ORDIN nr. 10 din 23 februarie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea, utilizarea şi atribuţiile ghizilor de turism
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998  Ministrul turismului,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului şi ale Hotărârii Guvernului nr. 78/1996 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism,având în vedere prevederile:* Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare;* Hotărârii Guvernului nr. 360/1990 privind calificarea muncitorilor în unităţi de stat;* Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, nr. 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare şi a altor forme de pregătire profesională a şomerilor şi a Normelor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor;* Ordinul ministrului turismului nr. 103/1995 pentru aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării cursurilor de calificare profesională în meseriile de baza din activităţile hoteliere şi de turism,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea, utilizarea şi atribuţiile ghizilor de turism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală strategie şi reglementare, Oficiul de Autorizare şi Control în Turism (O.A.C.T.) şi Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism (I.N.F.M.T.) vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Ministrul turismului,Akos Birtalan  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea, utilizarea şi atribuţiile ghizilor de turism  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ghidul de turism este persoana calificată care, în urma obţinerii atestatului de ghid de turism în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, este angajata în relaţiile dintre turişti, prestatorii de servicii şi agenţii economici, pentru derularea în bune condiţii a programelor turistice.  +  Articolul 2Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:- ghid local;- ghid naţional;- ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice.Ghidul local este ghidul care acorda asistenţa turistica pe plan local (staţiune turistica, hotel, obiectiv turistic, transfer);Ghidul naţional este ghidul care asigura asistenţa turistica pentru turistii români şi străini în acţiunile turistice organizate în ţara şi în străinătate;Ghidul specializat este ghidul care asigura asistenţa turistica pentru anumite segmente ale serviciilor turistice, respectiv:* ghidul de munte, pentru drumetii şi excursii în zona montană;* ghidul sportiv, pentru organizarea cursurilor de iniţiere şi perfecţionare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turişti pe timpul sejurului (schi, tenis, inot, calarie etc.);* ghidul supraveghetor, pentru supravegherea copiilor în vârsta de până la 7 ani, aflaţi în staţiuni turistice;* ghidul de animatie, pentru organizarea activităţilor de agrement, a programelor sau acţiunilor turistice pentru turişti pe perioada sejurului;* alte specializări în funcţie de necesitaţi.  +  Capitolul 2 Calificarea ghizilor de turism  +  Articolul 3Calificarea în meseria de ghid de turism se realizează, potrivit normelor legale în vigoare prin: a) clase specializate în cadrul liceelor, şcoli postliceale de turism din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, potrivit propriilor reglementări; b) Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism (I.N.F.M.T.); c) agenţi economici din turism, indiferent de forma de proprietate şi modul de organizare, asociaţii profesionale şi fundaţii, institute specializate în învăţământul hotelier-turistic, alte persoane juridice, dacă este prevăzută în statutul lor aceasta activitate şi dacă sunt autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 4Organizarea cursurilor de calificare de către persoanele juridice menţionate la art. 3 lit. b) şi c) se face pe baza Metodologiei organizării şi desfăşurării cursurilor de calificare profesională în meseriile de baza din activităţile hoteliere şi de turism, aprobată prin Ordinul ministrului turismului nr. 103/1995.  +  Articolul 5Planurile şi programele de pregătire pentru calificarea în meseria de ghid de turism se elaborează de către unităţile care organizează cursurile de calificare şi se aproba de către Ministerul Turismului potrivit prevederilor Metodologiei organizării şi desfăşurării cursurilor de calificare profesională în meseriile de baza din activităţile hoteliere şi de turism.Planurile şi programele de pregătire pentru calificarea în meseria de ghid de turism au la baza planuri şi programe-cadru de pregătire, simple sau în sistem modular, adaptate permanent cerinţelor impuse de standardele ocupationale.  +  Articolul 6Calificarea în meseria de ghid de turism, categoria ghid specializat, se poate face concomitent cu specializarea profesională, printr-un singur curs.Absolvenţii unităţilor de învăţământ de educaţie fizica şi sport din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, înscrişi la cursurile de calificare şi specializare profesională pentru ghizi sportivi, pot frecventa, cu acordul organizatorului de curs, numai partea din programa de curs care cuprinde metodica de predare a disciplinei sportive respective, partea practica, precum şi terminologia specifică în limba străină pentru care optează.  +  Articolul 7Selecţionarea candidaţilor pentru cursurile de calificare profesională în meseria de ghid de turism, inclusiv pentru cursurile de calificare şi specializare pentru categoria ghid specializat, se face de către organizatorii acestor cursuri, menţionaţi la art. 3 lit. b) şi c), conform criteriilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme metodologice.Organizatorii cursurilor de calificare profesională în meseria de ghid de turism, inclusiv organizatorii cursurilor de calificare şi de specializare pentru categoria ghid specializat, sunt responsabili de respectarea criteriilor privind selecţionarea candidaţilor pentru aceste cursuri.  +  Articolul 8Persoanele care promovează examenul de absolvire la oricare dintre formele de calificare profesională sus-menţionate obţin certificatul de calificare profesională/atestatul (în reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale) în meseria de ghid de turism.Organizatorii de cursuri de calificare vor respecta regulamentul privind modul de autorizare şi de acordare a certificatelor de calificare profesională recunoscute de stat, regulament ce urmează a fi elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale potrivit prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Persoanele care au obţinut certificatul de calificare profesională în meseria de ghid de turism pot fi utilizate ca ghizi locali.Pot fi utilizaţi ca ghizi locali şi absolvenţii unităţilor de învăţământ superior cu specializare în turism.  +  Capitolul 3 Specializarea profesională a ghizilor de turism  +  Articolul 10Categoriile ghid naţional şi ghid specializat se obţin pe baza absolvirii unor cursuri de specializare profesională.Pentru ghidul specializat, specializarea se poate face concomitent cu calificarea profesională printr-un singur curs, în conformitate cu dispoziţiile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 11Specializarea profesională pentru categoriile ghid naţional şi ghid specializat se realizează prin Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism (I.N.F.M.T.), asociaţii profesionale şi fundaţii recunoscute de Ministerul Turismului, agenţi economici din turism, alte persoane juridice, dacă este prevăzută în statutul lor aceasta activitate şi dacă sunt autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 12Organizarea cursurilor de specializare de către persoanele juridice menţionate la art. 11 se face pe baza planurilor şi programelor de pregătire elaborate de către unităţile care organizează cursurile de specializare şi aprobate de către Ministerul Turismului.  +  Articolul 13Criteriile pentru participarea la cursurile de specializare profesională pentru categoriile ghid naţional şi ghid specializat sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.Organizatorii cursurilor de specializare sunt responsabili de respectarea criteriilor pentru participarea la cursurile de specializare profesională pentru categoriile ghid naţional şi ghid specializat.Din comisia constituită pentru examenul de absolvire a cursurilor de calificare-specializare va face parte şi un reprezentant al asociaţiilor profesionale de profil, recunoscute de Ministerul Turismului.  +  Articolul 14Ghizii de turism care promovează examenul de absolvire la cursurile de specializare vor obţine certificate de absolvire care confirma specializarea pentru categoriile de ghizi respectivi.Absolvenţii facultăţilor de turism, economia turismului şi geografia turismului din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi absolvenţii altor facultăţi cu o practica de 2 ani în activitatea de ghid de turism sunt exceptaţi de la absolvirea cursurilor de specializare profesională pentru categoria ghid naţional de turism.Activitatea de ghid de turism va fi dovedită cu o copie de pe carnetul de muncă, de pe contractul civil sau de colaborare încheiat cu agenţii economici din turism, indiferent de forma de proprietate.  +  Capitolul 4 Atestarea ghizilor de turism  +  Articolul 15În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 78/1996, ghidul de turism îşi desfăşoară activitatea în baza atestatului de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului, obţinut în condiţiile prezentelor norme metodologice.Atestatul de ghid de turism este documentul prin care se recunoaşte capacitatea persoanei în cauza de a exercita activitatea într-una dintre categoriile de ghizi definite în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 16Eliberarea atestatului de ghid de turism de către Ministerul Turismului se face prin Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, denumit în continuare O.A.C.T.Cheltuielile ocazionate de eliberarea atestatului de ghid de turism se suporta individual de către fiecare solicitant şi vor fi achitate în contul O.A.C.T.  +  Articolul 17Atestatul de ghid de turism va fi eliberat pe baza cererii prezentate de solicitant, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pentru una dintre categoriile de ghizi prevăzute în prezentele norme metodologice, în funcţie de nivelul calificării şi specializării ghidului de turism.O.A.C.T. va verifica şi va confirma îndeplinirea condiţiilor obligatorii şi cumulative pentru obţinerea atestatului de ghid de turism şi existenta documentelor justificative, prezentate de solicitant, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 18Atestatul de ghid de turism este tip şi va conţine în mod obligatoriu elementele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 19În vederea perfecţionării pregătirii ghizilor şi a ridicării calităţii prestaţiei turistice, atestatul de ghid de turism va fi vizat de O.A.C.T. o dată la 2 ani.Pentru obţinerea vizei posesorul atestatului trebuie să facă dovada practicării pe durata ultimilor 2 ani a meseriei de ghid de turism, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. 