HOTĂRÂRE nr. 707 din 18 iulie 2012pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 30 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Specializările prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2012-2013, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 1 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 iulie 2012.Nr. 707.  +  Anexa 1 NOMENCLATORULdomeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare
                             
    Cod DFIDomeniul fundamental de ierarhizare (DFI)Cod RSIRamura de ştiinţă (RSI)Cod DIIDomeniul de ierarhizare (DII)Cod DSU_D/MDomeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M)Cod DLDomeniul de licenţă (DL)Cod SSpecializarea (S)Număr de credite (ECTS)
    0123456789101112
    10Matematică şi  ştiinţe ale naturii10Matematică10Matematică10Matematică10Matematică10Matematică180
    20Matematici aplicate180
    30Matematică informatică180
    20Informatică20Informatică40Informatică10Informatică180
    20Informatică aplicată180
    20Fizică10Fizică10Fizică20Fizică10Fizică180
    20Fizică medicală180
    30Biofizică180
    40Fizică informatică180
    30Chimie şi  inginerie chimică10Chimie10Chimie30Chimie10Chimie180
    20Biochimie tehnologică180
    30Radiochimie180
    40Chimie informatică180
    20Inginerie chimică20Inginerie chimică50Inginerie chimică10Ingineria substanţelor  anorganice şi protecţia mediului240
    20Chimia şi ingineria  substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie240
    30Ştiinţa şi ingineria materialelor  oxidice şi nanomateriale240
    40Ştiinţa şi ingineria polimerilor240
    50Ingineria şi informatica  proceselor chimice şi biochimice240
    60Inginerie chimică240
    70Controlul şi securitatea  produselor alimentare240
    80Inginerie biochimică240
    90Ingineria fabricaţiei hârtiei240
    100Tehnologia chimică a  produselor din piele şi înlocuitori240
    110Tehnologie chimică textilă240
    120Chimie alimentară şi tehnologii biochimice240
    130Prelucrarea petrolului şi  petrochimie240
    140^)  
    150Chimie militară240
    40Ştiinţele  pământului şi atmosferei10Geografie10Geografie20Geografie10Geografie180
    20Geografia turismului180
    30Cartografie180
    40Hidrologie şi meteorologie180
    50Planificare teritorială180
    20Geologie10Geologie30Geologie10Geologie180
    20Geochimie180
    30Ştiinţe ale mediului10Ştiinţa mediului40Ştiinţa mediului10Chimia mediului180
    20Ecologie şi protecţia mediului180
    30Geografia mediului180
    40Fizica mediului180
    50Ştiinţa mediului180
    20Ştiinţe inginereşti10Inginerie civilă10Inginerie civilă şi instalaţii10Inginerie civilă şi  instalaţii60Inginerie civilă10Construcţii civile, industriale şi agricole240
    20Căi ferate, drumuri şi poduri240
    30Construcţii şi fortificaţii240
    40Amenajări şi construcţii  hidrotehnice240
    50Construcţii miniere240
    60Inginerie sanitară şi protecţia  mediului240
    70Îmbunătăţiri funciare şi  dezvoltare rurală240
    80Inginerie civilă240
    90Inginerie urbană şi dezvoltare regională240
    100Infrastructura transporturilor  metropolitane240
    70Ingineria  instalaţiilor10Instalaţii pentru construcţii240
    20Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei240
    30Instalaţii pentru construcţii -  pompieri240
    20Inginerie  electrică, electronică şi telecomunicaţii10Inginerie electrică  şi energetică10Inginerie electrică90Inginerie electrică10Sisteme electrice240
    20Electronică de putere şi  acţionări electrice240
    30Electrotehnică240
    40Instrumentaţie şi achiziţii de date240
    50Electromecanică240
    60Inginerie electrică şi  calculatoare240
    20Inginerie  energetică110Inginerie  energetică10Ingineria sistemelor  electroenergetice240
    20Hidroenergetică240
    30Termoenergetică240
    40Energetică industrială240
    50Energetică şi tehnologii  nucleare240
    60Managementul energiei240
    20Inginerie  electronică şi telecomunicaţii10Inginerie  electronică şi telecomunicaţii100Inginerie  electronică şi telecomunicaţii10Electronică aplicată240
    20Tehnologii şi sisteme de  telecomunicaţii240
    30Reţele şi software de  telecomunicaţii240
    40Microelectronică,  optoelectronică şi nanotehnologii240
    50Telecomenzi şi electronică în  transporturi240
    60Echipamente şi sisteme  electronice militare240
    70Transmisiuni240
    30Inginerie  geologică, mine, petrol şi gaze10Inginerie geologică,  Inginerie geodezică10Inginerie geologică120Inginerie geologică10Inginerie geologică240
    20Geologia resurselor miniere240
    30Geologia resurselor petroliere240
    40Geofizică240
    20Inginerie  geodezică30Inginerie  geodezică10Măsurători terestre şi cadastru240
    20Topogeodezie şi  automatizarea asigurării topogeodezice240
    20Mine, petrol şi gaze10Mine, petrol şi  gaze260Mine, petrol şi  gaze10Inginerie minieră240
    20Prepararea substanţelor  minerale utile240
    30Topografie minieră240
    40Inginerie de petrol şi gaze240
    50Transportul, depozitarea şi  distribuţia hidrocarburilor240
    40Ingineria  transporturilor10Inginerie  aerospaţială, autovehicule, transporturi10Inginerie  aerospaţială40Inginerie  aerospaţială10Construcţii aerospaţiale240
    20Sisteme de propulsie240
    30Echipamente şi instalaţii de  aviaţie240
    40Inginerie şi management  aeronautic240
    50Aeronave şi motoare de aviaţie240
    60Navigaţie aeriană (Air  Navigation)240
    20Ingineria  autovehiculelor160Ingineria  autovehiculelor10Construcţii de autovehicule240
    20Ingineria sistemelor de  propulsie pentru autovehicule240
    30Autovehicule rutiere240
    40Echipamente şi sisteme de  comandă şi control pentru autovehicule240
    50Blindate, automobile şi  tractoare240
    30Ingineria  transporturilor240Ingineria  transporturilor10Ingineria transporturilor şi a  traficului240
    20Ingineria sistemelor de  circulaţie feroviară240
    30Ingineria sistemelor de  circulaţie rutieră240
    50Ingineria  resurselor vegetale şi animale10Agronomie,  Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră10Agronomie10Agronomie10Agricultură240
    20Ştiinţele solului240
    30Montanologie240
    40Protecţia plantelor240
    50Exploatarea maşinilor şi  instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară240
    20Horticultură20Horticultură10Horticultură240
    20Peisagistică240
    30Inginerie forestieră140Inginerie forestieră10Ingineria prelucrării lemnului240
    20Ingineria şi designul  produselor finite din lemn240
    40Silvicultură30Silvicultură10Silvicultură240
    20Exploatări forestiere240
    30Cinegetică240
    20Biotehnologii10Biotehnologii50Biotehnologii10Inginerie genetică240
    20Biotehnologii*10)240
    30Ingineria  produselor alimentare10Ingineria  produselor alimentare150Ingineria  produselor alimentare10Ingineria produselor alimentare240
    20Tehnologia prelucrării  produselor agricole240
    30Controlul şi expertiza  produselor alimentare240
    40Pescuit şi industrializarea  peştelui240
    50Protecţia consumatorului şi a  mediului240
    60Extracte şi aditivi naturali alimentari^)240
    40Zootehnie10Zootehnie40Zootehnie10Zootehnie240
    20Piscicultură şi acvacultură240
    60Ingineria  sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei10Ingineria  sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei10Calculatoare şi  tehnologia informaţiei10Calculatoare şi tehnologia informaţiei10Calculatoare240
    20Tehnologia informaţiei240
    30Calculatoare şi sisteme  informatice pentru apărare şi securitate naţională240
    40Ingineria informaţiei240
    20Ingineria  sistemelor220Ingineria  sistemelor10Automatică şi informatică aplicată240
    20Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă240
    30Ingineria sistemelor multimedia240
    70Inginerie  mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management10Inginerie mecanică10Inginerie mecanică180Inginerie mecanică10Sisteme şi echipamente  termice240
    20Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice240
    30Mecanică fină şi  nanotehnologii240
    40Maşini şi echipamente miniere240
    50Inginerie mecanică240
    60Maşini şi instalaţii pentru  agricultură şi industrie alimentară240
    70Utilaje petroliere şi  petrochimice240
    80Utilaje pentru transportul şi  depozitarea hidrocarburilor240
    90Echipamente pentru procese  industriale240
    100Utilaje tehnologice pentru  construcţii240
    110Ingineria şi managementul  resurselor tehnologice în construcţii240
    120Utilaje pentru textile şi pielărie240
    130Vehicule pentru transportul  feroviar240
    140Utilaje şi instalaţii portuare240
    150Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)240
    20Inginerie industrială10Inginerie  industrială130Inginerie  industrială10Tehnologia construcţiilor de  maşini240
    20Maşini-unelte şi sisteme de  producţie240
    30Ingineria sudării240
    40Design industrial240
    50Ingineria şi managementul  calităţii240
    60Ingineria securităţii în industrie240
    70Nanotehnologii şi sisteme  neconvenţionale240
    80Tehnologia şi designul  produselor textile240
    90Tehnologia şi designul  confecţiilor din piele şi înlocuitori240
    100Ingineria sistemelor de energii regenerabile240
    110Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor240
    120Ingineria prelucrării  materialelor polimerice, textile şi compozite240
    130Logistică industrială240
    20Inginerie navală şi  navigaţie200Arhitectură navală10Arhitectură navală240
    20Sisteme şi echipamente  navale240
    210Inginerie marină şi  navigaţie10Navigaţie şi transport maritim  şi fluvial240
    20Navigaţie, hidrografie şi  echipamente navale240
    30Electromecanică navală240
    30Ştiinţe inginereşti aplicate270Ştiinţe inginereşti  aplicate10Inginerie medicală240
    20Optometrie240
    30Biotehnologii industriale240
    40Inginerie fizică240
    50Informatică industrială240
    60Informatică aplicată în  inginerie electrică240
    70^)  
    80Matematică şi informatică  aplicată în inginerie240
    90Fizică tehnologică240
    100Bioinginerie240
    110Biomateriale şi dispozitive  medicale240
    120Echipamente şi sisteme  medicale240
