REGULAMENT nr. 11 din 5 iulie 2012privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 23 iulie 2012  Având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi prevederile Convenţiei Ministerului Finanţelor Publice - Băncii Naţionale a României nr. 184.575/13 din 23 septembrie 2005,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte: a) termenii şi procedurile privind plasarea prin Banca Naţională a României a titlurilor de stat emise de către Ministerul Finanţelor Publice în formă dematerializată, în monedă naţională sau în valută, pe piaţa internă; b) condiţiile privind accesul participanţilor pe piaţa primară în calitate de dealeri primari; c) drepturile şi obligaţiile ce revin dealerilor primari, precum şi orice alte condiţii, modalităţi, proceduri cu privire la organizarea şi derularea activităţii pe această piaţă.  +  Capitolul II Piaţa primară a titlurilor de stat  +  Articolul 2Banca Naţională a României organizează şi conduce activitatea de plasare/vânzare a emisiunilor de titluri de stat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu respectarea principiilor referitoare la: a) transparenţa pieţei şi a condiţiilor de acces; b) metodele şi procedurile folosite în derularea operaţiunilor de vânzare a emisiunilor de titluri de stat; c) protecţia investitorilor; d) tratamentul nediscriminatoriu al participanţilor.  +  Articolul 3 (1) Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară, în condiţiile prezentului regulament, se realizează de către Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, prin una dintre următoarele proceduri: a) licitaţie de titluri de stat; b) subscripţie publică de titluri de stat. (2) În cazul plasării prin licitaţie, Ministerul Finanţelor Publice poate oferi suplimentar titluri de stat cu aceleaşi caracteristici, în prima zi lucrătoare care urmează licitaţiei, printr-o sesiune de oferte necompetitive destinată exclusiv dealerilor primari, în condiţiile prezentului regulament. (3) Data şi locul desfăşurării licitaţiei şi a sesiunii de oferte necompetitive, dacă este cazul, sau a subscripţiei publice, precum şi elementele de identificare ale emisiunii ce urmează a fi plasată sunt stabilite de Ministerul Finanţelor Publice prin prospectul de emisiune şi sunt comunicate participanţilor de către Banca Naţională a României. (4) În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.  +  Articolul 4 (1) Participanţi pe piaţa primară a titlurilor de stat în calitate de dealeri primari pot fi: a) instituţii de credit, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) societăţi de servicii de investiţii financiare, aşa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, precum şi instituţii echivalente autorizate în statele membre ale Uniunii Europene şi/sau în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European. (2) Persoanele fizice şi persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, altele decât cele menţionate la alin. (1), pot să desfăşoare operaţiuni pe piaţa primară a titlurilor de stat numai prin intermediul unui dealer primar. (3) Numărul maxim de dealeri primari este de 12.  +  Articolul 5Condiţii de acces pe piaţa primară a titlurilor de stat pentru dealerii primari:1. existenţa unei autorizaţii în baza căreia pot presta următoarele servicii: a) tranzacţionarea titlurilor de stat în cont propriu şi/sau în contul clienţilor; b) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea şi plasamentul acestora; c) păstrarea în custodie şi administrarea titlurilor de stat;2. îndeplinirea criteriilor de acces stabilite prin regulile Sistemului de depozitare şi decontare a titlurilor de stat, SaFIR;3. existenţa unei structuri organizatorice distincte, a unor spaţii specifice necesare derulării operaţiunilor cu titluri de stat, a unei dotări tehnice pentru activităţi de tranzacţionare şi custodie;4. reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienţii, a mijloacelor de evidenţă a deţinerilor clienţilor, precum şi a procedurilor privind controlul intern al activităţii cu titluri de stat.  +  Articolul 6 (1) Pentru obţinerea calităţii de dealer primar, instituţiile solicitante trebuie să parcurgă următoarele etape: a) performanţa lor stabilită cu ocazia evaluării anuale, efectuată conform art. 8, să fie superioară celei a dealerilor primari clasaţi pe ultimele două locuri; b) să depună la Banca Naţională a României, în cursul trimestrului al IV-lea, o cerere în vederea dobândirii calităţii de dealer primar pentru anul următor, împreună cu documentaţia din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acces. În intervalul 15-31 ianuarie al anului următor, Banca Naţională a României/Comitetul de evaluare va aproba cererea sau o va respinge motivat, cu notificarea instituţiei solicitante. (2) Banca Naţională a României aprobă cererile de acces cu consultarea autorităţii de supraveghere competente.  +  Articolul 7 (1) Dealerii primari au următoarele obligaţii: a) să adjudece în nume propriu şi/sau în numele clienţilor minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către Ministerul Finanţelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piaţa internă, denominate în monedă naţională şi/sau în valută; b) valoarea ponderată a titlurilor de stat adjudecate în nume propriu să fie minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către Ministerul Finanţelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piaţa internă, denominate în monedă naţională şi/sau în valută; c) valoarea de decontare ponderată a tranzacţiilor de vânzare şi cumpărare cu titluri de stat româneşti emise pe piaţa locală, derulate în nume propriu pe piaţa secundară a titlurilor de stat, în ultimele 12 luni, să reprezinte minimum 3% din totalul ponderat al tranzacţiilor cu titluri de stat derulate pe piaţa secundară; d) să menţină în evidenţele proprii conturi de custodie pentru clienţi. (2) În scopul efectuării calculelor pentru obţinerea valorilor ponderate prezentate anterior, coeficienţii de multiplicare se stabilesc după cum urmează:┌──────────────────┬────┬─────┬──────┬──────┬───────┬────────┬─────┐│Maturitate*) (ani)│0-1 │> 1-3│ > 3-5│ > 5-7│ > 7-10│ > 10-15│> 15 │├──────────────────┼────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────┼─────┤│Coeficient │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │└──────────────────┴────┴─────┴──────┴──────┴───────┴────────┴─────┘__________ Notă *) Pentru piaţa primară, maturitatea aferentă titlurilor nou-emise o reprezintă maturitatea iniţială a seriei de titluri de stat, iar pentru emisiunile redeschise se ia în calcul maturitatea reziduală a acestora; pentru piaţa secundară se ia în calcul maturitatea reziduală a seriei de titluri de stat. (3) Banca Naţională a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, poate opera modificări asupra factorilor de ponderare în funcţie de evoluţia condiţiilor de piaţă sau pe măsura introducerii unor noi categorii de instrumente de finanţare, aceste modificări urmând a fi făcute publice prin circulară a Băncii Naţionale a României. (4) Modificările factorilor de ponderare vor fi anunţate cu cel puţin 6 luni înainte de implementarea acestora. (5) Pentru emisiunile în valută, calculele se vor efectua la cursul Băncii Naţionale a României valabil în ziua decontării emisiunii respective.  +  Articolul 8 (1) Dealerii primari vor fi evaluaţi anual, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent, urmărindu-se îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7, evaluare pe baza căreia se va decide prelungirea valabilităţii statutului pentru următorul an calendaristic sau retragerea calităţii de dealer primar. (2) Rezultatele evaluării anuale vor fi publicate pe website-ul Băncii Naţionale a României. (3) Statutul de dealer primar se acordă pentru o perioadă de 12 luni. (4) Banca Naţională a României va efectua şi evaluări trimestriale de natură statistică, rezultatele urmând a fi comunicate fiecărui dealer primar.  +  Articolul 9Dealerul primar poate cere retragerea dreptului de acces pe piaţă, caz în care retragerea dreptului de acces produce efecte începând cu ziua bancară următoare datei la care decizia Băncii Naţionale a României a fost comunicată dealerului primar. Banca Naţională a României va aduce de îndată la cunoştinţa participanţilor, precum şi a Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii de supraveghere competente decizia sa, prin orice mijloace.  +  Articolul 10În caz de fuziune în care este implicat cel puţin un dealer primar, Banca Naţională a României va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces pe piaţa primară de către noua instituţie.  +  Capitolul III Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară  +  Articolul 11Organizarea licitaţiilor, inclusiv a sesiunilor de oferte necompetitive, precum şi a subscripţiilor publice se face de către o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi ai Ministerului Finanţelor Publice, astfel: preşedinte şi secretar numiţi de Banca Naţională a României şi cel puţin 2 membri specialişti, dintre care unul este numit de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 12Preşedintele şi reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice verifică modul de adjudecare, semnează procesul-verbal şi comunicatul oficial de închidere a licitaţiei sau a subscripţiei publice.  +  Articolul 13Secretarul comisiei, împreună cu membrii acesteia, derulează toate operaţiunile specifice legate de deschiderea, desfăşurarea şi stabilirea rezultatului licitaţiei sau al subscripţiei publice, întocmeşte procesul-verbal şi comunicatul oficial, pe care le semnează împreună cu membrii.  +  Secţiunea 1 Licitaţia  +  Articolul 14Dealerii primari trebuie să transmită oferte de cumpărare în cont propriu şi în contul clienţilor lor în ziua desfăşurării licitaţiei, până la ora 12,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.  +  Articolul 15 (1) Oferta de cumpărare prin licitaţie cuprinde obligatoriu următoarele:- emisiunea pentru care este prezentată oferta;- data completării;- data licitaţiei;- valoarea totală şi rata dobânzii/rata discontului/preţul licitat;- defalcarea sumei totale licitate în suma solicitată în cont propriu şi suma solicitată în contul clienţilor;- elementele de identificare a dealerului primar, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate şi ştampila oficială etc.;- numărul contului curent şi numărul contului de evidenţă a titlurilor de stat. (2) Ofertele pot fi transmise prin modalităţile considerate acceptabile de către administratorul de piaţă (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura de licitaţie urmând a fi prezentată în reglementări specifice.  +  Articolul 16 (1) Ofertele de cumpărare depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanţilor. (2) Numărul de tranşe de preţ/rata dobânzii/rata discontului se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice şi se anunţă prin prospectul de emisiune al seriei respective.  +  Articolul 17 (1) Şedinţa de licitaţie începe la ora 13,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii, în prezenţa comisiei de licitaţie. (2) Membrii comisiei verifică existenţa elementelor prevăzute la art. 15. (3) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse. (4) Preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă şi validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu condiţia confirmării în scris în cursul şedinţei de licitaţie.  +  Articolul 18 (1) Secretarul comisiei, împreună cu membrii specialişti, întocmeşte centralizatorul ofertelor de cumpărare şi în baza grilei de cotare determină nivelul la care cererea cumulată crescător din punctul de vedere al ratei dobânzii/ratei discontului sau cumulată descrescător din punctul de vedere al preţului satisface oferta anunţată de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Totodată se vor stabili valoarea emisiunii oferite ce şi-a găsit contrapartida în cerere şi preţul sau rata dobânzii/rata discontului maxime, minime şi medii la care au fost adjudecate ofertele de cumpărare. (3) În situaţia în care întreaga emisiune a fost vândută, iar la nivelul marginal (nivelul preţului minim, respectiv al ratei dobânzii/ratei discontului maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumpărare ce nu pot fi satisfăcute integral, iar Ministerul Finanţelor Publice nu majorează valoarea emisiunii până la concurenţa executării integrale a nivelului marginal, se aplică principiul proporţionalităţii, fiecare primind valoarea rezultată. Toate valorile sunt rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat.  +  Articolul 19 (1) Determinarea preţului se va realiza prin metoda preţului multiplu sau metoda preţului uniform. (2) Metoda preţului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la preţul sau rata dobânzii/rata discontului pe care fiecare dintre ofertanţii câştigători l-a oferit/a oferit-o, până la adjudecarea emisiunii. În baza ofertelor de cumpărare adjudecate la preţuri sau rate ale dobânzii/discontului diferite se calculează un preţ sau o rată a dobânzii/discontului medii de adjudecare. (3) Metoda preţului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel mai scăzut preţ sau rata dobânzii/discontului cea mai ridicată care a fost acceptat/a fost acceptată pentru adjudecarea emisiunii.  +  Articolul 20 (1) Ofertele de cumpărare prin licitaţie pot fi oferte de cumpărare competitive (concurenţiale) şi oferte de cumpărare necompetitive (neconcurenţiale). (2) Ofertele de cumpărare, indiferent de tipul acestora, trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu.  +  Articolul 21Oferta de cumpărare competitivă este oferta prin care participantul indică, pe lângă valoarea pe care doreşte să o adjudece, şi preţul maxim sau rata minimă a dobânzii/discontului.  +  Articolul 22 (1) Oferta de cumpărare necompetitivă este oferta prin care participantul indică numai valoarea pe care doreşte să o adjudece. (2) Ofertele de cumpărare necompetitive sunt executate cu prioritate, astfel: a) la preţul mediu ponderat sau rata medie ponderată a dobânzii/discontului ofertelor de cumpărare competitive acceptate, pentru licitaţiile adjudecate pe baza metodei preţului multiplu; b) la preţul final sau rata dobânzii/discontului finale, pentru licitaţiile adjudecate pe baza metodei preţului uniform. (3) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte prin prospectul de emisiune: a) categoriile de investitori care pot depune oferte de cumpărare necompetitive; b) limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive în valoarea totală a emisiunii; şi/sau c) limite minime şi/sau maxime pentru valoarea unei oferte de cumpărare necompetitive. (4) În cazul în care ofertele necompetitive depăşesc valoarea maximă admisă din totalul emisiunii, alocarea va fi efectuată aplicându-se principiul proporţionalităţii.  +  Secţiunea a 2-a Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari  +  Articolul 23 (1) Ministerul Finanţelor Publice poate oferi suplimentar, numai pentru emisiuni de tip benchmark, în ziua lucrătoare imediat următoare derulării licitaţiei de referinţă, titluri de stat cu aceleaşi caracteristici, prin intermediul unei sesiuni de oferte necompetitive, destinată cu prioritate dealerilor primari care întrunesc cumulativ următoarele condiţii: a) clasarea pe primele 5 locuri, conform ultimei evaluări efectuate; b) adjudecarea în nume propriu a minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă. (2) Sesiunile de oferte necompetitive vor fi anunţate de către Ministerul Finanţelor Publice prin prospectele lunare de emisiune. (3) Ofertele de cumpărare sunt plasate în nume şi în cont propriu şi vor fi de tip necompetitiv, iar preţul de subscriere este reprezentat de preţul mediu de adjudecare stabilit în cadrul licitaţiei de referinţă.  +  Articolul 24 (1) Cantitatea care va fi oferită spre subscriere reprezintă maximum 15% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă şi va fi prevăzută în prospectele lunare de emisiune. (2) În funcţie de poziţionarea dealerilor primari în topul clasamentului, alocarea sumei oferite se va face conform următorului algoritm:
  Poziţie Procent din suma oferită
  1 35%
  2 25%
  3 18%
  4 12%
  5 10%
  (3) Banca Naţională a României va comunică fiecăruia dintre cei 5 dealeri primari, imediat după încheierea licitaţiei de referinţă, cantitatea care poate fi subscrisă de către fiecare în parte. (4) Cei 5 dealeri primari au obligaţia să comunice în termen de o oră de la data înştiinţării intenţia de a participa sau nu, precum şi cantitatea pe care doresc să o subscrie, în limita prevăzută la alin. (2). (5) În cazul în care intenţiile de subscriere ale celor 5 dealeri primari nu cumulează suma oferită, Ministerul Finanţelor Publice poate oferi posibilitatea celorlalţi dealeri primari să subscrie cantitatea rămasă, cu condiţia să fi adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă.
   +  Articolul 25Dealerii primari vor transmite ofertele de cumpărare necompetitive în ziua desfăşurării sesiunii de oferte necompetitive, până la ora 11,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.  +  Articolul 26 (1) Oferta de cumpărare necompetitivă cuprinde obligatoriu următoarele:- emisiunea pentru care este prezentată oferta;- data completării;- data sesiunii de oferte necompetitive;- valoarea totală calculată conform prevederilor art. 24 şi preţul mediu rezultat la licitaţia de referinţă pentru seria respectivă;- elementele de identificare a dealerului primar, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate şi ştampila oficială etc.;- numărul contului curent şi numărul contului de evidenţă a titlurilor de stat. (2) Ofertele pot fi transmise prin modalităţile considerate acceptabile de către administratorul de piaţă (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura aferentă acestei sesiuni urmând a fi prezentată în reglementări specifice.  +  Articolul 27Ofertele de cumpărare transmise nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme ale dealerilor primari.  +  Articolul 28 (1) Sesiunea de oferte necompetitive începe la ora 12,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii. (2) Membrii comisiei verifică existenţa elementelor prevăzute la art. 26. (3) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse. (4) Preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă şi validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu condiţia confirmării în scris în cursul sesiunii de oferte necompetitive.  +  Articolul 29 (1) Secretarul comisiei, împreună cu membrii specialişti, întocmeşte centralizatorul ofertelor de cumpărare. (2) În situaţia în care ofertele individuale depăşesc plafonul stabilit la art. 24, alocarea se va face pro-rata, cu excepţia celor 5 dealeri primari prevăzuţi la art. 23, pentru care alocarea se va face integral. (3) Titlurile de stat care nu şi-au găsit contrapartida în ofertele dealerilor primari transmise până la ora 11,00 a zilei în care se desfăşoară sesiunea de oferte necompetitive se anulează, acceptându-se numai valoarea ofertată.
