LEGE nr. 143 din 23 iulie 2012pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119 din 22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Pentru bunurile prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, Compania Naţională a Huilei - S.A. va aplica procedura prevăzută la cap. I - Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor bunuri din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011, aprobată prin Legea nr. 38/2012.Art. 8^2. - (1) După finalizarea procedurii prevăzute la art. 8^1, bunurile aferente activelor prevăzute în anexă trec din domeniul public în domeniul privat al statului. (2) În termen de 7 zile de la data intrării în proprietatea privată a statului a bunurilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va demara procedurile prevăzute de lege pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, persoană juridică română, care are iniţial, ca acţionar unic, statul român. (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se constituie ca aport în natură al statului la capitalul social al societăţii prevăzute la alin. (2). (4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri asigură ducerea la îndeplinire, potrivit legii, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de instituţie publică implicată."2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru înfiinţarea societăţilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi art. 8^2 alin. (2), se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să introducă la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 72 "Active financiare", suma de 1.000 mii lei, care se asigură prin redistribuiri de credite bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (2) Utilizarea sumei aprobate conform prevederilor alin. (1) nu va parcurge procedurile în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007."3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:"Art. 10. - Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."4. După articolul 10 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 23 iulie 2012.Nr. 143.  +  Anexa -----(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011)---------------------------------------------------------Activele ale căror bunuri trec în domeniul public al statului
  Nr. crt Denumirea activului
  1. Exploatarea Minieră Lonea
  2. Exploatarea Minieră Lupeni
  3. Exploatarea Minieră Vulcan
  4. Exploatarea Minieră Livezeni
  5. Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului
  6. Staţia de Salvare Minieră
  7. Sediul administrativ
  -----