    30Mecatronică şi  robotică10Mecatronică şi  robotică250Mecatronică şi  robotică10Mecatronică240
    20Robotică240
    40Ingineria  materialelor10Ingineria  materialelor170Ingineria  materialelor10Ştiinţa materialelor240
    20Ingineria elaborării materialelor metalice240
    30Ingineria procesării  materialelor240
    40Informatică aplicată în  ingineria materialelor ^)240
    50Ingineria mediului10Ingineria mediului190Ingineria mediului10Ingineria şi protecţia mediului  în industrie240
    20Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice240
    30Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică240
    40Ingineria şi protecţia mediului  în agricultură240
    50Ingineria dezvoltării rurale  durabile240
    60Ingineria mediului240
    70Ingineria valorificării deşeurilor240
    80Reconstrucţie ecologică240
    60Inginerie şi  management10Inginerie şi  management230Inginerie şi  management10Inginerie economică industrială240
    20Inginerie economică în  domeniul mecanic240
    30Inginerie economică în  construcţii240
    40Inginerie şi management naval şi portuar240
    50Inginerie economică în  domeniul transporturilor240
    60Inginerie economică în  domeniul electric, electronic şi energetic240
    70Inginerie economică în  industria chimică şi de materiale240
    80Inginerie economică în  agricultură240
    90Inginerie şi management în  alimentaţia publică şi agroturism240
    100Inginerie şi management în  industria turismului240
    110Inginerie şi management  forestier240
    120Ingineria şi managementul  afacerilor240
    70Inginerie genistică,  Inginerie de armament, rachete şi muniţii10Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii20Inginerie genistică10Maşini şi utilaje de geniu240
    20Sisteme pentru baraje de  mine, distrugeri şi mascare240
    80Inginerie de  armament, rachete şi muniţii10Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare240
    20Muniţii, rachete, explozivi şi  pulberi240
    30Armament, aparatură  artileristică şi sisteme de conducere a focului240
    40Sisteme integrate de  armament şi muniţie240
    30Ştiinţe biologice şi biomedicale10Biologie10Biologie10Biologie10Biologie10Biologie180
    20Biochimie10Biochimie10Biochimie10Biologie20Biochimie180
    30Medicină10Medicină10Medicină10Sănătate*)10Medicină360
    40Asistenţă medicală generală240
    50Moaşe240
    20Sănătate**)10Radiologie şi imagistică180
    20Laborator clinic180
    30Balneofiziokinetoterapie şi  recuperare180
    70Audiologie şi protezare  auditivă180
    90Nutriţie şi dietetică180
    40Medicină  veterinară10Medicină veterinară10Medicină  veterinară10Medicină  veterinară10Medicină veterinară360
    50Medicină dentară10Medicină dentară10Medicină dentară10Sănătate*)20Medicină dentară360
    20Sănătate**)40Tehnică dentară180
    50Asistenţă dentară180
    80Asistenţă de profilaxie  stomatologică180
    60Farmacie10Farmacie10Farmacie10Sănătate*)30Farmacie300
    20Sănătate**)60Asistenţă de farmacie180
    40Ştiinţe sociale10Ştiinţe juridice10Drept10Drept10Drept10Drept240
    20Drept european şi internaţional240
    20Ştiinţe  administrative10Ştiinţe  administrative10Ştiinţe  administrative50Ştiinţe  administrative10Administraţie publică180
    20Administraţie europeană180
    30Asistenţă managerială şi  secretariat180
    40Poliţie locală180
    50Servicii şi politici de sănătate  publică (Public Health)180
    30Ştiinţe ale  comunicării10Ştiinţe ale  comunicării10Ştiinţe ale  comunicării60Ştiinţe ale  comunicării10Jurnalism180
    20Comunicare şi relaţii publice180
    30Publicitate180
    40Ştiinţe ale informării şi  documentării180
    50Comunicare audiovizuală-  multimedia180
    40Sociologie10Asistenţă socială10Sociologie20Asistenţă socială10Asistenţă socială180
    20Sociologie10Sociologie10Sociologie10Sociologie180
    20Antropologie180
    30Resurse umane180
    50Ştiinţe politice10Ştiinţe politice10Relaţii  internaţionale şi studii europene40Relaţii  internaţionale şi studii europene10Relaţii internaţionale şi studii  europene180
    20Ştiinţe politice30Ştiinţe politice10Ştiinţe politice180
    20Studii de securitate180
    60Ştiinţe militare,  informaţii şi ordine publică10Ştiinţe militare,  informaţii şi ordine publică10Informaţii şi  securitate naţională10Ştiinţe militare,  informaţii şi ordine publică60Comunicare şi relaţii publice - informaţii180
    70Psihologie - informaţii180
    90Securitate şi apărare180
    110Comunicare publică şi  interculturală în domeniul securităţii şi apărării180
    120Sisteme informaţionale180
    130Studii de securitate şi  informaţii180
    Ordine publică şi  siguranţă naţională10Ştiinţe militare,  informaţii şi ordine publică160Ordine şi siguranţă publică*12)180
    Ştiinţe militare10Ştiinţe militare,  informaţii şi ordine publică10Conducere interarme - forţe  terestre180
    20Conducere interarme - forţe  navale180
    30Conducere interarme - forţe  aeriene180
    40Conducere logistică180
    50Managementul organizaţiei180
    80Management economico-  financiar180
    100Conducere militară180
    140Managementul traficului aerian180
    150Management în aviaţie180
    70Ştiinţe  economice10Administrarea  afacerilor10Administrarea  afacerilor30Administrarea  afacerilor10Administrarea afacerilor180
    20Economia firmei180
    30Economia comerţului,  turismului şi serviciilor180
    40Merceologie şi managementul calităţii180
    50Economia comerţului,  turismului, serviciilor şi managementul calităţii180
    60Administrarea afacerilor în  servicii de ospitalitate180
    70Administrarea afacerilor în  comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii180
    20Cibernetică,  statistică şi informatică economică10Cibernetică şi  statistică50Cibernetică,  statistică şi informatică economică10Cibernetică economică180
    30Statistică şi previziune  economică180
    20Informatică  economică50Cibernetică,  statistică şi informatică economică20Informatică economică180
    30Contabilitate10Contabilitate40Contabilitate10Contabilitate şi informatică de  gestiune180
    40Economie10Economie10Economie10Economie generală180
    20Economie agroalimentară180
    30Economia mediului180
    40Economie şi comunicare  economică în afaceri180
    50Economie agroalimentară şi a mediului180
    60Economie generală şi  comunicare economică180
    50Finanţe10Finanţe20Finanţe10Finanţe şi bănci180
    60Management10Management70Management10Management180
    20Managementul dezvoltării  rurale durabile180
    70Marketing10Marketing80Marketing10Marketing180
    80Relaţii economice  internaţionale10Economie şi  afaceri internaţionale60Economie şi  afaceri internaţionale10Economie internaţională180
    20Afaceri internaţionale180
    30Economie şi afaceri  internaţionale180
    80Psihologie şi  ştiinţe comportamentale10Educaţie fizică şi sport10Ştiinţele motricităţii  umane10Educaţie fizică şi sport10Educaţie fizică şi sportivă180
    20Sport şi performanţă motrică180
    20Kinetoterapie10Kinetoterapie şi motricitate  specială180
    20Psihologie10Psihologie80Psihologie10Psihologie180
    20Terapie ocupaţională180
    30Ştiinţe ale educaţiei10Ştiinţe ale  educaţiei70Ştiinţe ale  educaţiei10Pedagogie180
    20Psihopedagogie specială180
    30Pedagogia învăţământului  primar şi preşcolar180
    50Ştiinţe umaniste şi arte10Filologie10Filologie10Filologie20Limbă şi literatură10Limba şi literatura română*1)180
    20Limba şi literatura *2)180
    30Limba şi literatura modernă*3)180
    40Literatură universală şi  comparată*11)180
    50Filologie clasică*4)180
    30Limbi moderne  aplicate10Traducere şi interpretare180
    20Limbi moderne aplicate180
    20Filosofie10Filosofie10Filosofie10Filosofie10Filosofie180
    30Istorie10Istorie10Istorie40Istorie10Istorie180
    20Arheologie180
    30Arhivistică180
    40Muzeologie180
    50Istoria artei180
    40Teologie10Teologie10Teologie10Teologie10Teologie pastorală*5)240
    20Teologie didactică*5)180
    30Artă sacră180
    40Teologie asistenţă socială*5)180
    50Studii religioase180
    50Studii culturale10Studii culturale10Studii culturale50Studii culturale10Etnologie180
    20Studii iudaice180
    30Studii americane180
    40Studii culturale180
    50Studii europene180
    60Turism cultural180
    60Arhitectură şi  urbanism10Arhitectură şi  urbanism10Arhitectură10Arhitectură10Arhitectură360
    20Arhitectură de interior300
    30Design de produs300
    40Conservare şi restaurare de  arhitectură180
    50Arhitectura peisajului180
    60Mobilier şi amenajări interioare180
    70Tehnologie arhitecturală180
    20Urbanism20Urbanism10Proiectare şi planificare urbană240
    20Urbanism şi administrarea  teritoriului180
    30Amenajarea şi planificarea  peisajului240
    70Arte*13)10Arte vizuale10Arte vizuale40Arte vizuale10Arte plastice*9)180
    20Arte decorative180
    30Design180
    40Conservare şi restaurare180
    50Artă murală180
    60Pedagogia artelor plastice şi  decorative180
    80Ceramică - sticlă - metal180
    90Arte textile - design textil180
    100Modă - design vestimentar180
    110Scenografie şi eveniment  artistic180
    120Design ambiental180
    130Artă monumentală180
    20Istoria şi teoria  artei *13)40Arte vizuale70Istoria şi teoria artei180
    20Artele  spectacolului, cinematografie şi media #)10Teatru şi artele  spectacolului10Teatru şi artele  spectacolului10Artele spectacolului *6)180
    20Teatrologie *7)180
    30Scenografie180
    20Cinematografie şi media20Cinematografie şi  media10Cinematografie, fotografie,  media*8)180
    20Filmologie180
    30Muzică10Muzică30Muzică10Pedagogie muzicală180
    20Muzică religioasă180
    30Muzicologie240
    40Interpretare muzicală - canto240
    50Interpretare muzicală -  instrumente240
    60Compoziţie muzicală240
    70Dirijat240
    80Artele spectacolului muzical240
