LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 24 august 2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile"2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă reglementează cadrul privind asigurarea condiţiilor de exercitare în România a competenţelor Comisiei Europene, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice şi stabilirea atribuţiilor autorităţii competente privind coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de baza comune, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 şi de Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, precum şi cadrul privind asigurarea efectuării activităţilor de monitorizare a conformităţii, derularea acţiunilor de rectificare a deficienţelor şi certificarea personalului care execută controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile."3. La articolul 3, alineatul (1) şi literele c), f) şi n) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Autoritatea competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de bază comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , precum şi cu dezvoltarea, punerea în aplicare şi menţinerea programului naţional de securitate a aviaţiei civile este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii......................................................................... c) dispune măsuri de remediere pentru deficienţele semnalate ca urmare a inspecţiei Comisiei, auditului OACI sau CEAC care nu pot fi remediate prompt şi monitorizează ducerea la îndeplinire a planului de acţiune pentru remedierea deficienţelor, iar atunci când constată remedierea tuturor deficienţelor confirmă în scris Comisiei, OACI sau CEAC;........................................................................ f) execută controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile şi stabileşte termenele de remediere a deficienţelor identificate şi de aplicare a măsurilor de protecţie în cazul vulnerabilităţilor;........................................................................ n) autorizează agenţii abilitaţi, expeditorii cunoscuţi şi furnizorii abilitaţi de provizii de bord; prin expeditor cunoscut se înţelege un expeditor care trimite mărfuri sau poştă pe cont propriu şi ale cărui proceduri se conformează normelor şi standardelor comune de securitate, într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri sau al poştei de către orice aeronavă;".4. La articolul 4, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autoritatea competentă asigură ca inspecţia Comisiei în România să se deruleze în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 72/2010 , că auditul OACI în România se derulează în conformitate cu standardele stabilite de anexa 17 şi că auditul CEAC şi evaluarea vulnerabilităţilor pe aeroporturi din România, care pot afecta calitatea în securitatea aviaţiei civile, se derulează în conformitate cu politicile conţinute de Doc 30. (2) Autoritatea competentă desemnează auditorul naţional cu atribuţii de colectare a datelor şi de completare a chestionarului preliminar de inspecţie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , precum şi auditorul de securitate a aviaţiei civile cu atribuţii de colectare a datelor şi de completare a chestionarului preliminar de audit OACI sau CEAC ori a chestionarului preliminar de evaluare a vulnerabilităţilor. (3) Autoritatea competentă desemnează dintre auditorii de securitate a aviaţiei civile un coordonator naţional pentru activitatea de inspecţie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , precum şi pentru auditul OACI sau CEAC, denumit în continuare coordonator naţional."5. La articolul 4, alineatul (7) se abrogă.6. La articolul 4, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi pentru auditorii OACI sau CEAC, pe durata efectuării în România a auditului OACI sau CEAC, precum şi pentru evaluatorii CEAC, pe durata efectuării în România a evaluării vulnerabilităţilor, cu excepţia prevederilor privind autorizaţia de introducere a articolelor interzise."7. La articolul 5, alineatele (4) şi (11) vor avea următorul cuprins:"(4) În echipa de test pot fi cooptate persoane care deţin o pregătire în domeniu, dar care nu deţin calitatea de auditor de securitate a aviaţiei civile......................................................................... (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în cazul stabilirii de către Comisie a unor cerinţe suplimentare faţă de cele actuale, autoritatea competentă poate utiliza şi personal specializat în domeniu din afara structurilor proprii."8. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Frecvenţa auditului de securitate la aeroporturile civile din România, la transportatorii aerieni români şi la agenţii abilitaţi cargo şi poştali este de cel puţin unul la 2 ani, iar la alte entităţi care aplică standarde de securitate aeronautică este de cel puţin unul la 3 ani."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Pentru efectuarea activităţilor de monitorizare a conformităţii, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspecţie şi membrii echipei de test beneficiază de o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte de autoritatea competentă, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."10. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Expertizele prevăzute la pct. 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se efectuează de echipe desemnate de conducătorul structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente şi care sunt formate din auditori de securitate a aviaţiei civile şi personal cu pregătire în domeniu, aparţinând altor autorităţi publice, putând fi cooptaţi în echipele de expertiză şi consultanţi tehnici din cadrul entităţilor care au responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile."11. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.12. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.13. La articolul 11, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, constituită la nivelul autorităţii competente sau al organismului tehnic specializat prevăzut la art. 3 alin. (3), precum şi plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 8 se fac integral din veniturile proprii constituite din alocarea sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile din România, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Indemnizaţiile vor fi plătite după maximum 30 de zile de la predarea raportului structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente pentru membrii echipelor care efectuează activităţile de monitorizare a conformităţii prevăzute la art. 5 alin. (2)......................................................................... (4) Din suma prevăzută ca tarif de securitate aprobat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, administraţiile aeroporturilor din România alocă suma prevăzută la alin. (1) şi o virează lunar, după colectare, în contul autorităţii competente, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 23 iulie 2012.Nr. 149.--------