ORDIN nr. 1.107 din 29 iunie 2012privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012



  În temeiul prevederilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDINpentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite de reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice."4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Autorizarea şi monitorizarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1."5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Prezentul ordin transpune Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora, modificată ultima dată prin Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora, cu excepţia art. 3 alin. (2)."6. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:"REGLEMENTĂRIprivind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1"7. În anexă, la articolul 5 alineatul (3) litera b), punctul iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"îi) tractoare cu MTMA mai mare de 3.500 kg;".8. În anexă, la articolul 5 alineatul (3) litera b), după punctul iv) se introduce un nou punct, punctul v), cu următorul cuprins:"v) autovehicule destinate transportului de mărfuri cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg."9. În anexă, la articolul 5 alineatul (3) litera c), punctele iii)-v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"iii) maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări; iv) remorci şi semiremorci cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg, cu excepţia celor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care periodicitatea este de un an; v) tractoare cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg."10. În anexă, la articolul 5 alineatul (3) litera d), punctul i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) remorci şi semiremorci apicole, precum şi rulote, cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg."11. În anexă, la articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri şezând se supun primei ITP la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.(4^2) Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg, se supun primei ITP la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepţia autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an."12. În anexă, la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând şi care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu excepţia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la maşinile şi utilajele autopropulsate pentru lucrări, la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectuează de RAR."13. În anexă, la articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) ITP pentru autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând şi care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, poate fi efectuată de către inspectorii RAR şi în SITP autorizate pentru categoria respectivă de autovehicule. În acest sens, utilizatorul autovehiculului va solicita în scris unei reprezentanţe RAR o programare cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării ITP, solicitare care va conţine numerele de identificare ale autovehiculelor şi nominalizarea SITP autorizate. Deplasarea inspectorilor RAR se efectuează pentru un număr de cel puţin 3 autovehicule/zi/SITP."14. În anexă, la articolul 8 alineatul (1), sintagma "certificării" se înlocuieşte cu sintagma "agreării".15. În anexă, la articolul 10 alineatul (2) punctul 1, litera b.b.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b.4. standul de frânare cu role pentru clasa a III-a trebuie să fie dotat cu dispozitiv de simulare a încărcării vehiculului pentru efectuarea ITP la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic. Acesta trebuie să fie capabil să simuleze o încărcare de minimum 3.000 kg pe axă."16. În anexă, la articolul 12 alineatul (1) litera h), punctul i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) în original: autorizaţia tehnică, certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare şi/sau buletinele de măsurare pentru aparatură întocmite conform prevederilor art. 10, precum şi tarifele pentru ITP;"17. În anexă, după articolul 16^1 se introduce un nou articol, articolul 16^2, cu următorul cuprins:"Art. 16^2. - Anularea ITP prevăzută la art. 16^1 nu se aplică în cazul defectelor majore încadrate la codul 0. (Identificare vehicul/Identificare autovehicul) din Planurile de operaţiuni prevăzute prin prezentele reglementări."18. În anexă, după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - Începând cu data de 31 decembrie 2013 după finalizarea ITP se eliberează un certificat de ITP."19. În anexă, la articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Lăţimea spaţiului delimitat în care se desfăşoară activitatea de ITP, măsurată în orice punct pe lungimea acestuia, nu trebuie să fie mai mică de 2,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa I de vehicule, de 4,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a II-a de vehicule şi de 5,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a III-a de vehicule. Această prevedere se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013 pentru SITP aflate la prima autorizare. Ea nu se aplică spaţiilor din cadrul SITP ce au fost autorizate înainte de 31 decembrie 2012."20. În anexă, la articolul 22 alineatul (2), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare şi/sau buletinele de măsurare pentru aparatură, după caz (conform prevederilor art. 10);".21. În anexă, la articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a.a2) care nu îndeplinesc condiţia de vechime în muncă cerută la art. 11 alin. (1) lit. c) vor urma, contra