LEGE nr. 7 din 8 ianuarie 1998privind declararea ca abrogate a unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 13 ianuarie 1998    În aplicarea prevederilor art. 150 din Constituţia României,în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei sau sunt contrare noii ordini de drept,Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSunt şi rămân abrogate actele normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILEAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU  +  Anexa 1 ACTE NORMATIVEcare sunt şi rămân abrogateI. LEGI- Legea nr. 36/1948 privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste "ARLUS" ca persoana juridică de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 28 februarie 1948, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 16/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior, publicată în Buletinul Oficial nr. 80 din 22 iunie 1968;- Legea nr. 1/1971 privind activitatea de comerţ exterior, de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică a Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul Oficial nr. 33 din 17 martie 1971, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 7/1971 privind organizarea şi dezvoltarea activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii în unităţi aparţinând consiliilor populare, cooperaţiei agricole, meşteşugăreşti şi de consum, publicată în Buletinul Oficial nr. 50 din 29 aprilie 1971, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 12/1971 privind încadrarea şi promovarea în munca a personalului din unităţile socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 131 din 21 octombrie 1971, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 19/1971 privind regimul preţurilor şi tarifelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 154 din 16 decembrie 1971, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 3/1972 privind activitatea de comerţ interior, publicată în Buletinul Oficial nr. 41 din 24 aprilie 1972, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 6/1972 privind organizarea şi funcţionarea controlului oamenilor muncii, publicată în Buletinul Oficial nr. 42 din 24 aprilie 1972, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 4/1974 privind atribuţiile şi răspunderile consiliilor de conducere, preşedinţilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, ale celorlalte cadre tehnice şi economice din cooperativele agricole de producţie, precum şi ale direcţiilor generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara, publicată în Buletinul Oficial nr. 49 din 2 aprilie 1974;- Legea nr. 5/1974 privind atribuţiile şi răspunderile consiliilor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, sefilor de ferme şi ale celorlalte cadre tehnice şi economice din unităţile agricole de stat, precum şi ale organelor de conducere colectivă şi directorilor din trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 49 din 2 aprilie 1974;- Legea nr. 6/1974 privind principalele atribuţii ale consiliilor populare în domeniul agriculturii, publicată în Buletinul Oficial nr. 49 din 2 aprilie 1974;- Legea nr. 24/1976 privind recrutarea şi repartizarea forţei de muncă, publicată în Buletinul Oficial nr. 98 din 11 noiembrie 1976;- Legea nr. 1/1978 privind activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor şi cererilor oamenilor muncii, publicată în Buletinul Oficial nr. 24 din 27 martie 1978;- Legea nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinaţia şi vărsarea beneficiilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 27 decembrie 1978, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 4/1980 privind obligaţia cadrelor de conducere din activitatea economico-socială şi a altor activităţi de partid şi de stat de a declara bunurile de valoare, proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 octombrie 1980;- Legea nr. 7/1980 privind organizarea excursiilor cu turişti români în străinătate, publicată în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 octombrie 1980;- Legea nr. 10/1980 privind actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie şi de livrare a produselor către unităţile socialiste, precum şi a preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie în agricultura, publicată în Buletinul Oficial nr. 110 din 23 decembrie 1980;- Legea nr. 12/1980 privind întărirea autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, publicată în Buletinul Oficial nr. 111 din 24 decembrie 1980, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 1/1982 - Legea retribuirii muncii în unităţile agricole cooperatiste, publicată în Buletinul Oficial nr. 36 din 6 aprilie 1982, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 5/1985 privind creşterea productivitatii muncii, perfecţionarea organizării şi normarii producţiei şi a muncii, publicată în Buletinul Oficial nr. 71 din 20 decembrie 1985, cu modificările ulterioare.II. DECRETE ŞI HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE STAT- Decretul nr. 16/1948 privind înfiinţarea "Ordinului muncii", publicat în Monitorul Oficial nr. 101 din 30 aprilie 1948;- Decretul nr. 40/1948 privind înfiinţarea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 13 ianuarie 1948, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 175/1948 privind reforma învăţământului, publicat în Monitorul Oficial nr. 177 din 3 august 1948, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 17/1949 privind editarea şi difuzarea cărţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 11 din 14 ianuarie 1949, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 172/1949 privind instituirea "Medaliei Muncii", publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 28 aprilie 1949;- Decretul nr. 309/1949 privind înfiinţarea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist", publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 28 iulie 1949;- Decretul nr. 85/1950 privind exercitarea controlului minier, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 1 aprilie 1950;- Decretul nr. 114/1950 privind instituirea distinctiei "Act de Multumire", publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 13 mai 1950;- Decretul nr. 138/1951 privind acordarea "Ordinului Muncii" şi "Medaliei Muncii" muncitorilor minieri subterani, maiştrilor minieri, cadrelor de ingineri şi tehnicieni şi personalului de conducere din minele de cărbuni şi din minele de metale feroase şi neferoase pentru stagiul în munca şi activitate ireprosabila, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 5 august 1951, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 168/1951 privind instituirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste", publicat în Buletinul Oficial nr. 97 din 28 septembrie 1951, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 461/1952 privind instituirea Medaliei "A 5-a aniversare a Republicii Populare Române", publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 18 decembrie 1952;- Decretul nr. 416/1953 privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civilă, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 20 octombrie 1953, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 444/1953 privind transmiterea unor terenuri agricole - rezerve de stat - în folosinţă veşnică unor gospodării agricole colective şi în proprietatea unor ţărani muncitori cu pământ puţin şi familii numeroase, publicat în Buletinul Oficial nr. 43 din 28 octombrie 1953;- Decretul nr. 311/1954 privind stabilirea dobânzilor legale, publicat în Buletinul Oficial nr. nr. 38 din 9 august 1954;- Decretul nr. 517/1954 privind desfiinţarea unor taxe de timbru şi autorizarea stabilirii unor taxe speciale pentru acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti ale organelor arbitrale departamentale, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 12 ianuarie 1955;- Decretul nr. 244/1955 privind reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietatea statului către unităţile cooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 30 iunie 1955;- Decretul nr. 253/1955 privind înlesnirea repatrierii unor cetăţeni şi fosti cetăţeni români şi amnistierea celor repatriati, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 30 iunie 1955, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 325/1955 privind reglementarea modului de conferire a ordinelor şi medaliilor persoanelor decorate cu ordine sau medalii în perioada 23 august 1944 - 30 decembrie 1947, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 23 septembrie 1955;- Decretul nr. 592/1955 privind reglementarea exercitării profesiei pentru unele categorii de artişti liber-profesionisti şi a organizării de spectacole şi turnee în afară planurilor de muncă ale instituţiilor artistice, publicat în Buletinul Oficial nr. 34 din 24 decembrie 1955;- Decretul nr. 105/1958 privind instituirea medaliei "A 25-a aniversare a eroicelor lupte ale ceferistilor şi petrolistilor", publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 12 martie 1958;- Decretul nr. 133/1958 pentru aprobarea Regulamentului privind locul ierarhic, modul de purtare şi caracteristicile medaliei "A 25-a aniversare a eroicelor lupte ale ceferistilor şi petrolistilor", publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 26 martie 1958;- Decretul nr. 407/1958 privind reglementarea vechimii neîntrerupte în munca a militarilor şi militarizatilor trecuţi în rezerva sau retragere şi reincadrati în munca, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 15 octombrie 1958, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 190/1959 privind instituirea Ordinului "23 August", publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 17 iunie 1959, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 219/1960 privind obligaţiile organizaţiilor socialiste debitoare, ca urmare a prescripţiei extinctive, publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 1 iulie 1960;- Decretul nr. 118/1961 privind instituirea medaliei "40 de ani de la înfiinţarea Partidului Comunist din România", publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 20 mai 1961;- Decretul nr. 290/1962 privind instituirea medaliei "În cinstea încheierii colectivizarii agriculturii", publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 12 mai 1962;- Decretul nr. 953/1962 privind reglementarea de către Consiliul de Miniştri a unor venituri ale bugetului de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 21 decembrie 1962;- Decretul nr. 507/1964 privind aprobarea Regulamentului privind descrierea şi modul de purtare a însemnelor Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 10 octombrie 1964;- Decretul nr. 716/1965 privind organizarea Buletinului Oficial al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 10 septembrie 1965;- Decretul nr. 271/1966 privind Ordinul "Steaua Republicii Socialiste România", publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 13 aprilie 1966;- Decretul nr. 1.015/1966 privind transmiterea cu plata a bunurilor mobile proprietate de stat în proprietatea organizaţiilor cooperatiste sau a altor organizaţii obşteşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 82 din 24 decembrie 1966;- Decretul nr. 589/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicat în Buletinul Oficial nr. 89 din 21 august 1969, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 648/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 8 octombrie 1969;- Decretul nr. 649/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei Electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 8 octombrie 1969, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 8 octombrie 1969, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, publicat în Buletinul Oficial nr. 109 din 8 octombrie 1969, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, publicat în Buletinul Oficial nr. 