HOTĂRÂRE nr. 768 din 25 iulie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti."2. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii."3. La articolul 3 alineatul (1), literele b), n) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) adună date, documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat drepturile şi libertăţile omului în anii regimului comunist şi pe baza acestora sesizează organele de cercetare penală, indiferent de timpul şi de circumstanţele în care acestea s-au petrecut;....................................................................... n) efectuează studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii regimului comunist şi a fenomenului exilului românesc;....................................................................... q) finanţează editarea şi reeditarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi, studii, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi video, colecţii de documente, albume fotografice;"4. La articolul 3 alineatul (1), după litera t) se introduc două noi litere, literele ţ) şi u), cu următorul cuprins:"ţ) prezintă activiştii de partid, militarii, angajaţii civili şi magistraţii care lucrau în cadrul aparatului represiv de partid şi de stat; u) identifică abuzurile şi crimele săvârşite, ordonate sau inspirate de către persoanele care au ocupat funcţiile prevăzute la lit. ţ)."5. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) realizarea de studii, analize, cercetări, proiecte şi programe în exercitarea atribuţiilor instituţionale, în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;"6. La articolul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) iniţierea, stabilirea, dezvoltarea şi susţinerea de raporturi de colaborare şi cooperare cu alte unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, ale Parlamentului României, ale Administraţiei Prezidenţiale, Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate în România şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale şi internaţionale, care au un obiect de studiu de interes comun;"7. La articolul 4^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul ştiinţific se întruneşte de câte ori este necesar şi funcţionează după principiul egalităţii membrilor săi. Consiliul ştiinţific este întrunit legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi."8. La articolul 4^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Pe durata desfăşurării întrunirii Consiliului ştiinţific, cheltuielile de cazare şi transport pot fi acoperite din bugetul Institutului."9. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Preşedintele executiv este încadrat şi salarizat la nivelul funcţiei asimilate cu funcţia de demnitate publică de conducător al instituţiilor din subordinea Guvernului."10. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Preşedintele executiv adoptă prin ordin normativele de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Institutului, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Acestea se supun aprobării ordonatorului principal de credite."11. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În activitatea sa, preşedintele executiv este ajutat de un comitet director format din directorul executiv, secretarul executiv şi directorii de departamente."12. La articolul 5, alineatul (6) se abrogă.13. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În cadrul Institutului poate fi delegat, în condiţiile legii, personal specializat din Ministerul Public şi Ministerul Administraţiei şi Internelor."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele executiv al Institutului deInvestigare a Crimelor Comunismului şiMemoria Exilului Românesc,Dan-Andrei MuraruMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 25 iulie 2012.Nr. 768.________