ORDIN nr. 2.465/C din 16 iulie 2012pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012  Având în vedere Nota Comisiei pentru atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei nr. 85.418/2011,luând în considerare constatările şi recomandările formulate în Raportul de audit financiar nr. XII/6/08.08.2011/D din 4 august 2011 al Curţii de Conturi, precum şi prevederile Planului de măsuri privind corectarea abaterilor constatate de Curtea de Conturi prin Decizia nr. XII/6/08.08.2011/D din 4 august 2011,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil referitoare la contractul de locaţiune, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 17 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, prevederile referitoare la c(2) se abrogă.2. La articolul 6, prevederile referitoare la c(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c(4) - soţul/soţia deţine o funcţie dintre cele prevăzute la art. 1;".3. La articolul 7, prevederile referitoare la P(c1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"P(c1) - funcţia deţinută în sistem:  +  § judecători şi procurori - 10 puncte;  +  § personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, personal auxiliar de specialitate şi personal conex din cadrul instanţelor judecătoreşti, funcţionari publici cu statut special - 8 puncte;  +  § personalul din serviciile de probaţiune - 6 puncte;  +  § funcţionari publici - 4 puncte;  +  § personal 4. La articolul 7, prevederile referitoare la P(c2) se abrogă.5. La articolul 8, prevederile referitoare la P(c2) se abrogă.6. La articolul 8, prevederile referitoare la P(c4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"P(c4) - soţul/soţia deţine o funcţie dintre cele prevăzute la art. 1;".7. La articolul 9^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor. Dacă nici în aceste condiţii departajarea nu poate fi realizată, seva avea în vedere vechimea mai mare în funcţiile enumerate la art. 1."8. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - În situaţii excepţionale şi justificate prin situaţia materială sau medicală deosebită în care se află solicitantul ori prin necesitatea desfăşurării unor proiecte urgente şi imprevizibile, ministrul justiţiei poate atribui prin ordin locuinţe de serviciu prin derogare de la prevederile art. 9^1 şi 10. O astfel de atribuire are caracter temporar şi nu poate depăşi mai mult de 12 luni."9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Solicitările privind atribuirea unei locuinţe de serviciu sunt luate în evidenţa comisiei pe baza unei cereri-tip, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Cererile privind atribuirea unei locuinţe de serviciu vor fi depuse la cabinetul secretarului general al Ministerului Justiţiei şi vor fi însoţite de următoarele înscrisuri: a) declaraţie autentică pe propria răspundere a solicitantului că nici el şi nici copiii aflaţi în întreţinere nu au înstrăinat după numirea sa în funcţie, nu deţin în proprietate şi nu li s-a atribuit de către autorităţile administraţiei publice locale o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi, după caz, aceeaşi declaraţie a soţului/soţiei; b) declaraţie autentică pe propria răspundere a soţului/soţiei că nu deţine locuinţă de serviciu în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul; c) actul de identitate (buletin/carte de identitate) al solicitantului şi, după caz, al soţului/soţiei, în fotocopie; d) adeverinţă de la locul de muncă al soţului/soţiei, în original; e) certificatul de naştere al copilului, în fotocopie; f) certificatul de căsătorie al solicitantului, în fotocopie, sau hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz; g) adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de copilul major, în original, dacă este cazul; h) înscrisuri cu caracter medical, în fotocopie, inclusiv o adeverinţă din partea medicului din care să rezulte categoria în care se încadrează afecţiunea, dacă este cazul. (3) Comisia poate solicita orice alte înscrisuri necesare pentru determinarea punctajului solicitantului sau, după caz, în procedura de departajare."10. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Refuzul unei locuinţe de serviciu care corespunde cerinţelor minimale de suprafaţă locativă, prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conduce la respingerea cererii. Acest fapt nu împiedică formularea unei noi cereri de către solicitant în vederea atribuirii unei locuinţe de serviciu, conform prezentului regulament. (2) Se asimilează refuzului şi netransmiterea de către solicitant a unui răspuns în termen de 5 zile de la comunicarea ofertei."11. Articolul 12^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu în temeiul prezentului regulament pot solicita schimbul de locuinţe de serviciu. Schimbul de locuinţe de serviciu se poate face numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere sau, după caz, cu acordul acestora. (2) Cererile privind schimbul de locuinţe se soluţionează cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentul regulament. (3) Persoanele cărora li s-a atribuit o locuinţă de serviciu în condiţiile prezentului regulament pot solicita schimbarea acesteia şi atribuirea unei alte locuinţe disponibile din fondul locativ al Ministerului Justiţiei care să corespundă cerinţelor minimale de suprafaţă locativă astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea privind schimbul unei locuinţe de serviciu, formulată în condiţiile prezentului articol, urmează procedura de soluţionareprevăzută de prezentul regulament, fiind similară unei cereri de atribuire a unei locuinţe de serviciu."12. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Justiţiei".13. După articolul 21 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.p. Ministrul justiţiei,Ovidiu Puţura,secretar de statBucureşti, 16 iulie 2012.Nr. 2.465/C.  +  Anexă-----(Anexa la regulament)---------------------- model -CEREREde atribuire a locuinţelor de serviciudin fondul locativ al Ministerului Justiţiei1. Numele şi prenumele:2. Date de contact:- telefon:- fax:- e-mail:3. Date relevante:
  Funcţia deţinută în sistem
    Numărul de copii minori aflaţi în întreţinereDaNuNumărul de copii
    Numărul de copii majori în întreţinere aflaţi în continuarea studiilor, în vârstă de până la 25 de aniDaNuNumărul de copii
    Soţul/Soţia se încadrează în prevederile art. 1 din regulamentDaNu
    Starea de sănătate a solicitantului şi a membrilor de familie ai acestuia - soţ/soţie, copii aflaţi în întreţinereInvaliditate gradul IInvaliditate gradul IIBoli incurabileTBCBoli cardiovasculare
    Situaţia familială a solicitantuluiFamilie monoparentalăCăsătoritNecăsătorit
    Vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciuDepus la data de: .....................  
      Numărul de camere solicitate:
   
  Doresc să primesc şi oferte pentru un număr mai mic de camere: Da Nu
      Data completării Semnătura
      ................ ..................
  -----