129 din 15 noiembrie 1969, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 129 din 15 noiembrie 1969, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 55/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 18 martie 1970, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 18 martie 1970, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 287/1970 privind unele măsuri pentru sprijinirea cetăţenilor ale căror locuinţe au fost distruse sau grav avariate din cauza calamităţilor naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 13 iunie 1970, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 539/1970 privind înfiinţarea Ministerului Turismului, publicat în Buletinul Oficial nr. 153 din 25 decembrie 1970;- Hotărârea Consiliului de Stat nr. 36/1971 privind stabilirea numărului sediilor şi razei de activitate a procuraturilor militare, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 septembrie 1971;- Hotărârea Consiliului de Stat nr. 37/1971 privind funcţiile procurorilor şi ierarhia acestora, precum şi condiţiile de vechime pentru avansare, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 septembrie 1971, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 76/1971 privind instituirea medaliei "A 50-a aniversare a Partidului Comunist Roman", publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 16 martie 1971;- Decretul nr. 78/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 166/1971 privind instituirea titlului de "Erou al Republicii Socialiste România", publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 6 mai 1971;- Decretul nr. 167/1971 privind instituirea Ordinului "Victoria Socialismului", publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 6 mai 1971;- Decretul nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, publicat în Buletinul Oficial nr. 109 din 23 septembrie 1971, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 468/1971 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii de aplicare şi de popularizare a legislaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 165 din 30 decembrie 1971;- Decretul nr. 139/1972 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul la unele specii de peste proaspăt, congelat şi sarat, provenit din pescuitul oceanic şi marin, din producţie proprie şi import, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 23 aprilie 1972;- Decretul nr. 265/1972 privind stabilirea preţului cu amănuntul la pastravii de consum, publicat în Buletinul Oficial nr. 74 din 11 iulie 1972;- Decretul nr. 292/1972 privind majorarea preţului cu amănuntul la piure de castane, borcan tip B.C.D.K. cu închidere Omnia, capacitate 420 ml, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 26 iulie 1972;- Decretul nr. 355/1972 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru maşinile de gătit electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 102 din 25 septembrie 1972;- Decretul nr. 388/1972 privind stabilirea preţurilor şi tarifelor fixe sau limita la produsele, grupele şi subgrupele de produse sau servicii, precum şi la obiectele de construcţii care constituie nomenclatura Consiliului de Stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 122 din 6 noiembrie 1972, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 391/1972 privind instituirea medaliei "25 de ani de la proclamarea Republicii", publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 14 octombrie 1972;- Decretului nr. 446/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior, publicat în Buletinul Oficial nr. 131 din 22 noiembrie 1972, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 29/1973 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 31 ianuarie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 73/1973 privind reducerea preţului cu amănuntul la fulgii de porumb, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 1 martie 1973;- Decretul nr. 146/1973 privind structura organizatorică a Procuraturii Generale, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 29 martie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 215/1973 privind obligativitatea rezolvarii cu promptitudine a cererilor de oferte de export şi a corespondentei privind relaţiile economice externe, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 10 aprilie 1973;- Decretul nr. 227/1973 privind regimul orelor de muncă prestate în zilele de repaus săptămânal şi celelalte zile nelucrătoare de către personalul navigant imbarcat, publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 11 aprilie 1973;- Decretul nr. 380/1973 privind organizarea achiziţionării de piei, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 16 iulie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 397/1973 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la unele sortimente de nisipuri cuartoase pentru fabricarea sticlei şi geamurilor şi pentru turnatorie, publicat în Buletinul Oficial nr. 105 din 17 iulie 1973;- Decretul nr. 410/1973 privind îmbunătăţirea sistemului de contractare şi achiziţii la animale, păsări, peste şi oua, precum şi modificarea preţurilor cu amănuntul la carne, produse din carne, păsări, peste şi oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 13 iulie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 499/1973 privind organizarea unitară a activităţii de informatica şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea elaborării sistemelor de conducere economică, publicat în Buletinul Oficial nr. 134 din 3 august 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 524/1973 privind stabilirea preţurilor la blocurile şi plăcile de marmura şi piatra de construcţii (travertin şi calcar), utilizate în construcţii pentru lucrări interioare şi exterioare şi la produsele rezultate din acestea, publicat în Buletinul Oficial nr. 147 din 1 octombrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 531/1973 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de proiectare în industria chimica, publicat în Buletinul Oficial nr. 155 din 11 octombrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 535/1973 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare şi proiectare în industria construcţiilor de maşini, publicat în Buletinul Oficial nr. 160 din 17 octombrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 547/1973 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii de cercetare şi proiectare în industria electronică, electrotehnica, automatica, maşini-unelte şi mecanică fina, publicat în Buletinul Oficial nr. 161 din 19 octombrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 644/1973 privind reducerea preţurilor cu amănuntul şi de producţie la frigiderele electrice cu compresor din producţie interna, publicat în Buletinul Oficial nr. 187 din 29 noiembrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 655/1973 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare şi proiectare în industria energiei electrice şi termice, publicat în Buletinul Oficial nr. 200 din 17 decembrie 1973;- Decretul nr. 680/1973 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei permanente pentru avizarea şi controlul consumurilor de combustibil, energie electrica şi termica, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 681/1973 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramurile extractia şi transportul ţiţeiului şi gazelor naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 682/1973 privind stabilirea preţurilor de producţie, de livrare şi a adaosurilor comerciale la produsele de baza din industria prelucrării ţiţeiului, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 683/1973 privind stabilirea preţurilor de livrare la produsele de baza din ramurile extractia şi prepararea minereurilor neferoase, feroase, a substanţelor minerale nemetalifere şi a sarii, precum şi a rabatului comercial la sare, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 684/1973 privind stabilirea preţurilor de livrare şi a rabatului comercial la produsele de baza ale industriei carbunelui, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 685/1973 privind stabilirea preţurilor de producţie şi livrare la produsele de baza din ramura industriei energiei electrice şi termice, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 686/1973 privind asigurarea calităţii produselor provenite din import, publicat în Buletinul Oficial nr. 208 din 29 decembrie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 687/1973 privind reglementarea participării unităţilor române cu activitate de comerţ exterior la licitaţii în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 208 din 29 decembrie 1973;- Decretul nr. 689/1973 privind aprobarea Statutului pentru organizarea activităţii şi promovarea personalului de cercetare, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1974, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 93/1974 privind unele măsuri pentru transferul maşinilor-unelte şi utilajelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 19 martie 1974;- Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unităţilor de cercetare şi de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare, din 30 aprilie 1974, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 145/1974 privind aprobarea normelor de structura pentru unităţile din agricultura cooperatista, publicat în Buletinul Oficial nr. 79 din 1 iunie 1974, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 147/1974 privind nomenclatorul profilurilor şi specializărilor din învăţământul superior, precum şi instituţiile şi facultăţile din sistemul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 14 iunie 1974, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 151/1974 privind instituirea medaliei "30 de ani de la eliberarea României de sub dominatia fascista", publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 21 iunie 1974;- Decretul nr. 152/1974 privind regimul licitaţiilor la importul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi la construirea de obiective economice, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 21 iunie 1974;- Decretul nr. 153/1974 privind reglementarea activităţii didactice a personalului didactic din învăţământul superior, care îndeplineşte funcţii în aparatul de partid, de stat sau al unor organizaţii obşteşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 84 din 20 iunie 1974;- Decretul nr. 175/1974 privind construirea, vânzarea şi repararea de locuinţe, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetăţenia română, dar care domiciliază sau vor să-şi stabilească domiciliul în Republica Socialistă România, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 1 august 1974;- Decretul nr. 196/1974 privind înfiinţarea Centralei editoriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 127 din 25 octombrie 1974, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 210/1974 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare şi proiectare în industria extractiva, publicat în Buletinul Oficial nr. 132 din 31 octombrie 1974;- Decretul nr. 220/1974 privind regimul sumelor stabilite ca disponibile de către unele organe de control financiar, publicat în Buletinul Oficial nr. 140 din 11 noiembrie 1974;- Decretul nr. 42/1975 privind normele de structura ale asociaţiilor economice dintre unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie, publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 6 mai 1975;- Decretul nr. 52/1975 privind participarea unităţilor economice române la societăţile mixte în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 31 mai 1975;- Decretul nr. 70/1975 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi sistematizarea zonelor şi platformelor industriale, precum şi la proiectarea şi realizarea obiectivelor de investiţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 53 din 4 iunie 