ORDIN nr. 2.540/C din 24 iulie 2012privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012  Având în vedere Hotărârea nr. 300 din 25 noiembrie 2011 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici de aprobare a propunerilor privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Înscrisul autentic va fi înregistrat distinct după obiectul său, având un număr unic de autentificare, care se va înscrie pe fiecare exemplar al actului autentic întocmit."2. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Pentru ca din registrul general să rezulte evidenţa fiecărei operaţiuni notariale, înregistrarea actelor prevăzute la art. 8 lit. d), e), f), i), j), k) şi l) din lege se va face, în cazul fiecăreia, începând cu numărul 1."3. Articolul 56^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 56^1. - La nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România se înfiinţează următoarele registre: a) Registrul naţional notarial de evidenţă a succesiunilor (RNNES), în care se înregistrează, pe cheltuiala moştenitorilor, cauzele succesorale referitoare la cetăţenii români, străini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri imobile în România; b) Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor (RNNEL), în care se înregistrează, pe cheltuiala părţilor, toate actele de donaţie, dispoziţiile testamentare, revocarea lor, precum şi retractarea revocării acestora; c) Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNNEOS), în care se înregistrează, pe cheltuiala părţilor, toate actele notariale referitoare la acceptarea, respectiv renunţarea la moştenire; d) Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora (RNNEPR), în care se înregistrează, pe cheltuiala părţilor, toate procurile date în scopul încheierii de acte şi îndeplinirii de proceduri notariale, precum şi actele de revocare expresă a acestora; e) Registrul naţional notarial de evidenţă a cererilor de divorţ (RNNECD), în care se înregistrează, pe cheltuiala părţilor, cererile de divorţ prin procedură notarială."4. Anexele nr. 3, 5 şi 10 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Ovidiu Puţura,secretar de statBucureşti, 24 iulie 2012.Nr. 2.540/C.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 3 la regulament)---------------------------REGISTRU GENERAL NOTARIAL
    Număr curentDataNumele, prenu- mele şi/sau denu- mirea părţilorFelul actului şi/sau opera- ţiunilorActe autenticeAlte înregistrăriPreţ/ evaluareTAXEScutiri şi reduceriNotar publicObser- vaţii
    AnulImpozitTarif ANCPIOnorariu
    Nr. de autenti- ficareImobiliareActe de ipotecăActe referi- toare la regimul matri- monialSocietăţi comerciale, agricole, Societăţi civile, asociaţi, fundaţii Constituiri/ Modificări şi hotărîri aferenteTestament, codicil. acte de revocare ale acestoraAlte acteRespin- geriRectificări, proiecte, alte operaţii (necuprinse în rubricile 18-23)Certifi- căriLegalizări de semnătură, specimene de semnătură şi sigiliiÎnchirieri şi proceduri prealabileDată certăLegali- zări copiiLegalizări traduceri, legalizarea semnăturii tradu- cătorului         scutiriredu- ceri
    Ziua / LunaActe de vânzareAlte acte de transmitere a dreptului de proprietate (altele decât cele de la rubricile 6 şi 9), partajAlipiri, dezlipiri, aparta- mentăriAnulări modi- ficări, încetări, stingeriMobi- liareImobi- liare
    12345678910111213141516171819202122232425262728293031
        REPORT                          
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 5 la regulament)---------------------------REGISTRU DE SUCCESIUNI
    Număr de înregistrareData înregistrăriiNumele şi prenumele defunctuluiUltimul domiciliu al defunctuluiData decesuluiNumărul de înregistrare din registrul de evidenţă a procedurilor succesoraleTermeneleNumărul şi data certificatului (moştenitor, legatar, calitate, executor testamentar, vacanţă succesorală)SuspendareAlte soluţiiImpozit pe tranzacţii imobiliareOnorariulTarif ANCPINotarul publicObservaţii (suplimente, reînregistrări, conexări etc.)
    AnulLunaZiuaAnulLunaZiuaArt. 75 alin. (1) lit. a) din legeArt. 75 alin. (1) lit. b) din legeArt. 75 alin. (1) lit. c) din lege
    123456789101112131415161718192021
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 10 la regulament)---------------------------REGISTRU DE TERMENE SUCCESORALE
  Data Numar de ordine Numele şi prenu- mele defunc- tului Numărul dosaru- lui succe- soral Soluţia (amâna- re sau finali- zare) Numărul certi- fica- tului Termen de evi- denţă Ono- rariu Impo- zit Taxa ANCPI Obser- vaţii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  -----