HOTĂRÂRE nr. 22 din 6 ianuarie 2010 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte(actualizată până la data de 16 iulie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012; HOTĂRÂREA nr. 702 din 11 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. g^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Secretariatul de Stat pentru Culte este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012. (2) Secretariatul de Stat pentru Culte asigură punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012. (3) Secretariatul de Stat pentru Culte are sediul în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sectorul 2.  +  Articolul 2În activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte asigură respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, consacrate de Constituţia României, republicată, şi de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în ceea ce priveşte libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase, şi se conduce după principiul fundamental conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor statului.  +  Articolul 3Secretariatul de Stat pentru Culte are ca obiectiv general dezvoltarea parteneriatului dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cultele religioase recunoscute de lege în domeniul social, cultural şi educaţional, prin promovarea în beneficiul întregii societăţi a relaţiei de respect şi cooperare între cultele recunoscute de lege.  +  Articolul 4 (1) Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuţii:1. asigură relaţiile statului cu toate cultele şi asociaţiile religioase din România şi punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor;------------Pct. 1 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.2. sprijină toate cultele şi asociaţiile religioase, potrivit statutelor de organizare şi funcţionare ale acestora, în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a ţării, urmăreşte ca în relaţiile dintre culte şi asociaţii religioase să fie excluse orice forme, mijloace şi acţiuni de învrăjbire religioasă;3. mediază în situaţiile litigioase care apar între culte şi între culte şi asociaţiile religioase;4. monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale referitoare la respectarea libertăţii religioase;5. asigură legătura dintre cultele religioase şi ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea respectării libertăţii şi autonomiei cultelor, a prevenirii şi înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele şi asociaţiile religioase şi, totodată, acordă asistenţă cultelor şi asociaţiilor religioase, la solicitarea acestora, în soluţionarea problemelor pe care acestea le supun autorităţilor administraţiei publice locale;6. analizează cererile de înfiinţare de noi culte, întocmeşte documentaţiile cerute de lege şi le înaintează Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea recunoaşterii acestora de către Guvern;------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.7. acordă aviz consultativ în vederea obţinerii calităţii de asociaţie religioasă;8. înaintează Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional propunerile privind recunoaşterea de către Guvern a statutului de utilitate publică pentru organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul vieţii religioase, potrivit legii;------------Pct. 8 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.9. avizează solicitările şi prelungirile de viză pentru cetăţenii străini care desfăşoară activităţi religioase în România;10. ţine evidenţa personalului monahal al cultelor recunoscute fără venituri în vederea includerii în sistemul naţional al asigurărilor de sănătate;11. colaborează cu sistemul educaţional şi avizează, alături de autorităţile publice cu competenţe în domeniul învăţământului, planurile de învăţământ şi programele analitice pentru predarea religiei, elaborate de cultele recunoscute;12. sprijină cultele recunoscute în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţă religioasă şi socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii şi în alte instituţii, precum şi în familii care se confruntă cu nevoi speciale;13. sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidenţă, păstrare, conservare, restaurare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile şi imobile, aflate în proprietatea sau în folosinţa cultelor, în condiţiile legii;14. ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe funcţii de conducere, precum şi a personalului clerical şi laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învăţământul teologic neintegrat în învăţământul public, în vederea alocării sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului cultelor religioase, potrivit legii;15. ţine evidenţa unităţilor de cult ale cultelor religioase recunoscute care solicită sprijin pentru salarizarea personalului clerical;16. iniţiază acţiuni de relaţii externe cu instituţii de stat similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale neguvernamentale care se ocupă de garantarea şi respectarea libertăţii religioase, precum şi a celorlalte drepturi fundamentale ale omului şi participă la manifestările organizate de acestea;17. elaborează studii şi sinteze documentare referitoare la viaţa religioasă din România, precum şi despre activitatea cultelor şi organizaţiilor religioase din alte ţări; organizează dezbateri, cu participarea specialiştilor români şi străini, privind teoria şi practica laică şi ecleziastică în acest domeniu;18. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea fondurilor necesare salarizării personalului clerical şi neclerical, potrivit legii;19. acordă sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru: a) construirea, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi repararea lăcaşurilor de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute din România; b) restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România;------------Lit. b) a pct. 19 al alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012. c) restaurarea şi conservarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil ale cultelor religioase recunoscute în România; d) completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri; e) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase; f) achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţilor unităţilor de cult şi de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea; g) sprijinirea activităţilor de asistenţă socială şi medicală organizate de cultele religioase recunoscute din România în spitale, centre de plasamente, cămine pentru bătrâni şi alte forme de asistenţă; h) susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase recunoscute din România; i) construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; j) construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;------------Lit. j) a pct. 19 al alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012. k) construirea şi repararea sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;------------Lit. k) a pct. 19 al alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012. l) abrogată.------------Lit. l) a pct. 19 al alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.20. controlează modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat, potrivit destinaţiei stabilite şi cu respectarea prevederilor legale;21. sprijină cultele religioase, la cerere, în organizarea evidenţei contabile, statistice, în concordanţă cu legislaţia de specialitate, asigurând colaborarea acestora cu instituţiile de sinteză.(1^1) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) pct. 19 lit. a), Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează Programul naţional de construire şi reparare a lăcaşurilor de cult, care este aprobat prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.------------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.(1^2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) pct. 19 lit. b), i), j) şi k), Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează programe şi proiecte şi le supune spre aprobare ministrului culturii şi patrimoniului naţional.------------Alin. (1^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012. (2) Secretariatul de Stat pentru Culte îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.  +  Articolul 5Secretariatul de Stat pentru Culte propune Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul vieţii religioase, precum şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu implicaţii în viaţa cultelor şi asociaţiilor religioase.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de către un director general numit prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii. (2) Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) Directorul general conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte şi îl reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii şi avize.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.  +  Articolul 7 (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii Secretariatului de Stat pentru Culte este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care sunt numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, prin decizie a directorului general, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 10 alin. (1). (2) Personalul Secretariatului de Stat pentru Culte este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.  +  Articolul 8Finanţarea activităţii Secretariatului de Stat pentru Culte se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.  +  Articolul 9Preluarea patrimoniului aferent atribuţiilor în domeniul cultelor se va face printr-un protocol de predare-preluare, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 702 din 11 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012. (2) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Secretariatului de Stat pentru Culte se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 ianuarie 2010.Nr. 22.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Secretariatului de Stat pentru CulteNumărul maxim de posturi: 37                       ┌─────────────────┐                       │ DIRECTOR GENERAL│                       └────────┬────────┘                                │                                │         ┌──────────────────────┼───────────────────────────┐         │ │ │ ┌───────┴────────┐ ┌──────────┴──────────┐ ┌─────────────┴─────────────┐ │DIRECŢIA RELAŢII│ │ SERVICIUL ASISTENŢĂ,│ │SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE│ │ CULTE │ │ ÎNVĂŢĂMÂNT │ │ UMANE ŞI ADMINISTRATIV │ └────────────────┘ └─────────────────────┘ └───────────────────────────┘------------Numărul maxim de posturi din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 702 din 11 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012.------------Anexa a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012, conform pct. 12 al art. II din acelaşi act normativ.------------