ORDONANTA nr. 12 din 29 ianuarie 1998privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998  În temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Actele şi serviciile notariale, care se îndeplinesc de către notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevăzute la pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Sunt scutite de taxe de timbru actele şi serviciile notariale prevăzute la pct. II din anexa şi la art. 2 alin. (2). Ministerul Finanţelor poate acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de plată a taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 2 (1) Pentru actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primăriilor din comunele şi oraşele unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevăzute la pct. I (15 şi 16) din anexa. (2) Actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primăriilor, de unele instituţii sau de agenţi economici, în cazul în care actele se depun la aceştia, sunt scutite de taxe de timbru.  +  Articolul 3 (1) Taxele de timbru se datorează de persoanele fizice şi de persoanele juridice care solicită îndeplinirea actelor şi a serviciilor notariale. (2) Părţile sunt obligate solidar la plata taxelor de timbru pentru convenţii.  +  Articolul 4 (1) Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic, dar nu mai puţin decât valoarea de circulaţie stabilită prin expertiza, efectuată la cererea camerei notarilor publici. (2) Autentificarea actelor de înstrăinare între vii a mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic, dar nu mai puţin decât taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilită de organele fiscale în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul sau sediul. (3) Autentificarea oricăror alte acte de înstrăinare, al căror obiect este evaluabil în bani, se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic, dar nu mai puţin de 25.000 lei.  +  Articolul 5 (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viageră şi obligaţia de întreţinere pe viaţa se taxeaza, după caz, la valoarea rentei sau a întreţinerii pe 10 ani. (2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, dacă sunt evaluabile în bani, se taxeaza potrivit pct. I (9) din anexa.  +  Articolul 6 (1) Este nulă vânzarea prin care părţile se înţeleg, printr-un act ascuns, să se plătească un preţ mai mare decât cel care se declara în actul autentic. (2) Nulitatea prevăzută la alin. (1) se extinde atât asupra actului ascuns, cat şi asupra actului autentic. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul contractului de închiriere, având ca obiect un bun imobil, prin care părţile au convenit, printr-un act ascuns, să se plătească o chirie mai mare decât cea care se declara în actul autentic care se înregistrează la organul fiscal teritorial. (4) Taxa de timbru plătită, după caz, la valoarea preţului sau a chiriei declarate în actul autentic nu se restituie.  +  Articolul 7 (1) Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se plătesc în numerar de către persoanele fizice, în contul bugetului de stat, la unităţile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni, după caz. (2) Persoanele juridice plătesc taxele de timbru în suma de până la 30.000 lei în numerar, ca şi persoanele fizice, iar sumele care depăşesc acest nivel se plătesc prin ordin de plată în contul bugetului de stat, deschis la trezoreria statului în raza căreia îşi au sediul fiscal.  +  Articolul 8Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se pot incasa şi de notarul public, care are obligaţia de a le vărsa la bugetul de stat în condiţiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonanţe.  +  Articolul 9Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se datorează anticipat, cu excepţia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datorează până la eliberarea certificatului de moştenitor.  +  Articolul 10Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, al Curţii Supreme de Justiţie şi al Ministerului Public, în condiţiile şi cu destinaţia prevăzute de lege pentru taxele judiciare de timbru.  +  Articolul 11Taxele de timbru prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă pot fi actualizate, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.  +  Articolul 12 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe, care se vor publică în Monitorul Oficial al României şi vor intra în vigoare o dată cu prezenta ordonanţă.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai în ceea ce priveşte taxele de timbru pentru activitatea notarială), precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Dinu Ianculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa 1 LISTAtaxelor de timbru pentru actele şi serviciile notariale, precum şi a actelor şi serviciilor notariale scutite de plată taxelor de timbruI. Lista taxelor de timbru pentru actele şi serviciile notariale1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaza la valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează:
         
    a)până la 25.000.000 lei3%, dar nu mai puţin de 50.000 lei
    b)de la 25.000.001 lei la 50.000.000 lei 750.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 25.000.000 lei
    c)de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei 1.250.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 50.000.000 lei
    d)de la100.000.001 lei la 500.000.000 lei 2.000.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 100.000.000 lei
    e)de la 500.000.001 lei la 1.000.000.000 lei6.000.000 lei + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 500.000.000 lei
    f)peste 1.000.000.001 lei9.750.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 1.000.000.000 lei.
      NOTĂ:    - În cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare.    - La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decât dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileşte la valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea de circulaţie a imobilului, stabilită potrivit art. 4 alin. (1).
         