2, sau, în lipsa acesteia, a absolvirii unui curs de perfecţionare de scurta durata în domeniu.Cursurile de perfecţionare de scurta durata în vederea reatestarii se organizează în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice privind calificarea/specializarea în meseria de ghid de turism.  +  Articolul 20Evidenta la zi a ghizilor de turism, deţinători ai atestatului de ghid de turism, se va tine de O.A.C.T. şi va fi pusă, la cerere, la dispoziţie Ministerului turismului şi altor persoane juridice interesate.  +  Capitolul 5 Utilizarea ghizilor de turism  +  Articolul 21Activitatea de ghid de turism poate fi exercitată fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara, desfăşurată în timpul liber numai de către ghizii deţinători ai atestatului de turism şi posesori ai ecusonului de ghid de turism.Agenţii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizii de turism numai în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract civil, încheiat potrivit legii.Profesia de ghid de turism poate fi practicată şi pe cont propriu de către persoane fizice autorizate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 78/1996 şi a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 22Ecusonul de ghid de turism este tip şi va conţine, în mod obligatoriu, elementele prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.Ecusonul va fi realizat şi gestionat de O.A.C.T.Cheltuielile ocazionate de realizarea şi gestionarea ecusonului de ghid de turism se suporta individual de către fiecare ghid de turism şi vor fi achitate în contul O.A.C.T.Ecusonul de ghid de turism va fi eliberat o dată cu atestatul de ghid de turism, pe baza cererii-tip prezentate de solicitant, prezentată în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 23Controlul respectării prevederilor prezentelor norme metodologice se face de O.A.C.T.În acţiunile de control vor fi atrasi şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale.  +  Articolul 24Aspectele negative constatate, privind abateri ale ghizilor de turism în ceea ce priveşte comportamentul cu turistii şi realizarea programelor şi/sau a acţiunilor încredinţate, vor fi evidentiate, pentru fiecare ghid de turism în parte, în banca de date a O.A.C.T.Ghizii de turism care, pe parcursul activităţii, înregistrează reclamaţii care se confirma ca fiind reale vor fi sanctionari de O.A.C.T., astfel:- pentru cinci reclamaţii pe an confirmate, retragerea temporară a atestatului de ghid de turism;- pentru un număr mai mare de cinci reclamaţii pe an confirmate, anularea atestatului de ghid de turism;- propune agentului economic din turism la care îşi desfăşoară activitatea ghidul respectiv sa ia măsuri de sancţionare potrivit Codului muncii.  +  Articolul 25Hotărârea O.A.C.T. cu privire la retragerea temporară sau la anularea atestatului de ghid de turism se comunică în scris ghidului de turism în cauza, care are posibilitatea ca, în termen de 15 zile, sa conteste hotărârea. Contestaţia se depune, în scris, la Ministerul Turismului.Ghidul de turism al cărui atestat de ghid de turism a fost anulat poate solicita O.A.C.T. reintrarea în posesia drepturilor de ghid de turism atestat.Consiliul de administraţie al O.A.C.T. va analiza posibilitatea restituirii atestatului de ghid. În cazurile când se aproba restituirea acestui document, ghidul de turism va trebui sa absolve cursurile de perfecţionare de scurta durata, prevăzute la art. 19 alin. 2 şi 3, cu reluarea procedurii de atestare.  +  Articolul 26Retragerea temporară sau anularea atestatului de ghid de turism se comunică de către O.A.C.T. şi agentului economic la care ghidul de turism îşi desfăşoară activitatea.Agenţii economici au obligativitatea verificării periodice a valabilităţii atestatului de ghid de turism.  +  Articolul 27Asociaţiile profesionale cu adresabilitate în domeniu sunt împuternicite să asigure ridicarea permanenta a nivelului profesional al ghizilor de turism utilizaţi, prin măsuri specifice, inclusiv prin organizarea de examene periodice pentru obţinerea unor grade superioare în cadrul categoriei respective.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 28Ghidul de turism are obligaţia ca, în timpul desfăşurării activităţii, sa poarte ecusonul de ghid de turism şi să deţină asupra sa atestatul de ghid de turism pe care să-l prezinte la cererea persoanelor împuternicite să-i controleze activitatea conform prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 29Certificatele/atestatele obţinute de ghizii din turism până la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice rămân valabile până la data de 31 mai 1998.  +  Articolul 30Cadrul general al atribuţiilor ce revin ghidului de turism în derularea programelor şi acţiunilor turistice sunt prezentate în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.Atribuţiile şi obligaţiile concrete ale ghidului de turism se stabilesc de agentul economic din turism, organizator al acţiunilor turistice, şi diferă în funcţie de categoria de ghid de turism şi de specificul fiecărei acţiuni.Organizatorii de cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare de scurta durata a ghizilor de turism vor prevedea în planul şi programa de învăţământ teme concrete privind atribuţiile şi obligaţiile ghizilor de turism, pe categorii şi tipuri de acţiuni, precum şi teme concrete privind modul de rezolvare a unor cazuri speciale şi situaţii neprevăzute.  +  Articolul 31În vederea ridicării continue a pregătirii profesionale a ghizilor de turism, organizatorii de cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare de scurta durata a ghizilor din turism sunt obligaţi sa amenajeze cabinete metodologice proprii, dotate corespunzător şi actualizate permanent cu literatura turistica, ghiduri, monografii, pliante, broşuri, harti, descrieri de circuite turistice, trasee, cursuri pe problematica specifică etc. şi sa stabilească condiţiile în care cursanţii şi cei interesaţi pot beneficia de materialele documentare sus-menţionate.Atribuţiile şi obligaţiile ghidului de turism, elaborate şi actualizate conform prevederilor art. 30 din prezentele norme metodologice, se vor găsi la cabinetele metodologice ale organizatorilor de cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare de scurta durata.  +  Articolul 32Ministerul Turismului, prin Direcţia generală strategie şi reglementare, va urmări respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice şi va verifica periodic existenta şi dotarea cabinetelor metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------CRITERIIprivind selecţionarea candidaţilor pentru cursurile de calificare profesională în meseria de ghid de turism1. să fie cetăţean român;2. să aibă vârsta minima de 18 ani;3. să aibă studii liceale cu bacalaureat;4. sa nu fi suferit condamnări;5. să aibă conduita morala ireprosabila (recomandare de la locul de muncă, de la instituţia de învăţământ unde urmează studiile etc.), ţinuta corespunzătoare şi înfăţişare fizica agreabila;6. să fie apt, din punct de vedere medical, pentru meseria de ghid de turism (sanatos clinic, fără defecte fizice, de vorbire şi de auz);7. să aibă cunoştinţe de cultura generală, dovedite prin test de verificare*);8. sa cunoască satisfăcător cel puţin o limbă străină de circulaţie internationala, dovedită prin test de verificare*);9. să prezinte documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor menţionate la pct. 1-6.-------------- Notă *) Candidatul este selecţionat pentru cursul de calificare, dacă la testul de verificare va obţine cel puţin nota 5.  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------CRITERIIprivind participarea la cursurile de specializare profesională pentru categoriile ghid naţional şi ghid specializat1. să fie cetăţean român;2. să aibă calificarea profesională pentru meseria de ghid de turism;3. să aibă vârsta minima de 18 ani;4. să aibă cel puţin studii liceale cu bacalaureat;5. sa nu fi suferit condamnări;6. să aibă conduita morala ireprosabila (recomandare de la locul de muncă, de la instituţia de învăţământ unde urmează studiile etc.), ţinuta corespunzătoare şi înfăţişare fizica agreabila;7. să fie apt, din punct de vedere medical, pentru meseria de ghid de turism (sanatos clinic, fără defecte fizice, de vorbire şi de auz, apt pentru efort fizic*1));8. să aibă cunoştinţe de cultura generală, dovedite prin test de verificare*2);9. sa cunoască temeinic una sau doua limbi străine de circulaţie internationala, dovedite prin test de verificare*3);10. pentru categoria ghid specializat, să aibă cunoştinţe temeinice, teoretice şi practice, specifice categoriei de ghid specializat pentru care optează, respectiv cunoştinţe în domeniul montan, rural, de animatie, în domeniul disciplinei sportive pentru care optează ca ghid sportiv etc.;11. să prezinte documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor menţionate la pct. 1-7 şi 10.--------------*1) Condiţie necesară pentru ghidul specializat - ghid sportiv, ghid montan.*2) Ghidul poate participa la cursul de specializare profesională pentru categoria de ghid naţional şi ghid specializat, dacă la testul de verificare va obţine cel puţin nota 5.*3) Ghidul poate participa la cursul de specializare profesională pentru categoria ghid naţional şi ghid specializat (ghizii care lucrează cu turistii străini), dacă la testul de verificare va obţine cel puţin nota 7.Ghidul poate participa la cursul de specializare profesională pentru categoria ghid specializat (ghizii care lucrează cu turistii români), dacă la testul de verificare va obţine cel puţin nota 5.NOTĂ:Criteriile menţionate mai sus vor fi respectate şi în cazul selectionarii candidaţilor pentru calificarea şi specializarea profesională pentru meseria de ghid specializat când specializarea se face concomitent cu calificarea profesională printr-un singur curs (art. 6 din prezentele norme metodologice).  +  Anexa 3-------la normele metodologice-----------------------                    CERERE-TIPpentru eliberarea atestatului şi a ecusonului de ghid de turism
       
    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (adresa) nr. de telefon de acasă . . . . . ., nr. de telefon de la serviciu . . . . . . , vă rog să-mi eliberaţi atestatul de ghid de turism pentru categoria*):
    • local . . . . . . . . . . . . . . .
    • naţional . . . . . . . . . . . . .
    • specializat:
    - ghid de munte . . . . . . . . . . . . . .
    - ghid sportiv . . . . . . . . . . . . . . .
    - ghid supraveghetor . . . . . . . . . . . .
    - ghid de animaţie . . . . . . . . . . . . .
