LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 19 ianuarie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 7 noiembrie 1990, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Oficiul Registrului comerţului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare ca un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat."2. La articolul 4, după alineatul 2 se introduce alineatul 3, cu următorul cuprins:"Actele prevăzute la alineatul precedent pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenta."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Înregistrările în Registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoreşti definitive, în afară de cazurile în care legea prevede altfel."4. La articolul 8, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Judecătorul delegat va controla operaţiunile Registrului comerţului cel puţin o dată pe luna.Controlul efectuat de judecătorul delegat nu exonereaza de răspundere personalul oficiului care conduce şi executa operaţiunile Registrului comerţului pentru conformitatea cu legea a datelor înscrise."5. La articolul 8, după alineatul 3 se introduce alineatul 4, cu următorul cuprins:"Lucrările de grefa, secretariat şi arhiva ale judecătorului delegat se asigura de către personalul Oficiului Registrului comerţului."6. La articolul 11 alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Din taxele percepute, o cota de 8% se cuvine Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, se încasează prin Oficiul Registrului comerţului, care efectuează înregistrarea, şi se virează lunar Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. De asemenea, o cota de 2% din taxele percepute pentru înregistrările care se efectuează, în baza încheierilor judecătorilor delegaţi, se va vira lunar, de către fiecare cameră de comerţ şi industrie teritorială, Ministerului Justiţiei.Taxele, cu excepţia celor datorate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerului Justiţiei, se fac venit la bugetul camerelor de comerţ şi industrie pe lângă care este organizat oficiul."7. La articolul 11, după alineatul 3 se introduce alineatul 4, cu următorul cuprins:"Nevirarea cotelor prevăzute la alin. 2, până în ultima zi a lunii următoare încasării, atrage plata unei penalităţi de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere."8. Articolul 12 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianţilor, persoane fizice, şi un altul pentru înregistrarea comercianţilor, persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se ţin în sistem computerizat."9. La articolul 12, alineatul 4 devine alineatul 2.10. La articolul 12, alineatul 2 devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"Oficiul va mai tine dosare, pe fiecare comerciant, cu actele depuse. Înregistrările efectuate în registru vor fi evidentiate şi în dosarul comerciantului."11. La articolul 12, alineatul 5 devine alineatul 4, cu următorul cuprins:"Modul de ţinere a registrelor, precum şi de efectuare a înregistrărilor se stabileşte unitar, pentru toate oficiile, prin norme emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României, împreună cu Ministerul Justiţiei, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi."12. Articolul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Înmatricularea unui comerciant, persoana fizica, în Registrul comerţului, va cuprinde: a) numele şi prenumele, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii, starea civilă, averea şi modul de evaluare a acesteia şi activitatea comercială anterioară; b) firma comercială şi sediul acesteia; c) obiectul comerţului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizaţia pentru exercitarea comerţului. d) numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei pentru exercitarea comerţului."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Înmatricularea unei societăţi comerciale în Registrul comerţului va cuprinde datele prevăzute în încheierea de înmatriculare a judecătorului delegat."14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Înmatricularea unei regii autonome, companii naţionale sau societăţi naţionale în Registrul comerţului va cuprinde: a) actul de înfiinţare, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema acesteia; b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale; c) unităţile componente ce pot intră în relaţii contractuale cu terţii, persoanele împuternicite să le reprezinte şi limitele împuternicirilor acordate; d) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia persoanelor împuternicite să le reprezinte, precum şi limitele puterilor conferite."15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Organizaţiile cooperatiste se înmatriculează în Registrul comerţului, cu respectarea reglementărilor privind cooperatia mestesugareasca, cooperatia de consum şi cooperatia de credit."16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Cererea de înmatriculare în Registrul comerţului se face, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile: a) pentru comercianţi, persoane fizice, de la data autorizării; b) pentru societăţi comerciale, de la data autentificării actului constitutiv; c) pentru regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale şi organizaţii cooperatiste, de la data actului de înfiinţare."17. După articolul 20 se introduc articolele 20^1 - 20^3, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - Cererea de înmatriculare a unui comerciant, persoana fizica, va fi facuta personal sau prin împuternicit, cu procura specială şi autentică.Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul va semna la Oficiul Registrului comerţului, în prezenta judecătorului delegat sau a conducătorului oficiului ori a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.În absenta comerciantului, semnatura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public.Art. 20.^2. - Cererea de înmatriculare în Registrul comerţului a unei societăţi comerciale va fi semnată cel puţin de un administrator sau, după caz, de reprezentantul acestuia, ori, în condiţiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome sau organizaţii cooperatiste, de către persoanele împuternicite, potrivit legi, să le reprezinte.Dovedirea specimenului de semnatura a administratorilor şi, după caz, a reprezentanţilor societăţilor comerciale, precum şi a persoanelor împuternicite în condiţiile legii sa reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 20^1 alin. 2 şi 3.Art. 20^3. - Cererea de înmatriculare va fi însoţită de acte doveditoare.La orice înmatriculare se vor menţiona numărul şi data încheierii judecătorului delegat."18. Articolul 21 litera f) va avea următorul cuprins:"f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz, precum şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare;"19. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Comerciantul care are sucursale trebuie să ceara înmatricularea acestora la Oficiul Registrului comerţului de la sediul fiecărei sucursale.În cerere, pe lângă datele prevăzute în prezenta lege pentru înmatricularea comerciantului, se va arata şi oficiul unde a fost înmatriculată firma sediului principal.Oficiul Registrului comerţului de la sediul sucursalei va transmite Oficiului Registrului comerţului de la sediul principal al comerţului un extras de pe înregistrarea efectuată, pentru a fi menţionată în Registrul comerţului respectiv."20. La articolul 24, după alineatul 2 se introduce alineatul 3, cu următorul cuprins:"Dacă o societate cu sediul în străinătate înfiinţează mai multe sucursale în ţara, documentele de constituire şi alte acte ale aceleiaşi societăţi, necesare pentru înmatricularea unei sucursale, se depun numai la una dintre sucursale."21. Articolul 25 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la tribunal, în termen de 15 zile de la data pronunţării."22. După articolul 25 se introduc articolele 25^1 - 25^3, cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - Data înregistrării în Registrul comerţului este data la care înregistrarea a fost efectiv operata în acest registru.Înregistrarea în Registrul Comerţului se operează în termen de 24 de ore de la data încheierii judecătorului delegat, iar în cazul înmatriculării unei societăţi comerciale, în termen de 24 de ore de la data la care încheierea judecătorului delegat a devenit irevocabilă.Art. 25^2. - Camerele de comerţ şi industrie au legitimare procesuala activa şi pot interveni în orice proces privind înregistrări în Registrul comerţului, interesul fiind prezumat şi constând în respectarea cerinţelor generale ale activităţii comerciale.Cererile introduse de camerele de comerţ şi industrie, în temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru şi nici timbrului judiciar.Art. 25^3. - În cererile de înregistrare în Registrul comerţului şi în orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana şi adresa la care se vor comunică încheierile judecătorului delegat sau alte acte şi instiintari."23. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Comerciantul este obligat a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi orice alte documente întrebuinţate în comerţ numărul de înregistrare în Registrul Comerţului şi anul înregistrării."24. La articolul 27, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen."25. Articolul 27 se completează cu un alineat final, care va avea următorul cuprins:"Dreptul de folosinţă exclusiva asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în Registrul comerţului."26. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime lt; lt;societate cu răspundere limitată gt; gt; sau lt; lt;S.R.L. gt; gt;."27. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Firma sucursalei din România a unei societăţi străine va trebui sa cuprindă şi menţiunea sediului principal din străinătate."28. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Oficiul Registrului comerţului va refuza înscrierea unei firme care, fără a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme înregistrate.Verificarea disponibilităţii firmei şi a emblemei se face de către Oficiul Registrului comerţului, înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, a modificării firmei şi/sau a emblemei."29. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comerţ va putea sa continue activitatea sub firma anterioară, care cuprinde numele unui comerciant, persoana fizica, sau al unui asociat, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor săi în drepturi şi cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor.Păstrarea firmei precedente este permisă societăţii pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau societăţii cu răspundere limitată, fără cerinţa mentionarii raportului de succesiune.În cazul în care firma unei societăţi cu răspundere limitată cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, dispoziţiile alin. 1 rămân aplicabile."30. La articolul 41, după alineatul 2, se introduc alineatele 3 şi 4, cu următorul cuprins:"Amenda prevăzută la alin. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor vinovate de nevirarea, în condiţiile art. 11, a cotei din taxele datorate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerului Justiţiei sau de necomunicarea datelor prevăzute la art. 9 alin. 3.Amenda prevăzută la alin. 2 se aplică şi reprezentanţilor societăţilor comerciale amendate, potrivit dispoziţiilor acelui alineat."31. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Comercianţii care nu se conformează obligaţiilor prevăzute la art. 26 vor fi sancţionaţi, prin hotărâre judecătorească, cu amendă civilă prevăzută la art. 41 alin. 1, iar în caz de repetare a omisiunii, cu amendă prevăzută la art. 41 alin. 2."32. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Camera de Comerţ şi Industrie a României şi camerele de comerţ şi industrie teritoriale vor asigura condiţiile necesare funcţionarii sistemului informatic unitar al Registrului comerţului."33. După articolul 48 se introduce articolul 48^1, cu următorul cuprins:"Art. 48^1. - Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti devine Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti şi Judeţului Ilfov."34. Articolul 12 alineatul 3, precum şi articolele 15, 16, 49 şi 50 se abroga.  +  Articolul 2Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 41 şi 45 se majorează după cum urmează: a) amenda prevăzută la art. 41 alin. 1 va fi de la 50.000 lei - 500.000 lei; b) amenda prevăzută la art. 41 alin. 2 va fi de la 100.000 lei - 1.000.000 lei; c) amenda prevăzută la art. 45 alin. 1 va fi de la 1.000.000 lei - 5.000.000 lei.  +  Articolul 3Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 7 noiembrie 1990, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN------------