    2.Autentificarea testamentelor15.000 lei
    3.Autentificarea actelor de partaj50.000 lei
    4.Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)15.000 lei
    5.Autentificarea actelor de garanţie20.000 lei
    6.Autentificarea actelor de înstrăinare a mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică0,5% la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin decât taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilită de către organele fiscale teritoriale pe raza cărora contribuabilii îşi au domiciliul sau sediul
    7.Autentificarea contractelor de comodat şi închiriere de bunuri0,5% din valoarea bunurilor declarate de părţi sau, după caz, din cuantumul chiriei declarate de părţi, dar nu mai puţin de 25.000 lei
    8.Autentificarea procurilor10.000 lei
    9.Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1-80,5% din valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 25.000 lei
    10.Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi a actelor de modificare a acestora50.000 lei
    11.Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor agricole, precum şi a actelor de modificare a acestora20.000 lei
    12.Autentificarea actelor de constituire şi a statutelor asociaţiilor fără scop patrimonial şi ale fundaţiilor, inclusiv a actelor de modificare20.000 lei
    13.Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani3.000 lei
    14.Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin50.000 lei
    15.Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor, dare de dată certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare act10.000 lei
    16.Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie3.000 lei
    17.Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar5.000 lei
    18.Primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor pe timp de un an sau fracţiune de un an, pentru fiecare exemplar3.000 lei
    19.Eliberări de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de acte originale5.000 lei
    20.Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileşte astfel:  
      a) până la 10.000.000 lei+ 3%, dar nu mai puţin de 10.000 lei pentru fiecare moştenitor
      b) de la 10.000.001 lei la 50.000.000 lei300.000 lei + 2% pentru suma care depăşeşte 10.000.000 lei
      c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei1.100.000 lei + 1% pentru suma care depăşeşte 50.000.000 lei
      d) peste 100.000.001 lei1.600.000 lei + 0,5% pentru suma care depăşeşte 100.000.000 lei.
       NOTĂ:    A. Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea întregului activ, cuprinzând bunurile mobile şi imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin înscrisuri.    Pentru cheltuielile de inmormantare până la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru moştenitorii care au suportat aceste cheltuieli.    B. Evaluarea bunurilor imobile se va face în funcţie de valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin decât valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă, iar a bunurilor mobile, în funcţie de valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin de 25.000 lei.
         
    21.Efectuarea oricăror alte acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act.3.000 lei
  II. Lista actelor şi serviciilor notariale scutite de plată taxelor de timbru a) succesiunile vacante ce revin statului; b) succesiunile în care statul sau instituţiile publice au calitatea de moştenitori testamentari, numai pentru taxa datorată de aceştia; c) actele privind încetarea dreptului de concesiune deţinut asupra locurilor de veci (declaraţii sau succesiuni vacante); d) actele notariale în legătură cu schimburile intervenite între stat şi particulari; e) perfectarea actelor prin care se doneaza statului sau instituţiilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile sau imobile; f) actele şi procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale; g) cererile şi actele notariale prin care se efectuează imparteala pentru ieşirea din indiviziune, când ieşirea din indiviziune a fost cerută de stat.Când ieşirea din indiviziune a fost cerută de ceilalţi copartasi, scutirea se aplică numai actelor prin care statul cumpara părţile lor ori vinde partea sa prin buna învoiala; h) legalizarea specimenelor de semnatura ale demnitarilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu; i) actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială, şi anume:- declaraţii privind ajutorul de şomaj;- declaraţii privind drepturile de pensie, ajutorul social şi ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii;- declaraţii privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;- declaraţii privind acordarea burselor pentru elevi şi studenţi;- declaraţii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi ale văduvelor acestora;- declaraţii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;- actele notariale privind recunoaşterea filiaţiei, adoptia, tutela, curatela, punerea sub interdicţie. -------