ORDONANTA nr. 13 din 29 ianuarie 1998privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICCodul de procedură civilă se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 261 va avea următorul cuprins:"Art. 261. - Hotărârea se da în numele legii şi va cuprinde:1. arătarea instanţei care a pronunţat-o şi numele judecătorilor care au luat parte la judecata;2. numele, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul părţilor, calitatea în care s-au judecat; numele mandatarilor sau al reprezentanţilor legali şi al avocaţilor;3. obiectul cererii;4. dispozitivul;5. calea de atac şi termenul în care se poate exercita;6. arătarea ca pronunţarea s-a făcut în şedinţa publică, precum şi semnăturile judecătorilor şi ale grefierului. Lipsa semnaturilor poate fi complinita oricând.Părerea judecătorilor rămaşi în minoritate se va consemna în josul hotărârii.Hotărârea se va comunică părţilor, în copie, în cazul în care aceasta este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a unei cai ordinare de atac. Comunicarea se va face în termen de 7 zile de la pronunţarea hotărârii.În cazul în care împotriva hotărârii se declara una dintre căile de atac prevăzute de lege, se vor redacta, sub semnatura judecătorilor, motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi motivele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor, care vor face corp comun cu hotărârea. Părerea motivată a judecătorilor rămaşi în minoritate va trebui redactată în acelaşi timp cu motivarea hotărârii.Hotărârile pronunţate de instanţa de recurs vor cuprinde, în toate cazurile atât menţiunile prevăzute la alin. 1, cat şi motivarea instanţei. Redactarea hotărârii se va face în termen de 20 de zile de la pronunţare.Dacă instanţa a fost alcătuită din mai mulţi judecători, preşedintele va putea insarcina pe unul dintre ei cu redactarea hotărârii şi, dacă este cazul, a motivarii.În cazul în care, după pronunţare, unul dintre judecători este în imposibilitate de a semna hotărârea sau motivarea, preşedintele instanţei o va semna în locul sau, iar dacă cel în imposibilitate să semneze este grefierul, hotărârea va fi semnată de grefierul-şef, făcându-se menţiune despre cauza care l-a împiedicat pe judecător sau pe grefier să semneze hotărârea ori, dacă este cazul, motivarea.Dacă partea prezenta la pronunţarea hotărârii în şedinţa publică solicita motivarea acesteia, dispoziţiile alin. 5 se aplică în mod corespunzător. Despre toate acestea se va lua act prin încheiere."2. Articolul 264 va avea următorul cuprins:"Art. 264. - În cazul în care motivarea hotărârii este necesară potrivit art. 261 alin. 4, ea se va face în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrării la instanţa a caii de atac sau a cererii Ministerului Justiţiei ori a Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie de a le fi trimis dosarul spre examinare în vederea declarării recursului în anulare sau în interesul legii."3. După alineatul 1 al articolului 266 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:"În cazul în care îşi găsesc aplicare dispoziţiile art. 261 alin. 4, motivarea se ataşează hotărârii atât la dosarul cauzei, cat şi la dosarul de hotărâri al instanţei."4. Alineatul 3 al articolului 266 se abroga.5. Alineatul 1 al articolului 284 va avea următorul cuprins:"Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii redactate, după caz, potrivit art. 261 alin. 1 şi 2 sau alineatul ultim al aceluiaşi articol, dacă legea nu dispune altfel."6. Articolul 287 va avea următorul cuprins:"Art. 287. - Cererea de apel cuprinde:1. numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în Registrul comerţului, codul fiscal, contul bancar, numărul de telefon şi numărul de fax;2. arătarea hotărârii care se ataca;3. semnatura.Cerinţele de la alin. 1 pct. 2 şi 3 sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. Lipsa semnăturii poate fi împlinită în condiţiile art. 133 alin. 2."7. Articolul 288 va avea următorul cuprins:"Art. 288. - La cererea de apel se vor alătură atâtea copii câţi intimaţi sunt.Apelul se depune la instanţa a carei hotărâre se ataca, sub sancţiunea nulităţii.Primind cererea de apel, preşedintele instanţei va dispune înregistrarea ei, redactarea motivarii potrivit art. 261 alin. 4 şi comunicarea acesteia tuturor părţilor şi procurorului, dacă acesta a participat la judecarea cauzei."8. După articolul 288 se introduce articolul 288^1, cu următorul cuprins:"Art. 288^1. - După comunicarea motivarii hotărârii potrivit art. 288, părţile vor motiva apelul în fapt şi în drept, prezentând şi dovezile invocate în susţinerea apelului, într-un termen de 15 zile de la comunicare. În cazul prevăzut de art. 261 alineatul ultim, termenul pentru motivarea apelului se socoteşte de la comunicarea hotărârii.Când dovezile propuse sunt martori sau înscrisuri nearătate la prima instanţa, se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 112 pct. 5.Preşedintele va inainta instanţei de apel dosarul, împreună cu apelurile făcute, numai după împlinirea termenului de motivare a apelului pentru toate părţile.Cu toate acestea, apelul va fi trimis de îndată, dacă s-a făcut cerere pentru suspendarea executării hotărârii primei instanţe."9. Articolul 301 va avea următorul cuprins:"Art. 301. - Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii ce se ataca, redactată, după caz, potrivit art. 261 alin. 1 şi 2 sau alineatului ultim al aceluiaşi articol, dacă legea nu dispune altfel. Dispoziţiile art. 284 alin. 2-4 şi ale art. 288 alin. 3 se aplică în mod corespunzător."10. Articolul 303 va avea următorul cuprins:"Art. 303. - Recursul se va motiva în termen de 15 zile de la comunicarea motivarii hotărârii. Dispoziţiile art. 288^1 alin. 1 sunt aplicabile.Fiecare motiv de recurs va fi arătat şi dezvoltat separat.În cazurile în care Ministerul Public a participat în proces, se va depune o copie de pe motivele de recurs pentru procuror.Preşedintele instanţei care primeşte cererea şi motivele de recurs va putea să le înapoieze părţii prezente, dacă nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi refăcute, prelungind termenul de recurs sau, după caz, de motivare a recursului cu 5 zile.După împlinirea termenului de motivare a recursului pentru toate părţile, instanţa a carei hotărâre este recurată va inainta instanţei de recurs dosarul, împreună cu dovezile de îndeplinire a procedurii de comunicare a hotărârii."PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Dinu Ianculescu,secretar de stat-------