    - alte specializări în funcţie de necesităţi şi de cereri
    şi ecusonul de ghid de turism.
    Alăturat prezint o fotografie tip buletin de identitate, chitanţa nr. . . . . de achitare a contravalorii atestatului şi a ecusonului de ghid de turism, curriculum vitae şi documentele justificative care atestă îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii atestatului şi a ecusonului de ghid de turism.
      Data:
      Semnătura
  ----------------    *1) Se bareaza cu X categoria pentru care optati.
   +  Anexa 4-------la normele metodologice-----------------------CONDIŢIInecesare pentru obţinerea atestatului de ghid de turism1. Pentru atestatul de ghid de turism - ghid local:* să deţină certificatul de calificare în meseria de ghid de turism, cu excepţiile prevăzute de prezentele norme metodologice;* să prezinte cerere-tip pentru obţinerea atestatului de ghid de turism (anexa nr. 3);* să prezinte toate documentele justificative (în original şi în copie), care atesta îndeplinirea criteriilor menţionate în anexa nr. 1.2. Pentru atestatul de ghid de turism - naţional şi specializat:* să deţină certificatul de calificare în meseria de ghid de turism, cu excepţiile prevăzute de prezentele norme metodologice;* să aibă certificatul care atesta absolvirea cursurilor de specializare profesională, cu excepţiile prevăzute de prezentele norme metodologice;* să prezinte cerere-tip pentru obţinerea atestatului de ghid de turism (anexa nr. 3);* să prezinte toate documentele justificative (în original şi în copie), care atesta îndeplinirea criteriilor menţionate în anexa nr. 2.  +  Anexa 5-------la normele metodologice-----------------------                   ATESTATUL DE GHID DE TURISM    A. Forma:       * tip carnet, prevăzut cu suport din plastic;       * mărime 12/8 cm;       * 8 pagini, inclusiv copertile.    B. Sumarul paginilor:       1. - coperta faţa       2. - coperta verso       3. - vize de atestare/reatestare       4. - vize de atestare/reatestare       5. - sancţiuni       6. - sancţiuni       7. - coperta       8. - coperta    C. Macheta atestatului:                                                 - coperta faţa -                         ROMÂNIA                    MINISTERUL TURISMULUI          OFICIUL DE AUTORIZARE ŞI CONTROL ÎN TURISM                          ATESTAT                     DE GHID DE TURISM  --------------------------------------------------------------------------                                                 - coperta verso -     Atestat de ghid de turism nr. ........... data ............      ------------      | |      | - foto - | Categoria*) ................      | | Dl (Dna) ...................      | | B.I. seria ..... nr. .......      | |      | |      ------------ Director O.A.C.T.,                                                (semnatura şi ştampila)----------------    *) Se va menţiona categoria.  ---------------------------------------------------------------------------                                                      - pag. 1, 2 -     Vize de atestare/reatestare:        ------------ ------------ ------------ ------------        | | | | | | | |        | | | | | | | |        ------------ ------------ ------------ ------------        ------------ ------------ ------------ ------------        | | | | | | | |        | | | | | | | |        ------------ ------------ ------------ ------------  ---------------------------------------------------------------------------                                                      - pag. 3, 4 -      Sancţiuni:  ---------------------------------------------------------------------------                                                      - pag. 5, 6 -      Sancţiuni:  ---------------------------------------------------------------------------                                                      - pag. 7, coperta -  ---------------------------------------------------------------------------                                                      - pag. 8, coperta -  ---------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 6-------la normele metodologice-----------------------                   ECUSONUL DE GHID DE TURISM       * mărime 9/6 cm;       * tras în plastic.    Macheta ecusonului:
       
    ROMÂNIA
     
    MINISTERUL TURISMULUI
    OFICIUL DE AUTORIZARE ŞI CONTROL ÎN TURISM
     
    GHID DE TURISM*) .............................
    Domnul/Doamna .................**)
    Codul ........................***)
      Director O.A.C.T.,
      (semnătura şi ştampila)
  ----------------    *) Se va menţiona categoria.   **) Se completează cu majuscule.  ***) Codul este identic cu numărul atestatului de ghid de turism.