cost, la RAR, un curs pregătitor despre construcţia şi funcţionarea vehiculelor, cu condiţia să aibă vechime de minimum 1 an în activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c), dovedită cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. d)."22. În anexă, după articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:"Art. 30^1. - În cazul în care certificarea stării tehnice a unui vehicul se realizează în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b), c), g) şi h), RAR va anula ITP pentru acel vehicul în baza de date cu înregistrări şi va informa deţinătorul vehiculului cu privire la anularea valabilităţii ITP a vehiculului respectiv."23. În anexă, articolul 33 se abrogă.24. În anexă, articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Prevederile prezentelor reglementări se aplică mutatis mutandis şi pentru vehiculele înregistrate. (2) În cazul vehiculelor înregistrate şi care aparţin categoriilor de vehicule pentru care este obligatorie omologarea, la efectuarea ITP este necesară prezentarea certificatului de înregistrare şi a cărţii de identitate a vehiculului. (3) În cazul vehiculelor înregistrate, altele decât cele menţionate la alin. (2), la efectuarea ITP este necesară prezentarea certificatului de înregistrare şi a atestatului tehnic dacă acesta a fost eliberat de RAR."25. În anexă, după articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - În cazul ITP pentru vehiculele înmatriculate în alte state, este necesară prezentarea certificatului de înmatriculare, sau a dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de autorităţile competente din România şi completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării."26. În anexă, la articolul 36, sintagma "înmatriculate" se înlocuieşte cu sintagma "înmatriculate sau înregistrate".27. În anexă, articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele reglementări."28. La anexa nr. 1 la reglementări litera A punctul 6.1.3, litera c) a coloanei apatra se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) Conducte alimentare cu combustibil deteriorate, poziţionate necorespunzător sau uzate datorită frecării de alte componente".29. La anexa nr. 2 la reglementări litera A punctul 4.9.1, coloana a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:"Inspecţie vizuală şi funcţionalăÎn cazul troleibuzelor se verifică şi funcţionarea martorului dispozitivului de sesizare a tensiunii periculoase."30. La anexa nr. 2 la reglementări litera A punctul 4.11, coloana a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:"Inspecţie vizuală cu vehiculul pe canalul de vizitare sau pe elevator, inclusiv în compartimentul motorÎn cazul troleibuzelor se verifică şi existenţa şi starea cablurilor de descărcare la pământ."31. La anexa nr. 2 la reglementări litera A punctul 5.2.3, litera e) a coloanei a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20'' inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20'')"32. La anexa nr. 2 la reglementări litera A punctul 6.1.3, litera c) a coloanei a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) Conducte alimentare cu combustibil deteriorate, poziţionate necorespunzător sau uzate datorită frecării de alte componente".33. După anexa nr. 2 la reglementări se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1 la reglementări, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.34. La anexa nr. 9 la reglementări, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare şi/sau buletinele de măsurare ale aparatelor, după caz (conform art. 10 din reglementări);".35. La anexa nr. 11 la reglementări litera B, al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Această verificare se aplică pentru maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h, tractoare, autoremorchere, autovehicule speciale şi autovehicule specializate ale căror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare pe standul de frânare cu role, autovehicule cu tracţiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă, mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri."36. La anexa nr. 11 la reglementări litera B tabelul 5, linia "Autovehicule cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h - 2,0"
  37. La anexa nr. 11 la reglementări litera B tabelul 6, linia "Autovehicule cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h - - 1,6 -"
  38. La anexa nr. 11 la reglementări, primul paragraf al literei C se modifică şi va avea următorul cuprins:"C. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor prin probă în parcursVerificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor prin probă în parcurs se aplică maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, precum şi (semi) remorcilor care nu pot fi verificate, din motive constructive, pe standul de frânare. Pentru verificare se efectuează:- o frânare pe pistă a maşinii sau utilajului autopropulsat pentru lucrări, respectiv a ansamblului autovehicul tractor - (semi)remorcă, verificându-se dacă sistemul de frânare de serviciu funcţionează, precum şi comportamentul la frânare (păstrarea traiectoriei);- o frânare pe pistă a maşinii sau utilajului autopropulsat pentru lucrări, verificându-se dacă sistemul de frânare de staţionare funcţionează, precum şi comportamentul la frânare (păstrarea traiectoriei);- acţionarea sistemului de frânare de staţionare al (semi) remorcii, verificându-se dacă sistemul de frânare de staţionare al (semi)remorcii funcţionează."39. În cuprinsul textului, sintagmele "locuri pe scaune", "vehicul rutier" şi "siguranţa circulaţiei rutiere" se înlocuiesc cu sintagmele "locuri şezând", "vehicul" şi "siguranţa rutieră".