1975;- Decretul nr. 76/1975 privind unele măsuri referitoare la desfacerea băuturilor alcoolice prin unităţile comerţului socialist, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 15 iulie 1975, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 79/1975 privind trecerea activităţii de cercetare geologica a platformei continentale a Marii Negre de la Institutul român de cercetări marine la Institutul de geologie şi geofizica, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 15 iulie 1975;- Decretul nr. 95/1975 privind trimiterea la studii, doctorat şi specializare în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 83 din 30 iulie 1975;- Decretul nr. 97/1975 privind unele măsuri de imbunatatire a calităţii produselor din ramura industriei uşoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 1 august 1975;- Decretul nr. 115/1975 privind regimul tarifelor pentru cazare în cabane şi popasuri turistice, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 1 noiembrie 1975, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 125/1975 privind stabilirea programului de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică de la aeroporturile internaţionale Bucureşti - Otopeni şi Constanta - Mihail Kogălniceanu, publicat în Buletinul Oficial nr. 112 din 31 octombrie 1975;- Decretul nr. 156/1975 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Apelor, direcţiilor apelor şi oficiilor de gospodărire a apelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 137 din 29 decembrie 1975, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 168/1975 privind unele măsuri referitoare la transportul personalului nelocalnic la şi de la locul de muncă, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 29/1976 privind acordarea dreptului crescatorilor-ingrijitorilor de ovine de a deţine animale proprietate personală în turmele încredinţate spre îngrijire, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 16 februarie 1976;- Decretul nr. 43/1976 privind regimul preţurilor pentru materialul de reproducţie la animale, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 15 martie 1976, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 138/1976 privind înfiinţarea Trustului produselor zaharoase în cadrul Centralei producţiei şi industrializarii sfeclei de zahăr din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 48 din 24 mai 1976;- Decretul nr. 143/1976 privind înfiinţarea unor centrale industriale şi unităţi sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerului Industriei Uşoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 48 din 24 mai 1976;- Decretul nr. 198/1976 privind organizarea activităţii de export-import şi cooperare economică internationala în întreprinderi şi centrale industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 30 iunie 1976;- Decretul nr. 228/1976 privind organizarea unor secţii de subingineri în cadrul institutelor pedagogice şi al unor întreprinderi industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 19 iulie 1976;- Decretul nr. 246/1976 privind instituirea unor funcţii la ministere şi celelalte organe de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 74 din 23 iulie 1976;- Decretul nr. 345/1976 privind înfiinţarea şi desfiinţarea unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, publicat în Buletinul Oficial nr. 88 din 16 octombrie 1976, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 373/1976 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei valutare, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 4 decembrie 1976;- Decretul nr. 409/1976 privind stabilirea unor măsuri ca urmare a îmbunătăţirii structurii organizatorice a ministerelor şi celorlalte organe centrale, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 23 decembrie 1976;- Decretul nr. 447/1976 privind stabilirea preţurilor limita ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului şi preţurile de contractare ale locuinţelor proprietate personală care se executa cu sprijinul statului în credite şi execuţie, publicat în Buletinul Oficial nr. 118 din 31 decembrie 1976, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 5/1977 privind trecerea unor unităţi de mobila din subordinea consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 17 ianuarie 1977;- Decretul nr. 38/1977 privind organizarea Centralei pentru legume şi fructe şi a activităţii de cercetare şi inginerie tehnologică, îndrumare a legumiculturii, floriculturii, pomiculturii şi culturii cartofului, precum şi modificarea normelor unitare de structura pentru activitatea de producere, industrializare şi valorificare a legumelor şi fructelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 21 februarie 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 39/1977 privind reorganizarea Centralei de construcţii-montaj Bucureşti din subordinea Consiliului popular al municipiului Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 21 februarie 1977;- Decretul nr. 53/1977 privind unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de morarit, decorticat şi panificatie, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 15 martie 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 80/1977 privind primirea la studii pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetăţenilor străini, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 21 aprilie 1977;- Decretul nr. 182/1977 privind recuperarea şi regularizarea unor credite acordate în vederea construirii sau cumpărării de locuinţe proprietate personală, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 22 iunie 1977;- Decretul nr. 195/1977 privind asigurarea unităţilor industriale cu locuinţe necesare personalului acestora, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 29 iunie 1977;- Decretul nr. 211/1977 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie, publicat în Buletinul Oficial nr. 68 din 14 iulie 1977;- Decretul nr. 220/1977 privind trecerea unităţilor cu activitate de producţie industriala din subordinea consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în subordinea unor întreprinderi, centrale industriale şi unităţi asimilate acestora, de sub îndrumarea şi controlul unor ministere şi altor organe centrale de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 19 iulie 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 251/1977 privind competenţa de stabilire a retetelor de fabricaţie şi a preţurilor de livrare la nutreturile combinate, precum şi stabilirea tarifelor la unele operaţiuni şi preţurilor de livrare la materii prime destinate producţiei acestor nutreturi, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 3 august 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 273/1977 privind organizarea concentrarii maşinilor şi utilajelor grele de construcţii în unităţi specializate, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 12 august 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 280/1977 privind unele măsuri de imbunatatire a organizării comerţului interior, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 26 august 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 286/1977 privind acordarea de credite cetăţenilor sinistrati ale căror locuinţe au fost distruse sau demolate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, publicat în Buletinul Oficial nr. 89 din 20 august 1977;- Decretul nr. 290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977;- Decretul nr. 332/1977 privind modul de stabilire a preţurilor de achiziţie şi a preţurilor cu amănuntul la obiectele uzate, de toate categoriile, rezultate din gospodării individuale, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 19 septembrie 1977;- Decretul nr. 348/1977 privind trecerea unor unităţi de alimentaţie publică în subordinea Departamentului Aviaţiei Civile - Compania TAROM, publicat în Buletinul Oficial nr. 7 din 8 octombrie 1977;- Decretul nr. 407/1977 privind stabilirea unor raspunderi în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, publicat în Buletinul Oficial nr. 120 din 18 noiembrie 1977;- Decretul nr. 507/1977 privind organizarea unor activităţi de prestări de servicii şi de producţie industriala de la consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi încadrarea în grade de organizare a unor unităţi şi subunitati, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 30 decembrie 1977;- Decretul nr. 55/1978 privind aprobarea Normelor generale de organizare şi dezvoltare a reţelei comerciale şi de alimentaţie publică, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 2 martie 1978;- Decretul nr. 88/1978 privind unele măsuri în legătură cu preluarea, de către Ministerul Muncii, a activităţii de asigurări sociale şi pensii pentru membrii cooperativelor agricole de producţie şi taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 17 martie 1978;- Decretul nr. 100/1978 privind constituirea Consiliului asigurărilor sociale şi pensiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 30 martie 1978;- Decretul nr. 137/1978 privind preluarea de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a organizării, îndrumării şi coordonării activităţilor industriale, de prestări de servicii şi de valorificare ale cooperativelor agricole de producţie şi asociaţiilor economice intercooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 22 aprilie 1978, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 156/1978 privind majorarea preţurilor cu amănuntul la unele produse din import, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 9 mai 1978;- Decretul nr. 243/1978 privind regimul distribuţiei şi consumului de gaze naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 13 iulie 1978, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 253/1978 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 15 iulie 1978;- Decretul nr. 260/1978 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în portul Constanta, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 17 iulie 1978;- Decretul nr. 293/1978 privind unele măsuri de organizare a activităţii în portul Constanta, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 9 august 1978;- Decretul nr. 310/1978 privind acordarea unor drepturi materiale personalului muncitor în activitatea de manipulare a mărfurilor în portul Constanta, publicat în Buletinul Oficial nr. 76 din 15 august 1978, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 429/1978 privind prelevarea pentru societate a unei părţi din valoarea producţiei nete, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 15 noiembrie 1978;- Decretul nr. 445/1978 privind încadrarea temporară în munca în activitatea productiva din anumite sectoare ale economiei naţionale, a unor categorii de pensionari, publicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 4 noiembrie 1978;- Decretul nr. 451/1978 privind unele măsuri de asigurare a producerii bunurilor de consum şi de retribuire a unor categorii de personal preluat de la industria locală, publicat în Buletinul Oficial nr. 97 din 8 noiembrie 1978;- Decretul nr. 515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi şi accidentati de război, publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 20 decembrie 1978, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 93/1979 privind normarea stocurilor de mărfuri în comerţul cu ridicată, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 12 martie 1979;- Decretul nr. 153/1979 privind unele măsuri pentru realizarea fondului de marfa destinat exportului şi stabilirea unităţilor specializate pentru producţia de export, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 16 aprilie 1979;- Decretul nr. 164/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, publicat în Buletinul Oficial nr. 45 din 8 mai 1979, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 180/1979 privind înfiinţarea