   +  Anexa 7-------la normele metodologice-----------------------ATRIBUŢIILEghidului de turism- cadru general -1. Dispoziţii generaleGhidul de turism este obligat:- sa poarte ecusonul de ghid de turism în timpul desfăşurării activităţii şi să deţină asupra sa atestatul de ghid de turism, pe care să-l prezinte la cererea persoanelor împuternicite să-i controleze activitatea conform prezentelor norme metodologice;- să se poarte respectuos cu turistii şi să-şi îndeplinească atribuţiile cu demnitate şi într-un mod care să inspire încrederea şi respectul turistilor;- sa realizeze un serviciu de primire de informaţii turistice şi animatie eficace;- să asigure informarea turistilor privind măsurile de securitate şi siguranţa personală a obiectelor de valoare şi a lucrurilor personale;- sa pună la dispoziţie turistilor informaţii de baza, respectiv: telefoane utile, puncte de informaţii/asistenţa turistica, ambasade şi consulate, poliţie, servicii de asistenţa medicală, alte servicii de urgenta disponibile;- sa întreţină un dialog corect şi decent cu turistii şi sa conducă derularea acţiunilor turistice: vizite, circuite, manifestări etc. , conform programului încredinţat;- sa modeleze (potrivit competentelor acordate) programul şi sa impună un anume ritm de desfăşurare a acţiunii, în funcţie de structura turistilor participanţi la acţiune şi de circumstanţe;- să facă propuneri de imbunatatire a programelor turistice, în funcţie de sugestiile turistilor;- sa gestioneze corect mijloacele de plată încredinţate;- să facă dovada unei stări de spirit compatibile cu exigenţele profesiei, îndeosebi în domeniile relationale şi comerciale.2. Atribuţiile ghidului de turismAtribuţiile generale ale ghidului de turism vizează următoarele elemente: preluarea acţiunii, începerea acţiunii, desfăşurarea programului turistic, încheierea acţiunii.În scopul protecţiei turistilor şi al asigurării unor servicii de calitate, se stabilesc următoarele atribuţii generale ale ghidului de turism:2.1. sa preia de la agentul de turism organizator dosarul acţiunii (delegaţia, ştampila, programul acţiunii, mijloacele de plată) şi instrucţiunile de lucru referitoare la derularea programului;2.2. sa verifice dacă au fost lansate comenzile de cazare, masa, transport sau alte servicii şi sa ia măsuri în consecinţa;2.3. sa controleze dacă sunt rezervate spaţiile de cazare şi de servire a mesei;2.4. sa verifice starea de curăţenie a autocarului şi funcţionarea statiei de amplificare;2.5. sa preia de la organizatori materiale publicitare, respectiv: pliante, broşuri, harti etc. ale localităţilor şi obiectivelor de interes turistic prevăzute în program, pe care le va pune la dispoziţie turistilor la începerea acţiunii;2.6. să se prezinte la punctul de primire a turistilor, cu minimum 45 de minute înainte de ora fixată pentru începerea acţiunii;2.7. să asigure imbarcarea turistilor şi a bagajelor acestora în mijlocul de transport;2.8. sa comunice, la începerea acţiunii, programul ce urmează a fi efectuat, prezentând succint traseul şi alte informaţii;2.9. sa verifice dacă turistii nu au uitat obiecte/lucruri personale în mijlocul de transport;2.10. să asigure în mod operativ, în baza diagramei, cazarea şi transportul bagajelor turistilor în camere;2.11. să asigure, prin recepţia unităţii de cazare, trezirea turistilor atunci când programul impune aceasta;2.12. să asigure executarea tuturor acţiunilor înscrise în program (excursii, tur de oraş, spectacole etc.);2.13. sa recomande turistilor prestaţiile suplimentare de care aceştia pot beneficia;2.14. sa atenţioneze turistii asupra obligaţiei pe care o au cu privire la ocrotirea monumentelor naturii, a tuturor obiectivelor turistice, la evitarea degradării şi a poluarii naturii şi la păstrarea patrimoniului naţional;2.15. să asigure pregătirea unor meniuri corespunzătoare preferintelor turistilor, urmând ca, în perioada sejurului, inclusiv în cazul excursiilor în mai multe localităţi, sa nu se repete meniul, iar turistilor bolnavi sa li se asigure regimul alimentar adecvat;2.16. să fie prezent la servirea meselor de către turişti, urmărind servirea operativă şi corespunzătoare a tuturor preparatelor prevăzute în meniu;2.17. sa intervină, cu operativitate, pentru a se acordă asistenţa medicală de specialitate în cazul imbolnavirii unor turişti;2.18. sa comunice organizatorului situaţiile în care, din motive de sănătate sau din alte cauze deosebite, este nevoit să-şi intrerupa activitatea, stabilindu-se modalitatea de preluare a acţiunii de către alt ghid şi continuarea în bune condiţii a derulării programului;2.19. să fie cazat în aceeaşi unitate în care este cazat grupul de turişti pe care îl însoţeşte. În cazul acţiunilor de sejur, numele sau şi numărul camerei vor fi afişate