   +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 29 iunie 2012.Nr. 1.107.  +  Anexa (Anexa nr. 2^1 la reglementări)Prevederi privind efectuarea ITP maşini şi utilajeautopropulsate pentru lucrăriPlan de operaţiuni
    Nr. crt.Denumirea verificăriiMetoda de control şi aparatura necesarăDefecte constatateCod defect
    DMiDMaDP
    0123456
    0. IDENTIFICARE VEHICUL
    0.1.Verificare stare plăci cu numărul de înregistrare, concordanţă între plăcile cu numărul de înregistrare şi numărul de înregistrare din certificatul de înregistrareInspecţie vizualăa) Placă lipsă sau fixată necorespunzător astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehicul  b) Număr de înregistrare ilizibil sau lipsă  c) Numărul de înregistrare de pe placă nu este în concordanţă cu certificatul de înregistrare.  d) Placă deteriorată XX  X  X  
    0.2.Verificare concordanţă între datele de identificare prelevate de pe vehiculul prezentat la ITP şi datele din certificatul de înregistrare, cartea de identitate a vehiculului şi atestatul tehnic dacă a fost eliberat de RAR, după cazInspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonat numărul de identificare  Se verifică concordanţa dintre vehiculul prezentat la ITP şi datele din certificatul de înregistrare, cartea de identitate a vehiculului şi atestatul tehnic dacă a fost eliberat de RAR, după caz, privind: categorie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ştanţat.a) Lipsă număr de identificare poansonat sau ştanţat  b) Număr de identificare incomplet, ilizibil parţial sau total  c) Număr de identificare neconform cu datele din certificatul de înregistrare  d) Vehiculul prezentat la ITP nu corespunde cu datele privind: categoria, marca şi tipul vehiculului.  e) Număr de identificare modificat  f) Suportul pe care se află poansonat numărul de identificare este fixat artizanal pe vehicul (ex. înconjurat de un cordon de sudură).   X  X  X  X  X  X  
    1. SISTEM DE FRÂNARE
    1.1. Stare mecanică şi funcţionare
    1.1.1.Pedală/Manetă de frână şi cursa dispozitivului de acţionare a frâneiInspecţie vizuală şi funcţională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acţionat  NOTĂ: Vehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit.a) Uzură avansată sau joc excesiv a axului pedalei  b) Cursă excesivă sau insuficientă a dispozitivului de acţionare  c) Dispozitivul de acţionare nu revine corect la poziţia iniţială.  d) Dispozitivul de acţionare deformat excesiv, fisurat, rupt   X  X  X  X  
    1.1.2.Element de acţionare frână de mână, levier de comandă frână de mână, mecanism cu clichet frână de mână, frână de mână cu acţionare electricăInspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet nu funcţionează.  b) Element de acţionare cu uzură excesivă, lipsă, deteriorat sau nefuncţional   X  X  
    1.1.3.Dispozitiv servofrână, pompă centrală de frână (pentru sistemul de frânare hidraulic)Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Dispozitiv servofrână deteriorat sau ineficient b) Pompă centrală neetanşă/defectă (pierde presiunea la apăsarea constantă a pedalei sau la acţionarea manetei)  c) Fixare necorespunzătoare a pompei centrale de frână  d) Cantitate insuficientă a lichidului de frână   X  X  X  XX  X
    1.1.4.Pompă de vacuum sau compresor şi rezervoare de aer (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecţie vizuală a componentelor la presiunea normală de lucrua) Pierdere de aer care provoacă o scădere importantă de presiune sau pierdere de aer perceptibilă auditiv  b) Pompa de vacuum deteriorată sau nefuncţională  c) Rezervoare de aer comprimat deteriorate, corodate/neetanşe  d) Fixare necorespunzătoare a rezervoarelor de aer comprimat XX  X  X  X  
