ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 2 aprilie 1998  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Produsele şi serviciile care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome şi ale căror preţuri sau tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei sunt prevăzute în anexa care face parte din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor prevăzute la art. 1 se pot ajusta periodic, pe baza avizului Oficiului Concurentei, cu informarea prealabilă a Guvernului, în limitele preţului nominal rezultat din aplicarea, la preţul iniţial, a modificării parametrului de ajustare pentru fiecare produs sau serviciu. (2) În cazurile în care, pe baza analizei situaţiei financiare a producătorilor sau a prestatorilor, a influentelor reale în costuri şi a avantajului cuvenit consumatorilor, Oficiul Concurentei avizează preţuri sau tarife mai mici decât nivelul nominal rezultat din aplicarea la preţul iniţial a modificării parametrului de ajustare, diferenţa nu se va lua în calcul la ajustarile ulterioare. În avizul Oficiului Concurentei se va menţiona, pe lângă preţul dau tariful ajustat, şi nivelul parametrului existent la data respectiva, faţă de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioară. (3) Pentru energia electrica, energia termica şi serviciile internaţionale de telefoane şi de posta, ajustarea preţurilor şi tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului faţă de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii în care se solicita ajustarea, calculul pe baza datelor comunicate de Banca Naţionala a României. (4) Pentru celelalte produse şi servicii prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, preţurile şi tarifele se ajusteaza pe baza ultimului indice al preţurilor de consum publicat de Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 3 (1) Cererile de ajustare a preţurilor şi tarifelor pot fi depuse de către producătorii şi prestatorii de produse şi servicii, atunci când parametrul de ajustare prevăzut la art. 2 alin. (3) sau (4) se modifica cu cel puţin 5% faţă de nivelul existent la data precedentei ajustari, la Oficiul Concurentei, care va formula un aviz motivat de acceptare sau de corectare a modificării solicitate. (2) Cota minima de variatie prevăzută la alineatul precedent poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei. (3) În cazuri deosebite, cum sunt restructurarea regiilor autonome, modificarea structurală a costurilor şi a condiţiilor de producţie, Oficiul Concurentei poate să analizeze, la solicitarea producătorilor şi a prestatorilor ori din proprie iniţiativă, nivelul costurilor, al preţurilor şi al tarifelor la produsele şi serviciile prevăzute în anexa şi sa propună Guvernului modificarea acestora.  +  Articolul 4 (1) În cazul producătorilor sau prestatorilor cuprinşi în programe de dezvoltare şi reabilitare a unităţilor, pentru care Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la unele dintre produsele şi serviciile prevăzute la art. 1, reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute la art. 2, nivelurile concrete ale preţurilor şi tarifelor se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, pe baza regulilor respective. (2) Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru care prin legi speciale se instituie avizul Oficiului Concurentei, se stabilesc şi pot fi ajustate conform art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, pe baza ultimului indice al preţurilor de consum publicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, dacă prin legile respective nu se prevede altfel.  +  Articolul 5 (1) Nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor art. 2, practicarea altor preţuri sau tarife decât cele avizate sau fără avizul Oficiului Concurentei, precum şi prezentarea de date eronate la fundamentarea cererii de ajustare a preţurilor şi tarifelor constituie contravenţie, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei se confisca, iar preţurile şi tarifele practicate greşit se corecteaza. Nivelul amenzilor va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de nivelul inflaţiei. (2) Aplicarea sancţiunilor pentru faptele de încălcare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. (3) În cazul confiscării sumelor încasate necuvenit se aplică dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994, aprobată prin Legea nr. 65/1994. (4) Contravenţiile se constata şi se sancţionează de către persoanele împuternicite în acest scop de către Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda şi vor dispune vărsarea la bugetul de stat a sumelor încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei. Contravenţiilor constatate nu li se aplică dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 32/1968. (5) Împotriva procesului-verbal de constatare şi de aplicare a sancţiunilor dispuse se poate face plângere în condiţiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 32/1968, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994, aprobată prin Legea nr. 65/1994.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 27 februarie 1997, aprobată prin Legea nr. 69/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 aprilie 1997;- articolul 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termica în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 5 noiembrie 1997;- articolul 10 din Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996;- orice alta dispoziţie contrară. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Şeful Oficiului Concurentei,Mihu Miron BijiMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Mircea CiumaraMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistrul comunicaţiilor,Sorin PantisMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus Opris  +  Anexa                           LISTA produselor şi serviciilor ale căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
             
        Periodicitatea ajustăriiParametrii de ajustare
    -Energie electricălunarcursul de schimb valutar
    -Energie termicălunarcursul de schimb valutar
    -Transport pe calea ferată - deservire generală (exclusiv servicii auxiliare şi transport internaţional)lunarindicele preţurilor de consum
    -Transport fluvial în Delta Dunării şi pe rutele Orşova - Moldova Nouă, Brăila - Hârşova şi Galaţi - Grindu, pentru locuitorii zoneilunarindicele preţurilor de consum
    -Transport urban de călători cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul şi metroullunarindicele preţurilor de consum
    -Servicii poştale de bază:    
      internetrimestrialindicele preţurilor de consum
      internaţionalelunarcursul de schimb valutar
    -Servicii telefonice de bază:    
      internetrimestrialindicele preţurilor de consum
      internaţionalelunarcursul de schimb valutar
    -Apă brutălunarindicele preţurilor de consum
    -Apă potabilă şi canalizarelunarindicele preţurilor de consum
    -Servicii efectuate de Ministerul de Interne (paşapoarte, cărţi de identitate şi permise de conducere auto)lunarindicele preţurilor de consum
    -Medicamente de uz uman din producţie internălunarindicele preţurilor de consum
  ----------