ORDONANTA nr. 7 din 26 ianuarie 1998privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 29 ianuarie 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Personalul militar şi salariaţii civili, din cadrul unităţilor militare, care se disponibilizeaza ca urmare a programului de restructurare a armatei, beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Programul de restructurare a armatei vizează măsuri ce se referă la: a) desfiinţarea de comandamente, mari unităţi, unităţi subunitati şi formaţiuni din compunerea armatei în timp de pace; b) transformarea sau redimensionarea structurilor militare, având drept urmare diminuarea numărului de funcţii prevăzute în statele de organizare în timp de pace; c) redislocarea structurilor militare în alte localităţi, la o distanta mai mare de 50 km.  +  Articolul 3Cadrele militare, ale căror funcţii se reduc, vor fi încadrate, în limitele prevederilor statelor de organizare, în alte unităţi din garnizoana de dislocare sau în alte garnizoane, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 4Militarii angajaţi pe bază de contract, ale căror funcţii se desfiinţează vor fi încadraţi, cu respectarea reglementărilor în vigoare, în alte unităţi din garnizoana sau apropiate de aceasta, în raport de posibilităţi.  +  Articolul 5În sensul art. 1 din prezenta ordonanţă, se considera disponibilizaţi: a) ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii trecuţi în rezerva în temeiul art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; b) militarii angajaţi ale căror contracte se reziliază înainte de expirarea termenului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a modificării statelor de organizare sau reorganizării armatei, fără a li se oferi posibilitatea încheierii unui nou-contract cu Ministerul Apărării Naţionale în termen de o luna de la rezilierea contractului iniţial; c) salariaţii civili, ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute din iniţiativa unităţii, potrivit prevederilor art. 130. ali. (1) lit. a) - c) din Codul muncii.  +  Capitolul 2 Ajutoare şi plati compensatorii acordate personalului militar şi salariaţilor civili disponibilizaţi ca urmare a restructurării armateiA. Pentru cadrele militare (ofiţeri, maiştri, militari şi subofiteri)  +  Articolul 6 (1) În perioada de restructurare a armatei, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii pot cere trecerea în rezerva, cu drept de pensie, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, astfel: a) cu drept la pensie militară de serviciu cu vechime integrală, personalul militar care are o vechime în serviciu de minimum 30 de ani bărbaţii şi 25 de ani femeile; b) cu drept la pensie militară de serviciu cu vechime incompleta, personalul militar care are o vechime în serviciu de minimum 20 de ani, din care cel puţin 10 ani în serviciul militar; (2) Ministerul Apărării Naţionale poate dispune trecerea în rezerva a cadrelor militare care nu solicita pensionarea anticipata, personalul respectiv beneficiind, la cerere, de drepturile prevăzute la alin. (1). (3) Prevederile Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificările ulterioare, referitoare la stabilirea, plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor, şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplică şi în cazul personalului militar trecut în rezerva în condiţiile alin. (1) şi (2).  +  Articolul 7Cadrele militare trecute în rezerva cu drept de pensie în condiţiile art. 6 beneficiază, pentru activitatea depusa în armata, de ajutorul stabilit prin reglementările legale în vigoare cu privire la salarizarea personalului armatei. În plus, pentru fiecare an rezultat ca diferenţa între vârsta de 55 de ani şi vârsta pe care o au la data trecerii în rezerva se acordă o plata compensatorie neimpozabila, egala cu doua solde lunare brute din ultima luna de activitate.  +  Articolul 8 (1) Cadrele militare cu o vechime în serviciu mai mica de 20 de ani pot trece în rezerva, la cerere, sau pot fi trecute în rezerva de către Ministerul Apărării Naţionale ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare a armatei, beneficiind de o plata compensatorie neimpozabila, corespunzătoare vechimii în serviciu, al carei cuantum este de: a) 12 solde lunare brute, pentru o vechime mai mica de 7 ani; b) 15 solde lunare brute, pentru o vechime cuprinsă între 7 şi 15 ani; c) 20 de solde lunare brute, pentru o vechime mai mare de 15 ani. (2) Cadrele militare trecute în rezerva fără drept de pensie în condiţiile alin. (1) beneficiază şi de ajutorul lunar sau de alocaţia de sprijin, după caz, în cuantumul stabilit de actele normative în vigoare.  +  Articolul 9De drepturile prevăzute la art. 8 beneficiază şi cadrele militare disponibilizate cu o vechime în serviciu de 20 de ani sau mai mult care nu optează pentru pensionare în condiţiile art. 6.B. Pentru militarii angajaţi pe bază de contract  +  Articolul 10Militarii angajaţi pe bază de contract beneficiază de plati compensatorii, în situaţia în care nu exista posibilităţi de reincadrare şi urmează sa li se desfaca contractul înainte de expirare.  +  Articolul 11 (1) Suma totală de bani, acordată ca titlu de plată compensatorie, este neimpozabila şi se stabileşte pentru fiecare militar, angajat pe bază de contract, căruia i s-a desfăcut contractul individual potrivit prezentei ordonanţe, diferenţiat, în funcţie de vechimea în serviciu, după cum urmează; a) 6 solde lunare, pentru cei cu o vechime mai mica de 5 ani; b) 9 solde lunare, pentru cei cu o vechime cuprinsă între 5 şi 7 ani; c) 12 solde lunare, pentru cei cu vechime mai mare de 7 ani. (2) Cuantumul soldei pe baza căreia se calculează suma totală este egal cu cel al soldei avute în luna disponibilizarii. (3) Militarii angajaţi pe bază de contract, cărora li s-a desfăcut contractul, beneficiază şi de ajutorul sau de alocaţia de sprijin, după caz, în cuantumul stabilit de actele normative în vigoare.C. Pentru salariaţii civili  +  Articolul 12Salariaţii civili, ale căror funcţii se desfiinţează şi care nu vor fi încadraţi în unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale în termen de o luna de la desfiinţarea funcţiei, beneficiază de plati compensatorii.  +  Articolul 13Suma totală de bani, cu titlu de plată compensatorie, se stabileşte pentru fiecare salariat civil căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanţe, corespunzătoare vechimii în serviciu, astfel: a) 12 salarii medii nete pe economie, pentru o vechime în serviciu mai mica de 7 ani; b) 15 salarii medii nete pe economie, pentru o vechime în serviciu între 7 şi 15 ani; c) 20 de salarii medii nete pe economie, pentru o vechime în serviciu mai mare de 15 ani.  +  Articolul 14Salariaţii civili disponibilizaţi prin restructurarea armatei primesc, în condiţiile legii, şi drepturile stabilite prin Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 3 Măsuri active de protecţie a personalului militar şi a salariaţilor civili disponibilizaţi prin restructurarea armatei  +  Articolul 15 (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin măsuri active de protecţie se înţelege acele măsuri care au ca scop combaterea somajului şi sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pentru a dobândi statutul de persoana ocupată. (2) Ministerul Muncii şi Protecţie Sociale va asigura: a) punerea la dispoziţie a listelor cu locurile de muncă vacante şi cursurile de calificare organizate contra cost; b) medierea în vederea angajării; c) consultanţa pentru iniţiere în afaceri şi orientare profesională.  +  Articolul 16Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, acorda asistenţa de specialitate structurilor Ministerului Apărării Naţionale supuse restructurării, la solicitarea acestuia, pe baza unui protocol încheiat între cele doua ministere.  +  Articolul 17În vederea reconversiei profesionale, personalul militar disponibilizat în condiţiile prezentei ordonanţe poate urma, gratuit, cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională organizate de Ministerul Apărării Naţionale. Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor măsuri vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 18Drepturile ce se cuvin personalului disponibilizat în condiţiile prezentei ordonanţe se nasc la data trecerii în rezerva, respectiv a desfacerii contractului.  +  Articolul 19Personalul militar şi civil disponibilizat în perioada de restructurare a armatei poate beneficia de drepturile băneşti prevăzute în prezenta ordonanţă o singură dată. Aceste drepturi se acordă în cel mult 30 de zile de la data trecerii în rezerva, respectiv a desfacerii contractului.  +  Articolul 20Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii pentru personalul militar se suporta din fondurile destinate în acest scop Ministerului Apărării Naţionale, iar pentru salariaţii civili, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 21 (1) Sumele de bani aferente cadrelor militare şi militarilor angajaţi pe bază de contract se transfera de către Ministerul Apărării Naţionale în conturi personale purtătoare de dobânzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, potrivit protocolului încheiat în acest scop. În protocol se vor stabili şi comisioanele ce se suporta de către Ministerul Apărării Naţionale. (2) Pentru deschiderea de conturi şi pentru operaţiunile efectuate nu se percepe comision de la beneficiari.  +  Articolul 22Perioada pentru care cadrele militare trecute în rezerva în condiţiile art. 8 - fără drept de pensie - sau în condiţiile art. 9 - care nu optează pentru pensie - primesc ajutoare lunare sau alocaţii de sprijin, potrivit actelor normative în vigoare, constituie vechime în munca.  +  Articolul 23Personalul militar şi civil disponibilizat prin restructurarea marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor din compensarea Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de următoarele facilităţi: a) scutirea, pe o perioadă de 2, ani de la plata impozitului pe venit, pentru cei care vor fi autorizaţi sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale. Aceasta prevedere se aplică pentru persoanele care au obţinut autorizaţia de funcţionare în termen de 6 luni de la data trecerii în rezerva, respectiv a desfacerii contractului; b) credite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată cu modificările ulterioare.  +  Articolul 24Personalul militar şi civil, pensionat în condiţiile prezentei ordonanţe, poate cumula pensia cu salariul obţinut, în cazul în care îşi continua activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi cu scop lucrativ.  +  Articolul 25După împlinirea vârstei şi a vechimii în serviciu, prevăzute de legislaţia în vigoare, cadrele militare pensionate în condiţiile prezentei ordonanţe se pot adresa Ministerului Apărării Naţionale, o singură dată, în vederea recalcularii pensiei.  +  Articolul 26 (1) În perioada de restructurare a armatei, cadrele militare care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare menţionate în prezenta ordonanţă pot fi menţinute în structuri cu caracter temporar, destinate completării unităţilor la mobilizare, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale. (2) Până în anul 2005, aceste cadre vor fi încadrate în noile structurii organizatorice prin redistribuirea pe funcţii devenite vacante ca urmare a pierderilor naturale şi trecerii în rezerva în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 27În funcţie de necesarul de personal al armatei şi de fondurile alocate măsurilor de protecţie socială a personalului disponibilizat, de prevederile prezentei ordonanţe pot beneficia şi cadrele militare care optează pentru trecerea în rezerva din unităţi care nu sunt supuse restructurării. Trecerea acestora în rezerva se va face potrivit criteriilor şi procentajelor pe corpuri de cadre, arme sau servicii şi specialităţi militare, care vor fi stabilite de către Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 28Ministerul Apărării Naţionale este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul apărării naţionale Victor Babiuc Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu-----------