    1.1.5.Conducte de frână rigide, racorduri flexibile de frânăInspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Conductă, racord sau conexiune neetanşă  (pierderi reduse/importante)  b) Deteriorări sau coroziuni excesive  c) Conductă poziţionată necorespunzător  d) Conductă fisurată sau ruptă; racord fisurat sau rupt  e) Racord deteriorat, cu puncte de frecare, răsucit sau prea scurt  f) Umflare excesivă la presiune  g) Racord cu porozităţi   X  X  X  X  X  XX  X  X  X  X
    1.1.6.Leviere şi conexiuni, tije de acţionareInspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Componente corodate sau uzate excesiv  b) Leviere, tije sau conexiuni fixate necorespunzător  c) Orice element care poate împiedica mişcarea liberă a elementelor sistemului de frânare  d) Lipsă elemente ale timoneriei   X  X  XX  X
    1.1.7.Elemente de acţionare sistem frânare (inclusiv etriere, cilindri de frână cu arc, cilindri de frână hidraulici, garnituri de fricţiune, tamburi şi discuri de frână)Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat (unde există zonă de vizitare)a) Neetanşeităţi (pierderi reduse/ importante)  b) Fixare necorespunzătoare/montare incorectă  c) Coroziuni excesive  d) Burduf de protecţie împotriva prafului rupt/lipsă e) Lipsă garnituri de fricţiune  f) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri, spărturi, fixare necorespunzătoare sau alte defecte care compromit siguranţa (la o roată/la mai multe roţi)  g) Tambur sau disc lipsă  h) Joc disc de frână XX  X  X  X  XX  X  X  X  X  X X
    1.2. Performanţă şi eficacitate frână de serviciu
    1.2.1.PerformanţăInspecţie prin probe în parcurs  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim.a) Vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie  b) Zgomot la roată în timpul frânării XX  
    1.2.2.Eficacitate (+E)a) Inspecţie prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare (pentru vehicule cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h)  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.  b) Inspecţie prin probe în parcurs (pentru vehicule cu viteza maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h)  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.Coeficient de frânare mai mic de 2,0 m/s2  Vehiculul nu frânează corespunzător.     X  X
    1.3. Performanţă şi eficacitate frână de staţionare (cu excepţia vehiculelor dotate cu frână electrică)
    1.3.1.PerformanţăInspecţie prin probe în parcurs  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim.a) Vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie.  b) Zgomot la roată în timpul frânării XX  
    1.3.2.Eficacitate (+E)a) Inspecţie prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare (pentru vehicule cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h)  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări. b) Inspecţie prin probe în parcurs (pentru vehicule cu viteza maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h)  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.Coeficient de frânare mai mic de 1,6 m/s2 Vehiculul nu frânează corespunzător.     X X
    1.4.Frână de staţionare (vehicule dotate cu frână electrică)Cu frâna electrică acţionată se verifică dacă vehiculul poate fi deplasat de pe loc.Vehiculul poate fi deplasat de pe loc.     X
    2. SISTEM DE DIRECŢIE
    2.1. Stare mecanică
    2.1.1.Stare, funcţionare sistem de direcţieInspecţie vizuală cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)  Volanul este rotit stânga-dreapta.Sistem de direcţie greu manevrabil   X  
    2.1.2.Stare, fixare casetă de direcţieInspecţie vizuală a fixării casetei de direcţie  Se roteşte volanul stânga-dreapta.a) Fixare necorespunzătoare a casetei  b) Casetă de direcţie fisurată/spartă   X  XX  X
    2.1.3.Jocuri în sistemul de direcţieInspecţie vizuală a componentelor timoneriei direcţiei în ceea ce priveşte uzura, fisurile şi siguranţa în  timp ce volanul este rotit stânga-dreapta cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)a) Mişcare relativă între componentele sistemului ce ar trebui să fie fixe  b) Joc excesiv în articulaţiile sistemului de direcţie  c) Deformări/fisuri ale oricărui element  d) Alinierea defectuoasă a componentelor (de exemplu, bară de comandă a direcţiei, bară de conexiune etc.)  e) Burduf de protecţie la praf lipsă XX  X  X  X  XX  X  X
