HOTĂRÂRE nr. 760 din 25 iulie 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 2 august 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera g^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g^1) evaluează, în cazurile reglementate de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, conformitatea cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, această evaluare nevizând aspectele tehnice ale caietului de sarcini;".2. La articolul 2 alineatul (1), litera k) se abrogă.3. La articolul 7^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În sensul alin. (1), până la publicarea invitaţiei/anunţului de participare operatorul S.E.A.P. are obligaţia de a asigura numai A.N.R.M.A.P. accesul imediat şi nerestricţionat la documentaţia de atribuire şi notele justificative prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, încărcate integral de către autorităţile contractante şi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat."  +  Articolul IIAutoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice va soluţiona toate solicitările de elaborare a punctelor de vedere înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare în 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şi MonitorizareaAchiziţiilor Publice,Lucian Dan VlădescuMinistrul comunicaţiilorşi societăţii informaţionale,Dan NicaMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 25 iulie 2012.Nr. 760.---------