LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 (*actualizată*)privind taxele judiciare de timbru(actualizată până la data de 15 februarie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie*) sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxează în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 2 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel: a) până la valoarea de 50 lei - 6 lei; b) între 51 lei şi 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depăşeşte 50 lei; c) între 501 lei şi 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depăşeşte 500 lei; d) între 5.001 lei şi 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depăşeşte 5.000 lei; e) între 25.001 lei şi 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depăşeşte 25.000 lei; f) între 50.001 lei şi 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei; g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.--------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu un nou punct.(1^1) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cererilor în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum şi cererilor privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie cererii în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial.-------------Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.(1^2) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă, se timbrează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 150 lei, pentru cereri a căror valoare depăşeşte 2.000 lei.-------------Alin. (1^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.(1^3) Cererile privind ordonanţa de plată se timbrează cu 150 lei.-------------Alin. (1^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. (2) În cazul contestaţiei la executarea silită şi al opoziţiei la executare, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.--------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 20 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2012. (3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată în acţiune sau în cerere. Dacă aceasta valoare este contestată sau apreciată de instanţa ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.  +  Articolul 3Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept nepatrimonial - 19 lei;--------------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.a^1) cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial - 50 lei;--------------Lit. a^1) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. b) cereri care privesc dreptul de folosinţa a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţa preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 10 lei.--------------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREa nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. c) cereri pentru:- stabilirea calităţii de moştenitor - 50 lei/moştenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;- cereri de reducţiune a liberalităţilor - 3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reducţiunea liberalităţilor;- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.Separat de această taxă, dacă părţile contestă bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în condiţiile art. 2 alin. (1);--------------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 2^1. d) cereri de recuzare în materie civilă 4 lei;--------------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătura cu măsurile asiguratorii 10 lei;--------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare 10 lei;--------------Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. g) contestaţii în anulare 10 lei;--------------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. h) cereri de revizuire 10 lei;--------------Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. i) acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren 19 lei;În ipoteza în care se revendica şi o porţiune de teren, se va adauga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;--------------Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi - taxa se va calcula în condiţiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituţi;--------------Lit. j) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 2^1. k) cereri de strămutare în materie civilă 4 lei;--------------Lit. k) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţara sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 4 lei;--------------Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris 4 lei;- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicita şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 39 lei;--------------Lit. m) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen 4 lei;--------------Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. o) cereri pentru încuviinţarea executării silite 10 lei;--------------Lit. o) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.o^1) abrogată;-------------Lit. o^1) a art. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 388 lei;--------------Lit. p) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe baza de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţă judiciară internaţională se efectuează gratuit:- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 lei;- efectuarea de comisii rogatorii 78 lei;--------------Lit. r) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. s) abrogat;-------------Lit. s) a art. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ş) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a carei judecare a fost suspendată;------------Lit. ş) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive sau irevocabile 2 lei;--------------Lit. t) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte 1 leu/pagina;--------------Lit. ţ) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.ţ^1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină;--------------Lit. ţ^1) a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare 4 lei;--------------Lit. u) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 1 leu;--------------Lit. v) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor - 300 lei;-------------Lit. x) a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. y) cereri adresate Ministerului Justiţiei: în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a experienţei dobândite în România, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător şi interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană - 100 lei;-------------Lit. y) a art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. z) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii calificării profesionale de traducător şi interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare - 100 lei.-------------Litera z) a art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.  +  Articolul 3^1 (1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxează potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului. (2) Taxarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de părţi. În cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la această din urmă valoare. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi la taxarea cererilor în materie de moştenire. (4) Instanţele de judecată vor solicita la începutul fiecărui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscripţia teritorială a instanţei.--------------Art. 3^1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.  +  Articolul 3^2 (1) În cazul cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, instanţa de judecată va solicita extras de carte funciară pentru bunurile imobile ce au carte funciară deschisă sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciară deschisă, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale şi dovada debitelor la zi ale cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. (2) Dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari se aplică în mod corespunzător. (3) În cazul acestor cereri, dacă instanţa de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.--------------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 3^1.  +  Articolul 4Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionarii şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează: a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 39 lei;--------------Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 19 lei.--------------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 5Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează: a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora 39 lei;--------------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţa, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 39 lei.--------------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 6În materie comercială, se taxează următoarele cereri:--------------Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998. a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale 39 lei;--------------Lit. a) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 39 lei;--------------Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004 - 120 lei.--------------Lit. c) a art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009.--------------Lit. d) a art. 6 a fost abrogată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 3^3.  +  Articolul 7Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele: a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 39 lei;--------------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţara 8 lei;--------------Lit. b) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui sau, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afară căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 6 lei.--------------Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 8Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează: a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici 8 lei.--------------Lit. a) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 8 lei;--------------Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei 4 lei;--------------Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 8^1Abrogat.------------Art. 8^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 20 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2012.  +  Articolul 8^2Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:--------------Art. 8^2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 9--------------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 3^5.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 3^5.--------------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 3^5.--------------Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 3^5.--------------Alin. (5) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 3^5. (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996cu modificările şi completările ulterioare altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate 8 lei;--------------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.--------------Alin. (7) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 3^5.  +  Articolul 10Cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie şi de chemare în garanţie se taxează după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.  +  Articolul 11 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din:- taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă;- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani. (2) Se timbrează cu 4 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:--------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;- încheierea de suspendare a judecării cauzei;- abrogată;-----------Liniuţa a 3-a a alin. (2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 8 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.  +  Articolul 12*)Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 8 lei.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 13Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii 8 lei.--------------Art. 13 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 14Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.  +  Articolul 15Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: a) încheierea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii; b) plata muncii membrilor cooperativelor de producţie meşteşugărească, de producţie mixtă agricolă-meşteşugărească, de invalizi şi de prestări de servicii; c) obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere; d) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale; e) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege; f) restituirea de către persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii şi ajutoare sociale celor accidentaţi în muncă;f^1) stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice*); g) stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept; h) adopţie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdicţie judecătorească, asistenţă bolnavilor psihic periculoşi, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce ii revin; i) sancţionarea contravenienţilor; j) protecţia consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor; k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice acţionare la societăţile comerciale agricole pe acţiuni; l) valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie; m) amenzile de orice fel; n) exercitarea drepturilor electorale; o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea;------------Lit. o) a art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999. p) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciară de timbru; r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente.--------------Lit. r) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998. s) stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.--------------Lit. s) a art. 15 a fost introdusă de articolul unic din ORDONANŢA nr. 12 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005. t) drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România.--------------Lit. t) a art. 15 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 439 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2006.  +  Articolul 16Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru şi contestaţiile introduse la curtea de apel împotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică.  +  Articolul 16^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 17Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri publice.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 17^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei.--------------Art. 17^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 3^6.  +  Articolul 17^2Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor comerciale şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.---------------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003, cu art. V.  +  Articolul 18 (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiţiei. (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. (3) Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă. (4) În cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate.---------------Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003, cu art. V.  +  Articolul 18^1În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiţiei, soluţionarea cererii de reexaminare este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.---------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003, cu art. V.  +  Articolul 19 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul fiscal debitorul taxei. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei. (2) Dacă cel care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.  +  Articolul 20 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. (2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecata. În cazul când se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniţială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de plata până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii. (4) Dacă în momentul înregistrării sale acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului sau iniţial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. (5) În situaţia în care instanţa judecătorească investită cu soluţionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror raza teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.