    2.1.4.Stare, fixare, funcţionare şi etanşeitate servodirecţieVerificarea servodirecţiei şi a nivelului de ulei hidraulic din rezervor (dacă este vizibil)  Cu roţile pe sol şi cu motorul funcţionând, se verifică dacă servodirecţia funcţionează corect.a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse/importante)  b) Nivel redus de lichid  c) Mecanismul nu funcţionează  d) Mecanism fixat necorespunzător/ fisurat  e) Conducte care freacă/poziţionate necorespunzător  f) Conducte, furtunuri deteriorate/uzate sau corodate excesiv XX  X  X  X  X  XX  X  X  X  X
    2.2. Volan şi coloană volan
    2.2.1.Stare, fixare volanCu roţile pe sol, se oscilează volanul dintr-o parte în alta într-un plan perpendicular pe coloana de direcţie şi se aplică de jos în sus şi de sus în jos. Se inspectează vizual jocurile.a) Deplasare relativă între volan şi coloana de direcţie care indică un joc excesiv  b) Butucul, coroana sau spiţele volanului fisurate sau fixate necorespunzător   X  X X
    2.2.2.Joc la volanCu motorul în funcţiune în cazul vehiculelor cu servodirecţie şi cu roţile în poziţie dreaptă, se roteşte uşor volanul stânga-dreapta, pe cât posibil fără a mişca roţile. Se verifică vizual mişcarea liberă.Joc excesiv al direcţiei (de exemplu, un punct de pe coroana volanului poate fi rotit pe un arc de cerc pe o distanţă mai mare de o cincime din diametrul volanului fără ca roţile directoare să se mişte)   XX
    2.3.Aliniament roţiVerificarea aliniamentului roţilor  Control vizualRoţi nealiniate în mod evident   X  
    2.4.Stare, fixare comandă direcţieSe acţionează comanda direcţiei şi se verifică vizual jocul şi starea cuplajelor elastice sau a altor articulaţii.a) Jocuri excesive în articulaţii sau cuplaje  b) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare   X X
    3. VIZIBILITATE
    3.1.Câmp de vizibilitateInspecţie vizuală de la postul de conducerea) Obstrucţionarea câmpului de vizibilitate al conducătorului care îi afectează vederea în faţă sau lateral  b) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare spre înapoi.XX  X  
    3.2.Stare parbriz şi celelalte geamuriInspecţie vizualăa) Parbriz sau geam în stare necorespunzătoare (sablat, zgâriat/cu opacităţi importante sau din material necorespunzător)  b) Parbriz fisurat, spartX  XX  X  
    3.3.Oglinzi retrovizoareInspecţie vizuală şi funcţională de la postul de conducerea) Oglindă lipsă ori care nu asigură vizibilitatea corespunzătoare  b) Oglindă deteriorată sau fixată necorespunzător XX  X  
    3.4.Ştergătoare de parbrizInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Ştergător care nu funcţionează corespunzător sau lipsă  b) Lamela ştergătorului lipsă   X  X  
    3.5.Spălătoare de parbrizInspecţie vizuală şi funcţionalăSpălător care nu funcţionează corespunzător/lipsăXX  
    4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE (în funcţie de echiparea prevăzută de producător)
    4.1. Faruri
    4.1.1.Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Funcţionare defectuoasă/lipsa farului sau a sursei de lumină  b) Far fixat necorespunzător  c) Far cu oglinda deteriorată  d) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare  e) Sursă de lumină defectăX  XX  X  X X  X  
    4.1.2.Orientare (+E) (numai pentru farurile utilizate pentru circulaţia rutieră)Inspecţie vizuală şi funcţională  Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu lumină de întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor.  Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul de reglare este funcţional.a) Far reglat necorespunzător  b) Sursa de lumină montată necorespunzător   X  X  
    4.1.3.Comutare luminiInspecţie vizuală şi funcţionalăDispozitiv de comandă defect   X  
