HOTĂRÂRE nr. 11 din 19 ianuarie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 6 februarie 1998  În temeiul art. 41 alin. (2) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Pentru funcţionarea Comisiei Centrale de Rechiziţii, din subordinea Guvernului, se constituie, în structura organizatorică actuala a Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii, format din şapte persoane - patru militari şi trei civili -, prin redistribuire de posturi: trei de la Ministerul Apărării Naţionale, unul de la Ministerul de Interne şi trei de la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. (2) Secretariatul tehnic permanent funcţionează ca serviciu, iar şeful acestuia este şi secretarul Comisiei Centrale de Rechiziţii.  +  Articolul 3Pentru funcţionarea comisiei mixte de rechiziţii din subordinea prefecturii, se înfiinţează un secretariat tehnic în cadrul structurii organizatorice a Serviciului (Direcţiei) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, prin redistribuire de atribuţii.  +  Articolul 4Finanţarea şi logistica Secretariatului tehnic permanent, precum şi logistica secretariatului tehnic se asigura de la bugetul de stat, prin Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, ca ordonator principal de credite, pe baza unei fundamentari prezentate distinct în cadrul bugetului acestuia.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Victor Babiucp. Ministru de stat,ministru de interne,Teodor Zaharia,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice reglementează modalităţile de îndeplinire a obligaţiilor legale, de către agenţii economici, instituţiile publice, alte persoane juridice şi fizice, comisiile de rechiziţii şi autorităţile militare abilitate să efectueze rechiziţii la declararea mobilizării generale sau parţiale ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgenta, cat şi pe timpul acestor situaţii. (2) Rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii prevăzute a se efectua la declararea sau instituirea starilor precizate la alin. (1) se organizează şi se pregătesc din timp de pace.  +  Articolul 2 (1) Prin bunuri rechizitionabile sau supuse rechizitiei se înţelege totalitatea bunurilor ce se pot rechizitiona potrivit art. 5 din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public. (2) Bunurile prevăzute a se rechizitiona sunt cele pentru care autorităţile abilitate de lege au emis ordine de predare.  +  Articolul 3Pentru stabilirea necesarului de bunuri prevăzute a se rechizitiona şi de persoane ce pot fi chemate pentru prestări de servicii, se procedează astfel: a) unităţile militare din sistemul forţelor destinate apărării înaintează cererile de rechiziţii şi prestări de servicii prin planurile de mobilizare a garnizoanelor, prevăzute la art. 28 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, centrelor militare judeţene sau al municipiului Bucureşti, denumite în continuare centre militare, pe raza cărora sunt dislocate sau se constituie potrivit instrucţiunilor elaborate de Ministerul Apărării Naţionale; b) agenţii economici, instituţiile publice şi alte persoane juridice, cărora le revin sarcini din planul de mobilizare a economiei naţionale pentru primul an de război, înaintează cereri de rechiziţii şi prestări de servicii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, la serviciile (Direcţia) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare serviciile (Direcţia) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, în baza instrucţiunilor elaborate de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale; c) centrele militare centralizează cererile de rechiziţii şi prestări de servicii ale unităţilor militare din planurile de mobilizare a garnizoanelor, iar serviciile (Direcţia) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare centralizează cererile agenţilor economici, ale instituţiilor publice şi ale altor persoane juridice prevăzute la lit. b); d) cererile de rechiziţii şi prestări de servicii prevăzute la lit. a) şi b) se înaintează o dată cu întocmirea planului de mobilizare şi se actualizează anual, până la sfârşitul primului trimestru sau când apar modificări în structura organizatorică a beneficiarului sau a sarcinilor de mobilizare a acestuia.  +  Articolul 4 (1) Fondurile necesare plăţii despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate şi prestările de servicii în interes public se includ în bugetul pentru primul an de război, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Modalităţile şi instrumentele de plată se stabilesc de către Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu avizul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 5 (1) Comisia Centrala de Rechiziţii şi comisiile mixte de rechiziţii adopta hotărâri prin vot deschis, cu majoritatea simpla din numărul total al membrilor care le compun. (2) Înlocuitorii de drept ai membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) au drepturile şi obligaţiile titularilor.  +  Capitolul 2 Transmiterea şi centralizarea datelor de evidenta a bunurilor rechizitionabile şi a persoanelor fizice care pot fi chemate pentru prestări de servicii; verificarea şi inventarierea  +  Articolul 6 (1) Pentru stabilirea cantităţilor de bunuri ce pot fi rechiziţionate, o dată cu informaţiile comunicate potrivit art. 48 din Legea nr. 73/1995, agenţii economici, instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, proprietare sau deţinătoare, cu orice titlu, de bunuri rechizitionabile sunt obligate sa transmită în fiecare an, până la finele trimestrului I, serviciilor (Direcţiei) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, date privind existentul şi starea bunurilor conform fişelor de evidenta ce vor fi comunicate de acestea. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor comunică serviciilor (Direcţiei) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, în condiţiile alin. (1), datele despre bunurile rechizitionabile aflate în proprietatea persoanelor fizice din localitatea respectiva. (3) Inspectoratele judeţene de poliţie şi Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti vor comunică, la cererea serviciilor (Direcţiei) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, datele privind mijloacele auto aflate în proprietatea persoanelor juridice şi fizice de pe raza lor de competenţa. (4) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, administraţiile financiare municipale, orăşeneşti şi de sector sunt obligate sa comunice, la cererea serviciilor (Direcţiei) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, date din evidenta centralizatoarelor referitoare la venituri şi cheltuieli, structura activităţii economice, numărul de salariaţi, mijloacele de transport şi construcţii cu privire la agenţii economici, instituţiile publice şi alte persoane juridice.  +  Articolul 7Persoanele juridice care au în evidenta bunurile prevăzute a se rechizitiona vor comunică, în condiţiile legii, centrelor militare pe raza cărora se afla, modificările survenite la aceste bunuri privind înstrăinarea sau starea lor, pe formulare potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1. Centrele militare actualizează şi comunică aceste modificări şi serviciilor (Direcţiei) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare.  +  Articolul 8 (1) Serviciile (Direcţia) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare centralizează datele primite de la persoanele juridice prevăzute la art. 6. (2) Situaţiile centralizatoare constituie documentele pe baza cărora se analizează cererile de rechiziţii şi se formulează propuneri pentru luarea hotărârilor comisiilor mixte de rechiziţii.  +  Articolul 9Comisiile mixte de rechiziţii stabilesc comisiile de verificare a ţinerii evidentei, existentului şi stării tehnice a bunurilor rechizitionabile, precum şi analizei forţei de muncă ce poate fi chemată pentru prestări de servicii, la agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele juridice prevăzute de lege, modalitatea şi periodicitatea efectuării acestor verificări.  +  Articolul 10Comisia Centrala de Rechiziţii stabileşte comisiile de inventariere, modul de efectuare a acesteia, categoriile de bunuri la care se efectuează, perioadele şi suporturile informatice pe care se prezintă datele inventarierii.  +  Capitolul 3 Modul de îndeplinire a atribuţiilor comisiei mixte de rechiziţii  +  Articolul 11Preşedintele comisiei mixte de rechiziţii reprezintă comisia în relaţiile cu autorităţile şi cu instituţiile publice, precum şi cu agenţii economici şi celelalte persoane juridice şi fizice care au responsabilităţi privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public.  +  Articolul 12 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, comisia mixtă de rechiziţii îşi constituie un secretariat tehnic în cadrul serviciului (Direcţiei) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare. (2) Compunerea şi atribuţiile secretariatului tehnic se stabilesc de către comisia mixtă de rechiziţii. Secretarul comisiei este şeful (directorul) serviciului (Direcţiei) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare. (3) Logistica necesară activităţii secretariatului tehnic al comisiei mixte de rechiziţii este prezentată în anexa nr. 3. (4) Fondurile băneşti necesare funcţionarii secretariatului tehnic se asigura de la bugetul de stat prin Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor functionale ale comisiei mixte de rechiziţii se asigura mijloace de transport din parcul prefecturilor sau al consiliilor judeţene ori a municipiului Bucureşti, în limita a 1.000 km lunar, contravaloarea acestuia fiind decontată de prefectura sau de consiliul judeţean ori de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 13 (1) Secretariatul tehnic centralizează cererile de rechiziţii şi de prestări de servicii primite de la centrul militar şi pe cele de la serviciul (Direcţia) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, iar pe baza existentului de bunuri rechizitionabile şi a persoanelor ce pot fi chemate pentru prestări de servicii formulează propuneri de repartiţie a acestora, pe garnizoane şi categorii de beneficiari, împreună cu reprezentanţii autorităţilor împuternicite de lege să efectueze rechiziţii. (2) Pe baza acestor date, secretariatul tehnic întocmeşte proiectul planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii al judeţului sau al municipiului Bucureşti şi-l prezintă comisiei mixte de rechiziţii.  +  Articolul 14 (1) Comisia mixtă de rechiziţii analizează propunerile de repartiţie, aproba planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii şi adopta hotărârea în acest sens. (2) Priorităţile pentru efectuarea repartiţiei bunurilor prevăzute a fi rechiziţionate vor avea următoarea ordine: a) pentru forţele armate; b) pentru forţele de protecţie; c) pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre; d) pentru funcţionarea agenţilor economici şi a instituţiilor publice prevăzute cu sarcini în planul de mobilizare a economiei naţionale; e) pentru funcţionarea şi exploatarea sistemelor de telecomunicaţii şi căilor de comunicaţii; f) pentru asigurarea cazarii necesare sinistratilor, refugiatilor, populaţiei afectate de consecinţele războiului şi prizonierilor de război.În funcţie de anumite situaţii care reclama schimbarea prioritatilor, comisia mixtă de rechiziţii poate hotărî, după caz, modificarea acestora. (3) Hotărârea comisiei mixte de rechiziţii se comunică, în extras, persoanelor juridice cărora li s-au stabilit obligaţii de rechiziţii şi prestări de servicii, de către secretariatul tehnic, cu semnatura preşedintelui, în termen de 10 zile de la adoptare, în timp de pace, şi în termen de 24 de ore, pe timp de război.  +  Articolul 15Comisiile mixte de rechiziţii înaintează anual, la sfârşitul primului trimestru, Comisiei Centrale de Rechiziţii, deficitele şi excedentele de bunuri rechizitionabile faţă de cererile din planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii al judeţului sau al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 4 Modul de îndeplinire a atribuţiilor Comisiei Centrale de Rechiziţii  +  Articolul 16 (1) Potrivit art. 23 lit. f) din Legea nr. 132/1997, ministerele prevăzute a desemna câte un reprezentant în Comisia Centrala de Rechiziţii sunt: a) Ministerul Industriei şi Comerţului; b) Ministerul Sănătăţii; c) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; d) Ministerul Transporturilor; e) Ministerul Comunicaţiilor; f) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; g) Ministerul Turismului. (2) Membrii Comisiei Centrale de Rechiziţii se stabilesc de către miniştrii de resort, respectiv de guvernatorul Băncii Naţionale a României, şi se comunică preşedintelui comisiei, la cererea acestuia.  +  Articolul 17Pentru pregătirea şi executarea rechizitiilor, Comisia Centrala de Rechiziţii are următoarele atribuţii: a) prezintă anual Guvernului sinteza activităţii privind modul de pregătire şi de efectuare a rechizitiilor de bunuri şi a prestărilor de servicii în interes public, la nivel naţional; b) dispune redistribuirea unor bunuri rechizitionabile de la unele judeţe sau de la municipiul Bucureşti la beneficiarii din alte judeţe, în scopul satisfacerii integrale a cererilor de rechiziţii; c) coordonează şi verifica activitatea comisiilor mixte de rechiziţii pe timpul pregătirii şi executării rechizitiilor; d) tine evidenta centralizatoare la unele categorii de bunuri rechizitionabile care au un caracter strategic la nivel naţional.  +  Articolul 18Pe baza metodologiei curente de stabilire a preţurilor, Comisia Centrala de Rechiziţii precizează, cu avizul organului de specialitate al Guvernului şi al Comisiei Naţionale pentru Statistica, modul în care comisiile mixte de rechiziţii stabilesc anual propuneri privind limitele preţurilor folosite la plata despăgubirilor pentru bunurile rechizitionabile şi tarifele prestărilor de servicii în interes public.  +  Articolul 19 (1) Comisia Centrala de Rechiziţii îşi constituie, în structura organizatorică actuala a Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, un secretariat tehnic permanent, care funcţionează ca serviciu, compus din şapte persoane - patru militari şi trei civili -, prin redistribuire de posturi: trei de la Ministerul Apărării Naţionale, unul de la Ministerul de Interne şi trei de la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. (2) Componenta Secretariatului tehnic permanent este prezentată în anexa nr. 4. (3) Atribuţiile Secretariatului tehnic permanent se vor stabili de către Comisia Centrala de Rechiziţii. (4) Logistica necesară îndeplinirii atribuţiilor Secretariatului tehnic permanent este prezentată în anexa nr. 5. (5) Fondurile necesare organizării, funcţionarii şi asigurării logistice a Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii se asigura de la bugetul de stat, prin Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, ca ordonator principal de credite.  +  Capitolul 5 Metodologia executării rechizitiilor şi prestărilor de servicii  +  Articolul 20 (1) În baza hotărârii comisiei mixte de rechiziţii, repartiţia pe beneficiari a bunurilor prevăzute a se rechizitiona şi a persoanelor care urmează a fi chemate pentru prestări de servicii se efectuează astfel: a) de către centrul militar, pe unităţi militare beneficiare; b) de către serviciul (Direcţia) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, pe agenţi economici, instituţii publice şi autorităţi publice locale. (2) Serviciul (Direcţia) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare trimite centrului militar repartiţia astfel stabilită, în vederea întocmirii ordinelor de predare şi de chemare. (3) Centrul militar, pe baza repartiţiei efectuate, emite, în condiţiile legii, ordine de predare potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6, respectiv ordine de chemare pentru prestări de servicii, conform modelului prezentat în anexa nr. 7. (4) Ordinele de predare pentru bunurile prevăzute a se rechizitiona, specifice marinei şi aviaţiei militare, se emit de şeful Statului Major al Marinei Militare, respectiv de şeful Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene. (5) Înmânarea acestor ordine se face în condiţiile legii, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii hotărârii comisiei mixte de rechiziţii, în timp de pace, şi în termen de 24 de ore, pe timp de război.  +  Articolul 21 (1) Ordinele de predare a bunurilor prevăzute a se rechizitiona şi ordinele de chemare pentru prestările de servicii se păstrează de agenţii economici, de instituţiile publice şi de celelalte persoane juridice prevăzute de lege, în condiţiile stabilite de centrele militare. (2) Ordinele de predare şi ordinele de chemare pentru prestările de servicii ale persoanelor fizice se păstrează asupra acestora.  +  Articolul 22 (1) Modalitatea înştiinţării şi organizării predării bunurilor rechiziţionate şi chemării persoanelor pentru prestări de servicii se vor stabili de Ministerul Apărării Naţionale, prin centrele militare. (2) Proprietarii sau deţinătorii legali ai navelor şi aeronavelor prevăzute a se rechizitiona, aflate în afară teritoriului naţional, sunt obligaţi să asigure aducerea acestora în ţara, la cererea, la termenele şi la locurile stabilite de autorităţile împuternicite să efectueze rechiziţii.  +  Articolul 23 (1) Bunurile rechiziţionate, se predau beneficiarilor pe bază de proces-verbal de predare-preluare, întocmit în trei exemplare, pe formulare tipizate, conform modelului prezentat în anexa nr. 8. (2) Proprietarii sau deţinătorii legali vor pune la dispoziţia beneficiarilor bunurile care se rechizitioneaza, la locurile stabilite în ordinele de predare. (3) Pentru bunurile care se trimit beneficiarului de către proprietar sau de deţinător, formularele de proces-verbal se asigura acestora de către centrele militare şi se păstrează împreună cu ordinele de predare, la predator. (4) Pentru bunurile care se preiau de către beneficiar de la predator, formularele de proces-verbal se asigura şi se păstrează la beneficiar. (5) Procesele-verbale de predare-preluare se completează, se semnează şi se stampileaza de către predator şi primitor sau de înlocuitorii legali, după caz.  +  Articolul 24După predarea-preluarea bunurilor rechiziţionate, procesele-verbale primesc următoarea destinaţie:- exemplarul nr. 1 - la predator;- exemplarul nr. 2 - la beneficiar;- exemplarul nr. 3 - la centrul militar de pe raza căruia s-a efectuat rechizitia, trimis de către beneficiar, în termen de 24 de ore de la data rechizitiei.  +  Articolul 25 (1) Bunurile ce se rechizitioneaza, constituite în complete, se asigura şi se predau cu echipamentele şi materialele ce le compun, conform inventarului cu care fabrica producătoare a livrat produsul respectiv, inclusiv cu documentele tehnice de exploatare şi întreţinere, completate la zi. (2) Mijloacele de transport auto şi tehnica de construcţii se predau cu sculele, piesele de schimb şi accesoriile din inventar, cu plinurile de lubrifianţi şi lichide speciale prevăzute în cartea tehnica de exploatare şi cu cantităţile de carburanţi precizate în ordinele de predare. (3) Navele şi aeronavele se predau cu lotul de bord, conform inventarului, inclusiv piesele de schimb aferente, cu plinurile de carburanţi - lubrifianţi şi lichide speciale. Navele se vor preda, în plus, cu alimente şi apa pentru 5 zile, pentru întregul echipaj.  +  Articolul 26 (1) Persoanele chemate pentru prestări de servicii se vor prezenta la locul, termenul şi cu materialele prevăzute în ordinele de chemare, precum şi cu documentele de identitate, de atestare a meseriei, calificării şi situaţiei militare, după caz. (2) Persoanele ce vor fi preluate potrivit legii, împreună cu tehnica rechizitionata pe care o deservesc, vor avea asupra lor documentele de identitate şi militare, după caz, precum şi documentele care să ateste calificarea respectiva şi dreptul de exploatare a tehnicii.  +  Articolul 27Pentru efectuarea rechizitiilor de bunuri şi chemarea persoanelor pentru prestări de servicii, pe timp de război, de către comandantii de subunitati sau de unităţi, stabiliţi potrivit legii, se procedează astfel: a) comandantul emite autorităţilor publice locale ordine de predare şi de chemare pentru prestări de servicii, pe formulare netipizate, care vor cuprinde datele prevăzute de lege; b) autoritatea respectiva pune la dispoziţie comandantului bunurile şi persoanele solicitate, în cel mai scurt timp; c) bunurile solicitate vor fi predate de proprietarii sau de deţinătorii legali; d) beneficiarul împreună cu proprietarul sau cu deţinătorul de bunuri rechiziţionate întocmesc un proces-verbal de predare-preluare netipizat, similar celui prezentat în anexa nr. 8, în trei exemplare, semnat şi stampilat, dacă proprietarul sau beneficiarul deţine ştampila, şi autentificat de reprezentantul autorităţii publice locale. Destinaţia exemplarelor este cea prevăzută la art. 24. Exemplarul nr. 3 se trimite centrului militar de pe a cărui raza de responsabilitate s-a efectuat rechizitia, prin grija autorităţilor publice locale, în termen de 24 de ore.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 28Restituirea bunurilor care au fost rechiziţionate se face pe bază de proces-verbal de restituire, conform modelului prezentat în anexa nr. 9, întocmit în trei exemplare. Destinaţia exemplarelor este similară cu cea prezentată la art. 24.  +  Articolul 29Statul Major General şi Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale efectuează controale la agenţii economici, la instituţiile publice, la celelalte persoane juridice şi fizice privind modul de ţinere a evidentei, a stării tehnice şi de întreţinere a bunurilor supuse rechizitiei, precum şi exactitatea datelor comunicate de aceştia, prin persoane autorizate, pe bază de delegaţie semnată de secretarul de stat şi şef al Statului Major General şi, respectiv, de secretarul de stat şi şef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.  +  Articolul 30Pentru menţinerea viabilitatii planurilor de mobilizare a garnizoanelor se va proceda astfel: a) comisiile mixte de rechiziţii vor întocmi, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice, planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii, pe baza repartiţiei existente în actualele planuri de mobilizare. Datele necesare se pun la dispoziţie de centrele militare şi serviciile (Direcţia) de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare; b) ulterior termenului prevăzut la lit. a), comisiile mixte de rechiziţii vor efectua repartiţia bunurilor rechizitionabile şi a persoanelor pentru prestări de servicii pe baza cererilor înaintate de beneficiar conform art. 3 lit. d) din prezentele norme metodologice şi vor actualiza planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii.  +  Articolul 31În termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României: a) Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii va definitivă Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile, pe baza propunerilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, pe care îl va actualiza periodic; b) Comisia Centrala de Rechiziţii va elabora regulamentul de funcţionare a acesteia; c) comisiile mixte de rechiziţii vor elabora regulamentele de funcţionare a acestora, care vor fi aprobate de preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii.  +  Articolul 32Ministerele nominalizate să aibă reprezentanţi în Comisia Centrala de Rechiziţii, în situaţia în care îşi schimba denumirea sau se restructureaza, dar îşi păstrează domeniul de activitate, au obligaţia să-şi păstreze reprezentanţi în cadrul comisiei.  +  Articolul 33Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------                ROMÂNIA    .....................................   (denumirea unităţii militare, agentului   economic, instituţiei publice care   adresează cererea)    Comandantului (şefului) ..................................................                            (centrului militar, serviciului (Direcţiei) de                            mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului                            pentru apărare)           CERERE DE RECHIZIŢII ŞI PRESTĂRI DE SERVICIIpentru .......................................................................       (denumirea unităţii militare, agentului economic, instituţiei publice)               --------------------------------------------              | |               --------------------------------------------           (Se completează numai de către unităţile militare)*1)    Locul de prezentare ................................. *2)                                   (adresa)--------------------------------------------------------------------------------| | Denumirea | | | | Judeţul | | | || | bunurilor | | | Terme-| (municipiul | | | || | necesare | | | nul | Bucureşti) | | | | | Nr. | a se rechi-| U.M.| Canti-| de | care asigura | Total|Rămas | Ob- || crt.| ziţiona (a | | tatea | punere|----------------| asi- | de | ser- || | serviciilor| | | la | | | | gurat|asigu-| vatii|| | care se | | | dispo-| | | | | rat | || | prestează) | | | zitie | | | | | | || | *3) | | | | | | | | | ||-----|------------|-----|-------|-------|-----|-----|----|------|------|------|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------                   (verso)                   ------- -----------------------------------------------------------------------------| | Denumirea | | | | Judeţul | | | || | bunurilor | | | Terme-| (municipiul | | | || | necesare | | | nul | Bucureşti) | | | | | Nr. | a se rechi-| U.M.| Canti-| de | care asigura | Total|Rămas | Ob- || crt.| ziţiona (a | | tatea | punere|----------------| asi- | de | ser- || | serviciilor| | | la | | | | gurat|asigu-| vatii|| | care se | | | dispo-| | | | | rat | || | prestează) | | | zitie | | | | | | || | *3) | | | | | | | | | ||-----|------------|-----|-------|-------|-----|-----|----|------|------|------|| | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------   ............................................   (numele, prenumele şi semnatura comandatului   unităţii militare, reprezentantului legal al   agentului economic, instituţiei publice)                  L.S.----------------    *1) Datele se referă la indicativul unităţii militare cu care se poarta corespondenta în timp de pace, garnizoana, termenul de mobilizare şi tipul unităţii (mecanizata, de artilerie, jandarmi etc.)    *2) Pentru bunurile prevăzute a fi preluate de la surse direct de către solicitant, se va înscrie expresia cu delegat.    *3) Bunurile solicitate se înscriu în ordinea din nomenclatorul bunurilor rechiziţionate.  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------                  ROMÂNIA    .....................................................(denumirea persoanei juridice care tine evidenta bunurilor)                    Către                    Centrul Militar .....................                   SITUAŢIAmodificărilor survenite în existent sau starea bunurilor prevăzute a se rechizitiona la data de .................... -----------------------------------------------------------------------------| Seria | Denumirea | Cantitatea | Modificări | Cauzele | Propu- | Ob- || şi nr.| bunurilor | stabilită |survenite privind:| care au | neri de | ser-|| ordi- | prevăzute | a se rechi-|------------------| determi-| inlo- | va- || nului | a se re- | ziţiona | Cantita- | Starea| nat mo- | cuire | tii || de | chizitiona| | tea | | difica- | | ||predare| | | existenta| | rile | | ||-------|-----------|------------|----------|-------|---------|---------|-----|| | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------    ......................................    (numele, prenumele şi semnatura    reprezentantului legal al persoanei    juridice care are în evidenta bunurile)                  L.S.  +  Anexa 3-------la normele metodologice-----------------------                LISTAdotărilor necesare pentru activitatea secretariatului tehnic al comisiei mixte de rechiziţii    a) Sala secretariatului
             
    Nr. crt.Obiectele de inventarU.M.CantitateaObservaţii
    1.Maşină de scriscomplet1  
    2.Copiator xerox (A3)complet1  
    3.Calculator cu softwarecomplet1  
    4.Post telefonic principalcomplet1  
    5.Faxcomplet1  
    6.Fişet metalic pentru documentebuc.1
      b) Materialele consumabile, care se asigura anual
             
    Nr. crt.Materialele consumabileU.M.Cantitatea/ persoanăObservaţii
    1.Hârtie de scris A4file3.000  
    2.Hârtie de scris A3file1.500  
    3.Hârtie pentru copiator A4file15.000  
    4.Hârtie pentru copiator A3file10.000  
    5.Creioanebuc.10  
    6.Capsatorbuc.1  
    7.Gumebuc.4  
    8.Perforatorbuc.1  
    9.Capse pentru capsatorcutii3  
    10.Agrafe de biroucutii3  
    11.Riglă 30 cmbuc.1  
    12.Riglă 50 cmbuc.1  
    13.Bandă adezivărole4  
    14.Pelicanol (adeziv)tub4  
    15.Biblioraftbuc.10  
    16.Dosare simplebuc.100  
    17.Dosare cu şinăbuc.40  
    18.Materiale pentru copiatorcomplet1  
    19.Materiale pentru calculatorcomplet1  
    20.Hârtie faxrulou5
   +  Anexa 4-------la normele metodologice-----------------------                 COMPONENTASecretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii
               
    -Şef serviciu-consilier care îndeplineşte şi atribuţiile secretarului Comisiei Centrale de Rechiziţii-ofiţer M.Ap.N
    -Expert-ofiţer M.Ap.N
    -Inspector de specialitate-ofiţer M.Ap.N
    -Inspector de specialitate-ofiţer M.I.
