HOTĂRÂRE nr. 796 din 31 iulie 2012privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 3 august 2012  Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.121/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din regulamentul respectiv, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, şi ale art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane juridice, crescători de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau din metişii acestora, denumiţi în continuare beneficiari, având exploataţii cu cod primit de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual, în funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie din următoarele categorii: a) vaci de lapte; b) bivoliţe de lapte; c) taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne.  +  Articolul 2În sensul prevederilor prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) vacă de lapte - femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor; b) bivoliţă de lapte - femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor; c) taurine din rase de carne - taurinele din rasele cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; d) agricultor - persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice a cărei/cărui exploataţie se află pe teritoriul Comunităţii şi care desfăşoară o activitate agricolă, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ; e) exploataţia (cu cod primit de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA) - orice unitate, construcţie sau, în cazul unei exploataţii în spaţiu deschis, orice loc de pe teritoriul unui stat membru în care sunt deţinute, crescute sau îngrijite animale, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului; f) sumă necuvenită - plata nedatorată, aşa cum este aceasta prevăzută în dreptul civil, acordată unui beneficiar sau realizată în numele unui beneficiar, care provine din fonduri europene şi/sau din fonduri publice aferente acestora.  +  Capitolul II Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de acordare a ajutorului specific  +  Articolul 3 (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe; b) să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la ANSVSA; c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE; d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 ; e) vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere. (2) Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 care deţin mai multe exploataţii cu cod primit de la ANSVSA şi solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) pentru un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte pe beneficiar.  +  Articolul 4Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. b) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar; b) bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere; c) bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE; d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 .  +  Articolul 5 (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 care solicită ajutor specific pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. c) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din:(i) vaci din rase de carne; şi/sau (îi) tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE; c) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 ; d) să deţină documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne; e) să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz; f) animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii. (2) Pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. c), ajutorul specific se acordă: a) o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 20 de luni, existent sau ieşit din exploataţie în perioada 6 august a anului calendaristic precedent - 21 septembrie a anului în care se solicită ajutorul specific; b) anual, pentru vaci din rase de carne. (3) Prin excepţie de la alin. (2) lit. a), în anul 2012 se solicită ajutor specific pentru tineretul mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, existent sau ieşit din exploataţie în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2012.  +  Articolul 6 (1) Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro. (2) Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile, fără a depăşi: a) 250 euro/cap, pentru categoria vaci de lapte, prevăzută la art. 1 lit. a); b) 187,5 euro/cap, pentru categoria femele din specia bivoliţe, prevăzută la art. 1 lit. b); c) 300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, prevăzută la art. 1 lit. c).  +  Articolul 7Ajutorul specific prevăzut la art. 1 reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 8Plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzut la art. 1 se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.  +  Articolul 9 (1) Pentru a beneficia de ajutorul specific prevăzut la art. 1, solicitanţii trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploataţiile cu cod primit de la ANSVSA deţinute, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în perioada 6 august - 21 septembrie a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţită de următoarele documente valabile pentru categoriile prevăzute la art. 1 : a) copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrul comerţului/certificatului de înregistrare fiscală/cărţii de identitate, după caz; b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare - RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; c) copie de pe paşaportul fiecărui animal, emis de ANSVSA; d) copie de pe documentul cu coordonate bancare. (2) Cererea este însoţită, pentru ajutorul specific prevăzut la art. 1 lit. a), pe lângă documentele stabilite la alin. (1), şi de copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte. (3) Cererea este însoţită, pentru ajutorul specific prevăzut la art. 1 lit. c), pe lângă documentele stabilite la alin. (1), şi de următoarele documente specifice fiecărei categorii de animale din specia taurine din rase de carne şi metişii acestora, astfel: a) pentru vaca de carne, copia certificatului de origine; b) pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia certificatului de origine şi/sau copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne; c) pentru categoriile prevăzute la art. 1 lit. c), documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie. (4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor cereri pretipărite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE.  +  Articolul 10 (1) Cererea cuprinde atât animalele pentru care se solicită ajutor specific, cât şi animalele deţinute în exploataţie. (2) Cererea de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de a efectua un control pe teren şi dacă, în urma controlului pe teren, au fost identificate nereguli, conform art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.  +  Articolul 11Pentru a beneficia de ajutorul specific prevăzut la art. 1. lit. c), cererea va fi vizată de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne şi metişilor acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală. Verificările vor fi făcute conform manualului de procedură elaborat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" şi aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 12Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform manualelor de proceduri.  +  Articolul 13 (1) Pentru categoriile de animale prevăzute la art. 1, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la faţa locului la minimum 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere pentru ajutor specific, pentru un efectiv de minimum 5% din numărul de animale solicitate, precum şi un supracontrol la faţa locului la minimum 1% din totalul beneficiarilor care au făcut obiectul controlului la faţa locului. (2) Controlul la faţa locului se efectuează până la data-limită a perioadei de reţinere a fiecărui an, conform manualului de proceduri, dar poate fi efectuat şi în afara perioadei de reţinere, după caz, în funcţie de rata de eroare rezultată. (3) În cadrul controlului la faţa locului se verifică elementele referitoare la sistemul de identificare şi de înregistrare a bovinelor, prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 , pentru toate bovinele existente în exploataţie la data controlului. (4) În cazul în care se constată nereguli în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, se aplică prevederile art. 63 alin. 4 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 . (5) Pentru fiecare control efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de control, conform manualului de proceduri. (6) În cazul în care între data depunerii cererii şi data finalizării controlului la faţa locului au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, anexând documentele justificative. (7) În cadrul controlului la faţa locului, pentru categoriile prevăzute la art. 1 lit. c), în cazul ieşirilor din exploataţie, se verifică şi documentele care atestă ieşirile animalelor, precum şi menţionarea lor în registrul exploataţiei.  +  Articolul 14 (1) Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, având în vedere prevederile art. 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 . (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică situaţiilor prevăzute la art. 67 şi 73 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 , iar pentru cazurile de forţă majoră se aplică prevederile art. 75 din acelaşi regulament.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 15 (1) Pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate conform prezentei hotărâri se aplică prevederile art. 80 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 . (2) Procedurilor de recuperare a sumelor necuvenite acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, începute anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, li se aplică normele în vigoare la data la care au fost începute.  +  Articolul 16 (1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează ghidul solicitantului şi manuale de proceduri, inclusiv reguli de verificare şi control al cererilor şi al condiţiilor de eligibilitate. (2) Ghidul solicitantului se elaborează în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişarea pe site-ul oficial al instituţiei. (3) Manualele de proceduri elaborate sunt aprobate prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi sunt avizate de direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 17Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Comisiei Europene informaţii detaliate cu privire la aplicarea prezentei măsuri de ajutor specific, potrivit art. 140 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 31 iulie 2012.Nr. 796.  +  Anexa  ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │Judeţul │Nr. cerere şi data din │ VIZA ANARZ │ ├─────────────────────────┤Registrul electronic de │ prin OARZ judeţeană │ │Centrul Judeţean APIA │înregistrare al cererilor│(doar pt. cod schema TC)│ │ │......... din ...../..../│ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤ Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele │Semnătura funcţionarului │ ...................... │ │funcţionarului APIA care │care primeşte cererea*; │ Semnătură şi ştampilă │ │primeşte cererea*; ......│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │Număr unic de │Nr. cerere unică de plată│ │ │identificare solicitant │pe suprafaţă pentru anul │ │ │(RUI) RO ............... │(dacă este cazul) │ │ │ │Nr. ............. din │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘CERERE DE PLATĂ pentru anul .....A AJUTORULUI SPECIFIC ACORDAT PRODUCĂTORILOR DELAPTE ŞI DE CARNE DE VITĂ DIN ZONELE DEFAVORIZATEPERSOANE FIZICE:*)  ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │01.*) Nume │02.*) Prenume │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├─────────────────────────┼──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ │03.*) CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤ │04. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ADRESĂ DOMICILIU: │ ├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ │05.*) Judeţ │06.*) Localitate │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┤ │07.*) Sat/Strada │08.*) Nr.│09.*)Cod poştal │10. Bl.│11. Sc.│12. Ap.│ ├─────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┴────────────────┼───────┴───────┴───────┤ │13.*) Telefon │14. Fax │15. E-mail │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤ └─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘    PERSOANE JURIDICE sau PFA/ÎI/ÎF:*)  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │16.*) Denumire │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├─────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │17.*) Cod unic de identificare (CUI)/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cod fiscal (CIF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │18.*) Nume administrator/reprezentant│19.*) Nume administrator/reprezentant │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │20.*) CNP administrator/reprezentant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼──┼──┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │21.*) Tip de organizare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┴──┴──┴────────────────────────────────┤ │ADRESĂ SEDIU PJ/PFA/ÎI/ÎF: │ ├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ │22.*) Judeţ │23.*) Localitate │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┤ │24.*) Sat/Strada │25.*) Nr.│26.*) Cod poştal│27. Bl.│28. Sc.│29. Ap.│ ├─────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┴─────────┼────────────────┼───────┴───────┴───────┤ │30.*) Telefon │31. Fax │32. E-mail │ ├───────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┘    COORDONATE BANCARE:*) 
  33.*) Banca 34.*) Filiala
  35.*) Nr. cont IBAN
      ÎMPUTERNICIT    (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicire) 
  36. Nume 37. Prenume
  38. CNP
      39. Cod ţară, nr. act identitate (altă cetăţenie) 
  40. Nr. şi data împuternicirii/procurii
      Notă: Câmpurile notate cu "*)" sunt OBLIGATORIU de completat.  ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │41. Înregistrare în Sistemul │ Forma de organizare │ │Cotelor de Lapte cu cotă de lapte ├────────────────────┬───────────────────┤ │pentru livrări şi/sau vânzări │ PF │ PJ/PFA/II/IF │ │directe (se bifează doar pentru ├────────────────────┼───────────────────┤ │vaci de lapte) │ [] │ [] │ └───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘    42.*) SEDIUL EXPLOATAŢIEI pentru care sc solicită ajutor specific    (se completează pentru fiecare cod de exploataţie ANSVSA pentru care se    solicită ajutor) 
  Nr. crt Cod ANSVSA Judeţ Comună/oraş Sat Strada Nr. Cod Siruta comună/oraş
      43. LOCAŢIA UNDE SE ŢIN ANIMALELE ÎN PERTOADA DE REŢINERE    (se completează doar dacă locaţia este diferită de sediul exploataţiei) 
  Nr. crt Judeţ Comună/oraş Sat Strada Nr. Cod Siruta comună/oraş
      44.*) LISTA CU ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUTORUL SPECIFIC ÎN    ANUL ..... 
  Nr. crt. Număr de identificare animal (crotalie) Specia Rasa Data naşterii (ziua/luna/anul) Codul ANSVSA al expoziţiei Cod ajutor specific
      45. ALTE ANIMALE DEŢINUTE ÎN EXPLOATAŢIILE DECLARATE ÎN CERERE 
  Nr. crt. Număr de identificare animal (crotalie) Specia Rasa Data naşterii (ziua/luna/anul) Codul ANSVSA al expoziţiei
  ...