   +  Secţiunea a 3-a Subscripţia publică  +  Articolul 30 (1) Dealerii primari trebuie să depună oferte de cumpărare în contul lor şi în cel al clienţilor lor până la subscrierea integrală a emisiunii sau până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii. (2) Data la care se închide oferta de subscriere este considerată a fi data vânzării.  +  Articolul 31 (1) Oferta de cumpărare prin subscripţie publică cuprinde obligatoriu următoarele:- emisiunea pentru care este prezentată oferta;- data completării;- valoarea totală subscrisă;- defalcarea sumei totale subscrise în suma solicitată în cont propriu şi suma solicitată în contul clienţilor;- elemente de identificare a dealerului primar, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate şi ştampila oficială etc.;- numărul contului curent şi numărul contului de evidenţă a titlurilor de stat. (2) Ofertele pot fi transmise prin modalităţile considerate acceptabile de către administratorul de piaţă (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura de subscripţie urmând a fi prezentată în reglementări specifice.  +  Articolul 32 (1) Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanţilor. (2) Ofertele de cumpărare trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.  +  Articolul 33 (1) Şedinţa de subscripţie începe la ora 13,00 în ultima zi a perioadei de subscriere, în prezenţa membrilor comisiei, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii. (2) Membrii comisiei verifică existenţa elementelor prevăzute la art. 31. (3) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse. (4) Preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă şi validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu condiţia confirmării în scris în cursul şedinţei de subscriere.  +  Articolul 34 (1) Secretarul comisiei, împreună cu membrii specialişti, întocmeşte centralizatorul ofertelor de cumpărare. (2) În situaţia în care cererile depăşesc valoarea emisiunii, toate cererile vor fi acceptate proporţional sau, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, emisiunea poate fi majorată. (3) Titlurile de stat rămase nesubscrise până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere se anulează şi emisiunea se închide la valoarea subscrisă.  +  Secţiunea a 4-a Decontarea operaţiunilor de piaţă primară  +  Articolul 35 (1) Rezultatele licitaţiei, inclusiv cele aferente sesiunii de oferte necompetitive, precum şi cele ale subscripţiei publice, după caz, sunt transmise Sistemului de depozitare şi decontare a titlurilor de stat, SaFIR. (2) Decontarea operaţiunilor cu titluri de stat derulate pe piaţa primară a titlurilor de stat şi plata obligaţiilor financiare ale emitentului se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a titlurilor de stat - SaFIR, ale Sistemului cu decontare brută în timp real - ReGIS, precum şi cu celelalte reglementări în domeniu ale Băncii Naţionale a României. (3) În situaţia nerespectării termenului de decontare a rezultatelor licitaţiei/sesiunii de oferte necompetitive/subscripţiei, pentru fiecare zi de întârziere, dealerul primar şi/sau participanţii cu cont de decontare în ReGIS, care accesează piaţa primară printr-un dealer primar, sunt obligaţi la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată zilnic, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare/subscriere plus nivelul ratei de referinţă pentru depozitele interbancare atrase pe termen overnight în moneda în care titlurile sunt denominate, respectiv: ROBOR-ON pentru titlurile în lei, EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR şi LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD, aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. (4) Sumele încasate în lei se vor vira în contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis în ReGIS; sumele încasate în valută se vor vira în contul de valută corespunzător deschis de Ministerul Finanţelor Publice la Banca Naţională a României.
   +  Capitolul IV Monitorizarea şi evaluarea performanţei dealerilor primari  +  Articolul 36În vederea monitorizării şi evaluării activităţii dealerilor primari, se înfiinţează un comitet de evaluare format din 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi 2 reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 37 (1) Comitetul de evaluare urmăreşte respectarea prevederilor prezentului regulament, prin evaluarea performanţei dealerilor primari, având la bază următoarele criterii:- activitatea pe piaţa primară - 40 de puncte;- activitatea pe piaţa secundară - 50 de puncte;- criterii calitative - 10 puncte. (2) Rezultatul final obţinut de fiecare dealer primar se determină prin însumarea punctajelor obţinute la fiecare dintre cele 3 criterii, iar clasamentul se stabileşte prin ierarhizare în ordine descrescătoare după punctajul obţinut. Numărul maxim de puncte ce poate fi realizat de un dealer primar este 100.  +  Secţiunea 1 Activitatea pe piaţa primară  +  Articolul 38Evaluarea activităţii desfăşurate de dealerii primari pe piaţa primară are la bază următorii indicatori: a) ponderea în valoarea totală adjudecată a titlurilor de stat emise pe termen mediu şi lung - 20 de puncte:(i) se calculează ca raport între valoarea ponderată a titlurilor de stat pe termen mediu şi lung adjudecate în nume propriu de dealerul primar şi totalul valorii ponderate adjudecate de către Ministerul Finanţelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat pe termen mediu şi lung, emise pe piaţa internă şi denominate în monedă naţională şi/sau străină;(îi) în cazul în care niciun dealer primar nu obţine un procentaj mai mare sau egal cu 10%, primul clasat primeşte 20 de puncte, iar toţi ceilalţi dealeri primesc între 0 şi 20 de puncte raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar;(iii) în cazul în care unul sau mai mulţi dealeri primari obţin un procentaj mai mare sau egal cu 10%, toţi cei care depăşesc nivelul de 10% vor primi 20 de puncte; ceilalţi dealeri primari vor primi între 0 şi 20 de puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate;(iv) dealerii primari care obţin un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, conform art. 7 alin. (1) lit. b), nu vor primi niciun punct; b) ponderea în valoarea totală adjudecată a certificatelor de trezorerie cu discont - 10 puncte:(i) se calculează ca raport între valoarea ponderată a certificatelor de trezorerie cu discont adjudecate în nume propriu de dealerul primar şi totalul valorii ponderate adjudecate de Ministerul Finanţelor Publice, aferentă certificatelor de trezorerie cu discont emise pe piaţa internă şi denominate în monedă naţională şi/sau străină;(îi) în cazul în care niciun dealer primar nu obţine un procentaj mai mare sau egal cu 10%, primul clasat primeşte 10 puncte, iar toţi ceilalţi dealeri primesc între 0 şi 10 puncte raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar;(iii) în cazul în care unul sau mai mulţi dealeri primari obţin un procentaj mai mare sau egal cu 10%, toţi cei care depăşesc nivelul de 10% vor primi 10 puncte; ceilalţi dealeri primari vor primi între 0 şi 10 puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate;(iv) dealerii primari care obţin un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, conform art. 7 alin. (1) lit. b), nu vor primi niciun punct; c) rata de acceptare a ofertelor competitive - 5 puncte:(i) se calculează ca medie aritmetică, la nivelul perioadei analizate, a ratelor de acceptare înregistrate la fiecare dintre licitaţiile de titluri de stat organizate în perioada respectivă;(îi) ratele de acceptare înregistrate la fiecare dintre licitaţiile de titluri de stat reprezintă raportul dintre valoarea nominală adjudecată în nume propriu aferentă ofertelor de cumpărare competitive şi totalul ofertelor de cumpărare competitive subscrise în nume propriu în cadrul emisiunii;(iii) dealerul primar care înregistrează cea mai mare rată de acceptare a ofertelor competitive plasate va primi 5 puncte; ceilalţi dealeri primari vor primi între 0 şi 5 puncte raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar; d) regularitatea adjudecării într-un procent de minimum 2% la emisiunile de titluri de stat - 5 puncte:(i) sunt luate în considerare toate emisiunile de titluri de stat plasate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă în perioada analizată, denominate în monedă naţională şi/sau străină, în care dealerul primar a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către Ministerul Finanţelor Publice aferentă respectivei emisiuni de titluri de stat;(îi) punctajul maxim este obţinut de dealerul primar care a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către Ministerul Finanţelor Publice la toate emisiunile de titluri de stat organizate în perioada analizată; în caz contrar, dealerii primari sunt evaluaţi în mod relativ, raportând numărul de emisiuni în care au întrunit criteriul de mai sus la numărul total de emisiuni de titluri de stat organizate în perioada analizată.  +  Secţiunea a 2-a Activitatea pe piaţa secundară  +  Articolul 39Evaluarea activităţii desfăşurate de dealerii primari pe piaţa secundară are la bază următorii indicatori: a) ponderea totală a tranzacţiilor cu titluri de stat derulate pe piaţa locală - 35 de puncte:(i) se calculează ca raport între valoarea de decontare ponderată a tranzacţiilor de vânzare şi cumpărare cu titluri de stat emise pe piaţa locală, denominate în monedă naţională şi/sau străină, efectuate în nume propriu pe piaţa secundară a titlurilor de stat, şi totalul valorii de decontare ponderate a tranzacţiilor de vânzare şi cumpărare cu titluri de stat emise pe piaţa locală, denominate în monedă naţională şi/sau străină, derulate pe piaţa secundară în perioada analizată;(îi) calculul se efectuează separat pentru fiecare categorie de titluri de stat, prin raportare la volumul total de tranzacţionare aferent categoriei respective, după cum urmează:
  Categorie Punctaj
  Titluri emise pe termen mediu şi lung 20
  Certificate de trezorerie cu discont 15