Administraţiei Canalului Dunăre - Marea Neagra, publicat în Buletinul Oficial nr. 47 din 16 mai 1979;- Decretul nr. 276/1979 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 25 iulie 1979, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 283/1979 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea consumului de energie electrica, energie termica şi gaze naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 67 din 31 iulie 1979, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 377/1979 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinţă locală sau proprie din dotarea unităţilor socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 87 din 9 noiembrie 1979, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 46/1980 privind extragerea şi valorificarea aurului din nisipurile aluvionare, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 27 februarie 1980;- Decretul nr. 153/1980 privind unele măsuri referitoare la constituirea şi utilizarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 16 mai 1980, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 180/1980 privind aprobarea infiintarii unor asociaţii economice cooperatiste şi de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 44 din 6 iunie 1980;- Decretul nr. 205/1980 privind aprobarea infiintarii unor asociaţii economice cooperatiste şi de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 8 iulie 1980;- Decretul nr. 312/1980 privind acordarea uniformelor de serviciu şi echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din unităţile socialiste de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 82 din 15 octombrie 1980;- Decretul nr. 393/1980 privind actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie la unele produse agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 26 decembrie 1980, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 418/1980 privind tipizarea construcţiilor, tehnologiilor, precum şi a materialelor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 123 din 31 decembrie 1980, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 16/1981 privind constituirea consiliilor populare provizorii ale judeţelor Giurgiu, Ialomita şi Calarasi, al sectorului agricol Ilfov, precum şi a comitetelor executive ale acestora, publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 27 ianuarie 1981;- Decretul nr. 24/1981 privind aprobarea infiintarii unor asociaţii economice de stat şi cooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 16 februarie 1981;- Decretul nr. 33/1981 privind unele măsuri pentru perfecţionarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul industriei alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 24 februarie 1981, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 117/1981 privind asigurarea pieselor de schimb şi organizarea activităţii de service şi asistenţa tehnica în străinătate, pentru produsele de export, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 18 mai 1981;- Decretul nr. 120/1981 privind unele măsuri pentru protejarea şi valorificarea materialelor, obiectelor sau a unor elemente componente rezultate din demolarea, transformarea sau repararea construcţiilor, precum şi pentru consemnarea documentara a unor zone, ansambluri şi clădiri, publicat în Buletinul Oficial nr. 35 din 21 mai 1981;- Decretul nr. 194/1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unor întreprinderi de comerţ exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 20 iulie 1981;- Decretul nr. 234/1981 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru construcţii în străinătate, precum şi stabilirea unor măsuri privind activitatea de construcţii în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 22 august 1981, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 249/1981 privind modul de stabilire a preţurilor de achiziţie şi de livrare pentru unele materiale şi piese de schimb refolosibile, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 1 septembrie 1981;- Decretul nr. 276/1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare, proiectare şi producţie a metalelor neferoase şi rare, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 12 septembrie 1981;- Decretul nr. 332/1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de execuţie la Canalul Dunăre - Marea Neagra, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 16 noiembrie 1981;- Decretul nr. 45/1982 privind majorarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 17 din 15 februarie 1982;- Decretul nr. 65/1982 privind organizarea activităţii creselor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 17 februarie 1982;- Decretul nr. 139/1982 privind îmbunătăţirea preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie la unele furaje grosiere şi fibroase, precum şi la gunoiul de grajd, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 9 aprilie 1982, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 140/1982 privind aprobarea proiectelor tip pentru construcţii de locuinţe, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 9 aprilie 1982;- Decretul nr. 153/1982 privind majorarea preţurilor cu amănuntul la ciment, var şi ipsos, precum şi la unele materiale de construcţii destinate fondului pieţei, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 12 aprilie 1982;- Decretul nr. 155/1982 privind tipizarea construcţiilor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii din ramura turism, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 12 aprilie 1982;- Decretul nr. 242/1982 privind stabilirea tarifelor de plată a lucrărilor agricole executate mecanizat de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, precum şi modificarea indicatorilor de plan, pe anul 1982, ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 2 iulie 1982;- Decretul nr. 309/1982 privind stabilirea preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie la animalele de tracţiune, publicat în Buletinul Oficial nr. 75 din 31 august 1982;- Decretul nr. 312/1982 privind modificarea preţurilor de achiziţie la unele categorii de piei brute şi par de animale provenite de la cooperativele agricole de producţie, alte unităţi socialiste şi de la gospodăriile populaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 9 septembrie 1982;- Decretul nr. 320/1982 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Silviculturii, publicat în Buletinul Oficial nr. 80 din 14 septembrie 1982, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 340/1982 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 84 din 20 septembrie 1982, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 381/1982 privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la unele sortimente de pâine, lapte de consum şi produse din lapte, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 18 octombrie 1982;- Decretul nr. 20/1983 privind regimul tarifelor în unităţile de cazare turistica din Republica Socialistă România, publicat în Buletinul Oficial nr. 4 din 22 ianuarie 1983;- Decretul nr. 89/1983 privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la unele sortimente de sapunuri specialităţi şi detergenti pasta, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 28 martie 1983;- Decretul nr. 201/1983 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pe metru linear, metru patrat sau pe bucata în vederea stimulării reducerii consumului de materii prime şi materiale, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 18 iunie 1983;- Decretul nr. 296/1983 privind stabilirea tarifelor pentru transporturile de produse cu mijloace de tracţiune animala, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 10 august 1983;- Decretul nr. 313/1983 privind reorganizarea aparatului propriu al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 27 august 1983, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 384/1983 privind unele măsuri pentru accelerarea decontărilor în domeniul investiţiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 79 din 18 octombrie 1983;- Decretul nr. 54/1984 privind unele măsuri referitoare la funcţionarea în Republica Socialistă România a Institutului internaţional de tehnologie şi economie apicola al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 17 februarie 1984;- Decretul nr. 56/1984 privind unele măsuri în domeniul cursurilor valutare, amortizarii, dobânzilor şi preţului la ţiţei, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 21 februarie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 60/1984 privind reorganizarea aparatului organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 23 februarie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 69/1984 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale, publicat în Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 70/1984 privind contractările şi achiziţiile de animale, păsări şi produse animale, publicat în Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 87/1984 privind îmbunătăţirea normelor unitare de structura pentru unele organe locale de specialitate ale administraţiei de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 17 martie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 134/1984 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii în transportul fluvial de mărfuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 18 aprilie 1984;- Decretul nr. 136/1984 privind îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 19 aprilie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 143/1984 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii în transportul auto internaţional, publicat în Buletinul Oficial nr. 35 din 21 aprilie 1984;- Decretul nr. 177/1984 privind instituirea medaliei comemorative "Canalul Dunăre - Marea Neagra", publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 25 mai 1984;- Decretul nr. 284/1984 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie şi ale taranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 6 august 1984;- Decretul nr. 288/1984 privind instituirea medaliei comemorative "A 40-a aniversare a revoluţiei de eliberare socială şi naţionala, antifascista şi antiimperialista", publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 9 august 1984;- Decretul nr. 363/1984 privind îmbunătăţirea organizării Ministerului Construcţiilor Industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 22 octombrie 1984;- Decretul nr. 381/1984 privind dobânzile bancare în relaţiile cu unităţile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 29 octombrie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 146/1985 privind îmbunătăţirea organizării direcţiilor pentru agricultura şi industrie alimentara, judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 18 mai 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 220/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 221/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 222/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Electrotehnice, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 240/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 39 din 9 august 1985;- Decretul nr. 346/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 13 noiembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 347/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei Electrotehnice, publicat în Buletinul Oficial nr. 57 din 13 noiembrie 1985;- Decretul nr. 348/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei de Utilaj Greu, publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 14 noiembrie 1985;- Decretul nr. 357/1985 privind îmbunătăţirea activităţii de producere, industrializare şi livrare a carnii la export, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 26 noiembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 392/1985 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 