    4.2. Lămpi de poziţie faţă, spate şi laterale, lămpi de gabarit
    4.2.1.Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Sursă de lumină defectă  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare  c) Fixare necorespunzătoare d) Lipsă lampă sau dispersor XX  X  X X  
    4.2.2.ComutareInspecţie vizuală şi funcţionalăFuncţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă   X  
    4.3. Lămpi de frânare
    4.3.1.Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Sursă de lumină defectă  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare  c) Fixare necorespunzătoare  d) Lipsă lampă sau dispersor XX  X  X  X  
    4.3.2.ComutareInspecţie vizuală şi funcţionalăFuncţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă   X  
    4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie
    4.4.1.Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Sursă de lumină defectă  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare  c) Fixare necorespunzătoare  d) Lipsă lampă sau dispersor XX  X  X  X  
    4.4.2.ComutareInspecţie vizuală şi funcţionalăFuncţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă   X  
    4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă
    4.5.1.Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Sursă de lumină defectă  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare  c) Fixare necorespunzătoare  d) Lipsă lampă sau dispersor XX  X  X  X  
    4.5.2.ComutareInspecţie vizuală şi funcţionalăFuncţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă   X  
    4.6. Lămpi de mers înapoi
    4.6.1.Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Sursă de lumină defectă  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare  c) Fixare necorespunzătoare  d) Lipsă lampă sau dispersor XX  X  X  X  
    4.6.2.ComutareInspecţie vizuală şi funcţionalăFuncţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă   X  
    4.7.Dispozitiv de iluminare a plăcii spate cu numărul de înregistrareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Lampă care proiectează lumina direct în spate  b) Sursă de lumină defectă  c) Lampă fixată nesigur  d) Lipsă lampă sau dispersor  e) Fixare necorespunzătoareX  X  X  XX  X  X  X  
    4.8.Proiectoare de lucruInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Sursă de lumină defectă  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare  c) Fixare necorespunzătoare  d) Lipsă lampă sau dispersorX  XX  X  X  
    4.9.Lămpi speciale de avertizare (girofar)Inspecţie vizuală şi funcţionalăa) Sursă de lumină defectă  b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare  c) Fixare necorespunzătoare  d) Lipsă lampă sau dispersor XX  X  X  X  
    4.10.CatadioptriInspecţie vizualăCatadioptri deterioraţi/lipsăXX  
    4.11.Martori luminoşiInspecţie vizuală şi funcţionalăNu funcţionează corespunzător (nu afectează/afectează direct siguranţa rutieră).XX  
    4.12.Conexiuni electrice între vehiculul tractor şi remorcăInspecţie vizuală si funcţionalăa) Conexiuni electrice fixate necorespunzător  b) Izolaţie deterioratăXX  X  
    4.13.Cablaj electricInspecţie vizualăa) Cabluri fixate/poziţionate/securizate necorespunzător  b) Instalaţie electrică deteriorată  c) Izolaţie cablaj deterioratăX  X  XX  X  XX  X  X
    4.14.Baterii(e) de acumulatoriInspecţie vizualăa) Fixată necorespunzător  b) Scurgeri de electrolit (în funcţie de debit)X  XX  X  
    5. PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI SUSPENSIE
    5.1. Punţi (axe)
    5.1.1.Stare, fixare punţiInspecţie vizuală cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)a) Punte corodată excesiv/deformată sau fisurată  b) Jocuri în articulaţiile de fixare/fixare nesigură pe vehicul  c) Reparaţie/modificare necorespunzătoare  d) Tirant deformat, nefixat corespunzător pe şasiu/caroserie   X  X  X  XX  X X
