ORDONANTA nr. 8 din 27 ianuarie 1998privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. k) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Pentru realizarea politicii de dezvoltare şi promovare a turismului prin valorificarea şi protejarea potenţialului turistic din România, se constituie Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului.Bugetul Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat.  +  Articolul 2Din Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se finanţează, total sau parţial, programele şi activităţile de dezvoltare şi promovare a produselor turistice din România, respectiv programele şi activităţile de marketing şi de promovare turistica, reprezentare şi informare turistica în ţara şi în străinătate, creare şi dezvoltare de produse turistice, alte activităţi de dezvoltare şi promovare a turismului, în conformitate cu politica naţionala în domeniul turismului.  +  Articolul 3Fondul pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se constituie din următoarele surse: a) din contribuţia pentru turism, stabilită la 3%, plătită de:- agenţii economici deţinători de capacităţi de cazare, indiferent de forma de proprietate, calculată asupra veniturilor încasate pentru serviciile turistice, inclusiv cele de alimentaţie publică, oferite în pachet, pe bază de bilet;- agenţiile de turism, indiferent de forma de proprietate, calculată asupra veniturilor proprii, încasate sub forma de comision, din activitatea turistica.Plătitorii menţionaţi mai sus, care şi-au achitat contribuţia la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, beneficiază de cota redusă a taxei pe valoarea adăugată pentru serviciile turistice, inclusiv de alimentaţie publică, oferite în pachet, pe bază de bilet. De cota redusă a taxei pe valoarea adăugată beneficiază şi agenţiile de turism pentru comisionul încasat.Agenţii economici din staţiunile balneoclimaterice nu datorează contribuţia anuală la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, pentru serviciile de cazare, masa şi tratament prestate cumulat, a căror contravaloare se decontează pe bază de bilete de tratament. b) veniturile încasate de Oficiul de Autorizare şi Control în Turism şi de Oficiul de Promovare a Turismului, stabilite prin hotărâre a Guvernului; c) o parte din venitul net al Institutului Naţional de Formare şi Management pentru Turism, stabilită de Ministerul Turismului o dată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli; d) sponsorizări, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 3 lit. a) revine agenţilor economici respectivi.Suma datorată se stabileşte la data încasării contravalorii prestaţiilor, fiind menţionată în mod expres pe documentul de plată.  +  Articolul 5Sumele datorate conform art. 3 lit. a) se vărsa lunar în contul Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care au fost stabilite.Pentru neplata în termen a sumelor datorate de către agenţii economici se vor aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare. În acest sens, controlul constituirii Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se face de către Oficiul de Autorizare şi Control în Turism şi de alte persoane împuternicite de ministrul turismului.  +  Articolul 6Finanţarea şi realizarea programelor şi acţiunilor din Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se fac pe baza Programului anual de marketing şi promovare şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice.Programul anual de dezvoltare a produselor turistice se elaborează de către Ministerul Turismului şi se aproba de către Guvern, împreună cu Programul anual de marketing şi promovare.  +  Articolul 7Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se repartizează astfel: a) 70% pentru acţiunile de marketing şi promovare; b) 30% pentru acţiunile de dezvoltare şi creare de produse turistice.  +  Articolul 8Finanţarea din Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se face cu prioritate pentru: a) acoperirea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului de Autorizare şi Control în Turism şi ale Oficiului de Promovare a Turismului; b) activităţi de promovare, reprezentare şi informare turistica, în ţara şi în străinătate; c) activităţi de cercetare a pieţei turistice interne şi internaţionale; d) programe şi activităţi de creare şi dezvoltare de produse turistice; e) acordarea de credite pe termen mediu, cu dobânda preferentiala egala cu rata inflaţiei, pentru proiecte de investiţii în turism. Acordarea acestor credite se va face prin intermediul societăţilor bancare, pe bază de convenţie; f) acţiuni de constientizare, educare şi formare a turistilor şi a populaţiei cu privire la turism, la protejarea şi conservarea mediului înconjurător; g) programe de dezvoltare a sistemelor de informare turistica interna şi internationala; h) programe şi acţiuni de instruire şi formare profesională; i) alte cheltuieli şi programe aprobate de Guvern.  +  Articolul 9Criteriile pe baza cărora se vor aloca sumele din Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, precum şi metodologia de programare, de calcul şi de raportare referitoare la acesta se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Turismului, cu avizul Ministerului Finanţelor, aprobate de Guvern, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10Constituirea şi gestionarea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se efectuează de către Ministerul Turismului, ca ordonator principal de credite.  +  Articolul 11Sumele constituite ca venituri la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului vor fi cheltuite în exclusivitate în scopul pentru care a fost constituit.  +  Articolul 12Controlul utilizării Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se face conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 13Disponibilul existent la finele anului în contul Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se reportează cu aceeaşi destinaţie pentru anul următor.  +  Articolul 14Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 februarie 1998. La această dată se abroga orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Akos BirtalanMinistrul finanţelor,Daniel Daianu-------