    -Inspector de specialitate, economist-civil
    -Consilier juridic-civil
    -Referent-civil
   +  Anexa 5-------la normele metodologice-----------------------                LISTAdotărilor necesare pentru activitatea Comisiei Centrale de Rechiziţii    a) Sala de şedinţe
             
    Nr. crt.Obiectele de inventarU.M.CantitateaObservaţii
    1.Masă de consiliubuc.1  
    2.Masă pentru secretar-dactilografbuc.1  
    3.Scaune cu spătar, tapiţatebuc.20  
    4.Covor pluşatm240  
    5.Perdelem240
      b) Sala Secretariatului tehnic permanent
             
    Nr. crt.Obiectele de inventarU.M.CantitateaObservaţii
    1.Birouri cu două corpuribuc.1  
    2.Birouri cu un corpbuc.5  
    3.Masă pentru secretar-dactilografbuc.1  
    4.Scaunebuc.7  
    5.Maşină de scriscomplet1  
    6.Copiator xerox (A3)complet1  
    7.Calculator cu softwarecomplet2  
    8.Post telefonic principalcomplet1  
    9.Post telefonic pentru interiorcomplet1  
    10.Post telefonic operativ (T.O.)complet1  
    11.Faxcomplet1  
    12.Televizor colorbuc1  
    13.Aparat de radiobuc.1  
    14.Fişet metalic pentru documentebuc.1  
    15.Covorm210  
    16.Perdelem224
      c) Materialele consumabile care se asigura anual
             
    Nr. crt.Materialele consumabileU.M.Cantitatea/ persoanăObservaţii
    1.Hârtie de scris A4file3.000  
    2.Hârtie de scris A3file1.500  
    3.Hârtie pentru copiator A4file15.000  
    4.Hârtie pentru copiator A3file10.000  
    5.Creioanebuc.10  
    6.Capsatorbuc.1  
    7.Gumebuc.4  
    8.Perforatorbuc.1  
    9.Capse pentru capsatorcutii3  
    10.Agrafe de biroucutii3  
    11.Riglă 30 cmbuc.1  
    12.Riglă 50 cmbuc.1  
    13.Bandă adezivărole4  
    14.Pelicanol (adeziv)tub4  
    15.Biblioraftbuc.5  
    16.Dosare simplebuc.50  
    17.Dosare cu şinăbuc.20  
    18.Materiale pentru copiatorcomplet2  
    19.Materiale pentru calculatorcomplet2  
    20.Hârtie faxrulou5
   +  Anexa 6-------la normele metodologice-----------------------                        EXEMPLARUL Nr. 1                        ----------------        ROMÂNIA  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE  ...............................  (autoritatea militară emitenta)                                           Seria ....... Nr.* ...........                   ORDIN DE PREDARE    1. .......................................................................       (denumirea persoanei juridice sau fizice, proprietara sau deţinătoare)    din .....................................................................                              (adresa)    2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, veţi preda la ......................                                                     (denumirea beneficiarului)în .............................. bunurile din tabelul de mai jos pe o perioadă    (adresa locului de predare) ......................... .  (limitată, definitiv)    Acestea se predau în termen de ..... ore de la declararea mobilizării publice sau la termenele specificate în dreptul fiecăruia de la înştiinţarea dumneavoastră de către delegatul centrului militar (unităţii beneficiare, unităţii de poliţie). ---------------------------------------------------------------------------| Nr. | Denumirea bunurilor | | | Datele de | Termenul de || crt.| care se | U.M. | Cantitatea | identifi- | punere la | | | rechizitioneaza | | | care | dispoziţie ||-----|----------------------|------|------------|------------|-------------|| | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------                  (Continuare pe verso) ---------------------------------------------------------------------------| Nr. | Denumirea bunurilor | | | Datele de | Termenul de || crt.| care se | U.M. | Cantitatea | identifi- | punere la | | | rechizitioneaza | | | care | dispoziţie ||-----|----------------------|------|------------|------------|-------------|| | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------    Comandantul (şeful) ....................    ........................................            (gradul şi semnatura)                   L.S.ÎN ATENŢIA POSESORULUI ORDINULUI DE PREDARE! 1. Bunurile rechiziţionate se predau în perfecta stare de funcţionare, cu toate echipamentele şi materialele ce le compun, cu sculele, piesele de schimb şi accesoriile din inventar, inclusiv cu documentele tehnice de exploatare şi întreţinere.2. Mijloacele de transport auto şi tehnica de construcţii se predau cu plinurile de lubrifianţi şi lichide speciale prevăzute în documentaţia tehnica şi cu cantităţile de carburanţi precizate în ordinele de predare.3. Mijloacele de transport navale, aeriene şi feroviare se predau cu plinurile de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale complete. În plus, navele se vor preda cu alimente şi apa pentru 5 zile, pentru întregul echipaj.4. Mijloacele de transport cu tracţiune animala se predau cu galeata, cheie pentru roti şi felinar (catadioptru). Caii trebuie să fie sanatosi şi potcoviti şi vor avea asigurate cantităţile de furaje prevăzute în ordinul de predare.5. Ordinul de predare va fi păstrat în deplina siguranţa pentru a nu fi supus pierderii, deteriorării sau furtului. Pierderea sau deteriorarea acestuia va fi anunţată autorităţii emitente în 24 ore de la producere.6. Se interzice orice modificare sau stersatura în ordinul de predare.7. Schimbările survenite în evidenta bunurilor prevăzute a se rechizitiona, privind înstrăinarea sau starea acestora, precum şi modificarea adresei proprietarului sau deţinătorului se comunică de către aceştia autorităţilor militare emitente, în termen de maximum 45 zile de la producerea lor.8. La plecarea din ţara sau în cazul schimbării domiciliului în alt judeţ, ordinul de predare va fi înapoiat unităţii militare emitente.9. Pentru bunurile prevăzute a fi preluate direct de către beneficiar, la adresa locului de predare, va fi înscrisă expresia "cu delegat".10. În caz de neexecutare întocmai, veţi suporta consecinţele prevăzute la art. 33 şi 34 din Legea nr. 132/1997.                           EXEMPLARUL Nr. 2                            -----------------       ROMÂNIA  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE  ...............................  (autoritatea militară emitenta)                                           Seria ....... Nr.* ...........                   ORDIN DE PREDARE    1. .......................................................................       (denumirea persoanei juridice sau fizice proprietare sau deţinătoare)    din .....................................................................                              (Adresa)    2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, veţi preda la ......................                                                     (denumirea beneficiarului)în .............................. bunurile din tabelul de mai jos pe o perioadă    (adresa locului de predare) ......................... .  (limitată, definitiv)    Acestea se predau în termen de ..... ore de la declararea mobilizării publice sau la termenele specificate în dreptul fiecăruia de la înştiinţarea dumneavoastră de către delegatul centrului militar (unităţii beneficiare, unităţii de poliţie). ---------------------------------------------------------------------------| Nr. | Denumirea bunurilor | | | Datele de | Termenul de || crt.