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) informaţii generale privind obiectul închirierii: descrierea şi identificarea infrastructurii de transport naval care urmează să fie închiriată; b) condiţii generale ale închirierii:1. obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;2. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;3. interdicţia subînchirierii bunului închiriat;4. durata închirierii;5. valoarea minimă a chiriei de la care începe licitaţia;6. natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de către administraţie;7. răspunderea locatarului pentru neîndeplinirea obligaţiilor impuse prin caietul de sarcini;8. cauze de încetare a închirierii, altele decât ajungerea la termen;9. alte obligaţii în raport cu obiectul închirierii; c) condiţii speciale ale închirierii: destinaţia, cu programul investiţional, după caz; d) contractul-cadru de închiriere stabilit la nivelul fiecărei administraţii are caracter orientativ şi va cuprinde următoarele cerinţe minime:1. părţile contractante;2. obiectul contractului;3. durata închirierii;4. valoarea chiriei;5. condiţiile şi termenele de plată;6. clauză minimă de performanţă specifică activităţii economice ce se va desfăşura în legătură cu bunurile închiriate şi modalitatea de urmărire a îndeplinirii acestuia, după caz. În toate cazurile în care se aplică, clauza minimă obligatorie de performanţă va fi reprezentată de rata de încărcare sau descărcare a navelor exprimată în tone/zi sau alt parametru echivalent;7. garanţii;8. drepturile şi obligaţiile părţilor;9. încetarea contractului;10. forţa majoră;11. litigii;12. rezilierea/încetarea contractului;13. clauza potrivit căreia contractul încetează în cazul folosirii de către locatar de lucrători portuari neînregistraţi la administraţie;14. alte termene şi condiţii.  +  Articolul 13Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere se elaborează de către administraţie şi fac parte din documentaţia de atribuire.  +  Articolul 14 (1) Comisia de licitaţie este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5 (cinci), dintre care unul este preşedinte şi unul este reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. (2) Componenţa comisiei de licitaţie, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc prin decizie a directorului general al administraţiei. (3) Fiecare dintre membrii comisiei de licitaţie beneficiază de câte un vot. (4) Deciziile comisiei de licitaţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor. (5) Membrii comisiei de licitaţie, precum şi supleanţii lor sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a documentaţiei de participare, care se va păstra alături de dosarul închirierii. (6) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de licitaţie va sesiza de îndată administraţia despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile dintre membrii supleanţi. (7) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de licitaţie numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare din cauza incompatibilităţii, unui cazfortuit sau a forţei majore.  +  Articolul 15Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt: a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor depuse; b) întocmirea listei cuprinzând participanţii admişi pentru licitaţie; c) monitorizarea desfăşurării licitaţiei; d) întocmirea proceselor-verbale ale licitaţiei; e) întocmirea raportului final al licitaţiei; f) desemnarea ofertei câştigătoare.  +  Articolul 16 (1) Comisia de licitaţie este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. (2) Comisia de licitaţie adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 17Membrii comisiei de licitaţie au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.  +  Articolul 18 (1) Documentele de participare la licitaţie se depun la sediul administraţiei cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul licitaţiei, precizându-se data şi ora. (2) Fiecare participant poate depune doar o singură documentaţie pentru aceeaşi suprafaţă de teren/platformă ce face obiectul închirierii.  +  Articolul 19Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către participantul la licitaţie.  +  Articolul 20Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi. În caz contrar se reia procedura de licitaţie la o dată ulterioară, aşa cum este prevăzut în anunţul de licitaţie.  +  Articolul 21 (1) În urma licitaţiei, comisia de licitaţie stabileşte drept câştigător al licitaţiei participantul care oferă preţul cel mai mare al chiriei, iar secretarul acesteia întocmeşte raportul de adjudecare, semnat de toţi membrii comisiei. (2) În baza raportului de adjudecare, comisia de licitaţie, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, comunică rezultatul licitaţiei tuturor participanţilor. Totodată, comunică motivele care au stat la baza respingerii participanţilor declaraţi necâştigători.  +  Articolul 22 (1) Contestaţiile vor fi formulate în scris şi se vor depune la sediul administraţiei în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului adjudecării licitaţiei. (2) Comisia de licitaţie analizează contestaţiile şi va răspunde în scris în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 23Procedura de închiriere a infrastructurii de transport naval prin licitaţie se suspendă până la soluţionarea contestaţiilor.  +  Articolul 24Contractul de închiriere se semnează în maximum 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului licitaţiei.  +  Articolul 25În cazul în care câştigătorul licitaţiei refuză încheierea contractului, acesta pierde garanţia de participare la licitaţie, iar procedura de licitaţie pentru închirierea infrastructurii de transport naval se reia.  +  Articolul 26 (1) Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă în conformitate cu prevederile art. 12 lit. d). (2) Contractul de închiriere poate să conţină şi alte clauze contractuale.  +  Articolul 27 (1) După semnarea contractului de închiriere, locatarul este obligat, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, să constituie o garanţie contractuală privind buna execuţie a contractului, acoperind riscul de neplată a chiriei şi având valoarea a 3 chirii lunare. Garanţia va putea fi constituită printr-o scrisoare de garanţie bancară, prin consemnarea sumelor într-un cont al administraţiei sau prin cont escrow ori prin transformarea garanţiei de participare la licitaţie în garanţie de bună execuţie a contractului. (2) Contractul intră în vigoare la data semnării lui, dar obligaţia administraţiei de predare a infrastructurii de transport naval către locatar se naşte numai după data constituirii garanţiei contractuale. În cazul în care locatarul nu constituie garanţia în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data semnării contractului, acesta este reziliat de plin drept fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.  +  Articolul 28 (1) În situaţia în care câştigătorul licitaţiei este o persoană juridică străină care provine dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene şi nu aparţine Spaţiului Economic European, acesta trebuie să deschidă o filială sau un sediu secundar pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în maximum 60 de zile calendaristice de la adjudecarea licitaţiei. (2) În cazul nerespectării prevederilor de la alin. (1), câştigătorul licitaţiei pierde garanţia de participare la licitaţie, iar procedura de licitaţie pentru închirierea infrastructurii de transport naval se reia.  +  Articolul 29În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de închiriere şi cu respectarea prevederilor art. 27 se va face predarea infrastructurii de transport naval de către administraţie locatarului, printr-un proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părţi.  +  Articolul 30Durata contractului de închiriere este de maximum 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia o singură dată, pe o perioadă nu mai mare de 10 (zece) ani. Administraţia nu va putea refuza cererea de prelungire, fără motive temeinice, respectiv în condiţiile în care locatarul şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate prin contract.  +  Articolul 31 (1) Locatarul va putea încheia cu administraţia contracte pentru prestarea serviciilor de furnizare a utilităţilor şi va suporta costurile necesare executării lucrărilor de racordare. (2) În cazul în care administraţia nu are capacităţi disponibile, locatarul va încheia contracte pentru prestarea serviciilor de furnizare a utilităţilor cu alţi operatori economici.  +  Articolul 32Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.  +  Articolul 33Contractul de închirierepoate înceta înainte de termen, prin acordul părţilor în condiţiile stabilite prin contract.  +  Articolul 34La încetarea contractului de închiriere, înainte de sau la termen, locatarul va elibera infrastructura de transport naval de toate bunurile mobile aflate în proprietatea sa. Pentru bunurile imobile care au format obiectul unui program investiţional al locatarului, contractele de închiriere vor conţine clauze care să stabilească posibilitatea de despăgubire a locatarului, în funcţie de natura juridică a acestor bunuri imobile şi de disponibilitatea administraţiei de a le prelua.  +  Capitolul IV Instrucţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin atribuire directă a terenurilor prevăzute la art. 2 lit. c)  +  Articolul 35 (1) Contractele de închiriere pentru terenurile prevăzute la art. 2 lit. c) se încheie în formă scrisă în conformitate cu prevederile art. 12 lit. d). (2) Contractul de închiriere poate să conţină şi alte clauze contractuale.  +  Articolul 36Contractul de închiriere se semnează în maximum 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data obţinerii acordului de închiriere directă din partea consiliului de administrare al administraţiei.  +  Articolul 37 (1) După semnarea contractului de închiriere, locatarul este obligat, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, să constituie o garanţie contractuală privind buna execuţie a contractului, acoperind riscul de neplată a chiriei şi având valoarea a 3 chirii lunare. Garanţia va putea fi constituită printr-o scrisoare de garanţie bancară, prin consemnarea sumelor într-un cont al administraţiei sau prin cont escrow ori prin transformarea garanţiei de participare la licitaţie în garanţie de bună execuţie a contractului. (2) Contractul intră în vigoare la data semnării sale, dar obligaţia administraţiei de predare a infrastructurii de transport naval către locatar se naşte numai după data constituirii garanţiei contractuale. În cazul în care locatarul nu constituie garanţia în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data semnării contractului, acesta este reziliat de plin drept fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.  +  Articolul 38În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de închiriere şi cu respectarea prevederilor art. 37 se va face predarea terenului de către administraţie locatarului, printr-un proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părţi.  +  Articolul 39Durata contractului de închiriere a terenului aferent unor elemente de suprastructură, proprietate privată a operatorului economic, se va stabili în funcţie de tipul suprastructurii, după caz.  +  Articolul 40La încetarea contractului de închiriere, înainte de sau la termen, locatarul va elibera infrastructura de transport naval de toate bunurile mobile aflate în proprietatea sa. Pentru bunurile imobile care au format obiectul unui program investiţional al locatarului, contractele de închiriere vor conţine clauze care să stabilească posibilitatea de despăgubire a locatarului, în funcţie de natura juridică a acestor bunuri imobile şi de disponibilitatea administraţiei de a le prelua.  +  Articolul 41 (1) Locatarul va putea încheia cu administraţia contracte pentru prestarea serviciilor de furnizare a utilităţilor şi va suporta costurile necesare executării lucrărilor de racordare. (2) În cazul în care administraţia nu are capacităţi disponibile, locatarul va încheia contracte pentru prestarea serviciilor de furnizare a utilităţilor cu alţi operatori economici.  +  Articolul 42Contractele pentru prestarea serviciilor de furnizare a utilităţilor încheiate cu locatarul înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament rămân în vigoare până la data expirării.  +  Articolul 43Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.  +  Articolul 44Contractul de închiriere poate înceta înainte de termen, prin acordul părţilor în condiţiile stabilite prin contract.  +  Capitolul V Instrucţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin atribuire directă a infrastructurii de transport naval prevăzută la art. 2 lit. a), b) şi d)  +  Articolul 45Infrastructura de transport naval prevăzută la art. 2 lit. a), b) şi d) se închiriază prin atribuire directă, în baza solicitării către administraţie, în următoarele situaţii: a) în vederea suplimentării cu cel mult 10% a suprafeţei închiriate de un locatar, cu acordul scris al locatarilor care se învecinează direct cu suprafaţa care urmează să fie suplimentată, pe o durată egală cu durata contractului în baza căruia deţine suprafaţa iniţială; b) în vederea amplasării unor echipamente şi materiale aparţinând autorităţilor publice ale statului; c) pentru desfăşurarea unei activităţi de către operatori economici pe o singură perioadă de maximum 6 (şase) luni; d) pentru organizările de şantier, în baza contractelor de execuţie lucrări ori de prestări servicii, în situaţia în care administraţia are calitatea de beneficiar al lucrării/serviciului sau lucrarea este un obiectiv de investiţii de utilitate publică, până la finalizarea lucrării/serviciului/investiţiei; e) pentru efectuarea, din raţiuni tehnologice, probate printr-un raport de expertiză tehnică, de schimburi între locatari diferiţi a unor terenuri/platforme închiriate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, pe o durată egală cu durata fiecăruia dintre contractele în baza cărora se deţin suprafeţele iniţiale; f) pentru efectuarea, din raţiuni tehnologice, probate printr-un raport de expertiză tehnică, de schimburi de părţi de terenuri/platforme aflate în imediata vecinătate între locatari diferiţi a unor terenuri închiriate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, pe o durată egală cu durata fiecăruia dintre contractele în baza cărora se deţin suprafeţele iniţiale; g) pentru relocarea unor suprafeţe în vederea îndeplinirii unor condiţii de mediu, pe o durată egală cu durata contractelor în baza cărora deţin suprafeţele iniţiale.  +  Articolul 46 (1) Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, în conformitate cu prevederile art. 12 lit. d). (2) Contractul de închiriere poate să conţină şi alte clauze contractuale.  +  Articolul 47Contractul de închiriere se semnează în maximum 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data obţinerii acordului de închiriere directă din partea consiliului de administraţie al administraţiei.  +  Articolul 48 (1) După semnarea contractului de închiriere, locatarul este obligat, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, să constituie o garanţie contractuală privind buna execuţie a contractului, acoperind riscul de neplată a chiriei şi având valoarea a 3 chirii lunare. Garanţia va putea fi constituită printr-o scrisoare de garanţie bancară, prin consemnarea sumelor într-un cont al administraţiei sau prin cont escrow ori prin transformarea garanţiei de participare la licitaţie în garanţie de bună execuţie a contractului. (2) Contractul intră în vigoare la data semnării lui, dar obligaţia administraţiei de predare a infrastructurii de transport naval către locatar se naşte numai după data constituirii garanţiei contractuale. În cazul în care locatarul nu constituie garanţia în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data semnării contractului, acesta este reziliat de plin drept fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.  +  Articolul 49În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere şi cu respectarea prevederilor art. 48 se va face predarea infrastructurii de transport naval de către administraţie locatarului, printr-un proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părţi.  +  Articolul 50 (1) Locatarul va putea încheia cu administraţia contracte pentru prestarea serviciilor de furnizare a utilităţilor şi va suporta costurile necesare executării lucrărilor de racordare. (2) În cazul în care administraţia nu are capacităţi disponibile, locatarul va putea încheia contracte pentru prestarea serviciilor de furnizare a utilităţilor cu alţi operatori economici.  +  Articolul 51În situaţia prevăzută la art. 45 lit. a), e), f) şi g) contractul de închiriere va constitui act adiţional/anexă la contractele de închiriere a infrastructurii de transport naval încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 52La încetarea contractului de închiriere, înainte de sau la termen, locatarul va elibera infrastructura de transport naval de toate bunurile mobile aflate în proprietatea sa. Pentru bunurile imobile care au format obiectul unui program investiţional al locatarului, contractele de închiriere vor conţine clauze care să stabilească posibilitatea de despăgubire a locatarului, în funcţie de natura juridică a acestor bunuri imobile şi de disponibilitatea administraţiei de a le prelua.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 53Prevederile prezentului regulament se vor aplica exclusiv contractelor de închiriere încheiate între administraţii şi locatari ulterior intrării în vigoare a regulamentului. Toate contractele de închiriere încheiate între administraţii sau precursoarele acestora, dacă este cazul, şi locatari, anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, vor rămâne supuse, pe toată durata lor, reglementărilor în vigoare la data încheierii lor şi niciuna dintre condiţiile prevăzute în aceste contracte nu va putea fi considerată modificată ca efect al prezentului regulament.----