vizibil la recepţia hotelului;2.20. sa urmărească, zilnic, efectuarea curăţeniei în camere şi buna funcţionare a instalaţiilor sanitare, electrice etc., precum şi schimbarea la timp a lenjeriei;2.21. sa verifice, înainte de servirea mesei, starea de curăţenie a restaurantului şi a grupurilor sanitare, aranjarea meselor şi mis-en-place, stabilind măsurile în consecinţa, şi sa urmărească servirea în bune condiţii a tuturor turistilor cu preparatele şi băuturile cuprinse în meniu;2.22. să se intereseze, pe timpul derulării programului turistic, dacă turistii sunt multumiti de serviciile primite, intervenind ca eventualele sesizări şi reclamaţii ale acestora să fie rezolvate operativ cu factorii de decizie ai prestatorilor de servicii în cauza;2.23. să asigure ca, la încheierea programului turistic, plecarea turistilor să se facă în bune condiţii, luând următoarele măsuri:* rezerva şi procura biletele de călătorie;* pregăteşte listele nominale în cazul transportului aerian;* verifica dacă au fost programate mijloacele de transport corespunzătoare numărului de turişti şi volumului de bagaje şi ia măsuri în consecinţa;* se interesează dacă ora efectivă de plecare a mijlocului de transport corespunde cu orarul şi ia măsuri în funcţie de situaţia creata;* verifica asigurarea eventualelor servicii de care turistii beneficiază pe perioada transportului (pachete cu hrana rece, băuturi răcoritoare, masa la vagon-restaurant etc.);* verifica dacă toţi turistii au predat cheile la recepţia hotelului, dacă nu le lipsesc bagaje sau actele de identitate;* se îngrijeşte de imbarcarea turistilor şi a bagajelor acestora.3. Obligaţiile ghidului de turism privind ţinuta şi comportamentul sau în relaţiile cu terţii3.1. Ţinuta generală şi vestimentaraGhidul trebuie să aibă un aspect îngrijit şi agreabil, păstrând permanent o igiena desavarsita.Îmbrăcămintea va fi aleasă cu gust, croita decent şi întotdeauna bine ingrijita (proaspăt spalata şi calcata). Ţinuta oficială a ghizilor (bărbaţi), pe timpul efectuării atribuţiilor de ghid, este costumul clasic. În zilele calduroase de vara şi în excursiile efectuate în afară oraşelor ghidul poate purta îmbrăcăminte sport.În cazul unor acţiuni deosebite (mese, recepţii, primiri oficiale, spectacole etc.), ţinuta vestimentara a ghizilor (femei şi bărbaţi) va fi în concordanta cu caracterul acestor acţiuni.Ghizii specializaţi (sportivi, de munte etc.) vor avea ţinuta şi echipamentul corespunzător activităţii pe care o desfăşoară.3.2. Primirea turistilor şi prezentareaGhidul va saluta politicos oaspetii, cu zambetul pe buze, arătându-se incantat ca poate fi de folos turistilor prin asigurarea unui sejur cat mai agreabil.De regula, ghidul se va prezenta turistilor cu prenumele, deoarece acesta poate fi reţinut cu usurinta. Pe toată durata perioadei de sejur a turistilor ghidul va purta ecusonul de ghid de turism.Este indicat ca ghidul să se recomande la scurt timp după sosirea turistilor, când grupul este complet (de exemplu: în autocar, pe timpul transferului la hotel).Ghidul se va strădui sa cunoască şi sa retina cat mai repede cu putinta numele turistilor (folosindu-se de diagramele de la hotel, de tichetele de bagaje etc.), deoarece prin folosirea numelui acestora se creează o atmosfera placuta.Ghidul se va adresa turistilor cu numele lor de familie, însoţit de o formula de politete.Urarile de bun venit vor fi adresate cu jovialitate, naturaleţe şi cordialitate; de regula, acestea vor fi adresate imediat după prezentare.Ghidul îi va asigura totodată pe turişti ca atât el, cat şi toate celelalte persoane care contribuie la organizarea şi desfăşurarea acţiunii turistice se straduiesc ca ei să se simta bine în timpul programului.3.3. ConversatiaGhidul va depune eforturi pentru a întreţine mereu treaza conversatia. Este ştiut ca turistii doresc sa cunoască cat mai multe despre ţara vizitata. Ca atare, este indicat ca ei să fie antrenati cu mult tact în conversatii agreabile.Ghidul va cauta sa antreneze în conversatie pe tori turistii, evitand monopolizarea acesteia numai de către unele persoane. El va acorda o atenţie deosebită conversatiei cu persoanele mai timide, precum şi cu cele în vârsta, care trebuie tratate cu condescendenta cuvenită. Ghidul se va interesa despre starea de sănătate a turistilor, despre impresiile ce le-au fost produse de obiectivele vizitate, despre modul de derulare a programului etc.Pentru a crea o ambianta generală placuta, este recomandabil ca discutiile să fie presarate cu glume de bun gust. Un ghid bun va avea întotdeauna la indemana câteva glume bune, uşor de înţeles de către turistii cărora li se adresează.Deoarece, în cele mai multe cazuri, turistii din acelaşi grup nu se cunosc între ei, este recomandabil ca ghidul sa creeze o