LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010 (*republicată*)privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 7 august 2012  ______________ Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 iulie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 283/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 7 ianuarie 2011.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește modul de înființare, organizare și funcționare a camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală județene și a Camerei Agricole Naționale, denumite în continuare camere agricole.(2) Termenii utilizați în prezenta lege sunt definiți în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Camerele agricole sunt instituții private de interes public, nonprofit, cu personalitate juridică, create în scopul:a) reprezentării și promovării intereselor fermierilor agricoli, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural și agroturism, denumite în continuare domenii ale agriculturii și conexe;b) consultanței și promovării politicii agricole comune, a programelor naționale de dezvoltare rurală, a strategiei și politicilor României de susținere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale și aplicate, cu toate ramurile ei și conexe;c) intensificării absorbției fondurilor europene în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, pescuit și acvacultură;d) formării profesionale, al extensiei și consultanței în domeniile agriculturii și conexe.(2) Funcționarea camerelor agricole răspunde obiectivului de descentralizare a administrației publice centrale prin înființarea unei rețele naționale de structuri autonome private ce promovează interesul public general, prin acțiune la nivel local și prin integrarea specificului zonal în procesul de elaborare a politicilor diferențiate pe sectoare de agricultură.(3) Camerele agricole județene pot înființa camere agricole zonale fără personalitate juridică.(4) Camerele agricole reprezintă partenerul de dialog al autorităților publice cu competențe în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și conexe, precum și al celorlalte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale, pe domeniile de competență. Consultarea camerelor agricole este obligatorie pentru orice situație care privește domeniul de activitate al acestora.  +  Articolul 3Camerele agricole pot înființa societăți comerciale sau pot participa în acționariatul societăților comerciale înființate, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Administrației și Internelor, autoritățile publice județene și locale, precum și asociațiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale producătorilor agricoli conlucrează, prin reprezentanți, în vederea asigurării cadrului adecvat de înființare, organizare și funcționare a camerei agricole la nivel județean și național, în condițiile legii.  +  Articolul 5Camerele agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui județ și vor fi structurate astfel:a) camere agricole județene la nivel județean, formate din colegiu județean și birou permanent;b) Camera Agricolă Națională la nivel național, coordonatoare a activității camerelor agricole județene, formată din Colegiul Național, Prezidiu și Birou permanent.  +  Capitolul II Organizarea alegerilor pentru camerele agricole  +  Articolul 6(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înființează Comitetul Național de Inițiativă, format din 25 de membri, dintre care:a) 21 de reprezentanți ai formelor asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură și conexe, cu reprezentare națională, propuși de acestea, dintre care unul va fi ales prin vot președinte al Comitetului Național de Inițiativă. În cazul în care numărul propunerilor depășește 21 de reprezentanți, se va supune la vot;b) 2 reprezentanți propuși de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;c) un reprezentant propus de Ministerul Administrației și Internelor;d) un reprezentant propus de Ministerul Mediului și Pădurilor.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului, validează componența Comitetului Național de Inițiativă pe baza propunerilor prevăzute la alin. (1).(3) La nivel județean, prin decizia Comitetului Național de Inițiativă, se constituie comitetul județean de inițiativă, format din 11 membri, din care fac parte:a) directorul executiv al direcției pentru agricultură județene și a municipiului București;b) un reprezentant propus de inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare;c) un reprezentant al instituției prefectului;d) 8 reprezentanți propuși de formele asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură și conexe, cu reprezentare națională și/sau județeană. În cazul în care numărul propunerilor depășește 8 reprezentanți, se va supune la vot.(4) Comitetele județene de inițiativă și Comitetul Național de Inițiativă sunt mandatate pentru înscrierea camerelor agricole județene și a Camerei Agricole Naționale, ca instituții private de interes public, nonprofit, în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își au sediul, până la data desfășurării alegerilor. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, cererea de înscriere va fi însoțită de ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, prevăzut la alin. (2), pentru Camera Agricolă Națională, decizia Comitetului Național de Inițiativă, prevăzută la alin. (3), pentru camerele agricole județene, statutul-cadru, prevăzut în anexa nr. 4, și dovada sediului social.(5) Comitetul Național de Inițiativă soluționează sesizările și contestațiile, validează alegerile și publică, în termen de 10 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea I, rezultatele alegerilor. Comitetele județene de inițiativă și Comitetul Național de Inițiativă se dizolvă de drept după validarea alegerilor pentru funcțiile de conducere ale camerelor agricole județene și ale Camerei Agricole Naționale.(6) Modul de funcționare a comitetelor de inițiativă este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Atribuțiile comitetului județean de inițiativă sunt următoarele:a) organizează și urmărește respectarea dispozițiilor legale cu privire la desfășurarea alegerilor pentru camera agricolă județeană în circumscripțiile comunale;b) verifică listele electorale;c) tipărește și distribuie comisiilor electorale locale buletinele de vot, ștampilele de control și ștampilele cu mențiunea "votat";d) rezolvă sesizările referitoare la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare și contestațiile cu privire la acestea;e) constată rezultatul alegerilor;f) face publice datele cu privire la lista alegătorilor, modul de organizare și desfășurare a alegerilor și rezultatul acestora;g) primește de la comisiile electorale locale buletinele de vot întrebuințate și necontestate, precum și pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării, pe fiecare grupă de reprezentanți din camerele agricole județene;h) desemnează membrii, președintele și vicepreședintele comisiei electorale locale.  +  Articolul 8(1) Modificarea și completarea statutului-cadru prevăzut la art. 6 alin. (4) se fac prinînscrierea acestora în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul camera agricolă.