HOTĂRÂRE nr. 831 din 7 august 2012privind completarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (1) al articolului II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 30 noiembrie 2011, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor de grant/strategice finanțate prin Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare, se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum și celor depuse după această dată.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor europene,
  Răzvan Cotovelea,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 7 august 2012.Nr. 831.----