| care se | U.M. | Cantitatea | identifi- | punere la | | | rechizitioneaza | | | care | dispoziţie ||-----|----------------------|------|------------|------------|-------------|| | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------                  (Continuare pe verso) ---------------------------------------------------------------------------| Nr. | Denumirea bunurilor | | | Datele de | Termenul de || crt.| care se | U.M. | Cantitatea | identifi- | punere la | | | rechizitioneaza | | | care | dispoziţie ||-----|----------------------|------|------------|------------|-------------|| | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------    Comandantul (şeful) ....................    ........................................            (gradul şi semnatura)                   L.S.       ROMÂNIA  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE  ...............................  (autoritatea militară emitenta)   ----------------------------   | |   ----------------------------   (denumirea beneficiarului) Seria ....... Nr.* ...........             DOVADA DE PRIMIRE A ORDINULUI DE PREDARE    Subsemnatul ..............................................................                       (numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei................................, în calitate de proprietar (deţinător), am juridice sau persoanei fizice)primit ordinul de predare seria ..... nr. ...... şi voi lua măsuri pentru predarea bunurilor prevăzute în ordin, în locul şi la termenul stabilite.    Semnatura .................. Data primirii ................    -------------------------------------------------------------------------   ...............................   (autoritatea militară emitenta)    DOVADA DE ÎNCUNOŞTINŢARE PENTRU PREDAREA BUNURILOR PREVĂZUTE ÎN ORDIN    Subsemnatul ..............................................................                       (Numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei................................, în calitate de proprietar (deţinător), am juridice sau persoanei fizice)fost încunoştinţat astăzi ....... luna ......... anul ........ ora ....... de delegatul ....................................................................          (centrului militar, unităţii beneficiare, unităţii de poliţie)sa aduc la îndeplinire prevederile ordinului de predare seria ....... nr .....    Semnatura .......................... Semnatura ...............       (proprietarului sau deţinătorului) (delegatului)                  PROCES-VERBAL    Subsemnatul .............................................................,                       (gradul, numele şi prenumele)delegat al ...................................................................,           (centrului militar, unităţii beneficiare sau unităţii de poliţie)deplasandu-ma la posesorul ordinului de predare seria ....... nr. ...... pentru a-l anunta să prezinte bunurile prevăzute a se rechizitiona, în locul şi la termenul înscrise în acesta    a) şi, negasindu-l, am transmis ordinul ......................, în calitate                                            (numele şi prenumele)de ............................................................................   (salariat, părinte, sotie, frate, sora, copil major, colocatar, vecin)care s-a obligat sa-l comunice titularului în timpul cel mai scurt;    b) şi, refuzând să semneze, dovada de încunoştinţare s-a afişat pe usa sediului agentului economic (instituţiei, locuinţei) titularului.    Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, astăzi ......... luna ......... anul ......... ora ........ .    Semnatura delegatului Seria ..... nr. ..... B.I. şi                                          semnatura primitorului sau a                                          martorilor     ..................... ............................  +  Anexa 7-------la normele metodologice-----------------------       ROMÂNIA  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE      CENTRUL MILITAR ...........                                           Seria ....... Nr.* ...........          ORDIN DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII    1. .......................................................................                   (denumirea persoanei juridice sau fizice)    din .....................................................................                              (adresa)    2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, veţi trimite (va veţi prezenta) în termen de .... ore de la declararea mobilizării sau la termenele specificate în dreptul fiecăruia de la înştiinţarea dumneavoastră de către delegatul centrului militar (unităţii beneficiare, unităţii de poliţie), la .......................                                                     (Denumirea beneficiarului)în .............................., personalul prevăzut în tabelul de mai jos:   (adresa locului de prezentare) ---------------------------------------------------------------------------| Nr. | Serviciile | Numărul | Materiale cu | Termenul || crt.| care se | de | care trebuie | de | | | prestează | persoane | să se prezinte | prezentare ||-----|----------------------|----------------|----------------|------------|| | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
         
    ÎN ATENŢIA POSESORULUI ORDINULUI DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII!PROCES-VERBAL
    1. Vă veţi prezenta la locul, termenul şi cu materialele prevăzute de ordinul de chemare în următoarele situaţii: a) la declararea mobilizării comunicate prin posturile naţionale de radio şi televiziune; b) la chemarea prin delegatul centrului militar, a unităţii beneficiare sau a unităţii de poliţie. 2. La prezentare veţi avea asupra dumneavoastră ordinul de chemare pentru prestări de servicii, buletinul de identitate, livretul militar (după caz), actele medicale pe care le posedaţi (carnet de sănătate, certificat de concediu medical, decizia de pensionare în caz de boală), documentele de atestare a calificării. 3. Persoanele care deservesc mijloacele tehnice, utilajele sau instalaţiile folosite la prestarea unor servicii vor avea asupra lor, completate la zi, documentele care să ateste calificarea respectivă şi dreptul de a le exploata. 4. Se interzice orice modificare sau ştersătură în ordinul de chemare. 5. Ordinul de chemare va fi păstrat în deplină siguranţă pentru a nu fi supus pierderii, deteriorării sau furtului. 6. La autoritatea care deţine dovada de primire a ordinului de chemare pentru prestări de servicii: a) veţi anunţa în termen de 24 de ore pierderea, deteriorarea sau furtul ordinului de chemare; b) veţi preda ordinul de chemare în situaţia schimbării domiciliului sau a locului de muncă, plecării din ţară, îndeplinirii condiţiilor de a fi scutit de prestări de servicii potrivit legii, precum şi în alte situaţii care conduc la imposibilitatea executării obligaţiilor ordinului de chemare.Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . (gradul, numele şi prenumele) delegat al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (centrului militar, unităţii beneficiare sau unităţii de poliţie) deplasându-mă la posesorul ordinului de chemare pentru prestări de servicii seria . . nr. . . . pentru a-l anunţa să aducă la îndeplinire prevederile acestuia: a) şi, negăsindu-l, am transmis ordinul . . . . (numele şi prenumele) în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . (salariat, părinte, soţie, frate, soră, copil major, colocatar, vecin) care s-a obligat să-l comunice titularului în timpul cel mai scurt: b) şi, refuzând să semneze, dovada de încunoştinţare s-a afişat pe uşa sediului agentului economic (instituţiei, locuinţei) titularului. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, astăzi . . . luna . . . . anul . . ora . . .
   
   
   
   
   