27 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 397/1985 privind perfecţionarea organizării activităţii de construcţii-montaj şi de reparaţii capitale la centralele electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 23 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 398/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, publicat în Buletinul Oficial nr. 78 din 28 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 410/1985 privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi sotiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere, publicat în Buletinul Oficial nr. 76 din 26 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 430/1985 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii de reparare a mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor şi modificarea unor indicatori de plan economici şi financiari pe anul 1985 ai Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerului Minelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 80 din 30 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 115/1986 privind îmbunătăţirea activităţii de contractare, achizitionare şi desfacere a legumelor şi fructelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 9 aprilie 1986, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 120/1986 privind acordarea de avansuri băneşti unităţilor agricole de stat şi cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor agricoli particulari, care contractează livrarea de produse agricole la fondul de stat, precum şi acordarea de credite pentru activitatea de producţie, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 14 aprilie 1986;- Decretul nr. 153/1986 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;- Decretul nr. 156/1986 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;- Decretul nr. 157/1986 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;- Decretul nr. 158/1986 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;- Decretul nr. 159/1986 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii, a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;- Decretul nr. 245/1986 privind înfiinţarea unor unităţi în sistemul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 44 din 5 iulie 1986;- Decretul nr. 359/1986 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Stat pentru Preţuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 68 din 5 noiembrie 1986, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 434/1986 privind îmbunătăţirea activităţii de producţie şi livrare a legumelor, fructelor proaspete şi a producţiei de carne pentru consumul intern şi la export, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 31 decembrie 1986, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 146/1987 privind dobânzile ce se încasează şi se plătesc de către bănci şi alte unităţi socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 28 mai 1987, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 148/1987 privind aprobarea normativelor economico-financiare la principalele produse şi grupe de produse industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 24 din 29 mai 1987;- Decretul nr. 158/1987 privind instituirea medaliei jubiliare "25 de ani de la încheierea cooperativizarii agriculturii în Republica Socialistă România", publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 17 iunie 1987;- Decretul nr. 165/1987 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării întreprinderilor de comerţ exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 26 iunie 1987, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 215/1987 privind reorganizarea Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Industriei Petrochimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;- Decretul nr. 216/1987 privind reorganizarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;- Decretul nr. 217/1987 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 218/1987 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;- Decretul nr. 219/1987 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Petrolului, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;- Decretul nr. 135/1988 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 21 mai 1988;- Decretul nr. 158/1988 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii de contractare şi livrare a lanii, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 11 iunie 1988, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 370/1988 privind îmbunătăţirea organizării activităţii de contractare şi achizitionare a legumelor şi fructelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 8 decembrie 1988, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 381/1988 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unităţilor de comerţ exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 19 decembrie 1988, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 2/1989 privind modalitatea de suportare a dobânzilor plătite de unităţile socialiste la creditele bancare suplimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 5 ianuarie 1989;- Decretul nr. 55/1989 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului vamal, publicat în Buletinul Oficial nr. 7 din 17 martie 1989.III. DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT- nepublicate -- Decretul nr. 414/1953 pentru aprobarea Regulamentului privind caracteristicile "Medaliei Muncii", cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 415/1953 pentru aprobarea Regulamentului privind caracteristicile "Ordinului Muncii", cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 64/1957 privind grupele de ajutor ale militiei;- Decretul nr. 484/1962 privind planificarea şi executarea cheltuielilor pentru securitatea statului;- Decretul nr. 395/1963 privind autorizarea efectuării unor operaţiuni cu moneda românească în străinătate;- Decretul nr. 230/1972 privind stabilirea preţului de producţie pentru elicopterul uşor I.A.R. 316 B Alouette III tip Standard şi autoatelierul tip AVABA pentru verificarea operativă la bord avion, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 250/1972 privind unele măsuri de stabilire a preţurilor cu amănuntul şi a tarifelor în staţiunile balneoclimaterice de pe litoral frecventate de turişti străini în perioada 1 iulie - 31 august;- Decretul nr. 356/1972 privind modificarea nivelului preţului cu amănuntul la unele cărţi beletristice;- Decretul nr. 497/1972 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru pomi de iarna de rasinoase;- Decretul nr. 455/1973 privind modificarea limitei maxime de preţ la uleiurile vegetale industriale;- Decretul nr. 553/1973 privind stabilirea preţului de producţie şi livrare a avionului agricol I.A.R. 882;- Decretul nr. 72/1975 privind regimul preţurilor în unităţile de alimentaţie publică destinate a servi cu prioritate turismul internaţional;- Decretul nr. 109/1975 privind stabilirea unor măsuri necesare începerii executării Canalului navigabil Dunăre - Marea Neagra din cadrul Complexului hidroenergetic şi de transport Dunăre - Marea Neagra, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 165/1975 privind nivelul dobânzii la unele credite acordate organizaţiilor cooperatiste şi autorizarea acestora de a vinde cupoane de tesaturi mestesugarilor cu ateliere proprii;- Decretul nr. 80/1976 privind unele măsuri pentru proiectarea şi executarea lucrărilor Canalului navigabil Dunăre - Marea Neagra;- Decretul nr. 164/1976 privind drepturile băneşti ale personalului navigant din aviaţia civilă trimis la perfecţionare;- Decretul nr. 23/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 28/1977 privind aprovizionarea cu combustibil a navelor flotei maritime, fluviale şi de pescuit oceanic;- Decretul nr. 259/1977 privind unele măsuri pentru refacerea imobilelor avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în municipiul Bucureşti;- Decretul nr. 391/1977 privind unele drepturi ale personalului Ministerului Apărării Naţionale care participa la activităţi de producţie în bazinele miniere;- Decretul nr. 452/1977 privind regimul de finanţare a taurinelor şi ovinelor adulte de reproducţie, la unităţile agricole de stat;- Decretul nr. 479/1977 privind unele măsuri pentru refacerea imobilelor avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în judeţul Prahova;- Decretul nr. 493/1977 privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la televizoarele alb-negru cu tranzistoare şi circuite integrate, modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la toate componentele electronice din producţia interna, precum şi reducerea preţurilor cu amănuntul la unele televizoare cu tuburi electronice şi hibride;- Decretul nr. 503/1977 privind aprobarea structurii organizatorice şi încadrarea în grupa a IV-a de ramuri a Bazei de aprovizionare şi intendenta din cadrul Centralei Canalul Dunăre - Marea Neagra;- Decretul nr. 143/1978 privind unele măsuri pentru refacerea imobilelor din fondul locativ de stat avariate, ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în judeţul Prahova;- Decretul nr. 150/1978 privind unele măsuri pentru refacerea imobilelor din fondul locativ şi social - culturale, avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în judeţul Dolj;- Decretul nr. 160/1978 privind colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete;- Decretul nr. 225/1978 privind stabilirea contribuţiei nete lunare acordate de la bugetul de stat la retribuirea personalului clerical şi majorarea acesteia în etapa I, anul 1978;- Decretul nr. 229/1978 privind unele drepturi ale militarilor în termen care lucrează în unităţile miniere;- Decretul nr. 319/1978 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la unele nave maritime, precum şi modul de amortizare a acestora;- Decretul nr. 41/1979 privind suplimentarea spaţiului de operare a navelor cu cereale în portul Constanta;- Decretul nr. 63/1979 privind drepturile unor cadre militare detasate la Întreprinderea Metroul Bucureşti;- Decretul nr. 146/1979 privind acordarea de înlesniri financiare unor unităţi agricole cooperatiste;- Decretul nr. 261/1979 privind unele măsuri pentru asigurarea cadrelor corespunzătoare la unităţile din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 444/1979 privind organizarea Comisiei Guvernamentale pentru preţuri externe şi eficienta comerţului exterior, precum şi a comisiilor pentru preţuri externe şi eficienta comerţului exterior în cadrul unor ministere;- Decretul nr. 478/1979 privind taxele aplicabile aeronavelor străine pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană de pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum şi pentru asistenţa tehnica şi comercială acordată acestor aeronave, călătorilor, bagajelor şi mesageriilor transportate la bordul lor;- Decretul nr. 78/1980 privind taxele aplicabile aeronavelor româneşti pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană de pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum şi pentru asistenţa tehnica acordată acestor aeronave, călătorilor, bagajelor şi mesageriilor transportate la bordul lor;- Decretul nr. 127/1980 privind autofinantarea activităţii Direcţiei penitenciarelor din Ministerul de Interne şi a unităţilor subordonate acesteia;- Decretul nr. 48/1981 privind acoperirea diferenţelor dintre tariful de călătorie şi posturi la Întreprinderea de exploatare a metroului Bucureşti;- Decretul nr. 142/1981 privind acoperirea diferenţelor de tarif pentru prestaţiile efectuate de întreprinderile de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;- Decretul nr. 167/1981 privind unele măsuri de intensificare a ritmului de executare la lucrările Canalului Dunăre - Marea Neagra;- Decretul nr. 412/1981 privind finanţarea utilajelor şi instalaţiilor destinate unor investiţii sistate sau amânate;- Decretul nr. 415/1981 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la