  ----------*1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.*4) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie româno-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.*8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media.*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.*10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.*11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.*12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul Ştiinţe juridice la domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.*13) Se poate susţine doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria şi teoria artei" pentru toţi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi master aparţinând programelor de studii din ramura de ştiinţă "Arte".#) Modificarea denumirii domeniului de ierarhizare: "Artele spectacolului" se modifică în "Artele spectacolului, cinematografie şi media".^) Eliminarea specializării "Extracte şi aditivi naturali alimentari" din domeniul de licenţă "Inginerie chimică" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Ingineria produselor alimentare".^) Eliminarea specializării "Informatică aplicată în ingineria materialelor" din domeniul de licenţă "Ştiinţe inginereşti aplicate" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Ingineria materialelor". Notă *) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. Notă **) Specializări reglementate general.
   +  Anexa 2 STRUCTURAinstituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studiiuniversitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditatesau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice dedesfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecareprogram de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare,precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţiîn anul universitar 2012-20131. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectronică de putere şi acţionări electriceAIF24075
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAIF24035
    Sisteme electriceAIF24075
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic AIF24030
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică aplicată în inginerie electricăAIF24030
    2Facultatea de  EnergeticăIngineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
    Inginerie energeticăEnergetică şi tehnologii nucleareAIF24050
    HidroenergeticăAIF24060
    Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24065
    Managementul energieiAIF24060
    TermoenergeticăAIF24060
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic AIF24050
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAIF24050
    3Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAIF240255
    Tehnologia informaţieiAIF24050
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240300
    4Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiCalculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţiei AIF240100
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicată AIF240100
    Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
    Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii AIF24095
    Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (în limba engleză)°) AIF240*)
    Reţele şi software de telecomunicaţiiAIF240175
    Reţele şi software de telecomunicaţii (în limba engleză)°) AIF240*)
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF240200
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză) AIF24060
    5Facultatea de Inginerie Mecanică şi MecatronicăInginerie industrialăDesign industrialAPIF24050
    Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite°) AIF240*)
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24050
    Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAIF24050
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAIF24050
    Sisteme şi echipamente termiceAIF24058
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24050
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF240100
    Ştiinţe inginereşti aplicateOptometrieAIF24050
    6Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor TehnologiceInginerie industrialăIngineria securităţii în industrieAPIF24060
    Ingineria sudăriiAIF24035
    Ingineria şi managementul calităţiiAIF24090
    Logistică industrialăAPIF24050
    Maşini-unelte şi sisteme de producţieAIF24035
    Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionaleAIF24040
    Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF240160
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAIF240125
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAIF24060
    7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineria mediuluiIngineria dezvoltării rurale durabileAIF24060
    Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24085
    Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAPIF24050
    Inginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară AIF24082
    8Facultatea de  TransporturiIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240150
    Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAPIF24050
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAIF240150
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiTelecomenzi şi electronică în transporturi AIF240100
    Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24075
    9Facultatea de Inginerie AerospaţialăInginerie aerospaţialăConstrucţii aerospaţialeAIF24050
    Echipamente şi instalaţii de aviaţieAIF24050
    Inginerie şi management aeronauticAIF24050
    Navigaţie aeriană (în limba engleză)APIF24060
    Sisteme de propulsieAIF24040
    10Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorIngineria materialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24060
    Ingineria procesării materialelorAIF24060
    Ştiinţa materialelorAIF24055
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materiale AIF24050
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAIF24045
    11Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa MaterialelorIngineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică AIF24050
    Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAPIF24050
    Inginerie chimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie AIF24060
    Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAIF24060
    Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului°) AIF240*)
    Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice AIF24060
    Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale AIF240100
    Ştiinţa şi ingineria polimerilorAIF24060
    Ştiinţe inginereşti aplicateBiotehnologii industrialeAPIF24050
    12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineCalculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţiei (în limba engleză)AIF24045
    Ingineria informaţiei (în limba franceză)AIF24030
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelor (în limba engleză)AIF24030
    Ştiinţa materialelor (în limba franceză)°)AIF240*)
    Inginerie chimicăInginerie chimică (în limba engleză)AIF24025
    Inginerie chimică (în limba franceză)°)AIF240*)
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24030
    Electronică aplicată (în limba franceză)AIF24025
    Electronică aplicată (în limba germană)AIF24030
    Inginerie mecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24025
    Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24025
    Inginerie mecanică (în limba germană)°)AIF240*)
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană) AIF24045
    Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană) AIF24030
    13Facultatea de  Ştiinţe AplicateŞtiinţe inginereşti aplicateInginerie fizicăAIF24040
    Matematică şi informatică aplicată în inginerieAIF24050
    14Facultatea de Inginerie MedicalăŞtiinţe inginereşti aplicateBiomateriale şi dispozitive medicaleAPIF24060
    Echipamente şi sisteme medicaleAPIF24060
    Inginerie medicală°)AIF240*)
    15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul AfacerilorInginerie şi managementIngineria şi managementul afacerilorAPIF24050
    Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic AIF24075
    Inginerie economică în industria chimică şi de materiale AIF24025
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi AgricoleInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAIF240450
    Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAIF240100
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAIF24075
    2Facultatea de  HidrotehnicăIngineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24050
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF24050
    Inginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAIF240120
    Inginerie sanitară şi protecţia mediuluiAIF240100
    3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduriAIF240150
    Infrastructura transporturilor metropolitaneAPIF24050
    4Facultatea de Inginerie a InstalaţiilorIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAIF240325
    Instalaţii pentru construcţii (în limba  franceză)AIF24060
    Instalaţii şi echipamente pentru protecţia  atmosfereiAIF240120
    5Facultatea de Utilaj TehnologicInginerie mecanicăIngineria şi managementul resurselor  tehnologice în construcţiiAIF24070
    Utilaje tehnologice pentru construcţiiAIF240150
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAPIF24060
    6Facultatea de  GeodezieInginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF240250
    7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limba engleză)AIF240100
    Inginerie civilă (în limba franceză)AIF24040
    8Departamentul de Limbi Străine şi ComunicareLimbi moderne aplicateTraducere şi interpretare (engleză, franceză, germană, spaniolă) AIF18045
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de  ArhitecturăArhitecturăArhitecturăAIF360320
    Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu)APIF18025
    2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAIF30070
    Design de produsAIF30040
    Mobilier şi amenajări interioareAIF18040
    3Facultatea de  UrbanismUrbanismAmenajarea şi planificarea peisajuluiAIF24040
    Proiectare şi planificare urbanăAIF24060
    Urbanism şi administrarea teritoriului (la Sibiu)APIF18030
  4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de  AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240150
    AgriculturăAPIFR240100
    Protecţia plantelorAIF24040
    Ştiinţele soluluiAIF24040
    BiologieBiologieAIF180100