---------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.  +  Articolul 21 (1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008. (2) Instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii: a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate; b) plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate. (3) În mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. (4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eşalonarea sau amânarea plăţii.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.  +  Articolul 21^1 (1) Pentru soluţionarea cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţii sau informaţii scrise autorităţilor competente. (2) Asupra cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru instanţa se pronunţă fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului şi părţii adverse, dacă este cazul. (3) Împotriva încheierii, părţile interesate pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.--------------Alin. (3) al art. 21^1 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008. (4) Cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin încheiere irevocabilă.--------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.  +  Articolul 21^2 (1) În cazul încuviinţării cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plată şi cuantumul ratelor. (2) Eşalonarea plăţii taxelor judiciare se poate face pe parcursul a cel mult 2 ani. (3) În cazul eşalonării sau amânării, instanţa transmite hotărârea de încuviinţare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei şi Finanţelor/organelor competente pentru urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor menţiona şi codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal, precum şi orice alte date de identificare a debitorului. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor în a căror rază teritorială îşi are sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.--------------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.  +  Articolul 23 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiţionarului, în următoarele cazuri:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 23 octombrie 1997, prin înlocuirea sintagmei "următoarele cauze" cu sintagma "următoarele cazuri". a) când taxa plătită nu era datorată; b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale; d) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecata ori s-au împăcat; e) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă; f) în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională.--------------Lit. f) a alin. (1) al art. 23 a fost introdusă de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu pct. 7^1. g) când probele au fost administrate prin avocat sau consilier juridic.-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 23 a fost introdusă de pct. 10 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. (2) În cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei.--------------Alin. (2^1) al art. 23 a fost abrogat de art. XVI din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010.(2^1) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluţionat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.-----------Alin. (2^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 11 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. (3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. (4) Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus acţiunea sau cererea.  +  Articolul 24 (1) Taxele judiciare de timbru plătite prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie. (2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate.  +  Articolul 25Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare, constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.------------Art. 25 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 25^1În scopul colectării sumelor prevăzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justiţiei conturi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului - nr. 50.32. <>.-------------Art. 25^1 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 26 (1) O cotă de 75% din sumele provenind din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprinde distinct în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel: a) o cotă de 70% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, din care 50% va fi folosită pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică, iar 20% va avea ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente; b) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii şi va fi folosită pentru asigurarea pregătirii profesionale a judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii şi, respectiv, Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente; c) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; d) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente.------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 76 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 20 iunie 2008. (2) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. (3) Diferenţa de procent de 25% din sumele prevăzute la alin. (1) se constituie venituri la bugetele locale.------------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 76 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009, care completează pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 20 iunie 2008. (4) Începând cu 1 ianuarie 2013, o cotă de 30% din sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetul de stat, se cuprinde distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi va fi folosită exclusiv pentru finanţarea instanţelor judecătoreşti şi a sistemului de ajutor public judiciar. O cotă de 70% din sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale.------------Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 12 al art. 28 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 20 iunie 2008.  +  Articolul 27Ministerul Finanţelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevăzute la art. 25 şi 26 din prezenta lege, pe care îl va comunica Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Uniunii Avocaţilor din România, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii şi Consemnaţiuni, precum şi tuturor băncilor.  +  Articolul 28 (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege se actualizează o dată pe an cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi a Ministerului Finanţelor Publice.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 76 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 2 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 20 iunie 2008. (2) Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 29Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în situaţia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după aceasta data.  +  Articolul 30 (1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) şi k), art. 3 lit. e) şi g), art. 9, art. 12 şi 13 (numai în ce priveşte acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instanţele judecătoreşti), precum şi art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;- art. 1-8 şi art. 14-16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi serviciilor prestate de acestea, cu modificările ulterioare;- art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990****);-------------Liniuţa a patra a alin. (2) al art. 30 a fost abrogată de alin. (2) al art. II din LEGEA nr. 203 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 22 mai 2002.- cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994;- art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995*) privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995;- art. 150 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;- art. 5 lit. c) din Legea nr. 66/1996**) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni;- art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996***) pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni;- art. 69 alin. (2) din Legea locuinţei nr. 114/1996;- orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-----------