   
  1. Nr. de vaci de lapte solicitate în cerere ... capete
  2. Nr. bivoliţe de lapte solicitate în cerere ... capete
  3. Nr. de taurine rasa carne/metis solicitate în cerere ... capete
  4. Nr. total de animale solicitate (4)=(1)+(2)+(3) ... capete
  5. Nr. total alte animale deţinute în exploataţiile din cerere ... capete
   
  Declar că pentru exploataţiile menţionate în cerere deţin registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1760/2000
   
  Semnătură administrator/titular/reprezentant legal/persoana fizică/ împuternicit Nume şi prenume: Ştampilă Data
  46. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢIISubscrisa/Subsemnatul (beneficiar) ............................., reprezentat/ă de ..................................., în calitate de .............................................., declar următoarele:1. Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate pentru: a) crescătorii de vaci de lapte din zonele defavorizate (cod: VL), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect, şi care sunt următoarele:- solicitarea unui ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care se solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la ANSVSA;- vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE;- înregistrarea în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;- identificarea şi înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE a vacilor de lapte din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific, la termenul-limită de depunere a cererilor;- deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;- menţinerea la adresa exploataţiei/locaţiei, menţionată în cerere, a vacilor de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor;- localizarea sediului exploataţiei şi, după caz, a locaţiei de reţinere a animalelor în zonele defavorizate din România, identificate în anexa nr. 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013; b) crescătorii de bivoliţe de lapte (cod: FB), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect, şi care sunt următoarele:- solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar;- bivoliţa de lapte pentru care se solicită ajutor specific a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor, produsul fiind identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE;- identificarea şi înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE a bivoliţelor de lapte din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific la termenul-limită de depunere a cererilor;- deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 ;- menţinerea la adresa exploataţiei/locaţiei, menţionată în cerere, a bivoliţelor de lapte pentru care se solicită ajutor specific pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor;- localizarea sediului exploataţiei şi, după caz, a locaţiei de reţinere a animalelor în zonele defavorizate din România, identificate în anexa nr. 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013; c) crescătorii de taurine de rase de carne şi metişii acestora (cod: TC), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect şi care sunt următoarele:- solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv total de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din vaci din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi metişii acestora;- identificarea şi înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE a animalelor din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific;- deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 ;- deţinerea documentelor oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;- deţinerea documentelor care atestă ieşirile din efectiv, după caz;- deţinerea în exploataţie a animalelor pentru care se solicită ajutor specific anual, cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii. Excepţie pentru anul 2012: se solicită ajutor specific pentru tineretul mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, existent sau ieşit din exploataţie în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2012;- localizarea sediului exploataţiei în zonele defavorizate din România, identificate în anexa nr. 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.2. Am luat cunoştinţă de modalităţile de acordare a ajutorului specific: a) notificarea, în scris, către centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a oricăror modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora; b) nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale; c) neefectuarea controlului la faţa locului ca urmare a refuzului beneficiarului atrage excluderea cererii de la plată. În cazul repetării refuzului controlului în ani de acordare diferiţi, toate animalele vor fi înregistrate ca negăsite la faţa locului; d) orice cerere de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de a efectua un control pe teren şi dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli, conform art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol. e) în cadrul controlului la faţa locului se verifică elementele referitoare la sistemul de identificare şi de înregistrare a bovinelor, prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 , pentru toate bovinele existente în exploataţie la data controlului; f) în cazul în care se constată nereguli în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, se aplică prevederile art. 63, alin. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 ; g) bovina supusă unui caz de circumstanţă naturală poate fi înlocuită cu altă bovină declarată în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare, dar numai până la data-limită de reţinere; h) autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, al Comisiei Europene şi al Curţii de Conturi etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de plată, în raportul de control la faţa locului şi în alte documente aferente dosarului; i) în cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde demersurile legale, după caz; j) falsul în declaraţii se pedepseşte conform prevederilor legale.3. Drept care declar şi mă angajez la următoarele: a) declar că datele din formularul cererii de plată şi din documentele anexate sunt reale, complete, corecte şi valabile; b) declar că nu am beneficiat în anul curent de altă schemă de plată din fonduri europene pentru scopul finanţat prin prezentul ajutor specific; c) mă angajez să furnizez toate documentele cerute de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; d) mă angajez să permit accesul autorităţilor competente în exploataţie pentru efectuarea controlului la faţa locului; e) mă angajez ca, după depunerea cererii de plată, să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în cazul în care au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, în termen de 7 zile lucrătoare; f) mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 75 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ]. În acest sens, voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau de circumstanţă excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului, decesul beneficiarului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul; g) mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia [art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 ], dar numai până la data-limită de reţinere, şi voi prezenta documente doveditoare în acest sens. Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.4. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi să fie făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.47. CONTROLUL VIZUAL AL CERERII DE PLATĂ ŞI AL DOCUMENTELOR ATAŞATE  ┌─────────┬────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬────┐ │*)Solicit│*) │ Documente ataşate │ Bifaţi │Com-│ │ajutor │Bi- │ ├────┬───────┤plet│ │specific │faţi│ │ PF │PJ/PFA/│ │ │pentru: │ │ │ │ II/IF │ │ ├─────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────┤ │Documente│ │Copie BI/CI/paşaport │ [] │ │ │ │comune │ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───────┤ │ │ataşate │ │Copie CUI/CIF │ │ [] │ │ │pentru │ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───────┤ │ │toate │ │Copie BI/CI/paşaport administrator/ │ │ [] │ │ │catego- │ │reprezentant/titular │ │ │ │ │riile │ ├───────────────────────────────────────────┼────┴───────┤ [] │ │(VL, FB, │ │Copie de pe dovada de înregistrare a │ [] │ │ │TC) │ │solicitantului în Registrul Unic de │ │ │ │ │ │Identificare - RUI - al APIA │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────┬───────┤ │ │ │ │În caz de reprezentare: delegaţia de │ │ [] │ │ │ │ │împuternicire şi copii CI/BI titular de │ │ │ │ │ │ │cerere şi împuternicit │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───────┤ │ │ │ │În caz de reprezentare: procură notarială │ [] │ │ │ │ │ │de împuternicire şi copii CI/BI titular de │ │ │ │ │ │ │cerere şi împuternicit │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────┴───────┤ │ │ │ │Dovadă cont bancar activ │ [] │ │ ├─────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────┤ │VACI DE │ [] │Copie de pe dovada de înregistrare a │ [] │ │ │LAPTE │ │beneficiarilor în sistemul de administrare │ │ │ │Cod : VL │ │a cotelor de lapte │ │ │ │documente│ ├───────────────────────────────────────────┼────────────┤ [] │ │specifice│ │Copie de pe paşaportul fiecărui animal din │ [] │ │ │ │ │lista vacilor de lapte, pentru care se │ │ │ │ │ │solicită ajutor specific │ │ │ ├─────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ │BIVOLIŢE │ │Copie de pe paşaportul fiecărui animal din │ [] │ │ │DE LAPTE │ │lista bivoliţelor de lapie, pentru care se │ │ │ │Cod: FB │ [] │solicită ajutor specific │ │ │ │documente│ │ │ │ │ │specifice│ │ │ │ │ ├─────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────┤ │TAURINE │ │Copie de pe paşaportul fiecărui animal din │ [] │ │ │DIN RASE │ │lista taurinelor din rase de carne şi │ │ │ │DE CARNE │ │metişii acestora, pentru care se solicită │ │ │ │ŞI │ │ajutor specific │ │ │ │METIŞII │ ├───────────────────────────────────────────┴────────────┤ │ │ACESTORA │ │TC.1. Pentru vaci din rase de carne: │ │ │Cod: TC │ ├───────────────────────────────────────────┬────────────┤ │ │documente│ │TC.1.1.- Vaci de carne - copia │ [] │ │ │specifice│ │certificatului de origine │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┴────────────┤ │ │ │ │TC.2. Pentru tineret mascul şi/sau femei din rase de │ │ │ │ │carne şi metişii acestora: │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┬────────────┤ [] │ │ │ │TC.2.1. - Tineret din rase de carne - copia│ [] │ │ │ │ │certificatului de origine al mamei şi copia│ │ │ │ │ │buletinului de însămânţări artificiale din │ │ │ │ │ │care să reiasă că tatăl este rasă de carne/│ │ │ │ │ │adeverinţei de montă naturală │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ │ │ │Copia documentului care atestă ieşirea din │ [] │ │ │ │ │efectiv, după caz │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ │ │ │TC.2.2.- Tineret metis - copia documentului│ [] │ │ │ │ │din care să reiasă faptul că unul din │ │ │ │ │ │părinţi este rasă de carne, respectiv, │ │ │ │ │ │copia certificatului de origine al mamei │ │ │ │ │ │sau copia buletinului de însămânţări │ │ │ │ │ │artificiale/adeverinţei de montă naturală │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ │ │ │Copia documentului care atestă ieşirea din │ [] │ │ │ │ │efectiv, după caz │ │ │ └─────────┴────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴────┘    CÂMPURILE NOTATE CU "*" SUNT OBLIGATORII. 
  Semnătură administrator/titular/reprezentant legal/persoana fizică/ împuternicit Nume şi prenume: Ştampilă Data
  Semnătură funcţionar APIA care a preluat cererea şi a efectuat controlul vizual al cererii şi a documentelor ataşate-----