ambianta propice stimulării cunoaşterii reciproce.Când trebuie să răspundă la anumite întrebări sau sa dea unele explicaţii, ghidul trebuie să fie politicos, agreabil şi bine dispus.Ghidului îi este interzis sa răspundă la insulte sau provocari. El va cauta întotdeauna modalităţile de a evita, prin comportament şi atitudine ireprosabila în îndeplinirea sarcinilor profesionale, cauzele care pot genera insulte sau atitudini provocatoare. În cazul în care, cu toate eforturile depuse, turistul continua sa insulte sau sa treacă la provocari, ghidul va informa neîntârziat pe organizatorul programului turistic, pentru ca acesta sa ia măsurile ce se impun.3.4. Atitudinea faţă de sesizările sau nemultumirile turistilorGhidul trebuie să asculte cu deosebită atenţie orice sesizare şi sa nu manifeste irascibilitate, nici în cazul în care nemultumirea nu este indreptatita şi nici atunci când ea se referă chiar la activitatea sa.Ghidul va urmări în mod obligatoriu felul în care sunt soluţionate sesizările turistilor, informand totodată pe turişti asupra măsurilor întreprinse pentru rezolvarea acestora.În toate cazurile, turistilor li se va multumi pentru cele sesizate, li se vor cere scuzele de rigoare, li se vor da asigurări ca lucrurile se vor indrepta şi că nu se vor mai repeta.În cazul în care turistul reclamant nu are dreptate sau este rau intentionat, ghidul va adopta o atitudine demna şi politicoasa, evitand provocarile şi angajarea în discuţii contradictorii.3.5. Manifestări de atenţie şi amabilitate faţă de turiştiO reală satisfactie o produce turistilor marcarea, prin mijloace variate, a diferitelor sarbatori naţionale sau personale (aniversarea naşterii, ziua onomastica etc.), care coincid cu perioada programului turistic.Astfel de atenţii constituie dovada unei amabilitati deosebite, în măsura sa creeze o buna dispoziţie şi sa evite sau sa atenueze eventualele nemultumiri ale turistilor.Pentru marcarea sarbatorilor respective, ghizii vor colabora cu directorii structurilor de primire turistice, pentru ca acestea să poată acţiona în conformitate şi în limitele posibilităţilor pe care le au (oferirea de flori, băuturi etc.).Ghidul va adresa felicitari întregului grup de turişti, cu ocazia sarbatorilor naţionale, şi felicitari individuale, cu ocazia aniversarii sau sarbatorilor cu caracter personal. Datele aniversarilor cu caracter personal ale turistilor pot fi cunoscute prin consultarea fişelor aflate la recepţia hotelului, precum şi prin consultarea delegatului partenerului străin, în cazul turistilor străini.Ghidul va prezenta turistilor pe conducătorul auto şi pe ajutorul acestuia, în cazul deplasarilor făcute cu mijloace de transport auto, şi pe colaboratorii săi, la întâmpinarea turistilor, în momentul sosirii.În funcţie de particularităţile grupului pe care îl însoţeşte (vârsta, preocupări, temperament etc.), ghidul va găsi formele cele mai adecvate pentru crearea unei atmosfere de destindere şi de buna dispoziţie.În cazul în care turistii străini vor oferi ghidului anumite atenţii sau cadouri, acesta are obligaţia de a le refuza politicos, explicand turistilor ca tot ceea ce a întreprins pentru reusita sejurului lor reprezintă pentru el o îndatorire de serviciu. În eventualitatea în care turistii insista, ghidul va primi cadoul oferit, exprimand multumirile de rigoare.4. Atribuţiile şi obligaţiile concrete ale ghidului de turismAtribuţiile şi obligaţiile concrete ale ghidului de turism se stabilesc de agentul economic din turism, organizator al acţiunilor turistice, şi diferă în funcţie de categoria de ghid de turism şi de specificul fiecărei acţiuni.Organizatorii de cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare de scurta durata a ghizilor de turism sunt obligaţi sa prevadă în planul şi programa de învăţământ teme concrete privind atribuţiile şi obligaţiile ghizilor de turism, pe categorii şi tipuri de acţiuni, precum şi teme concrete privind modul de rezolvare a unor cazuri speciale şi situaţii neprevăzute. Se va acorda o deosebită atenţie atribuţiilor concrete ale ghidului specializat (de munte, sportiv etc.), prin includerea unor teme privind securitatea turistilor, legile nescrise ale muntelui etc.În vederea ridicării continue a pregătirii profesionale a ghizilor de turism, organizatorii de cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare de scurta durata a ghizilor din turism sunt obligaţi să-şi amenajeze cabinetele metodologice, dotate corespunzător şi actualizate permanent cu literatura turistica, ghiduri, monografii, pliante, broşuri, harti, descrieri de circuite turistice, trasee, cursuri pe problematica specifică etc. şi sa stabilească condiţiile în care cursanţii şi cei interesaţi pot beneficia de materialele documentare sus-menţionate.----------