LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 13 ianuarie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute în prezenta lege, este Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aflată în subordinea Guvernului."2.Articolul 4 alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) O cota-parte din tarifele încasate de comisie, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de expertizare tehnica, examinare şi control, în vederea autorizării activităţilor nucleare prevăzute la art. 2, se face venit la bugetul de stat; restul din tarifele încasate poate fi utilizat de comisie pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, dotări şi investiţii specifice acestor activităţi, evidentiindu-se într-un cont separat ca surse extrabugetare. Cotele respective se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac în condiţiile prevăzute la art. 8-10 şi la art. 13."4. Articolul 16 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Activităţile în care se utilizează materiale cu activitate totală sau cu concentraţie masica scăzută, generatorii de radiatii ionizante de tipul aprobat de comisie şi orice tuburi electronice care îndeplinesc limitele şi criteriile de exceptare prevăzute în standardele internaţionale, astfel încât riscurile aferente activităţii sau sursei sunt minimum acceptate, se exceptează, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevăzut în prezenta lege."5. Articolul 19 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Combustibilul nuclear poate fi deţinut numai de persoane juridice. Se interzice deţinerea combustibilului nuclear fără a poseda pentru acesta autorizaţia de deţinere, precum şi una dintre următoarele autorizaţii: de producere, depozitare, tratare, prelucrare, utilizare, transport, import sau export, în acord cu activităţile pe care le desfăşoară, eliberate în conformitate cu prevederile art. 18 şi art. 20-22."6. La articolul 28 se introduc alineatele (3) şi (4), care vor avea următorul cuprins:"(3) Autorizaţia sau permisul de exercitare, emis în baza prevederilor prezentei legi, nu îl scuteşte pe titular de respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. (4) Comisia va stabili modalităţile concrete de aplicare a prezentei legi ori de câte ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice în materie, acordând prioritate respectării condiţiilor de desfăşurare în siguranţa a activităţilor nucleare."7. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activităţilor nucleare, prevăzute în anexa nr. 3, au drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi obligaţiile şi atribuţiile prevăzute la art. 32, în limitele competentelor stabilite de lege. (2) În caz de nesupunere la control sau de nesupunere faţă de oricare dintre dispoziţiile sale, comisia poate cere autorităţilor competente fie sa procedeze la executarea silită, fie sa întreprindă o ancheta. Comisia poate cere intervenţia reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei sau, în cazuri de urgenta, poate întreprinde, din proprie iniţiativă, măsuri asiguratorii de securitate nucleara, urmând ca toate cheltuielile aferente să fie rambursate de către titularul autorizaţiei de bunăvoie sau prin executare silită."8. Capitolul V va avea următorul titlu:"Atribuţii şi raspunderi"9. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - În afară atribuţiilor prevăzute explicit de lege, comisia: a) propune iniţierea proiectelor de lege, de hotărâri ale Guvernului şi elaborează reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii; b) elaborează instrucţiuni cu caracter obligatoriu, precum şi reglementări de securitate nucleara privind asigurarea calităţii şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, protecţia împotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului înconjurător şi a bunurilor materiale, protecţia fizica, evidenta, păstrarea şi transportul materialelor radioactive şi a materialelor fisionabile speciale, precum şi gestionarea deşeurilor radioactive; c) aproba, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa la asigurarea intervenţiei; d) elaborează proceduri pentru urmărirea radioactivitatii mediului şi asigura supravegherea permanenta a acesteia pe teritoriul naţional; e) iniţiază, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu Agenţia Internationala pentru Energia Atomica (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energia Nucleara (A.E.N.) şi cu alte organizaţii internaţionale specializate în domeniul reglementărilor şi controlului activităţilor nucleare; cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state; f) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizica, transportul materialelor fisionabile şi radioactive, protecţia împotriva radiatiilor, asigurarea calităţii şi securitatea nucleara a instalaţiilor; g) informează prompt autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi Ministerul Apărării Naţionale asupra oricărei cresteri semnificative a radioactivitatii mediului; h) cooperează cu ale organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionarii în condiţii de siguranţă a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, în corelatie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei; i) asigura informarea publicului prin publicaţii oficiale, comunicate de presa; organizează audieri sau anchete, după caz; j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul reglementărilor şi al controlului activităţilor nucleare."10. Articolul 37 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Comisia va organiza, potrivit legii, reţeaua de supraveghere a radioactivitatii mediului pe teritoriul României, asigurând fluxul informaţional necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului."11. Articolul 37 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Comisia informează, ori de câte ori este necesar, autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi Ministerului Apărării Naţionale asupra celor constatate în activitatea de supraveghere exercitată şi colaborează cu acestea în vederea stabilirii măsurilor necesare."12. Articolul 38 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:"b) introducerea în domeniul medical, pentru diagnostic şi tratament medical, a surselor închise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante şi a produselor farmaceutice care conţin materiale radioactive;"13. Articolul 44 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Efectuarea unei activităţi dintre cele prevăzute la art. 2, la art. 24 alin. (1) şi la art. 38 alin. (1), fără a avea autorizaţie corespunzătoare prevăzută de lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte după cum urmează: a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, activităţile prevăzute la art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, amplasarea, producţia, construcţia sau montajul obiectivelor sau instalaţiilor nucleare, la art. 2 lit. b), d) şi g), la art. 24 alin. (1), precum şi la art. 38 alin. (1); b) cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activităţi prevăzute la art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalaţiilor nucleare şi la art. 2 lit. c), e) şi f)."14. Punctul 1 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"1. Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare."  +  Articolul 2Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANU ---------