    BiologieAIFR18075
    SilviculturăSilviculturăAIF24050
    2Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare RuralăInginerie şi managementInginerie economică în agriculturăAIF240160
    Inginerie economică în agriculturăAID240225
    Inginerie şi management în alimentaţia  publică şi agroturismAIF240400
    Inginerie şi management în alimentaţia  publică şi agroturismAID240250
    3Facultatea de  HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240150
    HorticulturăAPID24075
    PeisagisticăAIF24065
    4Facultatea de  ZootehnieIngineria produselor  alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
    SilviculturăCinegeticăAPIF24025
    ZootehniePiscicultură şi acvaculturăAIF24050
    ZootehnieAIF24060
    5Facultatea de Medicină VeterinarăIngineria produselor  alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF240120
    Medicină veterinarăMedicină veterinarăAIF360240
    6Facultatea de  BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24050
    Biotehnologii medical-veterinareAIF24040
    Ştiinţe inginereşti aplicateBiotehnologii industrialeAIF24060
    7Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria MediuluiIngineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAIF240150
    Ingineria şi protecţia mediului în agriculturăAIFR240150
    Inginerie civilăÎmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăAIF24090
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF240150
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAIF24060
    8Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala SlatinaInginerie şi managementInginerie economică în agricultură AIF24080
    9Facultatea de  Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala CălăraşiInginerie şi managementInginerie economică în agricultură AIF240120
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de Administraţie şi AfaceriAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
    Administrarea afacerilorAPID180100
    MarketingMarketingAPIF180150
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF180250
    Administraţie publică°)APIFR180100
    Administraţie publică°)APID180*)
    2Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF18060
    BiologieAIF180120
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF18060
    3Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18025
    ChimieAIF180155
    Chimie (în limba engleză)°)APIF180*)
    Chimie (în limba franceză)AIF18025
    RadiochimieAIF18040
    Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAIF18075
    4Facultatea de DreptDreptDreptAIF240600
    DreptAID240400
    5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofie AIF180180
    6Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăAIF18030
    FizicăAIF18070
    Fizică (în limba engleză)AIF18050
    Fizică (în limba franceză)°)AIF180*)
    Fizică informaticăAIF18050
    Fizică medicalăAIF18040
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAIF240110
    7Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF18080
    Geografia turismuluiAIF180250
    Geografia turismuluiAID180100
    Geografia turismului (la Călimăneşti)AIF18030
    Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
    Geografia turismului (la Sighişoara)APIF18050
    Geografia turismului°)APIFR18030
    GeografieAIF180195
    GeografieAID18050
    Geografie°)APIFR18050
    Hidrologie şi meteorologieAIF18080
    Planificare teritorialăAIF18080
    Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiAIF180120
    Geografia mediului°)APIFR18050
    Geografia mediului°)APID18050
    8Facultatea de Geologie şi GeofizicăGeologieGeologieAIF18055
    Inginerie geologicăGeofizicăAIF24030
    Inginerie geologicăAIF24090
    9Facultatea de IstorieIstorieIstoria arteiAIF18055
    IstorieAIF180240
    IstorieAID18050
    Istorie (la Sighişoara)APIF18055
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europene AIF18075
    10Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele ComunicăriiŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180120
    Comunicare şi relaţii publiceAID18075
    JurnalismAIF180120
    JurnalismAID18050
    PublicitateAIF18050
    11Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă AIF180350
    Literatură universală şi comparată - O  limbă şi literatură modernă AIF18075
    Studii culturaleEtnologieAPIF180100
    Studii europeneAIF180120
    Ştiinţe administrativeAsistenţă managerială şi secretariatAIF18050
    Asistenţă managerială şi secretariat (la Crevedia)AIF18040
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180150
    Comunicare şi relaţii publiceAPIFR18075
    Ştiinţe ale informării şi documentăriiAIF18060
    12Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineLimbă şi literaturăLimba şi literatura neogreacă A - Limba şi literatura modernă B/Limba şi literatura română B AIF18030
    Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă AIF18021
    Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura coreeană (B)APIF18025
    Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura catalană (B)APIF18025
    O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/Limba şi literatura neogreacă AIF18030
    O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba rromani AIF180750
    Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - Limba şi literatura greacă veche B) AIF18050
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAIF180180
    Traducere şi interpretareAIF180180
    Studii culturaleStudii americaneAIF18025
    Studii iudaiceAPIF18024
    13Facultatea de Matematică şi InformaticăCalculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţiei°)APIF240*)
    Tehnologia informaţiei°)APID240*)
    InformaticăInformaticăAIF180300
    InformaticăAID18075
    MatematicăMatematicăAIF180150
    Matematică (în limba franceză)°)AIF180*)
    Matematică informaticăAIF18075
    Matematică informatică°)APID180*)
    Matematici aplicateAIF18075
    Matematici aplicate (în limba engleză)°)AIF18025
    14Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180200
    Asistenţă socialăAID18050
    SociologieAntropologieAPIF18050
    Resurse umaneAPIF180120
    SociologieAIF180335
    15Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologiePsihologieAIF180330
    Psihologie°)APID180150
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180120
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAID180120
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Buzău) AIF18050
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Crevedia) AIF18050
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Focşani) AIF18050
    PedagogieAIF18070
    Psihopedagogie specialăAIF18090
    16Facultatea de Ştiinţe PoliticeŞtiinţe politiceStudii de securitate (cu module opţionale în limbile română, engleză, franceză)APIF18060
    Ştiinţe politiceAIF180200
    Ştiinţe politice (în limba engleză)AIF180110
    Ştiinţe politice (în limba franceză)AIF18060
    17Facultatea de Teologie BaptistăTeologieTeologie baptistă asistenţă socialăAIF18030
    Teologie baptistă didacticăAIF18025
    18Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieArtă sacrăAIF18060
    Teologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18060
    Teologie ortodoxă didacticăAIF18050
    Teologie ortodoxă pastoralăAIF240230
    19Facultatea de Teologie Romano- CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistenţă socială AIF18050
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de  MedicinăSănătateMedicină **)AIF3601500
    Medicină (în limba engleză)APIF360200
    2Facultatea de  Medicină  DentarăSănătateMedicină dentară **) AIF360310
    3Facultatea de  FarmacieSănătateFarmacie **) AIF300300
    4Facultatea de Moaşe şi Asistenţă MedicalăSănătateAsistenţă de farmacie°)APIF18025
    Asistenţă dentară°)APIF180*)
    Asistenţă medicală generalăAIF240100
    Audiologie şi protezare auditivă°)APIF180*)
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18050
    Laborator clinic°)APIF180*)
    MoaşeAIF24015
    Radiologie şi imagistică °)APIF180*)
    Tehnică dentarăAIF18050
    **) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de  EconomieEconomieEconomie şi comunicare economică în afaceri AIF180370
    2Facultatea de Economie Agroalimentară şi a MediuluiEconomieEconomie agroalimentară şi a mediului AIF180335
    3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF180195
    Administrarea afacerilor (în limba franceză)AIF180120
    Administrarea afacerilor (în limba germană)AIF180120
    4Facultatea de  ComerţAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerţ, turism,  servicii, merceologie şi managementul calităţiiAIF180500
    Administrarea afacerilor în comerţ, turism,  servicii, merceologie şi managementul calităţiiAID18075
    5Facultatea de  ManagementManagementManagementAIF180600
    ManagementAID180100
    Management (la Piatra Neamţ)AID18050
    6Facultatea de  MarketingMarketingMarketingAIF180500
    MarketingAID180125
    7Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică EconomicăCibernetică, statistică şi informatică economicăCibernetică economicăAIF180300
    Informatică economicăAIF180350
    Informatică economicăAID180125
    Statistică şi previziune economicăAIF180150
    8Facultatea de  Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de ValoriFinanţeFinanţe şi bănciAIF180600
    Finanţe şi bănciAID180100
    Finanţe şi bănci (la Buzău)AID18050
    9Facultatea de Contabilitate şi Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180600
    Contabilitate şi informatică de gestiuneAID180125
    10Facultatea de Relaţii Economice InternaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAIF180460
    Economie şi afaceri internaţionaleAID180125
    Economie şi afaceri internaţionale (în limba  engleză)APIF180100
    11Facultatea de Administraţie şi Management PublicŞtiinţe administrativeAdministraţie publică AIF180350
  8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24015
    Interpretare muzicală - instrumenteAIF24070
    2Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie MuzicalăMuzicăCompoziţie muzicală**)AIF24019