huile mixte şi slam cu putere calorifica de 3150 kcal/kg;- Decretul nr. 47/1982 privind majorarea retributiilor tarifare ale personalului militar din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi din alte unităţi din sectorul special;- Decretul nr. 48/1982 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la unele materii prime şi produse, precum şi a tarifelor la unele servicii prestate unităţilor socialiste, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 263/1982 privind acordarea de compensaţii cadrelor militare, pentru majorările de preţuri şi tarife la energia electrica, energia termica, gaze naturale şi alţi combustibili;- Decretul nr. 342/1982 privind unele măsuri de intensificare a ritmului de execuţie la lucrările Canalului Dunăre - Marea Neagra;- Decretul nr. 456/1982 privind modificarea preţurilor de livrare la unele materii prime şi materiale provenite din import şi la ţiţeiul din producţia interna;- Decretul nr. 12/1983 privind stabilirea preţurilor de achiziţii la melci vii, broaste vii şi a preţurilor de producţie şi livrare la carnea de melci şi pulpe de broaste;- Decretul nr. 235/1983 privind unele măsuri în domeniul cursurilor valutare şi preţului de livrare la gaze naturale, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 295/1983 privind regimul de stabilire a tarifelor de intrare la spectacole teatrale, muzicale şi cinematografice, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 1/1984 privind stabilirea tarifelor etalon pentru trecerea navelor prin Canalul Dunăre - Marea Neagra şi unele măsuri pentru amortizarea acestora, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 226/1984 privind modul de decontare şi creditare de către Banca Română de Comerţ Exterior a mărfurilor produse de unităţile din subordinea Ministerului Industriei Uşoare, livrate în regim de consignaţie pe pieţele externe;- Decretul nr. 380/1984 privind reducerea preţurilor la produse, piese şi subansambluri executate în industria orizontala, la produse finite, piese de schimb, reparaţii de maşini şi utilaje şi la unele materiale refolosibile, precum şi modificarea preţurilor la unele produse asimilate în ţara;- Decretul nr. 464/1984 privind stabilirea tarifului de prelucrare a ţiţeiului din import pentru export de produse petroliere şi petrochimice, precum şi reglementarea unor probleme financiare referitoare la aceasta activitate;- Decretul nr. 53/1985 privind organizarea Comisiei centrale pentru coordonarea şi urmărirea participării unităţilor economice româneşti la licitaţii în străinătate pentru exporturi complexe;- Decretul nr. 60/1985 privind aprobarea indicilor medii de reducere a preţurilor de deviz pentru lucrările geologice şi de foraj;- Decretul nr. 313/1986 privind finanţarea cerealelor, seminţelor oleaginoase şi leguminoaselor boabe preluate la fondul de stat, fondul de furaje şi de seminţe;- Decretul nr. 380/1986 privind unele măsuri pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a consiliilor pentru industrializarea şi achiziţionarea produselor agricole;- Decretul nr. 383/1986 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la produse din industria orizontala, la unele utilaje, maşini şi agregate, precum şi la ţiţei şi gaze naturale;- Decretul nr. 140/1987 privind decalarea perioadelor de preţuri la unele legume, cartofi şi fructe;- Decretul nr. 154/1988 privind aprobarea măsurilor cu privire la perfecţionarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătăţirea sistemului de formare a preţurilor şi tarifelor;- Decretul nr. 216/1989 privind modificarea unor preţuri de producţie şi de livrare la ţiţei, cărbuni energetici şi energie termica.IV. DECRETE PREZIDENŢIALE- Decretul prezidential nr. 17/1974 privind stabilirea preţului de contractare, producţie şi livrare la graul tare şi a preţurilor de producţie şi livrare a fainurilor rezultate din acesta, publicat în Buletinul Oficial nr. 60 din 12 aprilie 1974, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 58/1974 privind stabilirea preţurilor de livrare limita, precum şi a rabatului comercial la produsele de baza din silvicultura şi ramura exploatarea şi industrializarea lemnului, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 25 mai 1974;- Decretul prezidential nr. 131/1974 privind stabilirea preţurilor de livrare, precum şi a rabatului comercial la produsele de baza din ramura industriei materialelor de construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 22 iulie 1974;- Decretul prezidential nr. 132/1974 privind stabilirea preţurilor de livrare limita maxima, precum şi a rabatului comercial la produsele de baza din ramura industriei prelucrării lemnului, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 22 iulie 1974;- Decretul prezidential nr. 133/1974 privind stabilirea preţurilor de livrare limita maxima, precum şi a rabatului comercial la produsele de baza din ramura industriei celulozei şi hârtiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 27 iulie 1974;- Decretul prezidential nr. 168/1974 privind stabilirea preţurilor de producţie, livrare şi cu amănuntul la glutamat de sodiu, substanţa pentru uz alimentar, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 22 august 1974;- Decretul prezidential nr. 197/1974 privind majorarea preţurilor de livrare la gogosile uscate de mătase naturala de dud, la firele de mătase naturala şi la produsele finite destinate fondului în afară pieţei, precum şi la majorarea preţurilor cu amănuntul la produsele finite din mătase naturala destinate fondului pieţei, publicat în Buletinul Oficial nr. 128 din 26 octombrie 1974;- Decretul prezidential nr. 269/1974 privind stabilirea preţurilor reasezate de livrare, precum şi a rabatului comercial la produsele de baza din ramura industriei metalurgiei feroase, neferoase şi metale rare, materiale refractare şi abrazive, publicat în Buletinul Oficial nr. 169 din 30 decembrie 1974;- Decretul prezidential nr. 146/1975 privind modificarea preţurilor cu amănuntul la unele băuturi alcoolice, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 14 iulie 1975;- Decretul prezidential nr. 148/1975 privind modificarea preţurilor cu amănuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar şi a tarifelor la unele servicii prestate populaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 71 din 13 iulie 1975;- Decretul prezidential nr. 169/1975 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele utilaje tehnologice ale liniei de ciment de 3.000 tone pe zi, publicat în Buletinul Oficial nr. 93 din 22 august 1975;- Decretul prezidential nr. 238/1975 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele cazane de abur, publicat în Buletinul Oficial nr. 118 din 11 noiembrie 1975;- Decretul prezidential nr. 293/1975 privind stabilirea preţului la motoreta "Mobra mini", publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975;- Decretul prezidential nr. 24/1976 privind stabilirea preţurilor de achiziţie şi de livrare la deşeuri de hârtie şi cartoane constituind maculatura pentru industria hârtiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 16 februarie 1976;- Decretul prezidential nr. 41/1976 privind stabilirea preţurilor de producţie reasezate la băuturi răcoritoare, ape minerale, ape gazoase, bioxid de carbon în capsule pentru autosifon, precum şi modificarea preţurilor cu amănuntul la apele minerale, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 12 martie 1976;- Decretul prezidential nr. 234/1976 privind modificarea preţurilor de producţie, contractare, achiziţie şi cu amănuntul la mierea de albine, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 20 iulie 1976, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 139/1977 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare şi a preţurilor cu amănuntul pentru pluguri cu tracţiune animala, publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 20 mai 1977;- Decretul prezidential nr. 222/1977 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru piele sintetică şi unele semifabricate de talpa şi piele, publicat în Buletinul Oficial nr. 93 din 27 august 1977;- Decretul prezidential nr. 247/1977 privind stabilirea tarifelor pentru staţiunile balneoclimaterice, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 30 septembrie 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 265/1977 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru uniformele Organizaţiei "Soimii patriei", publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 21 octombrie 1977;- Decretul prezidential nr. 290/1977 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru autoturismele tip Moskvici 1500 model 2140 şi tip Lada 1500 Vaz 2103, import U.R.S.S., publicat în Buletinul Oficial nr. 131 din 5 decembrie 1977;- Decretul prezidential nr. 78/1979 privind măsuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consum, publicat în Buletinul Oficial nr. 24 din 10 martie 1979;- Decretul prezidential nr. 29/1980 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru autoturismele de teren tip ARO-10.4 şi ARO-10.1, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 14 februarie 1980;- Decretul prezidential nr. 36/1980 privind preţurile de achiziţie de la populaţie ale aurului, platinei şi argintului, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 27 februarie 1980;- Decretul prezidential nr. 82/1980 privind stabilirea preţurilor de contractare, de achiziţie, de producţie şi de livrare la plantele medicinale şi aromatice, a preţurilor de producţie şi de livrare la uleiurile eterice şi a preţurilor de producţie la unele medicamente şi produse cosmetice, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 23 aprilie 1980, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 137/1980 privind stabilirea preţului cu amănuntul pentru automobilul de teren tip ARO-244 echipat cu motor Diesel, publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 24 iunie 1980;- Decretul prezidential nr. 198/1980 privind preţurile cu amănuntul şi de producţie la peştele oceanic şi marin, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 11 august 1980;- Decretul prezidential nr. 202/1980 privind preţurile cu amănuntul la peştele pescuit în apele Marii Negre, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 18 august 1980;- Decretul prezidential nr. 261/1980 privind stabilirea preţurilor de achiziţie, de producţie şi de livrare la fructele de padure şi ciupercile comestibile, din flora spontana, publicat în Buletinul Oficial nr. 93 din 29 octombrie 1980;- Decretul prezidential nr. 334/1980 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare, precum şi a preţurilor cu amănuntul la radioreceptorul auto LIRA S-755 T şi la unele variante ale acestuia, publicat în Buletinul Oficial nr. 119 din 30 decembrie 1980;- Decretul prezidential nr. 188/1981 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la pieile brute crupon de porcine, publicat în Buletinul Oficial nr. 59 din 21 august 1981;- Decretul prezidential nr. 229/1982 privind stabilirea preţurilor de livrare la purceii destinaţi creşterii şi ingrasarii, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 19 august 1982;- Decretul prezidential nr. 9/1983 privind stabilirea preţului cu amănuntul pentru autoturismul DACIA 1410 Sport-standard, publicat în Buletinul Oficial nr. 3 din 17 ianuarie 1983.V. DECRETE PREZIDENŢIALE- nepublicate -- Decretul prezidential nr. 65/1974 privind modificarea preţului de contractare limita la fanuri (de lucerna, trifoi şi fan natural);- Decretul prezidential nr. 224/1974 privind stabilirea preţului la zahărul tos şi glucoza, livrate în scop productiv;- Decretul prezidential nr. 273/1974 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la unele produse din ramura extractia şi transportul ţiţeiului şi gazelor naturale şi din industria prelucrării