  (iii) tranzacţiile de tip repo, reverse repo, sell/buy-back, respectiv buy/sell-back sunt excluse din calcul, precum şi toate tranzacţiile de sens contrar derulate pe aceeaşi emisiune de titluri de stat şi cu acelaşi client, pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază în preţ;(iv) în scopul determinării indicatorului pentru o anumită perioadă, data de referinţă luată în calcul va fi cea a decontării tranzacţiei;(v) pentru tranzacţiile cu titluri de stat în valută, calculele se vor efectua la cursul Băncii Naţionale a României valabil în ziua decontării tranzacţiei respective;(vi) coeficienţii de ponderare sunt cei prevăzuţi la art. 7;(vii) tranzacţiile realizate cu contrapartide, altele decât dealerii primari, vor avea ataşat un coeficient de multiplicare de două ori mai mare decât cel aferent tranzacţiilor derulate cu dealerii primari;(viii) dealerul primar cu cel mai mare procentaj în cadrul unei categorii de titluri de stat primeşte punctajul maxim aferent categoriei respective; toţi ceilalţi dealeri primari sunt punctaţi raportat la procentajul celui mai performant dealer, pentru fiecare categorie în parte;(ix) dealerii primari care au un procentaj mai mic de 2% în cadrul unei categorii nu vor primi niciun punct la categoria respectivă; b) numărul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat tranzacţionate - 10 puncte:(i) reprezintă numărul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat emise pe termen mediu şi lung pe piaţa locală, denominate în monedă naţională şi/sau străină, tranzacţionate în nume propriu de dealerul primar;(îi) sunt luate în considerare doar acele serii de titluri unde valoarea tranzacţionată în nume propriu reprezintă minimum 2% din volumul total tranzacţionat pe seria respectivă în cadrul zilei;(iii) sunt excluse tranzacţiile de tip repo/reverse repo, buy/sell-back, respectiv sell/buy-back, precum şi toate tranzacţiile de sens contrar derulate pe aceeaşi emisiune de titluri de stat şi cu acelaşi client, pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază în preţ.;(iv) dealerul primar cu cea mai bună performanţă primeşte 10 puncte; toţi ceilalţi dealeri primari primesc între 0 şi 10 puncte raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar; c) ponderea tranzacţiilor reversibile realizate - 5 puncte:(i) se calculează ca raport între valoarea ponderată a tranzacţiilor de tip repo, reverse repo, sell-buy back, buy-sell back realizate de dealerul primar în nume propriu şi valoarea ponderată totală a tranzacţiilor de acest tip derulate în perioada de calcul;(îi) sunt excluse din calcul tranzacţiile realizate în relaţia cu Banca Naţională a României, precum şi operaţiunile reversibile efectuate în cadrul aceleiaşi zile;(iii) în scopul determinării acestui indicator pentru o anumită perioadă, data de referinţă luată în calcul va fi cea a decontării primului pas al tranzacţiei;(iv) dealerul primar cu cea mai bună performanţă primeşte 5 puncte; toţi ceilalţi dealeri primari primesc între 0 şi 5 puncte raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar.
   +  Secţiunea a 3-a Criterii calitative  +  Articolul 40Evaluarea aspectelor calitative ale activităţii derulate de dealerii primari se realizează individual pentru fiecare dealer şi are la bază următoarele criterii: a) activitatea derulată pe piaţa primară şi secundară - 5 puncte:(i) contribuţia la derularea în siguranţă a operaţiunilor pe piaţa primară şi secundară, precum şi corelarea opiniilor exprimate cu modalitatea de a acţiona în cadrul operaţiunilor derulate;(îi) conformarea cu reglementările legale privind piaţa primară şi secundară a titlurilor de stat;(iii) conformarea cu standardele de integritate şi etica profesională promovate de Asociaţia "A.C.I. România - Asociaţia Pieţelor Financiare" prin Codul de conduită (ACI Model Code);(iv) performanţa operaţională a activităţii desfăşurate pe piaţa primară şi secundară a titlurilor de stat; b) activitatea de marketing şi distribuţie a titlurilor de stat - 5 puncte:(i) emiterea de rapoarte de analiză şi cercetare pentru clienţi privind piaţa titlurilor de stat, finanţele publice şi situaţia macroeconomică;(îi) eforturile depuse pentru lărgirea şi diversificarea bazei de clienţi ce investesc în titluri de stat româneşti;(iii) participarea la acţiuni comune cu Ministerul Finanţelor Publice privind promovarea titlurilor de stat (seminare, conferinţe, roadshow-uri etc.).  +  Articolul 41 (1) Poziţionarea în clasamentul anual al dealerilor primari, realizat în funcţie de performanţa acestora, este criteriul după care se stabileşte prelungirea valabilităţii statutului pentru următorul an calendaristic. (2) Comitetul de evaluare poate decide încetarea valabilităţii statutului de dealer primar pentru dealerii care se situează pe ultimele două locuri ale clasamentului şi/sau înlocuirea acestora cu alte entităţi, conform prevederilor art. 6.  +  Articolul 42 (1) Criteriile de evaluare pentru potenţialii noi dealeri primari se bazează numai pe activitatea derulată în nume propriu pe piaţa primară şi secundară a titlurilor de stat, respectând aceeaşi modalitate de calcul ca şi în cazul dealerilor primari existenţi, fiind excluse criteriile calitative. (2) În urma evaluării se va întocmi un clasament al potenţialilor noi dealeri primari.