    DirijatAIF2405
    Muzică religioasăAIF1805
    MuzicologieAIF2405
    Pedagogie muzicalăAIF18041
    **) Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti va solicita reevaluarea specializării până la 31 martie 2013.
  9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de  Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) AIF18045
    Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)AIF180140
    2Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte vizualeArtă muralăAIF18030
    Arte textile - design textilAIF18015
    Ceramică - sticlă - metalAIF18040
    DesignAIF18060
    Modă - design vestimentarAIF18050
    Scenografie şi eveniment artisticAIF18020
    3Facultatea de Istoria şi Teoria ArteiArte vizualeConservare şi restaurareAIF18010
    Istoria şi teoria arteiAIF18025
  10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)) Acredi- tare (A)/ Autori- zare de func- ţionare provi- zorie (AP) Forma de învăţă- mânt*3) Numar de credite de studii trans- fera- bile Număr maxim de stu- denţi care pot fi şcola- rizaţi
  1. Facultatea de Teatru Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului (actorie, regie, păpuşi-marionete, coregrafie) A IF 180 81
  Scenografie A IF 180 12
  Teatrologie (management cultural, jurnalism cultural) A IF 180 11
  2. Facultatea de Film Cinematografie şi media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) A IF 180 66
  11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180200
    Educaţie fizică şi sportivă (în limba franceză)AIF18025
    Sport şi performanţă motricăAIF180112
    Sport şi performanţă motricăAPIFR18050
    2Facultatea de KinetoterapieKinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF180150
  12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de Administraţie PublicăŞtiinţe administrativeAdministraţie europeanăAIF180100
    Administraţie publicăAIF180100
    Administraţie publicăAID180100
    2Facultatea de Ştiinţe PoliticePsihologiePsihologieAPIF18050
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europene AIF18050
    SociologieSociologieAIF18050
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180200
    Ştiinţe politiceAID180100
    3Facultatea de Comunicare şi Relaţii PubliceŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180350
    PublicitateAPIF18080
    4Facultatea de ManagementManagementManagementAPIF180100
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de Istorie şi FilologieIstorieArheologieAIF18021
    IstorieAIF18070
    MuzeologieAIF18013
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză AIF18025
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză AIF18030
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză AIF18040
    2Facultatea de  ŞtiinţeAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF18090
    Administrarea afacerilorAID18075
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18090
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAID18050
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180115
    Contabilitate şi informatică de gestiuneAID18050
    FinanţeFinanţe şi bănciAIF180100
    InformaticăInformaticăAIF180100
    Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAPIF24085
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAPIF24050
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24045
    MarketingMarketingAIF18050
    3Facultatea de Drept şi Ştiinţe SocialeAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF18060
    Asistenţă socialăAID18050
    DreptDreptAIF240120
    Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAPIF18050
    PsihologieTerapie ocupaţionalăAPIF18050
    SociologieSociologieAIF18050
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF18050
    Asistenţă managerială şi secretariatAIF18050
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18060
    4Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieTeologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18050
    Teologie ortodoxă pastoralăAIF24050
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de  InginerieIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAPIF24050
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF24050
    Inginerie industrialăIngineria sudării °)AIF24025
    Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF24097
    Tehnologia şi designul produselor textileAIF24040
    Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAIF24050
    Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24035
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAIF24060
    2Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia MediuluiBiotehnologiiBiotehnologii pentru industria alimentarăAPIF24025
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24061
    Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24050
    Ingineria produselor alimentareAIF24050
    Protecţia consumatorului şi a mediuluiAPIF24060
    Inginerie chimicăTehnologie chimică textilă °)AIF24050
    Inginerie şi managementInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism AIF24060
    3Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi SocialeIstorieIstorie °)APIF18040
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura engleză AIF180100
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura germanăAPIF18030
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF18050
    Poliţie localăAPIF180100
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF18024
    TeologieTeologie penticostală didacticăAPIF18090
    4Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAPIF18060
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF180150
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAID180100
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăAPIF18060
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180180
    Contabilitate şi informatică de gestiuneAID180100
    FinanţeFinanţe şi bănciAIF180250
    Finanţe şi bănciAID180100
    ManagementManagementAIF180100
    MarketingMarketingAPIF18075
    5Facultatea de  TeologieTeologieTeologie ortodoxă pastorală AIF24020
    6Facultatea de  Ştiinţe ExacteInformaticăInformaticăAIF18075
    InformaticăAID18050
    MatematicăMatematică informaticăAIF18075
    7Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă SocialăAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180100
    PsihologiePsihologieAPIF18050
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180127
    Psihopedagogie specialăAIF18060
    8Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivă AIF18060
    9Facultatea de  DesignArte vizualeDesignAPIF18015
    Design ambientalAPIF18025
    Modă - design vestimentarAPIF18025
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de InginerieCalculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţiei AIF24050
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24075
    Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentare AIF24060
    Inginerie chimicăControlul şi securitatea produselor alimentareAPIF24050
    Inginerie biochimicăAIF24040
    Inginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24050
    Inginerie industrialăDesign industrialAIF24030
    Ingineria şi managementul calităţiiAIF24075
    Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF24080
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24070
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24060
    2Facultatea de  LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză AIF18030
    Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) AIF18050
    O limbă şi literatură modernă  (engleză, franceză) - Limba şi literatura română AIF18050
    Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretare (engleză, franceză)APIF18040
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF18075
    3Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi SănătăţiiEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18095
    Educaţie fizică şi sportivăAPIFR18060
    Sport şi performanţă motricăAPIF18030
    KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18077
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPIFR18060
    PsihologieTerapie ocupaţionalăAPIF180150
    4Facultatea de  ŞtiinţeBiologieBiologieAIF18050
    InformaticăInformaticăAIF18080
    InformaticăAPIFR18060
    MatematicăMatematicăAIF18040
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAPIF18040
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar AIF18060
    5Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAPIF18075
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180200
    Contabilitate şi informatică de gestiuneAPIFR18060
    MarketingMarketingAIF180150
    MarketingAID18060
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de Inginerie MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240140
    Autovehicule rutiereAIFR240125
    Autovehicule rutiere (în limba engleză)AIF24030
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAIF240100
    Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAIF24060
    Inginerie mecanică (în limba engleză)APIF24030
    Sisteme şi echipamente termiceAPIF24030
    2Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management IndustrialFizicăFizică °)AIF18025
    Inginerie aerospaţialăConstrucţii aerospaţialeAIF24060
    Inginerie industrialăIngineria şi managementul calităţiiAPIF24050
    Maşini unelte şi sisteme de producţieAIF24035
    Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF240100
    Tehnologia construcţiilor de maşini  (în limba franceză) °)APIF24030
    Inginerie şi managementIngineria şi managementul afacerilorAPIF24060
    Inginerie economică industrialăAIF24090
    Inginerie economică industrialăAID24090
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie fizicăAIF24025
    3Facultatea de Ştiinţa  şi Ingineria  MaterialelorChimieChimie °)AIF180100
    Ingineria materialelorIngineria elaborării materialelor metalice °)APIF24030
    Ingineria procesării materialelor °)AIF24030
    Informatică aplicată în ingineria materialelorAPIF24025
    Ştiinţa materialelorAIF24025
    Inginerie chimicăIngineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice °)APIF24050
    Inginerie industrialăIngineria securităţii în industrieAPIF24030
    Ingineria sudăriiAIF24060
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industriale °)AIF24050
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
    Inginerie economică în industria chimică şi de materiale °)APIF24050
    Ştiinţe inginereşti aplicateMatematică şi informatică aplicată în inginerieAPIF24025
    4Facultatea de Inginerie Electrică  şi Ştiinţa  CalculatoarelorCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAPIF24045
    Tehnologia informaţieiAPIF24050
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240100
    Inginerie electricăElectrotehnicăAIF24050
    Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză) AIF24060
    Instrumentaţie şi achiziţii de date °)APIF24050
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAIF24025
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF24050
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAIF24030
