LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 13 ianuarie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii români, prejudiciati în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensaţii stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - construcţii şi terenuri - pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, precum şi pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui. (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi cetăţenii români, moştenitori legali ai foştilor proprietari.  +  Articolul 2 (1) Despăgubirile se acordă celor îndreptăţiţi, sub forma unor compensaţii băneşti distincte pentru terenuri, pentru construcţii şi pentru recoltele de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, după cum urmează: a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social sau, la cerere, acţiuni la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în judeţul de domiciliu sau invecinat, fără ca totalul suprafeţei de teren pentru care se acordă compensaţii să depăşească suprafaţa prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare; b) pentru fiecare locuinta - inclusiv anexele gospodăreşti -, precum şi pentru construcţiile cu alte destinaţii, o sumă calculată în raport cu suprafaţa construită şi cu materialele de construcţii folosite, precum, şi cu vechimea construcţiei, în această sumă este inclusă şi compensaţia pentru terenul aferente construcţiei, respectiv terenul de sub construcţie şi curtea.Comisia prevăzută la art. 6 va putea majoră cu până la 50% compensaţia bănească prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), în raport cu valoarea deosebită a unor construcţii sau terenuri intravilane - urbane sau rurale -, dacă o asemenea apreciere se justifica pe baza actelor prezentate de cei în cauza; c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafaţa cultivată şi cu producţia medie la hectar în anul 1940. (2) Criteriile de evaluare, modalităţile concrete de stabilire a cuantumului compensaţiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, construcţii şi recolte se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 12. Criteriile de evaluare a construcţiilor se vor stabili în condiţiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului.  +  Articolul 3În cazul în care, anterior, cei îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în bani sau în natura, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, aceştia au dreptul la compensaţie, proporţional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2.  +  Articolul 4 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţie, fosti proprietari sau moştenitorii acestora, vor depune, în acest sens, cereri însoţite de catele doveditoare la comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii, în a carei circumscripţie domiciliază. (2) Dacă moştenitorii foştilor proprietari domiciliază în judeţe diferite, aceştia vor depune cererile la comisia municipiului Bucureşti. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor anexa la cerere o declaraţie autentificată, pe proprie răspundere, din care să rezulte suprafeţele de teren, construcţiile şi recoltele pentru care se considera îndreptăţite sa primească compensaţii în condiţiile prezentei legi. (4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptăţite pot depune cereri, neinsotite de acte, în situaţia imposibilităţii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.  +  Articolul 5 (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor pentru care se solicita compensaţii se face cu înscrisuri. (2) Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi alte instituţii publice care deţin acte referitoare la situaţia persoanelor evacuate din judeţele Durostor şi Caliacra, ca urmare a aplicării tratatului, sunt obligate sa elibereze celor interesaţi copii de pe actele solicitate.  +  Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, câte o comisie pentru aplicarea legii, compusa din directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţiei, şeful direcţiei judeţene a Arhivelor Naţionale, şeful inspecţiei judeţene de construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, un consilier juridic desemnat de prefect şi un notar public desemnat de Ministerul Justiţiei, la propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Comisia va funcţiona în cadrul prefecturii. (2) Preşedintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul. (3) În termenul prevăzut la alin. (1) se constituie, prin hotărâre a Guvernului, comisia pentru aplicarea dispoziţiilor legii, care va funcţiona la Ministerul Finanţelor. (4) Comisia Centrala este formată din 11 membri, dintre care: trei reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, un reprezentant al Arhivelor Naţionale şi doi reprezentanţi ai Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secţia Cadrilater (judeţele Durostor şi Caliacra).  +  Articolul 7 (1) Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifica şi rezolva cererile de acordare a compensaţiilor. Hotărârile privind acordarea compensaţiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitantului. (2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărârea comisiei poate face contestaţie la comisia centrala. (3) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrala va analiza contestaţiile şi va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând, după caz, contestaţiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitanţilor şi direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat. (4) Hotărârile comisie centrale sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul. (5) Hotărârile pronunţate de tribunal sunt supuse recursului. (6) În vederea soluţionării cererilor, comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte şi informaţii oricăror instituţii publice, persoane fizice şi juridice. (7) În cazul în care compensaţia este solicitată de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi atunci când după adoptarea hotărârii apar şi alte persoane având vocaţie succesorală, raporturile dintre succesori privind compensaţia se soluţionează potrivit dreptului comun.  +  Articolul 8 (1) Compensaţiile acordate cetăţenilor români îndreptăţiţi se suporta din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, iar plăţile către persoanele fizice se asigura de către primăriile în raza cărora îşi au domiciliul beneficiarii. (2) Ministerul Finanţelor este autorizat sa pună la dispoziţie primăriilor sumele necesare despăgubirii, în condiţiile legii. (3) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de volumul compensaţiilor ce urmează a se acordă prin hotărâre a Guvernului, se va stabili modalitatea de eşalonare a acordării compensaţiilor, preţurile actualizandu-se în raport cu coeficientul de inflaţie. Eşalonarea plăţilor nu va depăşi 2 ani consecutivi. (4) În cazul în care compensaţia consta în acţiuni, societăţile comerciale nominalizate au obligaţia sa înregistreze hotărârile comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sa acorde solicitanţilor acţiuni dintre cele deţinute de stat, prin cesiune la valoarea nominală, egala cu suma compensatiei.  +  Articolul 9Cererile adresate oricăror autorităţi publice, precum şi acţiunile în justiţie având ca obiect acordarea compensaţiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.  +  Articolul 10Dreptul la orice compensaţie pentru pagube suferite în urma aplicării tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensaţiilor în termenul prevăzut la art. 4.  +  Articolul 11Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 încetează la data finalizarii tuturor cererilor depuse conform art. 4.  +  Articolul 12Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei vor supuse Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, norme metodologice cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensaţii, criteriile şi modalităţile de stabilire a compensaţiilor, precum şi modalităţile de acordare a acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 13Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILEAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN----------