ORDONANTA nr. 14 din 29 ianuarie 1998privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Instituţiile publice a căror finanţare se asigura, potrivit legii, integral din venituri extrabugetare au dreptul sa dispună asupra destinaţiei veniturilor, în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate de organele cărora le sunt subordonate, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 2Pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltării instituţiilor publice prevăzute la art. 1, acestea au obligaţia sa rezerve anual, din veniturile realizate, o sumă cel puţin egala cu cea corespunzătoare amortizarii mijloacelor fixe de care dispun, calculată potrivit dispoziţiilor legale aplicabile agenţilor economici, pe baza valorii mijloacelor fixe, reevaluata potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Salarizarea personalului din instituţiile publice menţionate la art. 1 se face potrivit art. 4 alin. (2) din Legea salarizarii nr. 14/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 9 februarie 1991, prin negocieri colective sau, după caz, individuale, între persoanele juridice care angajează şi salariaţii sau reprezentanţii acestora, în funcţie de posibilităţile financiare ale persoanei care angajează. (2) La stabilirea grilei de salarizare a personalului se va urmări asigurarea unui echilibru cu salariile oferite pe piaţa forţei de muncă pentru activităţi similare.  +  Articolul 4Instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare au obligaţia ca prin bugetele de venituri şi cheltuieli să asigure sumele necesare achitării tuturor obligaţiilor financiare pentru a se evita producerea de arierate.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare au obligaţii financiare neachitate la scadenta, nu vor putea aplica prevederile art. 3 până la achitarea integrală a acestora, personalul beneficiind în continuare de drepturile salariale prevăzute pentru instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat. (2) În situaţia în care instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, după aplicarea prevederilor art. 3, înregistrează obligaţii financiare neachitate la scadenta, până la achitarea acestora vor acorda drepturile salariale la nivelul celor stabilite pentru personalul instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 6 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 4 şi 5 constituie contravenţie şi atrage sancţionarea persoanelor vinovate cu amendă contravenţională de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, concomitent cu recuperarea sumelor prevăzute la art. 5. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Curţii de Conturi.  +  Articolul 7Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare.  +  Articolul 8În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţie contrară se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-------