   +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 43În cazul nerespectării de către dealerii primari a prevederilor prezentului regulament, Banca Naţională a României va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 44În situaţia deschiderii procedurii de insolvenţă şi/sau a nerespectării prevederilor art. 5 şi 6, Banca Naţională a României poate retrage calitatea de dealer primar şi/sau poate suspenda pe o perioadă de maximum 90 de zile calendaristice dreptul de acces în nume propriu pe piaţa primară.  +  Articolul 45 (1) În cazul retragerii calităţii de dealer primar, Banca Naţională a României va lua următoarele măsuri: a) va interzice accesul pe piaţa primară a titlurilor de stat de la data notificării privind deschiderea procedurii de insolvenţă sau în orice alt caz de retragere a calităţii de dealer primar, cu excepţia ofertelor de cumpărare la licitaţie/subscripţie depuse anterior momentului primirii notificării respective; b) va notifica ceilalţi participanţi, precum şi autoritatea de reglementare şi supraveghere competentă. (2) Retragerea dreptului de acces pentru societăţile de servicii de investiţii financiare se va face după consultarea cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Capitolul VI Comisioane pentru operaţiuni cu titluri de stat derulate pe piaţa primară  +  Articolul 46 (1) Nivelul fix al comisioanelor încasate de Banca Naţională a României pentru operaţiunile cu titluri de stat pe piaţa primară este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Nivelul comisioanelor încasate de Banca Naţională a României pentru operaţiunile cu titluri de stat pe piaţa primară face obiectul reevaluării anuale în conformitate cu reglementările în vigoare. Comisioanele aplicate acestor operaţiuni pot fi modificate de Banca Naţională a României prin regulament, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 47Instituţiile care deţin calitatea de dealer primar la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament îşi menţin această calitate, urmând a fi evaluate pe baza noilor criterii începând cu anul 2013.  +  Articolul 48Dealerii primari colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice după cum urmează: a) oferă consultanţă Ministerului Finanţelor Publice, respectiv furnizează date şi analize privind condiţiile de piaţă, incluzând opiniile primite din partea clienţilor; b) asigură accesul la rapoartele de analiză emise de propriile departamente de cercetare cu relevanţă în privinţa pieţei titlurilor de stat şi a activităţii de administrare a datoriei publice: rapoarte privind politica monetară, situaţia macroeconomică şi financiară, piaţa instrumentelor cu venit fix, strategii de alocare pe plase de active etc., atât la nivel local, cât şi internaţional; c) încurajează schimbul de informaţii, resurse tehnice şi umane pe teme precum administrarea portofoliului, tehnici de administrare a riscului etc.; d) oferă recomandări privind amendamente legislative; e) colaborează în alte operaţiuni de administrare a datoriei publice derulate de Ministerul Finanţelor Publice; f) oferă cotaţii pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate, ce pot fi ferme sau indicative, în funcţie de existenţa cadrului contractual necesar şi a liniilor de tranzacţionare bilaterale.  +  Articolul 49Dealerii primari au obligaţia de a prezenta Băncii Naţionale a României orice informaţii şi/sau documente solicitate în legătură cu activitatea derulată pe această piaţă.  +  Articolul 50Dealerii primari care se situează în mod constant în topul clasamentului: a) vor primi punctaj maxim pentru criteriul referitor la activitatea pe piaţa primară pentru selecţia administratorului sau a intermediarului pentru emisiunile realizate pe pieţele externe; b) vor fi invitaţi să participe la promovarea emisiunilor destinate pieţelor externe, alături de reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi/sau ai Ministerului Finanţelor Publice; c) vor fi invitaţi să participe la consultări pe teme privind strategia de administrare a datoriei publice sau politica de emisiune; d) vor putea primi premii anuale decernate de ACI pentru recunoaşterea performanţelor; e) vor beneficia de alte activităţi de promovare (Bloomberg, conferinţe etc.).  +  Articolul 51 (1) Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, va încuraja înfiinţarea de asociaţii profesionale, în scopul ridicării standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduită şi etică profesională în desfăşurarea operaţiunilor pe piaţa primară a titlurilor de stat. (2) Codurile de conduită avizate de Banca Naţională a României sunt obligatorii pentru participanţii pe piaţa primară.  +  Articolul 52În situaţia în care se produc modificări în structura dealerilor primari în perioada evaluată, cu implicaţii asupra capacităţii de finanţare a Ministerului Finanţelor Publice, comitetul de evaluare poate decide acceptarea unor noi dealeri primari înaintea perioadei standard prevăzute la art. 8, în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 53Banca Naţională a României, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va emite norme în aplicarea acestuia.  +  Articolul 54 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, dată de la care se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 septembrie 2005, precum şi Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 5 iulie 2012.Nr. 11.  +  Anexa COMISIOANELEîncasate de Banca Naţională a României pentru operaţiunilecu titluri de stat pe piaţa primară
  Denumirea Nivelul comisionului - lei -
  Comision de analiză a documentaţiei depuse de instituţiile solicitante în vederea obţinerii calităţii de dealer primar, inclusiv în cazul fuziunii sau divizării în care este implicat cel puţin un dealer primar 100
  Fişa specimenelor de semnături 22
  Comision privind înregistrarea clienţilor dealerilor primari pentru accesul acestora pe piaţa primară 10
  _________