    5.1.2.Stare, fixare fuzeteInspecţie vizuală cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)  Se roteşte volanul stânga-dreapta.a) Fuzetă fisurată sau deformată  b) Joc excesiv al pivotului fuzetei  c) Piuliţe, prezoane sau şuruburi de fixare lipsă (în funcţie de număr)   X  XX  X  X
    5.1.3.Rulmenţi roţi (dacă verificarea este posibilă)Inspecţie vizuală cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)  Se roteşte volanul stânga-dreapta.Joc excesiv la rulment   XX
    5.2. Roţi (jante) şi anvelope
    5.2.1.Stare, fixare butuci roţiInspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţi cu vehicululPrezon sau piuliţă lipsă sau slăbit(ă) (în funcţie de număr)   XX
    5.2.2.Stare, fixare roţiInspecţie vizuală cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)Jantă deformată excesiv, fisurată, sudată necorespunzător   X  
    5.2.3.Stare, fixare anvelopeInspecţie vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte şi înapoia) Dimensiunea anvelopei nu corespunde cu cea menţionată în atestatul tehnic (dacă acesta a fost emis).  b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeaşi axă sau la roţi jumelate c) Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare sau pe flancurile anvelopelor  d) Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20"  e) Frecarea anvelopei de părţi ale şasiului/caroseriei sau ale suspensiei   X  X X  X  X  
    5.3. Suspensie
    5.3.1.Arcuri (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecţie vizuală cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)a) Fixare sau montare necorespunzătoare a arcurilor pe şasiu sau punte  b) O componentă a arcului deteriorată/fisurată  c) Lipsă arc la una din punţi (roţi)  d) Arc rupt   X  X  XX  X  X
    5.3.2.Amortizoare (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecţie vizuală cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)a) Amortizor deteriorat prezentând semne grave de neetanşeitate sau funcţionare necorespunzătoare  b) Jocuri excesive în articulaţiile de fixare pe cadru sau şasiu  c) Lipsă amortizor   X  X  X  
    5.3.3.Articulaţii suspensie (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecţie vizuală cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)a) Lipsă bolţuri fixare arc şi/sau bucşe  b) Lipsă plăcuţe reazem şi/sau bride  c) Bolţul articulaţiei, bucşe, articulaţiile suspensiei rupte     X  X  X
    5.3.4.Suspensie pneumatică (dacă a fost prevăzută de producător)Inspecţie vizuală şi auditivă cu vehiculul pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)a) Orice componentă deteriorată/ defectă  b) Fixare necorespunzătoare pe şasiu sau punte   X  XX
    6. ŞASIU, CABINĂ ŞI ELEMENTE ATAŞATE ŞASIULUI
    6.1. Şasiu sau cadru şi elemente ataşate
    6.1.1.Stare generală şasiu, şasiu suplimentarInspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)a) Lonjeroane sau traverse fisurate sau deformate  b) Coroziune excesivă care afectează rigiditatea şasiului  c) Coroziuni avansate (zone corodate, coroziuni străpunse)/fisuri, rupturi, deformări importante ale elementelor de rezistenţă pe orice parte, inclusiv pe traverse  d) Elemente de rezistenţă sudate necorespunzător   X  X  XX  X  X  X
    6.1.2.Tubulatură de evacuare, amortizoare de zgomotInspecţie vizuală şi auditivă cu vehiculul cu motorul în funcţionarea) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetanş  b) Gazele de evacuare pătrund în habitaclu sau în cabina conducătorului.  c) Lipsă element din tubulatura de evacuare  d) Tubulatura de evacuare nu este poziţionată corespunzător.   X  X  X  X X
