ORDIN nr. 763 din 31 iulie 2012privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/ 950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 763 din 31 iulie 2012
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 307 din 24 iulie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012  Având în vedere Referatul de aprobare nr. CV 2.867 din 31 iulie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.884 din 20 iulie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/ 950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 şi 922 bis din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- În anexa nr. 17A, în tabel, poziţiile 102 şi 189 vor avea următorul cuprins:
  "Nr. crt. Cod spital Denumire spital ICM 2011 TCP 2012
  "102. BR01 Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila 1.3371 1444
  ........................................................................
  189. GJ01 Spitalul Judeţean Târgu Jiu 0.8891 1444"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se aplică începând cu data de 1 august 2012 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Doru Bădescu-------