ţiţeiului, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 2/1975 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru elicopterul uşor I.A.R. 316 B Alouette III tip Standard;- Decretul prezidential nr. 3/1975 privind reasezarea preţurilor de producţie şi de livrare a cotelor de rabat comercial şi a condiţiilor de livrare la produsele din industria pielariei, blanariei, incaltamintei şi prelucrării cauciucului, precum şi din industria sticlei, portelanului şi faiantei, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 4/1975 privind stabilirea preţurilor reasezate de producţie şi de livrare, precum şi a rabatului comercial la produsele de baza din ramura industriei chimice, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 5/1975 privind reasezarea preţurilor de producţie, precum şi a rabaturilor comerciale la produsele de baza din ramura industriei alimentare, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 82/1975 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru utilajele energetice ale turboagregatului de 330 MW;- Decretul prezidential nr. 104/1975 privind reasezarea preţurilor de producţie la produsele din ramura industriei alimentare la a căror fabricaţie se utilizează zahăr ca materie prima;- Decretul prezidential nr. 197/1975 privind stabilirea unor preţuri de producţie şi de livrare la energia termica produsă în regim de termoficare şi extinderea unor prevederi din Decretul nr. 685/1973, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 198/1975 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare ale unor produse de baza din ramura industriei chimice, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 199/1975 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la piei brute şi par de animale livrate de abatoare către unităţile industriei uşoare;- Decretul prezidential nr. 200/1975 privind aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare reasezate, precum şi a rabatului comercial la produsele din ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 250/1975 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul la vanatul impuscat;- Decretul prezidential nr. 261/1975 privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la curci şi curcani;- Decretul prezidential nr. 1/1976 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare reasezate la produsele din ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor, destinate exportului şi fondului pieţei, fabricate de unităţile industriei locale de stat, cooperaţiei meşteşugăreşti, cooperaţiei de consum şi Asociaţiei Crescatorilor de Albine;- Decretul prezidential nr. 11/1976 privind reducerea preţului cu amănuntul pentru unele sortimente de tigarete cu filtru, importate din Republica Populara Albania;- Decretul prezidential nr. 25/1976 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru vagonul de tramvai de mare capacitate şi viteza sporită, articulat şi cu suspensie silentioasa tip V 3 A;- Decretul prezidential nr. 120/1976 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru transformatorul bloc de putere tip TTU-FS, 400 MVA, 400/24 Kw cu reglaj în absenta tensiunii;- Decretul prezidential nr. 153/1976 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru încărcătorul frontal pe senile de 180 CP, tip S. 1800 IF, echipat cu încărcător şi scarificator;- Decretul prezidential nr. 179/1976 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cazanul de abur de 1.035 tone pe ora cu combustibil pacura;- Decretul prezidential nr. 210/1976 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru unele metale preţioase şi aliaje din metale preţioase destinate lucrărilor dentare;- Decretul prezidential nr. 211/1976 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la nava bulk carrier de 55.000 TDW;- Decretul prezidential nr. 303/1976 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la platforma de foraj marin;- Decretul prezidential nr. 369/1976 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele transportoare de mare capacitate;- Decretul prezidential nr. 373/1976 privind modificarea anexei nr. 1 la DP 148/1975 privind stabilirea preţului cu amănuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar şi a tarifelor la unele servicii prestate populaţiei;- Decretul prezidential nr. 374/1976 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la covoarele manuale plusate şi tesute;- Decretul prezidential nr. 23/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru caja cuarto diametru 430/1270x1250;- Decretul prezidential nr. 35/1977 privind stabilirea preţurilor de contractare, achiziţie şi de producţie la ovine şi caprine vii, viţei sub 150 kg, lana, lapte de oaie şi seminţe de dovleac, precum şi a preţurilor cu amănuntul la carne şi pastrama de ovine şi caprine, branzeturile din lapte de oaie, ulei de seminţe de dovleac, precum şi la covoare din lana şi lana în amestec lucrate mecanic, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 50/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la amidonul oxidat;- Decretul prezidential nr. 94/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru avionul IAR-824 tip standard;- Decretul prezidential nr. 181/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru draga absorbanta-refulanta cu debitul de 3.500 mc/ora hidromasa şi 350 mc/ora material solid;- Decretul prezidential nr. 193/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru turbina hidraulica Francis de 85.000 Kw şi pentru hidrogeneratorul vertical sindron de 90.000 Kwa;- Decretul prezidential nr. 212/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru calculatorul electronic Felix tip C-512/512 ko în configuratie standard;- Decretul prezidential nr. 213/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru elicopterul mijlociu IAR-330 PUMA în varianta standard, faza de integrare în fabricaţie 2 B şi 3;- Decretul prezidential nr. 219/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la huila spalata pentru cocs din bazinul carbonifer Valea Jiului, preparatia Coroiesti;- Decretul prezidential nr. 221/1977 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru utilajele energetice ale turboagregatului de 150 MW;- Decretul prezidential nr. 264/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru coloana de distilare atmosferica 101-C 1 şi de 2.300 mc;- Decretul prezidential nr. 312/1977 privind corectarea unor preţuri de producţie şi de livrare reasezate;- Decretul prezidential nr. 317/1977 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru motonava LENA de 2.100 tone, destinată exportului în U.R.S.S., cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 318/1977 privind majorarea tarifelor în valută pentru transportul mărfurilor în tranzit pe căile ferate române, în relaţiile dintre ţările nesocialiste şi pentru prestaţiile auxiliare acestor transporturi;- Decretul prezidential nr. 17/1978 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru locomotiva Diesel electrica de 4.000 CP şi a principalelor subansambluri;- Decretul prezidential nr. 39/1978 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru reactor 110 R.1 (R.2) de 91,8 mc;- Decretul prezidential nr. 66/1978 privind tipizarea capacităţilor de producţie ale forjelor, a componentei grupurilor tehnologice şi a utilajelor de forjare-matritare, precum şi a caracteristicilor secţiunilor tip de hale pentru turnatorii de piese de serie din fonta şi oţel;- Decretul prezidential nr. 67/1978 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru racitor cu aer de 24.000 mp;- Decretul prezidential nr. 92/1978 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru aparat de încărcare furnal de 2.700 mc cu contrapresiune;- Decretul prezidential nr. 182/1978 privind stabilirea preţului plafon pentru platforma plutitoare autoridicatoare pentru derocari sub apa;- Decretul prezidential nr. 186/1978 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru cazan de abur de 520 tone abur pe ora cu combustibil sisturi bituminoase;- Decretul prezidential nr. 216/1978 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru tractorul agricol articulat cu motor Diesel de 180 CP tip A. 1800 A;- Decretul prezidential nr. 217/1978 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru tractorul agricol articulat pe roti egale echipat cu lama de buldozer, tip A. 36.000 L şi A 3.602 L şi tractorul articulat pe roti egale echipat cu încărcător frontal, tip A. 3600 IF şi a A. 3602 IF;- Decretul prezidential nr. 219/1978 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru cazanul de abur de 120 tone abur pe ora şi pentru cazanele de apa fierbinte de 50 şi de 100 Gcal pe ora, cu combustibil lignit;- Decretul prezidential nr. 220/1978 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru caja de tragere;- Decretul prezidential nr. 222/1978 privind modificarea unor preţuri de producţie şi de livrare, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 245/1978 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru motoare Diesel semirapide şi lente destinate propulsiei navale, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 253/1978 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cazan de abur de 420 tone abur pe ora cu combustibil lignit;- Decretul prezidential nr. 272/1978 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cazan de apa fierbinte de 10 Gcal/ora, tip CAFLO, cu combustibil lignit;- Decretul prezidential nr. 273/1978 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la platformele de foraj marin;- Decretul prezidential nr. 354/1978 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru reactor de uree;- Decretul prezidential nr. 31/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru convertizor de 160 tone cu fund detasabil, desen 35061-1.1;- Decretul prezidential nr. 32/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru turbina hidraulica radiala-axiala Francis tip FVM 78-326 de 78.000 kw şi pentru hidrogeneratorul vertical sincron tip HVS 463/160-14 de 85.000 KVA;- Decretul prezidential nr. 60/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru masina de sarjare laterala;- Decretul prezidential nr. 61/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la macaraua turn pivotanta de 1000 tm;- Decretul prezidential nr. 62/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cuptor electric cu arc de 100 tone oţel;- Decretul prezidential nr. 113/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la scutul mecanizat pentru executarea tunelurilor de cale ferată cu diametrul de 9 m;- Decretul prezidential nr. 186/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru presa hidraulica de forjare de 12.000 tone forta;- Decretul prezidential nr. 223/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru instalatia de turbocompresoare de la fabricile de amoniac tip Kellog din combinatele de îngrăşăminte chimice;- Decretul prezidential nr. 249/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru mineralierul de 65.000 tdw;- Decretul prezidential nr. 251/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru strungul carusel cu 2 montanti deplasabili şi traversa mobila, cu comanda numerică de conturare pe 2 + 3 axe, tip SC 125/160 D-NC;- Decretul prezidential nr. 295/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la excavatorul pe senile cu tracţiune electrica, cu cupa de 8-10 mc, tip ESE 8001;- Decretul prezidential nr. 296/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la draga maritima nepropulsata, cu cupe, debit 750 mc/ora;- Decretul prezidential nr. 297/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru compensator sincron de 60 MVAr tip CH 60-6;- Decretul prezidential nr. 303/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare la instalatia pneumatica plutitoare pentru descărcarea şi transbordarea cerealelor;- Decretul prezidential nr. 338/1979 privind scutirea de taxe vamale a unor ansambluri şi subansambluri, ce