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică aplicată in inginerie electricăAPIF24030
    Informatică industrialăAPIF24060
    5Facultatea de Silvicultură şi Exploatări ForestiereInginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24050
    SilviculturăCinegeticăAIF240100
    CinegeticăAID240125
    Exploatări forestiereAIF240110
    SilviculturăAIF240110
    6Facultatea de Ingineria LemnuluiInginerie forestierăIngineria prelucrării lemnuluiAIF24050
    Ingineria prelucrării lemnuluiAPIFR24070
    Ingineria prelucrării lemnului  (în limba engleză) AIF24030
    Ingineria şi designul produselor finite din lemn AIF24050
    Inginerie şi managementInginerie şi management forestierAPIF24050
    7Facultatea de  ConstrucţiiIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAIF24050
    Inginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduriAIF24030
    Construcţii civile, industriale şi agricoleAIF240100
    8Facultatea de Alimentaţie şi TurismIngineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAPIF24030
    Ingineria produselor alimentareAPIF24050
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24050
    Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară AIF24050
    Inginerie şi managementInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPIF24050
    Inginerie şi management în industria turismuluiAPIF24040
    9Facultatea de Matematică şi InformaticăInformaticăInformaticăAIF180100
    InformaticăAID180100
    Informatică (în limba germană)APIF18035
    Informatică aplicatăAPIF18035
    Informatică aplicată (în limba germană) °)APIF18035
    MatematicăMatematicăAIF18050
    Matematică informaticăAIF18050
    Matematici aplicateAPIF18035
    10Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea AfacerilorAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)APIF18050
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18075
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAPID18070
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economică AIF18030
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF18075
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionale AIF18075
    FinanţeFinanţe şi bănciAIF18075
    Finanţe şi bănciAID18050
    ManagementManagementAIF18075
    ManagementAID18075
    MarketingMarketingAIF18075
    MarketingAPID18070
    11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologiePsihologieAIF180100
    PsihologieAPID18060
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar AIF180120
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar AID18060
    PedagogieAIF18050
    Psihopedagogie specialăAPIF18060
    12Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi MontaneEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18080
    Educaţie fizică şi sportivăAIFR18025
    Sport şi performanţă motricăAIF18045
    Sport şi performanţă motricăAPIFR18050
    KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAPIF18060
    13Facultatea de  MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24010
    Interpretare muzicală - InstrumenteAIF24025
    Pedagogie muzicalăAIF18020
    14Facultatea de  MedicinăSănătateAsistenţă medicală generalăAIF240150
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAPIF18045
    MedicinăAIF360100
    15Facultatea de  LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura engleză -  O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)/Limba şi literatura română AIF180150
    Limba şi literatura romană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană) AIF180200
    Limba şi literatura romană - O limbă şi literatură modernă  (engleză, franceză, germană, maghiară) AID180100
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (franceză-engleză)AIF18050
    Limbi moderne aplicate (germană-engleză)AIF18025
    Studii culturaleStudii americaneAPIF18030
    Ştiinţe ale comunicăriiŞtiinţe ale informării şi documentării °)APIF180100
    Ştiinţe ale informării şi documentării °)APID18050
    16Facultatea de  DreptDreptDreptAIF240200
    DreptAIFR240100
    17Facultatea de Sociologie şi ComunicareAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180100
    SociologieSociologieAIF180100
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPIF18060
    18Facultatea de Design de Produs şi MediuIngineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
    Ingineria valorificării deşeurilorAPIF24030
    Inginerie industrialăDesign industrialAIF24060
    Design industrial (în limba engleză)AIF24030
    Ingineria sistemelor de energii regenerabileAPIF24030
    Inginerie mecanicăIngineria designului de produs (în limba engleză)APIF24025
    Mecanică fină şi nanotehnologii °)AIF24060
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24065
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAPIF24030
    OptometrieAIF24050
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de Arhitectură şi UrbanismArhitecturăArhitectură AIF360125
    2Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAIF240150
    Calculatoare (în limba engleză)AIF240120
    Tehnologia informaţieiAIF240160
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240180
    Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză) AIF24060
    Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare) AIF24045
    3Facultatea de  ConstrucţiiInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAPIF24060
    Căi ferate, drumuri şi poduriAIF240130
    Construcţii civile, industriale şi agricoleAIF240200
    Construcţii civile, industriale şi agricole  (în limba engleză) AIF24050
    Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAPIF24060
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPIF24080
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAIF240110
    4Facultatea de Construcţii de MaşiniInginerie industrialăDesign industrialAIF24030
    Maşini-unelte şi sisteme de producţieAIF24030
    Maşini-unelte şi sisteme de producţie  (la Bistriţa) AIF24060
    Maşini-unelte şi sisteme de producţie  (la Satu Mare)APIF24030
    Maşini-unelte şi sisteme de producţie  (la Zalău)APIF24030
    Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF24090
      Tehnologia construcţiilor de maşini  (în limba germană) AIF24040
    Tehnologia construcţiilor de maşini  (la Alba-Iulia)APIF24030
    Tehnologia construcţiilor de maşini  (la Bistriţa)APIF24030
    Tehnologia construcţiilor de maşini  (la Satu Mare)APIF24030
    Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău)APIF24030
    Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAPIF24025
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAIF24075
    Inginerie economică industrială (la Bistriţa)APIF24030
    Inginerie economică industrială  (în limba engleză) AIF240100
    Inginerie economică industrială  (la Alba-Iulia)APIF24030
    Inginerie economică industrială  (la Satu Mare)APIF24030
    Inginerie economică industrială (la Zalău)APIF24030
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAIF24030
    Robotică (în limba engleză)AIF24060
    Robotică (la Bistriţa)APIF24030
    5Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiInginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAIF240125
    Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF240100
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii  (în limba engleză) AIF24050
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPIF24060
    6Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectromecanicăAIF24050
    Electronică de putere şi acţionări electriceAIF24030
    ElectrotehnicăAIF24050
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAIF24060
    Inginerie energeticăManagementul energieiAIF24050
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPIF24075
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAIF24045
    Inginerie medicală (la Bistriţa)APIF24050
    7Facultatea de  InstalaţiiIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii AIF240200
    8Facultatea de  MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240180
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAPIF24035
    Inginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară (Alba Iulia)APIF24025
    Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară AIF24030
      Mecanică fină şi nanotehnologiiAIF24040
    Sisteme şi echipamente termiceAIF24070
    Sisteme şi echipamente termice  (la Alba Iulia)APIF24025
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24075
    9Facultatea de Ingineria Materialelor şi a MediuluiIngineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24067
    Ingineria procesării materialelor (la Zalău)APIF24030
    Ştiinţa materialelorAIF24065
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
    10Facultatea de  Inginerie**)Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoare AIF24050
    Inginerie electricăElectromecanicăAIF24040
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicată AIF24045
    Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAIF24030
    Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAIF24027
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24035
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
    11Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu**)Ingineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24025
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24053
    Ingineria valorificării deşeurilorAPIF24060
    Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAPIF24050
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPIF24050
    Mine, petrol şi gazeInginerie minierăAIF24030
    Prepararea substanţelor minerale utileAIF24030
    Ştiinţa mediuluiŞtiinţa mediuluiAPIF18040
    12Facultatea de  Litere**)Arte vizualeArte plastice (pictură)AIF18026
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAIF18080
    FilosofieFilosofieAIF18020
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura românăAIF18050
    Limba şi literatura română - O limbă  şi literatură modernă (engleză, franceză) AIF18090
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAIF18050
    Studii culturaleEtnologieAIF18015
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPIF18050
    JurnalismAIF18030
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPIF18040
    TeologieTeologie greco-catolică didacticăAIF18025
    Teologie greco-catolică pastorală °)APIF24025
    Teologie ortodoxă asistenţă socială  (la Satu Mare)APIF18040
    Teologie ortodoxă didacticăAIF18025
    Teologie ortodoxă pastoralăAIF24050
    13Facultatea de  Ştiinţe**)Administrarea afacerilorEconomia firmeiAIF180100
    BiologieBiologieAIF18020
    ChimieChimieAIF18020
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăAPIF18050
    FizicăFizicăAIF18040
    Fizică °)APID180*)
    InformaticăInformaticăAIF18075
    Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24025
    Ingineria produselor alimentareAIF24060
    ManagementManagementAIF180100
    ManagementAPIFR180100
    MatematicăMatematicăAIF18014
    Matematică °)APID180*)
    Matematică informaticăAIF18016
    Matematici aplicate °)AIF180*)