    Semnătura delegatului . . . . . .Seria . . nr. . . . . B.I. şi semnătura primitorului sau a martorilor. . . . . . . . .
         ROMÂNIA  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE      CENTRUL MILITAR ...........   ----------------------------   | |   ----------------------------   (Denumirea beneficiarului) Seria ....... Nr.* ...........     DOVADA DE PRIMIRE A ORDINULUI DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII    Subsemnatul ..............................................................,                 (Numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei                 juridice sau persoanei fizice)am primit ordinul de chemare pentru prestări de servicii seria ..... nr. ...... şi voi lua măsuri de trimitere (de prezentare) a persoanelor înscrise în acesta, în locul şi la termenul stabilite.    Semnatura .................. Data primirii ................    -------------------------------------------------------------------------     CENTRUL MILITAR ...........    DOVADA DE ÎNCUNOŞTINŢARE PENTRU PREZENTAREA LA PRESTĂRI DE SERVICII A PERSOANELOR PREVĂZUTE ÎN ORDIN    Subsemnatul ..............................................................                       (numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei                       juridice sau persoanei fizice)din ...........................................................................                       (adresa)am fost încunoştinţat astăzi ....... luna ......... anul ........ ora ...... sa aduc la îndeplinire prevederile ordinului de chemare pentru prestări de servicii seria ....... nr .....    Semnatura .......................... Semnatura ...............           (persoanei juridice sau fizice) (delegatului)                  PROCES-VERBAL    Subsemnatul .............................................................,                       (gradul, numele şi prenumele)delegat al ...................................................................,           (centrului militar, unităţii beneficiare sau unităţii de poliţie)deplasandu-ma la posesorul ordinului de chemare pentru prestări de servicii seria ....... nr. ...... pentru a-l anunta sa aducă la îndeplinire prevederile acestuia:    a) şi, negasindu-l, am transmis ordinul ......................, în calitate                                            (numele şi prenumele)de ............................................................................   (salariat, părinte, sotie, frate, sora, copil major, colocatar, vecin)care s-a obligat sa-l comunice titularului în timpul cel mai scurt;    b) şi, refuzând să semneze, dovada de încunoştinţare s-a afişat pe usa sediului agentului economic (instituţiei, locuinţei) titularului.    Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, astăzi ......... luna ......... anul ......... ora ........ .    Semnatura delegatului Seria ..... nr. ..... B.I. şi                                          semnatura primitorului sau a                                          martorilor.     ..................... ............................       ROMÂNIA  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE      CENTRUL MILITAR ...........                                           Seria ....... Nr.* ...........          ORDIN DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII    1. .......................................................................                   (denumirea persoanei juridice sau fizice)    din .....................................................................                              (adresa)    2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, veţi trimite (va veţi prezenta) în termen de .... ore de la declararea mobilizării sau la termenele specificate în dreptul fiecăruia de la înştiinţarea dumneavoastră de către delegatul centrului militar (unităţii beneficiare, unităţii de poliţie), la .......................                                                     (denumirea beneficiarului)în .............................., personalul prevăzut în tabelul de mai jos:   (adresa locului de prezentare) ---------------------------------------------------------------------------| Nr. | Serviciile | Numărul | Materialele cu | Termenul || crt.| care se | de | care trebuie | de | | | prestează | persoane | să se prezinte | prezentare ||-----|----------------------|----------------|----------------|------------|| | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | | ---------------------------------------------------------------------------    3. Dovada de primire a ordinului de chemare pentru prestări de servicii se găseşte la .....................    Comandantul Centrului Militar .....................    ...................................................             (gradul şi semnatura)                   L.S.
   +  Anexa 8-------la normele metodologice-----------------------          ROMÂNIA  .......................... Exemplarul nr. ........  (denumirea beneficiarului) .......................                                                           (destinaţia)                                                     Seria .... Nr.* ........               PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE    1. Încheiat astăzi, ............. luna ........... anul .............., între ....................................................................,        (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice)codul ................................. din ................., predator,         (fiscal sau numeric personal) (adresa)în calitate de proprietar (deţinător legal) şi ...............................,                                            (denumirea beneficiarului, adresa)primitor, în calitate de beneficiar.    2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public şi al Ordinului de predare seria ..... nr. ... s-au predat şi s-au primit următoarele bunuri, pe termen ........... .                                                            (limitat, definitiv) -----------------------------------------------------------------------------| | Denumirea bunurilor | Datele de | | | Starea | || Nr.| care se | identifi- | U.M. | Canti- | calita- | Valoa- ||crt.| rechizitioneaza | care | | tatea | tiva | rea ||----|----------------------|------------|------|---------|----------|--------|| | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------                  CITITI PE VERSO!