(2) Cererea de înscriere a modificărilor și completărilor va fi însoțită de procesul-verbal al ședinței Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale, în formă autentică, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al ședinței Biroului permanent al Camerei Agricole Naționale, în formă autentică.  +  Capitolul III Sistemul electiv  +  Articolul 9(1) Dreptul de vot și dreptul de a fi ales sunt garantate.(2) Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, oricărui cetățean român ori cetățean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfășoară activități cu profil agricol sau asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor ori crescător de animale și se regăsește în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și este membru de drept al camerei agricole județene. În cazul în care alegătorul este un reprezentant al unei structuri economice, va prezenta o împuternicire eliberată de aceasta.(3) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot.(4) Dreptul de vot se exercită numai în baza actului de identitate valabil.(5) Dreptul de vot se exercită numai în localitatea arondată secției de votare în care alegătorul își desfășoară activitatea specifică.  +  Articolul 10(1) Alegerea membrilor colegiului județean al camerei agricole se face prin vot, într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole județene propuse de către:a) asociații profesionale reprezentative din domeniul agricol și conexe, constituite și înregistrate la nivel județean, în conformitate cu prevederile legale, și grupuri de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) patronate din domeniul agricol și conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) sindicate din domeniul agricol și conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;d) cooperative agricole, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;e) ocoalele silvice private ale proprietarilor de păduri și ale composesoratelor;f) colegiul medicilor veterinari;g) instituții de învățământ și/sau cercetare agricolă;h) fermieri înscriși în listele electorale, cu condiția depunerii unei liste de susținători de minimum 25 de alegători înscriși în listele electorale, pentru fiecare dintre aceștia;i) fermieri tineri cu vârsta până la 30 de ani înscriși în listele electorale, cu condiția depunerii unei liste de susținători de minimum 25 de alegători înscriși în listele electorale, pentru fiecare dintre aceștia.(2) Modelul listei de susținători este prevăzut în anexa nr. 3.(3) Modelul buletinului de vot este prevăzut în anexa nr. 5.(4) Un elector poate semna pentru un singur candidat.(5) Candidaturile se depun cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data alegerilor.(6) Structurile implicate în alegerea colegiilor județene ale camerelor agricole județene sunt următoarele:a) circumscripția electorală - pentru alegerea colegiilor județene se constituie circumscripția electorală județeană, prin decizie a comitetului județean de inițiativă, în termen de 10 zile de la data stabilirii alegerilor;b) comisia electorală - este alcătuită din 5 persoane, dintre care un președinte cu studii superioare, un vicepreședinte și 3 membri, și se înființează prin decizie a comitetului județean de inițiativă;c) biroul electoral - se organizează la nivelul fiecărei secții de votare, prin decizie a comisiei electorale, în termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale, prin decizie a președintelui comisiei electorale;d) secția de votare - se organizează la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, aparținătoare colegiilor județene. Fiecare secție de votare are arondați un număr de electori care va fi stabilit la nivelul fiecărui județ de către comitetul județean de inițiativă în baza listelor preluate de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, de la ocoalele silvice private și de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. La propunerea comitetului județean de inițiativă, prin ordin al prefectului vor fi stabilite numărul și locul secțiilor de votare. Responsabil de amenajarea secției de votare este primarul.(7) Listele electorale se întocmesc în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza datelor preluate de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, de la ocoalele silvice private și de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Listele electorale se pun la dispoziția birourilor electorale ale secțiilor de votare și se afișează cu 45 de zile înainte de data alegerilor.(8) Comisiile electorale au următoarele atribuții:a) primesc propunerile de candidați pentru a fi aleși în colegiile județene ale camerelor agricole județene;b) primesc de la comitetul județean de inițiativă buletinele de vot, ștampilele de control și ștampilele cu mențiunea "votat" și le distribuie către birourile electorale locale, centralizează la nivel de circumscripție rezultatul votului pentru fiecare candidat ce urmează a fi ales în colegiile camerelor agricole județene;c) rezolvă sesizările cu privire la activitatea birourilor electorale;d) verifică modul în care consiliile locale asigură logistica necesară desfășurării alegerilor la nivelul fiecărui birou al secțiilor de votare;e) supraveghează desfășurarea alegerilor la nivelul circumscripțiilor electorale;f) predau, cu proces-verbal, comitetului județean de inițiativă, buletinele de vot utilizate și necontestate, precum și pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării.(9) Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:a) primesc xerocopii de pe listele electorale și asigură condițiile necesare în vederea verificării acestora de către electori;b) primesc de la comisia electorală de circumscripție buletinele de vot, ștampilele de control și ștampilele cu mențiunea "votat";c) supraveghează operațiunea de votare și iau toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul acestuia;d) numără voturile și consemnează rezultatul votului pentru constituirea colegiilor județene ale camerelor agricole județene;e) predau, cu proces-verbal, către comisia electorală județeană buletinele de vot întrebuințate și necontestate, cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării.(10) Comitetul județean de inițiativă și Comitetul Național de Inițiativă acreditează reprezentanții prevăzuți la alin. (1) în calitate de observatori ai procesului electoral.(11) Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului alegerilor și se soluționează printr-o rezoluție de către comitetul județean de inițiativă, în termen de 24 de ore de la data depunerii acestora. Rezoluția poate fi contestată la judecătoria de pe raza teritorială a camerei agricole județene, în termen de 24 de ore de la data comunicării. Termenele de judecată acordate de instanță nu vor putea fi mai mari de 24 de ore.  +  Articolul 11(1) Colegiul județean al camerelor agricole județene este forumul decizional alcătuit din 25 de membri, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), cu următoarea reprezentare:a) 10 locuri pentru reprezentanți aleși, propuși pe liste de către asociațiile profesionale din domeniul agricol și conexe, înregistrate la nivel județean;b) două locuri pentru reprezentanți aleși, propuși pe liste de către patronatele din domeniul agricol și conexe;c) două locuri pentru reprezentanți aleși, propuși pe liste de către sindicatele din domeniul agricol și conexe;d) două locuri pentru reprezentanți aleși, propuși pe liste de către cooperativele agricole;e) un loc pentru reprezentanții aleși ai proprietarilor de păduri și/sau ai composesoratelor;f) un loc pentru reprezentanții aleși ai unităților de cercetare/învățământ din domeniul agricol;g) 3 locuri pentru reprezentanții aleși ai fermierilor, cu condiția depunerii unei liste de susținători de minimum 25 de alegători înscriși în listele electorale, pentru fiecare dintre aceștia;h) 3 locuri pentru reprezentanții aleși ai fermierilor cu vârsta până la 30 de ani, cu condiția depunerii unei liste de susținători de minimum 25 de alegători înscriși în listele electorale, pentru fiecare dintre aceștia;i) un loc pentru reprezentanții aleși ai medicilor veterinari.(2) O persoană poate candida pentru un singur colegiu județean al camerei agricole județene și pe o singură listă. În caz contrar, candidatura sa este nulă de drept.(3) Colegiile județene ale camerelor agricole județene se întrunesc în ședință ordinară, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea președintelui biroului permanent sau a unei treimi din numărul membrilor colegiului.(4) Biroul permanent al colegiului județean al camerei agricole județene este format din 7 membri, dintre care un președinte, un vicepreședinte, un secretar și 4 membri.(5) Membrii biroului permanent al colegiului județean al camerei agricole județene se aleg prin vot direct, secret și succesiv de către membrii colegiului județean al camerelor agricole județene, în următoarea ordine: președinte, vicepreședinte și membri. Secretarul este desemnat de către președinte, dintre ceilalți 5 membri ai biroului.(6) Președintele, vicepreședintele și secretarul biroului permanent al colegiului județean al camerei agricole județene trebuie să fie fermieri, absolvenți de studii superioare de specialitate și cu o vechime de minimum 10 ani în domeniile de activitate prevăzute de prezenta lege.(7) Funcțiile din biroul permanent al colegiului județean al camerei agricole județene, prevăzute la alin. (4), sunt incompatibile cu funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar sau membru al Biroului permanent al Colegiului Național, sens în care, în termen de 5 zile lucrătoare de la data validării alegerilor, cei aleși au obligația să opteze pentru una dintre cele două funcții în care au fost aleși. În cazul în care un post de membru al colegiului județean al camerei agricole județene devine vacant, locul va fi ocupat de următorul candidat înscris pe lista asociației care l-a propus și în procesul-verbal de constatare a alegerilor.  +  Articolul 12(1) Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi și statutului propriu și este forumul decizional constituit din membrii colegiilor județene ale camerelor agricole și cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naționale.(2) Prezidiul Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale este format din cei 42 de președinți ai camerelor agricole județene și cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naționale. Prezidiul se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor.(3) Biroul permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale este format din 9 membri aleși prin vot direct, secret și succesiv pe funcții de către membrii colegiului, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte, 2 vicepreședinți, un secretar și 4 membri; 2 dintre membri sunt aleși din rândul fermierilor prevăzuți la art. 11 alin. (1) lit. g) și h); fiecare cameră agricolă județeană are dreptul să propună pentru aceste funcții câte un candidat, urmând preselecția la depunerea candidaturii definitive. Un candidat poate să fie eligibil dacă este susținut de minimum 25% din membrii Camerei Agricole Naționale.(4) Președintele, prim-vicepreședintele, vicepreședinții și secretarul Biroului permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale trebuie să fie fermieri, absolvenți de studii superioare de specialitate și cu o vechime de minimum 15 ani în domeniile de activitate prevăzute de prezenta lege, respectiv de minimum 10 ani pentru membri.(5) Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe an, la convocarea președintelui, a prim-vicepreședintelui sau a unei treimi din numărul membrilor.(6) Președintele Camerei Agricole Naționale este și președintele Prezidiului și al Biroului permanent, conduce și îndrumă întreaga activitate a acesteia pe baza hotărârilor Prezidiului Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale care vor fi duse la îndeplinire de Biroul permanent.(7) Funcția de președinte este asimilată funcțiilor de demnitate publică, conform legii.(8) Funcțiile din Biroul permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale, prevăzute la alin. (2), sunt incompatibile cu funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar sau membru al colegiului județean.  +  Articolul 13(1) La nivel județean și național se constituie comisii de cenzori formate din 3 persoane specializate în domeniul economic cu studii superioare, desemnate de colegiile județene ale camerelor agricole și de Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale. Camera Agricolă Națională aprobă propunerile înaintate de colegiile județene ale camerelor agricole.(2) Comisiile de cenzori vor avea în componență, în mod obligatoriu, un expert contabil autorizat.  +  Capitolul IV Serviciul operațional administrativ  +  Articolul 14(1) Serviciul operațional administrativ, denumit în continuare SOA, al camerelor agricole județene și al Camerei Agricole Naționale este constituit din personalul contractual angajat în condițiile legii și din personalul preluat, prin concurs de cunoștințe și aptitudini specifice, de la camerele agricole județene din subordinea consiliilor județene, înființate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, care se desființează, precum și personalul unităților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale aflate în restructurare.(2) Până la încetarea raporturilor de serviciu ale personalului preluat, finanțarea personalului acestuia se va asigura din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate.(3) Pentru desfășurarea activității în condiții optime, camerele agricole județene și Camera Agricolă Națională beneficiază, la cerere, de bunuri proprietate publică a statului atribuite în folosință gratuită.(4) Patrimoniul camerelor agricole județene desființate potrivit alin. (1) se preia de camerele agricole nou-înființate, potrivit prezentei legi, pe baza bilanțului contabil de închidere însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie și celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare.(5) Camerele agricole județene nou-înființate se subrogă în toate drepturile și obligațiile camerelor agricole județene desființate.  +  Articolul 15Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, se pot atribui pe toată durata existenței camerelor agricole, cu titlu gratuit, camerelor agricole județene și Camerei Agricole Naționale, pentru sediu, imobile, spații sau părți din acestea, aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea prefecturilor, a autorităților publice centrale și locale și a altor instituții publice de interes național, județean ori local, potrivit normelor elaborate de Guvern.  +  Articolul 16SOA la nivel de județ este alcătuit din minimum 7 specialiști în domeniile agriculturii, industriei alimentare, zootehniei, silviculturii și pisciculturii, cu toate ramurile lor, juriști, economiști și specialiști în alte domenii necesare desfășurării activității, iar la nivelul Camerei Agricole Naționale este alcătuit dintr-un număr de minimum 19 specialiști.  +  Articolul 17Comitetul Național al Camerei Agricole Naționale și comitetele regionale*) și județene ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi._________ Notă *) Dispozițiile art. 5 lit. c), care prevedeau organizarea la nivel regional a camerelor agricole, au fost abrogate prin art. I pct. 12 din Legea nr. 122/2012.  +  Capitolul V Atribuțiile camerelor agricole  +  Articolul 18Camerele agricole județene au următoarele atribuții:1. reprezintă interesele fermierilor în relațiile cu reprezentanții consiliilor locale și ai primăriilor;2. certifică calitatea de producător agricol;3. asigură consultanță juridică de specialitate celor pe care îi reprezintă;4. reprezintă interesele camerei agricole județene în relația cu instituțiile județene, cu instituțiile deconcentrate și descentralizate ale ministerelor în teritoriu și ale consiliului județean;5. acordă asistență, consultanță și elaborează proiecte pentru accesarea fondurilor europene, de susținere a producătorilor agricoli și a altor programe de finanțare;6. organizează activități de popularizare și asistență tehnică de specialitate prin înființarea de loturi demonstrative, demonstrații practice, târguri, expoziții, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri și mese rotunde;7. asigură consultanță cu caracter economic, de management al fermei, de marketing și comercializare;8. avizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole, precum și scoaterea din fondul forestier național a terenurilor cu vegetație forestieră;9. pot elabora documentațiile pentru schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor;10. elaborează documentațiile pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole și forestiere;11. avizează tăierile de nuci din afara fondului forestier;12. avizează tăierile vegetației forestiere din afara fondului forestier național;13. oferă servicii fermierilor înscriși în registrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în vederea absorbției fondurilor, plății directe, plății pentru zone defavorizate, plății compensatorii pentru măsurile de agromediu și pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate atât din bugetul Uniunii Europene, cât și din bugetul național;14. aplică la nivel județean politica de formare profesională, organizează cursuri de calificare, specializare, perfecționare, pentru formarea continuă a fermierilor, la solicitarea Camerei Agricole Naționale;15. asigură consultanță cu privire la aplicarea tehnologiilor în fermele arondate;16. asigură consultanță fermierilor care doresc să își dezvolte programe de investiții noi și de modernizare;17. realizează materiale audiovizuale, emisiuni radio-TV la nivel județean;18. realizează fluxul informațional cu înștiințarea Camerei Agricole Naționale prin editarea, multiplicarea și distribuirea de materiale informative, reviste, cărți, broșuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor și de creștere a animalelor, proiecte tehnico-economice și alte materiale de specialitate.  +  Articolul 19Camera Agricolă Națională are următoarele atribuții:1. reprezintă interesele Camerei Agricole Naționale și camerelor agricole județene în raport cu toate instituțiile statului și cu oricare alte organisme publice sau private naționale, europene ori internaționale;2. promovează inițiativele camerelor agricole județene, având ca partener Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;3. în baza propunerilor camerelor agricole județene, elaborează planuri și strategii sectoriale județene și naționale;4. contribuie la elaborarea, promovarea și implementarea politicilor agricole și de dezvoltare rurală, având ca partener Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului și Pădurilor;5. aprobă nivelul cotizației membrilor;6. colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale la elaborarea programelor de formare profesională;7. nominalizează câte un consilier pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice;8. deleagă atribuții pentru camerele agricole județene, altele decât cele prevăzute la art. 18;9. desfășoară campania de promovare și diseminare a Programului operațional pentru pescuit și a Programului Național de Dezvoltare Rurală;10. asigură monitorizarea, împreună cu Autoritatea de management pentru Programul operațional pentru pescuit și Autoritatea de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, a modului de implementare a proiectelor;11. preia unele atribuții mandatate de către autoritățile publice centrale;12. înființează fonduri mutuale ale agricultorilor și administrează/desemnează administratorii acestora;13. poate înființa structuri de finanțare a fermierilor;14. încheie contracte de prestări de servicii cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Pădurilor și cu alte entități;15. înființează și administrează direct sau prin contractare serviciul național de extensie agricolă;16. prestează către fermieri, direct sau contractual, serviciul de consiliere obligatoriu, prevăzut în legislația europeană;17. stabilește politica de personal a rețelei naționale a camerelor agricole;18. înființează, achiziționează și/sau gestionează institute, stațiuni ori companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă fundamentală/aplicată și inovare;19. încheie contracte de cercetare fundamentală/aplicată și inovare cu institute, stațiuni și companii de cercetare din domeniul agricol din România și din străinătate;20. gestionează proiecte cu finanțare europeană, națională sau internațională în domeniul cercetării fundamentale și aplicate, inclusiv proiecte în cascadă în vederea sporirii competitivității sectorului agricol din România;21. angajează personalul SOA, cu excepția personalului economico-administrativ, prin Departamentul recrutare din cadrul Camerei Agricole Naționale, în vederea constituirii unui personal de elită pentru serviciile agricole;22. aprobă la nivel național și județean structura serviciului național de extensie a agriculturii în România;23. aprobă organigrama de funcționare a SOA la nivel național și județean;24. definește și aplică planul național de formare continuă prin cursuri de calificare, specializare și perfecționare a fermierilor;25. definește și aplică politica de comunicare la nivel național și județean;26. asigură organizarea producătorilor agricoli, consultanță și/sau servicii de contabilitate și management financiar la nivel de fermă;27. asigură asistență juridică celor pe care îi reprezintă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;28. oferă sprijin în organizarea și consolidarea la nivel național a formelor asociative din agricultură, silvicultură, cooperative, grupurilor de producători și altele asemenea;29. organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziții și manifestări științifice de profil în țară și în străinătate;30. promovează produsele și serviciile românești din domeniu în țară și în străinătate;31. elaborează planuri și strategii sectoriale județene și naționale în domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1);32. încheie înțelegeri, protocoale și parteneriate interne și internaționale;33. organizează activități de perfecționare profesională a personalului camerelor agricole județene;34. asigură activitatea de inovare în domeniul asistenței tehnice acordate agricultorilor și identifică noi surse de finanțare a camerelor agricole județene;35. îndeplinește și alte competențe stabilite prin lege sau prin statut.  +  Capitolul VI Finanțarea  +  Articolul 20(1) Finanțarea Camerei Agricole Naționale și a camerelor agricole județene se asigură din:a) cotizații ale agricultorilor, membri ai camerelor agricole;b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;c) dividendele societăților comerciale înființate în condițiile art. 3;d) veniturile din activitățile realizate prevăzute la art. 19, precum și din alte activități economice directe;e) donații și/sau sponsorizări;f) resurse obținute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru plata sistemului de consultanță agricolă obligatoriu acordat fermierilor, conform legii;g) comisioane;h) surse atrase prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul operațional pentru pescuit și prin alte instrumente și măsuri adecvate pe specific de activitate;i) prestări de servicii de consultanță sau asistență către fermieri, contra cost;j) finanțare publică națională, europeană sau din alte surse;k) alte venituri prevăzute de lege.(2) Negocierile Camerei Agricole Naționale cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind sistemul de consultanță agricolă obligatoriu de a fi prestat de acesta, prevăzut în legislația europeană, precum și nivelul tarifelor pentru plata acestor servicii de consiliere obligatoriu a fi acordate fermierilor se fac anterior aprobării bugetului de stat pentru anul următor.  +  Capitolul VII Relația cu autoritățile administrației publice  +  Articolul 21Este obligatorie consultarea camerelor agricole județene și, după caz, a Camerei Agricole Naționale de către toate autoritățile administrației publice locale și centrale, înaintea luării deciziilor cu privire la programele de dezvoltare locală, la implementarea unor industrii cu impact asupra exploatațiilor agricole și spațiului rural, precum și pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol.  +  Articolul 22Pentru realizarea programelor prevăzute la art. 21 este obligatorie obținerea avizului camerelor agricole județene și/sau al Camerei Agricole Naționale, după caz.  +  Capitolul VIII Răspunderile, contravențiile și sancțiunile  +  Articolul 23(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea termenelor stabilite privind organizarea alegerilor camerelor agricole;b) înscrierea cu intenție a unui agricultor în mai multe liste electorale;c) înscrierea în listele electorale a unor persoane care nu au drept de vot;d) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot și ștampila de votare agricultorului înscris în listă;e) nerespectarea prevederilor prezentei legi cu privire la organizarea alegerilor.(2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) vor determina anularea alegerilor și reluarea acestora.(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (3), agentul constatator făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal.(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor.(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) Sancțiunile pentru membrii colegiului județean și ai Camerei Agricole Naționale sunt menționate în statutul-cadru prevăzut în anexa nr. 4.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 24(1) Resursele financiare necesare primelor alegeri se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2012. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale va stabili prin ordin, în termen de 10 zile de la data înființării Comitetului Național de Inițiativă, sumele necesare organizării primelor alegeri, precum și modalitățile de decontare a acestora.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările rezultate din prevederile alin. (1) în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului acestuia.  +  Articolul 25Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Administrației și Internelor asigură, prin delegare, personalul necesar funcționării Comitetului Național de Inițiativă.  +  Articolul 26Autoritățile administrației publice locale și județene pun la dispoziția comitetelor județene de inițiativă spațiile și logistica necesare desfășurării în bune condiții a alegerilor.  +  Articolul 27Votarea are loc într-o singură zi, duminica.  +  Articolul 28Mandatul persoanelor alese în cadrul camerelor agricole este de 5 ani.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 30Orice dispoziție contrară prezentei legi se abrogă.  +  Anexa 1 DEFINIȚIIÎn sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:1. agricultor - profesiune definită conform actelor normative;2. bune practici agricole - ansamblu de cunoștințe științifice și tehnice puse la dispoziția producătorilor agricoli, a fermierilor și a tuturor celor implicați în activități cu profil agricol pentru a fi implementate în practică. Însușite de către fiecare producător agricol și implementate corect, bunele practici agricole contribuie atât la obținerea unor producții calitativ superioare și rentabile, cât și la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecințelor ecologice nefavorabile la nivel național, regional, local, pe termen scurt sau lung;3. fermă - exploatație agricolă zootehnică sau mixtă, autorizată pentru a produce, în scop experimental ori pentru comercializare, bunuri de consum recunoscute ca atare;4. fermier - persoană fizică sau juridică ce deține ori administrează o suprafață de un ha teren amplasată în maximum 3 parcele a 3.000 m 2 fiecare, înscrisă în registrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (eligibilă pentru plățile directe pe hectar) și Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură;5. lucrător din domeniile agriculturii și conexe - persoană fizică din spațiul rural care derulează activități de producție, procesare și servicii în domeniile cu specific agricol, apicol, sericicol, piscicol și silvic;6. profesiune agricolă - exercitarea în mod constant și cu titlu de activitate principală de acțiuni cu profil agricol, specifice sau generale, recunoscute și remunerate ca atare;7. spațiu rural - în conformitate cu Recomandarea nr. 1.296/1996 a Adunării Consiliului Europei cu privire la Carta Spațiului Rural, spațiul rural cuprinde o zonă interioară sau de coastă care conține satele și orașele mici, în care majoritatea terenului este utilizată pentru:a) agricultură, silvicultură, acvacultură și pescuit;b) activități economice și culturale;c) amenajări de zone neurbane pentru timpul liber;d) alte folosințe, cu excepția celor de locuit.  +  Anexa 2 COMITETE DE INIȚIATIVĂ- mod de funcționare -Comitetul Național de Inițiativă și comitetele județene de inițiativă își încep activitatea în termen de 10 zile de la data înființării.A. Comitetul Național de InițiativăComitetul Național de Inițiativă se întrunește în ședințe ordinare, la convocarea președintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Comitetului Național de Inițiativă.Comitetul Național de Inițiativă:a) preia prin detașare de la ministerele implicate personalul necesar funcționării;b) solicită ministerelor și asociațiilor implicate nominalizarea persoanelor care vor face parte din comitetele județene de inițiativă;c) solicită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o locație în care să își desfășoare activitatea.În termen de 20 de zile de la data înființării, convoacă comitetele județene de inițiativă. În aceeași perioadă comitetele județene de inițiativă vor aproba programul de pregătire și desfășurare a alegerilor.Comitetul Național de Inițiativă monitorizează, pe parcursul alegerilor, activitatea comitetelor județene de inițiativă.Comitetul Național de Inițiativă solicită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale lista cu persoanele care vor face parte din comisiile electorale și birourile electorale.Comitetul Național de Inițiativă soluționează sesizările comitetelor județene de inițiativă.B. Comitetul județean de inițiativăComitetul județean de inițiativă se întrunește în ședințe ordinare, la convocarea președintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor comitetului județean de inițiativă. În prima ședință își desemnează președintele.Comitetul județean de inițiativă:a) în termen de 10 zile de la data numirii, delimitează circumscripțiile electorale pentru alegerea colegiilor județene ale camerelor agricole;b) desemnează, în termen de 20 de zile de la data delimitării circumscripțiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale de secție;c) urmărește ca, în termen de 30 de zile de la data stabilirii alegerilor, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ocoalele silvice private și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură să pună la dispoziția comisiilor electorale de circumscripție listele electorale;d) preia de la comisiile electorale de circumscripție, în termen de 24 de ore de la finalizarea alegerilor, procesele-verbale cu rezultatele alegerilor pe circumscripțiile electorale ale camerelor agricole.  +  Anexa 3 LISTA*)susținătorilor pentru candidatul ................................(prenumele și numele candidatului)ca membru al colegiului județean al camerei agricole județene .........__________ Notă *) Lista este act public și se află sub incidența Codului penal.
    Nr. crt.SemnăturaNumelePrenumeleData nașteriiDenumirea actului de identitateSeria actului de identitateNumărul actului de identitateDomiciliul/ Reședința (str., nr., comuna/orașul/ municipiul, sectorul/județul)
                     
                     
                     
                     
  DECLARAȚIESubsemnatul, ......../(prenumele și numele) ......, domiciliat în ........, născut la data de ....... în comuna/orașul/municipiul ......., județul ....., posesor al C.I./B.I. seria .... nr. ...., declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ........ poziții, corespund realității.Data Semnătura.................. ...............
   +  Anexa 4 STATUT-CADRUal camerelor agricole județene și al Camerei Agricole Naționale  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Camerele agricole sunt instituții private de interes public, nonprofit, apolitice, cu personalitate juridică, constituite cu, scopul:a) acordării consultanței tehnice, economice, juridice, funciare și altele asemenea persoanelor fizice sau persoanelor juridice din domenii ale agriculturii și conexe;b) promovării politicii agricole comune, a programelor naționale de susținere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale și aplicate, cu toate ramurile ei conexe;c) formării profesionale, extensiei, consultanței în domeniile agriculturii și conexe.(2) Camerele agricole județene au sediul în reședințele de județ, iar Camera Agricolă Națională în București. Sediul camerelor agricole poate fi schimbat în baza prevederilor prezentei legi.(3) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) din prezenta lege comitetele de inițiativă județene și Comitetul Național de Inițiativă vor prelua sediile camerelor agricole desființate, conform prevederilor art. 14 alin. (5) și art. 15 din prezenta lege.  +  Articolul 2Camerele agricole sunt instituții cu caracter consultativ obligatoriu în domeniul lor de activitate. Camerele agricole reprezintă partenerul de dialog al autorităților publice cu competențe în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și conexe, precum și al celorlalte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale, pe domeniile de competență.  +  Capitolul II Membrii camerelor agricole  +  Articolul 3(1) Poate deveni membru, cu drepturi depline, al camerelor agricole județene orice cetățean român sau cetățean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfășoară activitate cu profil agricol ori asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor, crescător de animale sau desfășoară activități în industria alimentară și se regăsește în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.(2) Calitatea de membru al camerelor agricole județene este personală, inalienabilă și netransmisibilă, neputând trece la succesori.(3) Evidența membrilor va fi ținută în Registrul de evidență a membrilor aflat la sediul Camerei Agricole Naționale, pe județe, precum și într-un fișier special, care cuprinde datele de identificare și schimbările intervenite în cadrul camerelor agricole județene.(4) În Registrul de evidență a membrilor pot fi înscriși fără drept de vot, ca membri de onoare, persoane fizice sau persoane juridice, altele decât cele cu drepturi depline, din instituții de învățământ și cercetare, cercetători, cadre didactice, membri ai Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", ai Academiei Române și din alte instituții de profil.(5) Alte prevederi cu privire la calitatea de membru al camerelor agricole județene pot fi stabilite respectând prevederile art. 8 din prezenta lege.  +  Articolul 4Membrii camerelor agricole au următoarele drepturi:a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere;b) să își exprime, prin vot, opțiunea față de proiectele supuse dezbaterii;c) să fie informați permanent și corect cu privire la activitatea Camerei Agricole Naționale;d) să inițieze propuneri de activități și să le supună aprobării organelor de conducere;e) să participe la toate activitățile Camerei Agricole Naționale;f) alte drepturi, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului statut-cadru.  +  Articolul 5Membrii camerelor agricole au următoarele obligații:a) să respecte prevederile prezentului statut-cadru și hotărârile organelor de conducere;b) să acționeze în mod consecvent și loial, în vederea realizării obiectivelor Camerei Agricole Naționale;c) alte obligații stabilite de organele de conducere.  +  Capitolul III Atribuțiile camerelor agricole  +  Articolul 6Camerele agricole județene au următoarele atribuții:1. reprezintă interesele fermierilor în relațiile cu reprezentanții consiliilor locale și primăriilor;2. certifică statutul de producător agricol;3. asigură consultanță juridică de specialitate celor pe care îi reprezintă;4. reprezintă interesele camerei agricole județene în relația cu instituțiile județene, cu instituțiile deconcentrate și descentralizate ale ministerelor în teritoriu și ale consiliului județean;5. acordă asistență, consultanță și elaborează proiecte pentru accesarea fondurilor europene, de susținere a producătorilor agricoli și a altor programe de finanțare;6. organizează activități de popularizare și asistență tehnică de specialitate prin înființarea de loturi demonstrative, demonstrații practice, târguri, expoziții, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri și mese rotunde;7. asigură consultanță cu caracter economic de management al fermei, de marketing și comercializare;8. avizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole, precum și scoaterea din fondul forestier național a terenurilor cu vegetație forestieră;9. pot elabora documentațiile pentru schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor;10. elaborează documentațiile pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole și forestiere;11. avizează tăierile de nuci din afara fondului forestier;12. avizează tăierile vegetației forestiere din afara fondului forestier național;13. oferă servicii fermierilor înscriși în registrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în vederea absorbției fondurilor, plății directe, plății pentru zone defavorizate, plății compensatorii pentru măsurile de agromediu și pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate, atât din bugetul Uniunii Europene, cât și din bugetul național;14. aplică la nivel județean politica de formare profesională, organizează cursuri de calificare, specializare, perfecționare, pentru formarea continuă a fermierilor, la solicitarea Camerei Agricole Naționale;15. asigură consultanță cu privire la aplicarea tehnologiilor în fermele arondate;16. asigură consultanță fermierilor care doresc să își dezvoltate programe de investiții noi și modernizare;17. realizează materiale audiovizuale, emisiuni radio-TV la nivel județean;18. realizează fluxul informațional cu înștiințarea Camerei Agricole Naționale prin editarea, multiplicarea și distribuirea de materiale informative, reviste, cărți, broșuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor și de creștere a animalelor, proiecte tehnico-economice și alte materiale de specialitate.  +  Articolul 7Camera Agricolă Națională are următoarele atribuții:1. reprezintă interesele Camerei Agricole Naționale și camerelor agricole județene în raport cu toate instituțiile statului și cu oricare alte organisme publice sau private naționale, europene ori internaționale;2. promovează inițiativele camerelor agricole județene având ca partener Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;3. în baza propunerilor camerelor agricole județene elaborează planuri și strategii sectoriale județene și naționale;4. contribuie la elaborarea, promovarea și implementarea politicilor agricole și de dezvoltare rurală, având ca partener Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului și Pădurilor;5. aprobă nivelul cotizațiilor membrilor;6. colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale la elaborarea programelor de formare profesională;7. nominalizează câte un consilier pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice;8. deleagă atribuții pentru camerele agricole județene, altele decât cele prevăzute la art. 18 din prezenta lege;9. desfășoară campanie de promovare și diseminare a Programului Operațional pentru Pescuit și a Programului Național de Dezvoltare Rurală;10. asigură monitorizarea, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, a modului de implementare a proiectelor;11. preia unele atribuții mandatate de către autoritățile publice centrale;12. înființează fonduri mutuale și credite rurale;13. încheie contracte de prestări de servicii cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Pădurilor și cu alte entități;14. înființează și administrează direct sau prin contractare serviciul național de extensie agricolă;15. prestează direct sau prin contractare către fermieri serviciul de consiliere obligatoriu, prevăzut în legislația europeană;16. stabilește politica de personal a rețelei naționale de camere agricole;17. înființează, achiziționează și/sau gestionează institute, stațiuni sau companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă fundamentală/aplicată și inovare;18. încheie contracte de cercetare fundamentală/aplicată și inovare cu institute, stațiuni și companii de cercetare din domeniul agricol din România și din străinătate;19. gestionează proiecte cu finanțare europeană, națională sau internațională în domeniul cercetării fundamentale și aplicate, inclusiv proiecte în cascadă, în vederea sporirii competitivității sectorului agricol din România;20. angajează personalul Serviciului operațional administrativ (SOA), cu excepția personalului economico-administrativ, prin Departamentul recrutare din cadrul Camerei Agricole Naționale, în vederea constituirii unui personal de elită pentru serviciile agricole;21. aprobă la nivel național și județean structura serviciului național de extensie a agriculturii în România;22. aprobă organigrama de funcționare a SOA la nivel național și județean;23. definește și aplică planul național de formare continuă prin cursuri de calificare, specializare și perfecționare a fermierilor;24. definește și aplică politica de comunicare la nivel național și județean;25. asigură organizarea producătorilor agricoli, consultanță și/sau servicii de contabilitate și managementul financiar la nivelul fermei;26. asigură asistență juridică celor pe care îi reprezintă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;27. oferă sprijin în organizarea și consolidarea, la nivel național, a formelor asociative din agricultură, silvicultură, cooperative, grupuri de producători și altele asemenea;28. organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziții și manifestări științifice de profil în țară și în străinătate;29. promovează produsele și serviciile românești din domeniu, în țară și în străinătate;30. elaborează planuri și strategii sectoriale județene și naționale în domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezenta lege;31. încheie înțelegeri, protocoale și parteneriate interne și internaționale;32. organizează activități de perfecționare profesională a personalului camerelor agricole județene;33. asigură activitatea de inovare în domeniul asistenței tehnice acordate agricultorilor și identifică noi surse de finanțare a camerelor agricole județene;34. îndeplinește și alte competențe stabilite prin lege sau prin statut.  +  Capitolul IV Camerele agricole județene  +  Articolul 8(1) Camerele agricole județene constituite în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui județ vor fi formate din colegiul județean și biroul permanent.(2) Colegiul județean al camerelor agricole județene este forumul decizional format din 25 de reprezentanți repartizați în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din prezenta lege.