    **) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).
  18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF24095
    AgriculturăAID24050
    Agricultură (în limba franceză)AIF24030
    Agricultură (Viterbo - Italia)APID24025
    Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentarăAPIF24045
    MontanologieAIF24050
    BiologieBiologieAIF18025
    BiologieAIFR18030
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAIF24060
    Ingineria şi protecţia mediului în agriculturăAPID24050
    2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240110
    HorticulturăAID24050
    Horticultură (Viterbo - Italia)APID24025
    PeisagisticăAIF240100
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24080
    Inginerie şi managementInginerie economică în agriculturăAIF24075
    Inginerie economică în agriculturăAIFR24030
    Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism AIF24090
    Inginerie şi management în industria turismuluiAPIF24075
    SilviculturăSilviculturăAIF240100
    3Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24050
    Biotehnologii medical-veterinareAPIF24035
    Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24050
    ZootehniePiscicultură şi acvaculturăAIF24060
    ZootehnieAIF240150
    ZootehnieAID24050
    Zootehnie (Viterbo - Italia)APID24025
    4Facultatea de Medicină VeterinarăInginerie chimicăControlul şi securitatea produselor alimentareAIF24090
    Medicină veterinarăMedicină veterinarăAIF360235
    Medicină veterinară (în limba engleză)APIF36030
    Medicină veterinară (în limba franceză)APIF36030
    5Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia AlimentelorIngineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24060
    Ingineria produselor alimentareAPIF24050
    Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
    Tehnologia prelucrării produselor agricoleAID24050
  19. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    01234567
    1Facultatea de Matematică şi InformaticăCalculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţieiAPIF24030
    InformaticăInformaticăAIF180200
    Informatică (în limba engleză)AIF180150
    Informatică (în limba maghiară)AIF180100
    Informatică (în limba maghiară, la Odorheiu  Secuiesc)APIF18040
    MatematicăMatematicăAIF18075
    Matematică (în limba maghiară)AIF18025
    Matematică informaticăAIF180150
    Matematică informatică (în limba maghiară)APIF18050
    2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAIF18036
    Fizică (în limba maghiară)AIF18025
    Fizică informaticăAIF18025
    Fizică informatică (în limba maghiară)AIF18025
    Fizică medicalăAIF18025
    Ştiinţa mediuluiFizica mediuluiAIF18050
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAIF24020
    Fizică tehnologică (în limba maghiară)AIF24015
    Inginerie medicalăAPIF24025
    3Facultatea de Chimie şi Inginerie ChimicăChimieChimieAIF18030
    Chimie (în limba engleză)APIF18030
    Chimie (în limba franceză)APIF18040
    Chimie (în limba germană)APIF18030
    Chimie (în limba maghiară)APIF18045
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimicăAPIF24040
    Inginerie chimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie AIF24020
    Chimia şi ingineria substanţelor organice,  petrochimie şi carbochimie  (în limba germană) AIF24010
    Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară) AIF24015
    Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAPIF24040
    Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului AIF24015
    Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice AIF24030
    Inginerie biochimicăAIF24030
    Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale AIF24020
    Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale (în limba engleză) AIF24010
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAPIF24040
    Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAPIF18050
    4Facultatea de Biologie şi GeologieBiologieBiochimieAPIF18050
    BiologieAIF18065
    Biologie (în limba maghiară)AIF18025
    GeologieGeologieAIF18070
    Inginerie geologicăInginerie geologicăAIF24040
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF18060
    Ecologie şi protecţia mediului  (în limba germană) AIF18015
    Ecologie şi protecţia mediului  (în limba maghiară) AIF18025
    Ştiinţe inginereşti aplicateBiotehnologii industrialeAPIF24030
    5Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF18070
    Geografia turismuluiAIF180500
    Geografia turismuluiAPID18075
    Geografia turismului (în limba maghiară)AIF180100
    Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni) AIF180100
    Geografia turismului (la Bistriţa)AIF18085
    Geografia turismului (la Gheorgheni)AIF18084
    Geografia turismului (la Sighetu Marmaţiei)AIF180100
    Geografia turismului (la Zalău)AIF18050
    GeografieAIF180130
    Geografie (în limba germană)AIF18020
    Geografie (în limba maghiară)AIF18040
    Hidrologie şi meteorologieAPIF18050
    Planificare teritorialăAIF18050
    Planificare teritorială (în limba maghiară)AIF18025
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediului (la Sighetu Marmaţiei)APIF18050
    6Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MediuluiIngineria mediuluiIngineria mediuluiAPIF24045
    Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24050
    Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice  (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)APIF24025
    Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice  (la Sfântu Gheorghe)APIF24025
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiAIF18040
    Ştiinţa mediuluiAIF180140
    Ştiinţa mediului (în limba maghiară)AIF180140
    7Facultatea de DreptDreptDreptAIF240550
    DreptAID240150
    8Facultatea de LitereLimbă şi literaturăFilologie clasicăAIF18020
    Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/maghiară/modernă/latină/ greacă veche/ebraică/Literatură universală şi comparatăAPIF18025
    Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura română/maghiară/modernă/latină/ greacă veche/ebraică/Literatură universală şi comparatăAPIF18025
    Limba şi literatura finlandeză -  Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/  Limba latină/Limba greacă veche/ Literatură universală şi comparatăAPIF18025
    Limba şi literatura maghiarăAPIF18040
    Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/Latină/Greacă veche/Ebraică/ Literatură universală şi comparată AIF180462
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/Latină/Greacă veche/Ebraică/ Literatură universală şi comparată AIF180150
    Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală şi comparată/Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi şi literaturi clasice (latină) - Limba şi literatura chinezăAPIF18025
    Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală şi comparată/Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi şi literaturi clasice (latină) - Limba şi literatura coreeanăAPIF18025
    Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Latină/Greacă veche/Literatură universală şi comparată AIF18050
    Limbă şi literatură japoneză - Limba şi literatura română/maghiară/modernă/Latină/ Greacă veche/Ebraică/Literatură universală şi comparatăAPIF18025
    Limbă şi literatură norvegiană - Limba şi literatură română/maghiară/modernă/Latină/ Greacă veche/Ebraică/Literatură universală şi comparatăAPIF18035
    Limbă şi literatură română/maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură modernă (ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Latină/Greacă veche/Ebraică/Literatură universală şi comparată AIF18050
    Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică) AIF18050
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAIF180180
    Studii culturaleEtnologie (în limba maghiară)AIF18015
    9Facultatea de Istorie şi FilosofieFilosofieFilosofieAIF180105
    FilosofieAID18025
    Filosofie (în limba germană)AIF18025
    Filosofie (în limba maghiară)AIF18025
    Filosofie (în limba maghiară)AID18025
    IstorieArheologieAIF18035
    Arheologie (în limba maghiară)AIF18020
    ArhivisticăAIF18020
    Arhivistică (în limba maghiară)AIF18010
    Istoria arteiAIF18030
    Istoria artei (în limba maghiară)AIF18020
    IstorieAIF180264
    IstorieAID18030
    Istorie (în limba germană)AIF18010
    Istorie (în limba maghiară)AIF18025
    Istorie (în limba maghiară)AID18030
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF18035
    Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba franceză) AIF18050
    Relaţii internaţionale şi studii europene  (în limba maghiară) AIF18015
    Studii culturaleEtnologieAIF18015
    Turism culturalAPIF180100
    Turism cultural (în limba maghiară)APIF18040
    Ştiinţe ale comunicăriiŞtiinţe ale informării şi documentăriiAIF18015
    Ştiinţe ale informării şi documentării  (în limba maghiară) AIF18010
    Ştiinţe politiceStudii de securitateAPIF180150
    10Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180120
    Asistenţă socialăAID180120
    Asistenţă socială (în limba maghiară)AIF18030
    Asistenţă socială (în limba maghiară)AID18030
    SociologieAntropologieAIF18030
    Antropologie (în limba maghiară)AIF18020
    Resurse umaneAPIF180120
    Resurse umane (în limba maghiară)APIF18020
    SociologieAIF180125
    Sociologie (în limba maghiară)AIF18025
    11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiPsihologiePsihologieAIF180240
    PsihologieAID180175
    Psihologie (în limba maghiară)AIF18080
    Psihologie (în limba maghiară)AID180100
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18060
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAID18060
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară) AIF18060
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară)APID18075
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) AIF18060
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară, la Târgu Mureş)APIF18035
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc) AIF18025
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Năsăud) AIF18060
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Năsăud)APID18030
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Sibiu) AIF180150