se importa, destinate producţiei de maşini şi utilaje pentru industria uşoară;- Decretul prezidential nr. 347/1979 privind stabilirea preţurilor de producţie, de livrare şi cu amănuntul la produsele industriei chimice şi industriei uşoare la care, conform standardelor, au apărut noi clase de calitate;- Decretul prezidential nr. 361/1979 privind stabilirea preţului cu amănuntul pentru autoturismul DACIA R-20 GTL;- Decretul prezidential nr. 362/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru autobasculanta Diesel hidraulica de 100 tone, tip DAC 180-100;- Decretul prezidential nr. 420/1979 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cargoul de linie de 15.000 tdw proiect 1049/3;- Decretul prezidential nr. 424/1979 privind modificarea preţurilor de producţie, de contractare, de livrare şi cu amănuntul la unele produse agricole vegetale, cu modificările ulterioare;- Decretul prezidential nr. 27/1980 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la unele produse şi a tarifelor la unele servicii;- Decretul prezidential nr. 71/1980 privind aprobarea de tarife unice pentru servicii prestate în domeniul informaticii;- Decretul prezidential nr. 81/1980 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru polimerizator final de 20 metri cubi şi de 11,4 metri cubi;- Decretul prezidential nr. 138/1980 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru avionul de şcoala şi antrenament IAK-52, pe loturi de avioane - export în U.R.S.S.;- Decretul prezidential nr. 139/1980 privind modificarea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la filmele radiografice medicale;- Decretul prezidential nr. 145/1980 privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul pentru maşinile automate de spălat rufe;- Decretul prezidential nr. 148/1980 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul la unele produse nealimentare şi a cotelor de adaos comercial la unele produse ce se vand prin unităţile de alimentaţie publică;- Decretul prezidential nr. 149/1980 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru autobuzul urban de mare capacitate, articulat, tip DAC 117-UD;- Decretul prezidential nr. 175/1980 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru maşini de încărcat şi transportat MIT-1 P;- Decretul prezidential nr. 197/1980 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul la unele bunuri de consum alimentar de calitate superioară;- Decretul prezidential nr. 206/1980 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru nava frigorifica de preluat şi transportat peste de 6.800 tdw;- Decretul prezidential nr. 251/1980 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cargoul multifunctional de 15.000 tdw, proiect 930/3;- Decretul prezidential nr. 277/1980 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru masina de frezat longitudinal cu portal şi afisaj de cote tip FLP 3100-1 A;- Decretul prezidential nr. 288/1980 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele turbine hidraulice şi hidrogeneratoare;- Decretul prezidential nr. 289/1980 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru pod rulant de forjare de 350 + 150 tf - 33,5 m;- Decretul prezidential nr. 309/1980 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul la fasole boabe şi linte;- Decretul prezidential nr. 324/1980 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cargoul tip ROLL on/Roll off de 4.100 tdw, proiect R.781/3;- Decretul prezidential nr. 332/1980 privind preţurile cu amănuntul la conservele cu fasole boabe;- Decretul prezidential nr. 333/1980 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul şi de producţie la unt de masa cu 65% grasime şi la unt în amestec cu margarina;- Decretul prezidential nr. 343/1980 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru autobasculanta de 50 tone, cu transmisie Clark, tip DAC 90-61 C;- Decretul prezidential nr. 1/1981 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cuptor cu vatra mobila de 230 mp;- Decretul prezidential nr. 12/1981 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru vagonul cu oala tip melanjor, capacitatea 365 tone;- Decretul prezidential nr. 13/1981 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru centru de prelucrare cu ax orizontal şi comanda numerică de conturare tip CPAF 132-NCC;- Decretul prezidential nr. 150/1981 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cargoul maritim costier de 270 tone tip FOB-5;- Decretul prezidential nr. 273/1981 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru pod rulant cu portic de 2 x 400/80 tf - 36 m;- Decretul prezidential nr. 285/1981 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru excavatorul cu roata cu cupe tip SCH RS 1400 şi masina de haldat tip ARS 1800;- Decretul prezidential nr. 293/1981 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru produsul "Presa de perforare-expandare de 650 tf";- Decretul prezidential nr. 294/1981 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru instalatia de foraj pentru puţuri miniere F 400.4-DH-M;- Decretul prezidential nr. 31/1982 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru rezervorul sferic de 3.000 mc, destinat exportului în Turcia;- Decretul prezidential nr. 32/1982 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru tancul petrolier de 6.000/7.000 tdw, proiect R 1598 tip Caspica;- Decretul prezidential nr. 107/1982 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru nava de comandament tip ZK 102, proiect 1122/3;- Decretul prezidential nr. 108/1982 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru nava supertrauler tip Atlantic de 5.279 tone;- Decretul prezidential nr. 342/1982 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru unele instalaţii de utilaje;- Decretul prezidential nr. 347/1982 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru instalatia de tratarea otelului sub vid cu aport de căldură şi decarburare avansată;- Decretul prezidential nr. 48/1983 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru instalatia de desprafuire electrica de 1.340.000 mc/ora;- Decretul prezidential nr. 49/1983 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru masina agregat specială de strunjit şi filetat mufe - desen 5405;- Decretul prezidential nr. 50/1983 privind aprobarea preţurilor pentru radiatorul din tabla de oţel tip ROTERM;- Decretul prezidential nr. 75/1983 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru macaraua plutitoare, cu greifer şi carlig de 25/32 tone forta;- Decretul prezidential nr. 97/1983 privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul pentru autoturismul OLTCIT Club (TA 2-R standard);- Decretul prezidential nr. 116/1983 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru instalatia de extracţie cu draga aspirorefulanta, proiect 1379/3;- Decretul prezidential nr. 157/1983 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru platforma plutitoare cu instalatia tehnologică de ciuruire şi preconcentrare, proiect 1134/3;- Decretul prezidential nr. 228/1983 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru nava de agrement, maritima, costiera, proiect 1130/3;- Decretul prezidential nr. 106/1984 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru docul plutitor de 10.000 tone forta de ridicare, proiect 1294/2 - 105;- Decretul prezidential nr. 193/1984 privind aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare şi preţurilor plafon pentru unele nave maritime şi fluviale;- Decretul prezidential nr. 194/1984 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru avionul agricol IAR - 827 A;- Decretul prezidential nr. 195/1984 privind stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru "Masina de frezat longitudinal" cu doua portale mobile, cu comanda numerică, tip FPM 4000 NC;- Decretul prezidential nr. 281/1984 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru platforma de foraj marin;- Decretul prezidential nr. 33/1985 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru combina autopropulsata de recoltat porumb stiuleti depanusati, pe 6 randuri C 6 P;- Decretul prezidential nr. 64/1985 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru avionul ROMBAC 1-11 seria 560;- Decretul prezidential nr. 79/1985 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru nava maritima de comandament tip ZK 101, proiect 1123;- Decretul prezidential nr. 89/1985 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru masina de prelucrat la interior ţevi, tip GAX 900;- Decretul prezidential nr. 283/1985 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru platforma fixa nr. 1 pentru exploatarea petroliera din Marea Neagra;- Decretul prezidential nr. 210/1986 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru maxipresa de 4.000 tf;- Decretul prezidential nr. 33/1988 privind aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru platforma fixa tip 2 pentru exploatarea petroliera din Marea Neagra;- Decretul prezidential nr. 157/1988 privind aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru instalatia de forat galerii orizontale FGO 3,2 M (INGO 3,2M);- Decretul prezidential nr. 158/1988 privind aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru ciocanul de matritat cu contralovitura 25.000 da Nm şi ciocanul de matritare cu contralovitura de 63.000 da Nm;- Decretul prezidential nr. 159/1988 privind aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru foarfeca de debitare, sutare blumuri, de 1250 tone forta, desen 493.18-250.1;- Decretul prezidential nr. 160/1988 privind aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare şi a preţurilor plafon pentru unele nave maritime;- Decretul prezidential nr. 179/1988 privind aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele utilaje şi echipamente destinate Centralei nuclearo-electrice Cernavoda;- Decretul prezidential nr. 132/1989 privind aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru avionul de şcoala, antrenament şi atac la sol IAR - 99.VI. DECRETE ŞI DECRETE-LEGE ALE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE- Decretul nr. 6/1989 privind înfiinţarea Ministerului Economiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 10/1989 privind înfiinţarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 12/1989 privind înfiinţarea Ministerului Culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 25/1989 privind înfiinţarea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 30 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 7/1990 privind înfiinţarea Ministerului Comerţului Exterior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 1990;- Decretul-lege nr. 7/1990 privind înfiinţarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea şi pedepsirea actelor teroriste, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1990;- Decretul nr. 9/1990 privind înfiinţarea Ministerului Geologiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 1990;- Decretul nr. 31/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 9 ianuarie 1990;- Decretul nr. 55/1990 privind înfiinţarea Ministerului Industriei Lemnului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;- Decretul nr. 65/1990 privind înfiinţarea Ministerului Construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1990;- Decretul nr. 93/1990 privind înfiinţarea Oficiului pentru Administraţia Locală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 8 februarie 1990;- Decretul nr. 104/1990 privind înfiinţarea Departamentului de metalurgie neferoasa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990;- Decretul-lege nr. 123/1990 privind dobânzile ce se plătesc populaţiei de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru depunerile economiilor băneşti pe instrumente de economisire, precum şi de către bănci pentru depuneri ale părţilor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, cu modificările ulterioare.-----------