(3) Biroul permanent al colegiului județean este format din 7 membri, din care: un președinte, un vicepreședinte, un secretar și 4 membri. Aceștia se aleg prin vot direct, secret și succesiv de membrii colegiului județean al camerelor agricole județene, în următoarea ordine: președinte, vicepreședinte și membri. Secretarul este desemnat de președinte, dintre ceilalți membri ai biroului. Președintele, vicepreședintele și secretarul trebuie să fie fermieri, absolvenți cu studii superioare și cu o vechime de 10 ani în domeniile de activitate prevăzute în prezenta lege.(4) Colegiile județene ale camerelor agricole județene se convoacă la propunerea președintelui biroului permanent sau a unei treimi din numărul membrilor colegiului.(5) Funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar și membru din biroul permanent al colegiului județean al camerei agricole județene sunt incompatibile cu funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar sau membru al biroului permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale.(6) În cazul în care un post de membru al colegiului județean al camerei agricole județene devine vacant, locul va fi ocupat de următorul candidat înscris pe lista care l-a propus și în procesul-verbal de constatare a rezultatelor alegerilor.(7) Organizarea alegerilor și a sistemului electiv pentru camerele agricole se face în conformitate cu prevederile art. 6 -10 și art. 11 din prezenta lege.  +  Capitolul V Camera Agricolă Națională  +  Articolul 9Camera Agricolă Națională se constituie la nivel național și este formată din:a) Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale;b) Prezidiul Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale;c) Biroul permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale.  +  Articolul 10Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale este forumul decizional constituit din membrii colegiilor județene ale camerelor agricole și 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naționale.  +  Articolul 11(1) Prezidiul Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale este format din cei 42 de președinți ai camerelor agricole județene și din cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naționale, care poate fi convocat în ședință ordinară cel puțin o dată pe lună.(2) Biroul permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale este format din 9 membri, din care: un președinte, un prim-vicepreședinte, 2 vicepreședinți, un secretar și 4 membri aleși. Alegerile se vor efectua conform prevederilor art. 12 alin. (2) din prezenta lege.(3) Președintele Camerei Agricole Naționale este președintele Prezidiului și Biroului permanent, având funcția asimilată funcțiilor de demnitate publică.(4) Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale se întrunește în ședință extraordinară cel puțin o dată pe an, la convocarea președintelui, a prim-vicepreședintelui sau a unei treimi din numărul membrilor.  +  Capitolul VI Serviciul operațional administrativ  +  Articolul 12Serviciul operațional administrativ al camerelor agricole județene și al Camerei Agricole Naționale este constituit din personalul contractual angajat prin concurs de cunoștințe și aptitudini specifice.  +  Articolul 13(1) Personalul serviciului operațional al camerelor agricole județene este alcătuit din minimum 7 specialiști, selectați prin concurs de Camera Agricolă Națională, prin Departamentul de recrutare, și angajați prin selecție din numărul celor admiși de camerele agricole județene.(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) personalul economico-administrativ care este angajat de camerele agricole județene.  +  Articolul 14(1) Directorii camerelor agricole județene vor fi desemnați din rândul personalului recrutat pe bază de concurs, cu specializare în domeniul managementului.(2) Directorii sunt numiți cu titlu provizoriu; după 3 ani de mandat ei pot fi confirmați cu titlu definitiv.  +  Articolul 15(1) Serviciul operațional administrativ al Camerei Agricole Naționale este alcătuit din minimum 19 specialiști angajați prin concurs de cunoștințe de specialitate și aptitudini.(2) Directorul general al Camerei Agricole Naționale se recrutează dintre specialiștii prevăzuți la alin. (1), cu specializare în domeniul managementului.  +  Articolul 16Organigrama și atribuțiile serviciului operațional agricol al camerelor agricole județene și al Camerei Agricole Naționale vor fi stabilite de Biroul permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale în următoarea ședință după constituire, urmând să fie aprobate ulterior.  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 17(1) Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale se pronunță cu privire la sancțiunile aplicate membrilor și confirmă sau infirmă hotărârile de suspendare, pronunțate de organele de conducere ale camerelor agricole județene.(2) Sancțiunile ce pot fi aplicate membrilor sunt următoarele:a) suspendarea dreptului de vot pe timp limitat sau suspendarea din calitatea de membru al organelor de conducere ale camerelor agricole;b) excluderea din camerele agricole.(3) Excluderea din camerele agricole poate avea loc din următoarele motive:a) lipsa de participare la constituirea finanțării prevăzute la art. 20 din prezenta lege;b) lipsa de activitate prin neparticipare la acțiuni, conform atribuțiilor;c) neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a hotărârilor organelor de conducere ale camerelor agricole.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 18Eventualele litigii cu persoane fizice și persoane juridice se vor soluționa pe cale amiabilă sau, după caz, prin instanțele de judecată.  +  Articolul 19Camerele agricole județene pot înființa camere agricole zonale, pe principiul înființării camerelor agricole județene.  +  Articolul 20Camerele agricole pot înființa sau deține societăți comerciale potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 21Dispozițiile prezentului statut-cadru se completează cu normele legale în vigoare în materie.  +  Articolul 22Dispozițiile prezentului statut-cadru se modifică și se completează după înființarea camerelor agricole, cu respectarea prevederilor art. 8 din prezenta lege.  +  Anexa 5 BULETIN DE VOT
    Nr. crt.CANDIDAȚI*1)........................................... .............................................
    NumelePrenumele
          Spațiu pentru aplicarea ștampilei "votat"
         
         
         
         
         
         
       
  _________*1) Denumirea formei asociative agricole, a patronatului, a sindicatului, a proprietarilor de păduri/composesorate, a stațiunilor de cercetare/învățământ, a cooperativelor agricole, a reprezentanților fermierilor tineri cu vârsta de până la 30 de ani, a reprezentanților fermierilor și a medicilor veterinari.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, care nu sunt încorporate în forma republicată a legii nr. 283/2010 și care se aplică ca dispoziție proprie a acesteia:"ART. II. - (1) Comitetul Național de Inițiativă și comitetele județene de inițiativă ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi în baza ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) și termenul de 30 de zile prevăzut la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 283/2010, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, curg de la data intrării în vigoare a prezentei legi."____________