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Sibiu)APID18030
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Sighetu Marmaţiei) AIF18060
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Sighetu Marmaţiei)APID18030
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Târgu Mureş) AIF18080
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Târgu Mureş)APID18030
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Vatra Dornei)APIF18050
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba germană, la Sibiu) AIF18050
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)APID18030
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară, la Satu Mare) AIF18030
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară, la Satu Mare)APID18030
    PedagogieAIF18030
    Pedagogie (în limba maghiară)AIF18020
    Psihopedagogie specialăAIF18050
    Psihopedagogie specialăAID18050
    Psihopedagogie specială  (în limba maghiară) AIF18065
    12Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea AfacerilorAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAIF180220
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAID180120
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor  (în limba maghiară) AIF18030
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor  (în limba maghiară) AID18030
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor  (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)APIF18060
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor  (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)APID18030
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor  (la Sfântu Gheorghe)APIF180100
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor  (la Sfântu Gheorghe)APID18030
    Economia firmei (în limba germană)AIF18050
    Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AIF18080
    Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)APID18050
    Economia firmei (la Sfântu Gheorghe)AIF18020
    Economia firmei (la Sfântu Gheorghe)APID18050
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăAIF180150
    Informatică economicăAID180100
    Statistică şi previziune economicăAIF18060
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180400
    Contabilitate şi informatică de gestiuneAID180175
    Contabilitate şi informatică de gestiune  (în limba engleză)APIF18025
    Contabilitate şi informatică de gestiune  (în limba franceză)APIF18030
    Contabilitate şi informatică de gestiune  (la Sighetu Marmaţiei) AIF18050
    Contabilitate şi informatică de gestiune  (la Sighetu Marmaţiei)APID18030
    EconomieEconomie agroalimentară şi a mediuluiAIF18075
    Economie generalăAIF18050
    Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAIF180150
    Economie şi afaceri internaţionaleAID18050
    Economie şi afaceri internaţionale  (în limba germană) AIF18050
    Economie şi afaceri internaţionale  (în limba germană) AID18025
    FinanţeFinanţe şi bănciAIF180240
    Finanţe şi bănciAID180100
    Finanţe şi bănci (în limba engleză)AIF18035
    Finanţe şi bănci (în limba maghiară)AIF18070
    Finanţe şi bănci (în limba maghiară)AID18050
    ManagementManagementAIF180180
    ManagementAID180100
    Management (în limba engleză)AIF18050
    Management (în limba maghiară)AIF18050
    Management (în limba maghiară)AID18050
    MarketingMarketingAIF180250
    MarketingAID18075
    Marketing (în limba maghiară)AIF18050
    Marketing (în limba maghiară)AID18025
    13Facultatea de Studii EuropeneManagementManagementAIF180250
    Management (la Bistriţa)APIF18050
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF180410
    Relaţii internaţionale şi studii europeneAID180100
    Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)APIF180100
    Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) AIF180100
    Studii culturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18060
    Studii iudaiceAIF18040
    Ştiinţe administrativeAdministraţie europeanăAPIF18050
    14Facultatea de BusinessAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180300
    Administrarea afacerilorAID180150
    Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18050
    Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAPIF180150
    Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAPID18075
    15Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale ComunicăriiŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF180300
    Administraţie publicăAID180150
    Administraţie publică (în limba germană, la  Satu Mare) AIF18025
    Administraţie publică (în limba maghiară, la  Satu Mare) AIF18050
    Administraţie publică (în limba maghiară, la  Sfântu Gheorghe) AIF18070
    Administraţie publică (în limba maghiară, la  Sfântu Gheorghe) AID18040
    Administraţie publică (la Bistriţa)AIF180100
    Administraţie publică (la Bistriţa)APID18060
    Administraţie publică (la Satu Mare)AIF18050
    Administraţie publică (la Satu Mare)APID18030
    Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)AIF18030
    Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)APID18020
    Servicii şi politici de sănătate (Public Health)APIF18050
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180145
    Comunicare şi relaţii publiceAID18075
    Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) AIF18025
    Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) AIF18050
      JurnalismAIF180200
    JurnalismAID18050
    Jurnalism (în limba engleză)AIF18050
    Jurnalism (în limba germană)AIF18015
    Jurnalism (în limba maghiară)AIF18035
    PublicitateAPIF180100
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180100
    Ştiinţe politiceAID18050
    Ştiinţe politice (în limba maghiară)AIF18025
    Ştiinţe politice (în limba engleză)AIF18025
    16Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIFR18075
    Educaţie fizică şi sportivăAIF180228
    Educaţie fizică şi sportivă (în limba maghiară) AIF18060
    Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa)AIF18040
    Sport şi performanţă motricăAPIF18070
    Sport şi performanţă motrică (în limba maghiară)APIF18030
    KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18076
    Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba maghiară) AIF18024
    17Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieArtă sacrăAIF180150
    Teologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18050
    Teologie ortodoxă didacticăAIF18050
    Teologie ortodoxă pastoralăAIF240101
    18Facultatea de Teologie Greco- CatolicăTeologieTeologie greco-catolică asistenţă socialăAIF18050
    Teologie greco-catolică didacticăAIF18050
    Teologie greco-catolică pastoralăAIF24050
    Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)AIF24050
    Teologie greco-catolică pastorală (la  Oradea) AIF24030
    19Facultatea de Teologie ReformatăMuzicăPedagogie muzicală (în limba maghiară)AIF18020
    TeologieTeologie reformată asistenţă socială (în limba maghiară) AIF18020
    Teologie reformată didactică (în limba maghiară) AIF18050
    20Facultatea de Teologie Romano- CatolicăTeologieStudii religioase (în limba maghiară)APIF18050
    Teologie romano-catolică asistenţă socială  (în limba maghiară) AIF18050
    Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară) AIF18050
    Teologie romano-catolică pastorală (în limba maghiară) **) AIF24040
    21Facultatea de Teatru şi TeleviziuneCinematografie şi mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) AIF18030
    Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară) AIF18020
    FilmologieAPIF18015
    Teatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18020
    Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară) AIF18011
    Artele spectacolului (regie)AIF18010
    Artele spectacolului (regie) (în limba maghiară) AIF18010
    Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural, în limba maghiară) AIF18010
    Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) AIF18015
    **) Se şcolarizează începând cu anul I universitar 2007/2008, în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia).
  20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de  MedicinăSănătateAsistenţă medicală generalăAIF240100
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18075
    Laborator clinicAIF18030
    MedicinăAIF360330
    Medicină (în limba engleză)AIF360100
    Medicină (în limba franceză)AIF360120
    MoaşeAIF24025
    Radiologie şi imagisticăAIF18030
    2Facultatea de Medicină DentarăSănătateAsistenţă dentarăAPIF18025
    Medicină dentarăAIF360100
    Medicină dentară (în limba engleză)AIF36050
    Medicină dentară (în limba franceză)AIF36050
    Tehnică dentarăAIF18050
    3Facultatea de  FarmacieSănătateAsistenţă de farmacie °)APIF180*)
    FarmacieAIF300165
    Farmacie (în limba engleză)AIF30040
    Farmacie (în limba franceză)AIF30080
    Nutriţie şi dieteticăAPIF18090
  21. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzicăArtele spectacolului muzicalAIF24010
    Interpretare muzicală - cantoAIF24013
    Interpretare muzicală - cantoAID24030
    Interpretare muzicală - canto (la Piatra-Neamţ)AIF2408
    Interpretare muzicală - instrumenteAIF24065
    Interpretare muzicală - instrumenteAID24050
    Interpretare muzicală - instrumente (la Piatra-Neamţ) AIF240 8
    2Facultatea  TeoreticăMuzicăCompoziţie muzicalăAIF2406
    DirijatAIF2406
    MuzicologieAIF24010
    Pedagogie muzicalăAIF18030
    Pedagogie muzicalăAID18050
    Pedagogie muzicală (la Piatra-Neamţ)AIF18015
  22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
                   
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licenţă  (locaţia geografică de desfăşurare*1)  şi limba de predare*2))Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie  (AP)Forma de învăţământ*3)Număr de credite de studii  transferabileNumăr maxim  de studenţi care pot  fi şcolarizaţi
    1Facultatea de  Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) AIF18050
    Arte plastice (grafică)AIF18061
    Arte plastice (pictură)AIF18026
    Arte plastice (pictură, la Bistriţa) °)APIF18050
    Arte plastice (sculptură)AIF18019
    Conservare şi restaurareAIF18015
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAIF18017
    2Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte vizualeArtă murală °)