ORDONANŢĂ nr. 9 din 25 iulie 2012pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II. poz. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore"2. La articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:"(1^2) La cererea motivată a părinţilor, copiii care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză, dovedită cu acte medicale, beneficiază de produse lactate şi de panificaţie care nu conţin gluten/lactoză, în limita unei valori zilnice de 1,17 lei/elev sau preşcolar."3. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Limitele valorii zilnice pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1) şi (1^2), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor."4. La articolul 1, alineatul (2^1) se modifică şi va avea cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru menţinerea sănătăţii copiilor prevăzuţi la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1) şi (1^2), în cadrul programului se vor distribui numai lapte şi produse lactate preparate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare."5. La articolul 1, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Produsele distribuite în condiţiile alin. (1^2) vor respecta cerinţele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare."6. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat" se înlocuieşte cu sintagma "pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 25 iulie 2012.Nr. 9.--------