LEGE nr. 140 din 18 iulie 2012pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Introducerea pe piață și punerea în funcțiune pe teritoriul României a echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice este permisă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.2. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Cerințele și condițiile privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor electrice și electronice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.3. La articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) ANCOM poate decide, în cadrul unei proceduri de acordare a licenței de utilizare a frecvențelor radio, cu respectarea principiilor prevăzute la alin. (2), din considerente ce țin de promovarea concurenței în domeniul comunicațiilor electronice, cu consultarea prealabilă a Consiliului Concurenței, interzicerea participării anumitor persoane la procedura de selecție. Autoritatea de reglementare justifică măsura și ia decizia numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.4. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă este condiționată de plată către bugetul de stat a unei taxe de licență; cuantumul și condițiile privind efectuarea plății vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea ANCOM.5. La articolul 31, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Termenul de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio, inclusiv cele acordate în baza unor acte normative speciale, poate fi reînnoit de către ANCOM pentru perioade cel mult egale cu cea inițială, dacă această măsură nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței...................................................................(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție este condiționată de plată către bugetul de stat a unei taxe de licență; cuantumul și condițiile privind efectuarea plății se stabilesc, în mod individual, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM.6. La articolul 31, alineatul (7) se abrogă.7. La articolul 51 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) prețurile și tarifele aferente fiecărui serviciu sau pachet de servicii contractat, precum și, dacă este cazul, prețul fiecărui produs contractat împreună cu serviciul, modul de aplicare a acestora, modalitățile prin care pot fi obținute informații actualizate privind totalitatea tarifelor practicate, modalitățile de plată, precum și precizarea dacă există eventuale diferențe de cost datorate modalităților diferite de plată;8. La articolul 51 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) orice utilizare sau durată minimă necesară pentru a beneficia de anumite promoții sau avantaje;9. La articolul 51, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Contractele prevăzute la alin. (1), cu excepția celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplătite sau al altor mijloace de plată asimilate, se încheie în scris, cu un font lizibil, având mărimea de cel puțin 10p, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil și ușor de citit sau, dacă utilizatorul final este de acord, în formă electronică ori, după caz, prin mijloace de comunicație la distanță, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. În cazul contractelor încheiate în scris, culoarea de font a hârtiei trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat...............................................................(7) În toate cazurile în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, acesta este obligat să notifice în avans abonatului cu privire la intenția sa și la modificările pe care urmează să le efectueze. Începând cu momentul primirii notificării, abonatul trebuie să beneficieze de un termen de cel puțin 30 de zile pentru exercitarea cu bună-credință a dreptului de denunțare unilaterală a contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificările impuse de furnizor, fără plata niciunor penalități sau despăgubiri.10. La articolul 53 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) contravaloarea planului tarifar, precizând numărul de minute, creditul sau traficul de date inclus, dacă este cazul, extraopțiunile disponibile și contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri și pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse;11. La articolul 54, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54Utilizatorului final trebuie să i se transmită în scris, în formă tipărită sau pe un alt suport durabil la dispoziția sa și la care acesta are acces sau, dacă utilizatorul final este de acord, în formă electronică, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului, următoarele informații:12. Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102Furnizorii de servicii de acces condiționat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigură accesul, în format digital, la serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, de ale căror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune oricărui grup de potențiali consumatori de astfel de servicii, au obligația:a) să ofere tuturor radiodifuzorilor, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, compatibile cu principiile dreptului concurenței, servicii tehnice care să permită recepționarea, în format digital, de către utilizatorii autorizați, a serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune, prin intermediul decodoarelor administrate de furnizorii de servicii;b) să țină evidența contabilă separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, pentru activitățile legate de furnizarea de servicii de acces condiționat.13. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103(1) Titularii drepturilor de proprietate industrială asupra unor echipamente și sisteme de acces condiționat, atunci când acordă licențe producătorilor de echipamente destinate consumatorilor, aplică condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii.(2) Luând în considerare factorii tehnici și comerciali, titularii drepturilor prevăzute la alin. (1) nu pot condiționa acordarea respectivelor licențe de elemente care să interzică, să împiedice sau să descurajeze includerea în același echipament:a) a unei interfețe comune care să permită conectarea cu alte sisteme de acces; saub) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectării de către titularul de licență a condițiilor relevante și rezonabile care să asigure în ceea ce îl privește securitatea tranzacțiilor furnizorilor de sisteme de acces condiționat.14. La articolul 126, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1), inclusiv cele a căror calitate de furnizor a încetat înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu comunică ANCOM, în termenul prevăzut la alin. (2), documentele prevăzute la alin. (2), ANCOM stabilește în sarcina acestor persoane obligația de plată a tarifului de monitorizare datorat la încetarea calității de furnizor, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor din anul în care au avut această calitate, fără a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, și a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM, în vederea calculării tarifului de monitorizare anterior încetării calității.15. La articolul 130, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Netransmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) și (2) are ca efect determinarea tarifului de monitorizare, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM.16. La articolul 141 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c)în cazul nerespectării măsurilor dispuse de ANCOM, în conformitate cu art. 73 alin. (3) și (4), art. 139 și 149;17. La articolul 142, punctele 25, 49, 50 și 52 se modifică și vor avea următorul cuprins:25. încălcarea obligației de a pune la dispoziția publicului informațiile prevăzute la art. 60 alin. (1)-(3) și (5), în condițiile stabilite potrivit art. 60 alin. (5);................................................................49. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 102;50. nerespectarea prevederilor art. 103;................................................................52. nerespectarea măsurilor și obligațiilor impuse în temeiul prevederilor art. 48, art. 49 alin. (2), art. 60 alin. (8), art. 61 alin. (1)-(4), art. 62 alin. (3), art. 63, 64, art. 70 alin. (2), (7), (8) și (10), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) și (4), art. 75 alin. (3) și (7), art. 79 alin. (1) și (3), art. 80 alin. (1) și (2), art. 81 alin. (1) și (2), art. 82 alin. (1) și (3), art. 83 alin. (2)-(4) și (6), art. 84 alin. (4), (6)-(8), (11) și (12), art. 85 alin. (2) și (4)-(7);18. La articolul 151 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e)conformarea la măsurile dispuse în conformitate cu art. 73 alin. (3) și (4), art. 116, 117, 139 și 149.19. Articolul 153 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 153Orice decizie a ANCOM prin care se vatămă drepturile unei persoane fizice sau juridice, recunoscute de prezenta ordonanță de urgență, ori refuzul nejustificat al ANCOM de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de prezenta ordonanță de urgență pot fi atacate în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.20. La articolul 158, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:«20^1. elaborează și adoptă norme tehnice inclusiv privind controlul respectării unor obligații în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice;».21. La articolul 158, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 10 alineatul (2), punctul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:«32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, inclusiv în ceea ce privește transmiterea apelurilor de urgență de la bordul vehiculelor prin utilizarea serviciului de apeluri eCall;».22. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:"e) Hotărârea Guvernului nr. 810/2009 privind condițiile referitoare la sistemele de acces condiționat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009;".23. Mențiunile privind transpunerea normelor comunitare se modifică și vor avea următorul cuprins:Prezenta ordonanță de urgență transpune:– prevederile art. 1-10, 13-16, 18, 20, 21 și 24 și ale anexei II din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002;– prevederile art. 1-14, 17, 20-30, 33, 34, 36 și 38 și ale anexelor I, II, III, IV și VI din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002;– prevederile art. 1 pct. 1-21, 23, 24 și 26 și ale anexelor I și II din Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 18 decembrie 2009;– prevederile art. 1 pct. 1-12, 15-18, 20, 22-24 și 28, art. 2 și 3 și ale anexei din Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 18 decembrie 2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  București, 18 iulie 2012.Nr. 140.