       
    Predător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Primitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele şi semnătura reprezentantului(numele, prenumele şi semnătura
    legal al persoanei juridice sau al persoanei fizice)reprezentantului legal al beneficiarului)
    L.S.L.S.
                  (verso)                -------              TABEL NOMINALcu personalul care deserveşte bunurile rechiziţionate
               
    Nr. crt.Numele, prenumele tatălui şi al persoaneiAnul naşteriiSeria şi numărul actului de identitateCalificarea (specialitatea)Observaţii
               
               
               
             
  În atenţia posesorului procesului-verbal!1. Procesul-verbal se completează cu datele privind bunurile ce se rechizitioneaza, de către primitor şi predator sau de către persoanele împuternicite de aceştia, la locul de predare-primire a bunurilor.2. Pentru bunurile care se rechizitioneaza de la deţinătorul legal, în procesul-verbal se vor înscrie şi datele de identificare a proprietarului (denumire, adresa etc.).3. Durata pentru care se rechizitioneaza bunurile prevăzute la pct. 2 din procesul-verbal va fi specificată astfel: a) "definitiv" - pentru bunurile consumptibile; b) nr. de zile - pentru bunurile neconsumptibile, atunci când se stabileşte aceasta durata; c) nu se completează - când nu se cunoaşte momentul încetării rechizitiei.4. Datele de identificare prevăzute în tabel pentru bunurile neconsumptibile se referă la seria de fabricaţie, la caracteristici şi la alte elemente specifice.5. La împlinirea termenelor sau la încetarea cauzelor care au determinat rechizitiile, bunurile se restituie celor de la care au fost rechiziţionate sau urmaşilor lor legali, cu proces-verbal de restituire.6. Pentru bunurile care nu mai pot fi restituite şi pentru degradarea sau devalorizarea lor, proprietarii sau deţinătorii au dreptul la despăgubiri potrivit legii.7. Pe perioada rechizitiei, proprietarii sau deţinătorii sunt scutiţi de impozite şi de plată taxelor pentru bunurile rechiziţionate, iar obligaţiile ce decurg din contractele legal încheiate se suspenda.8. În cazul pierderii procesului-verbal de predare-primire, Comisia Centrala de Rechiziţii poate hotărî eliberarea unui duplicat numai după declararea anulării acestuia în Monitorul Oficial al României. În acest sens se adresează o cerere comisiei mixte de rechiziţii care a hotărât rechizitia.9. Neprezentarea procesului-verbal de predare-primire la lichidare, în termen de 3 ani de la publicarea datei începerii plăţii în Monitorul Oficial al României, are ca urmare pierderea dreptului la despăgubiri pentru bunurile rechiziţionate.10. Exemplarul de proces-verbal aflat asupra predatorului se înapoiază beneficiarului în momentul efectuării plăţii contravalorii bunurilor rechiziţionate definitiv sau încheierii procesului-verbal de restituire, pentru cele rechiziţionate pe termen limitat.
   +  Anexa 9-------la normele metodologice-----------------------          ROMÂNIA  .......................... Exemplarul nr. ........  (denumirea beneficiarului) .......................                                                           (destinaţia)                                                     Seria .... Nr.* ........               PROCES-VERBAL DE RESTITUIRE     1. Încheiat astăzi ............. luna ........... anul .............., între ................................................., din .................,        (denumirea beneficiarului rechizitiei) (adresa)predator, în calitate de beneficiar, şi .....................................                              (denumirea persoanei juridice, fizice sau a                                deţinătorului legal)din ...................., primitor, în calitate de proprietar (deţinător sau        (adresa) moştenitor legal).    2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, s-au restituit următoarele bunuri rechiziţionate, prevăzute în procesul-verbal de predare-primire seria ..... nr. ..... din ........... . -----------------------------------------------------------------------------| | Denumirea bunurilor | Datele de | Canti- | Starea | Valoarea || Nr.| care se | identificare | tatea | calita- | resti- | |crt.| restituie | | | tiva | tuita ||----|----------------------|---------------|----------|----------|----------|| | | | | | ||----|----------------------|---------------|----------|----------|----------|| | | | | | ||----|----------------------|---------------|----------|----------|----------|| | | | | | ||----|----------------------|---------------|----------|----------|----------|| | ----------------------------------------------------------------------------                   CITITI PE VERSO!   Predator ........................... Primitor .......................        (numele, prenumele şi semnatura (numele, prenumele şi        reprezentantului legal al semnatura reprezentantului        beneficiarului rechizitiei) legal al persoanei juridice,                                                    persoanei fizice sau al                                                    moştenitorului legal)    L.S. L.S.În atenţia posesorului procesului-verbal!1. Procesul-verbal se completează cu datele privind bunurile rechiziţionate, de către predator, primitor sau de către persoanele împuternicite de aceştia, la locul de predare-primire a bunurilor.2. În coloana "Denumirea bunurilor care se restituie", acestea se vor înscrie respectând ordinea din procesul-verbal de predare-primire. În cazul în care pentru un bun rechizitionat se restituie un alt bun similar, acesta se înscrie la acelaşi număr curent.3. Coloana "Valoarea restituită" din procesul-verbal se completează astfel: a) cu valoarea integrală a bunului rechizitionat, dacă nu mai poate fi restituit; b) cu diferenţa de valoare rezultată din degradarea sau din devalorizarea bunului rechizitionat; c) cu diferenţa de valoare dintre un alt bun restituit în locul bunului rechizitionat; d) nu se completează în cazul restituirii bunului în aceleaşi condiţii de stare avute la momentul rechizitiei.4. La exemplarul de proces-verbal ce se expediază centrului militar se anexează procesul-verbal de predare-primire care a făcut obiectul restituirii.5. Reclamaţiile privind preţurile practicate, valoarea bunurilor rechiziţionate înscrise în documentele oficiale şi achitarea despăgubirilor vor fi adresate comisiei mixte de rechiziţii care a făcut rechizitia, în cel mult 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de restituire.-------------