    6.1.3.Rezervor de combustibil şi conducte de alimentare (inclusiv rezervorul de combustibil pentru dispozitivul de încălzire şi conducte)Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)a) Rezervor sau conducte fixate necorespunzător  b) Rezervorul neetanş (prezintă scurgeri), capacul rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător. c) Conducte alimentare cu combustibil deteriorate, poziţionate necorespunzător sau uzate datorită frecării de alte componente  d) Risc de incendiu datorat scurgerilor de combustibil, protecţiei necorespunzătoare a rezervorului sau tubulaturii de evacuare, condiţiilor din compartimentul motor  e) Alimentare dintr-un rezervor improvizat, altul decât cel destinat  f) Scurgeri benzină  g) Scurgeri motorină  h) Furtun de alimentare cu benzină, motorină uzat/crăpat, tăiat  i) Lipsă coliere asigurare furtunuri   X  X X  X  X X  XX  X X  X X  X
    6.1.4.Bare de protecţie, protecţie laterală şi dispozitive de protecţie antiîmpănare spate (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecţie vizualăElemente fixate necorespunzător/ deteriorate care pot provoca accidentări   XX
    6.1.5.Dispozitiv de remorcare (dacă a fost prevăzut de producător)Inspecţie vizuală urmărind cu atenţie uzura şi funcţionarea corespunzătoare a tuturor dispozitivelor de siguranţă montatea) Element component deformat/defect sau fisurat  b) Orice dispozitiv de siguranţă lipsă, deteriorat sau care nu funcţionează corespunzător  c) Obstrucţionarea plăcii cu numărul de înregistrare sau a oricărei lămpi (atunci când nu sunt utilizate)  d) Coroziuni excesive ale elementelor de rezistenţă pe care sunt fixate dispozitivele de remorcare XX  X  X  XX
    6.1.6.TransmisieInspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe sol sau pe canal (dacă este disponibil)  Se verifică atent zona ambreiajului, cutiei de viteze, diferenţialului şi a reductorului.a) Jocuri excesive în elementele transmisiei  b) Elemente de siguranţă fixate necorespunzător/lipsă  c) Pedală ambreiaj cu acţionare greoaie, lipsă siguranţă de asigurare pedală pe ax  d) Levier selectare viteze fixat necorespunzător/modificat  e) Comandă ambreiaj fixată necorespunzător  f) Timonerie schimbător de viteze fixată necorespunzător/modificată constructiv g) Fixare necorespunzătoare a cutiei de viteze (de exemplu, lipsă şuruburi de fixare)X  X  XX  X  X  X  XX  X
    6.1.6.1.Funcţionare transmisieInspecţie în parcursa) Funcţionare necorespunzătoare a ambreiajului, cutiei de viteze sau reductorului  b) Zgomot anormal la transmisie   X  X  
    6.1.7.Fixare motorInspecţie vizuală cu motorul în funcţiuneSuport motor fisurat, desprins sau fixat nesigur   XX
    6.2. Cabină şi caroserie
    6.2.1.Stare, fixare caroserie, cabinăInspecţie vizuală şi funcţională pentru anumite verificăria) Panou, element lipsă sau deteriorat care ar putea produce răniri b) Montant deformat, corodat excesiv sau fisurat care poate genera deschiderea accidentală a capotelor sau a obloanelor  c) Elemente de caroserie sau cabină incomplete, deteriorate sau reparate necorespunzător  d) Elemente de caroserie corodate excesiv  e) Caroseria, cabina, suprastructura nu este fixată corespunzător  f) Coroziuni excesive în punctele de fixare ale caroseriei   X X  X  X  X XX X
    6.2.2.Uşi şi dispozitive de închidere uşiInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Uşă care nu se deschide sau nu se închide corespunzător  b) Uşă, balama, dispozitiv de asigurare slăbite, deteriorate/lipsă  c) Coroziuni excesive uşi XX  X  X  
    6.2.3.Scaun conducător vehiculInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Scaun fixat necorespunzător sau cu o structură defectă  b) Mecanismul de reglare a scaunului nu funcţionează corect.  c) Scaun lipsă   X  X  XX  X
    6.2.4.Alte scauneInspecţie vizualăa) Scaune defecte/fixate necorespunzător  b) Scaune montate suplimentarXX  X  
    6.2.5.Scări pentru cabinăInspecţie vizualăa) Treaptă/grup de trepte deteriorată(e) sau fixată(e) nesigur  b) Treaptă/grup de trepte care poate (pot) provoca accidenteX  XX  X  
    6.2.6.Apărători de noroi, aripi, dispozitive antiîmproşcare (dacă au fost prevăzute de producător)Inspecţie vizualăa) Elemente slăbite, corodate excesiv/rupte sau lipsă  b) Spaţiu insuficient pentru roţiXX  X  
    7. ALTE ECHIPAMENTE
    7.1. Centuri de siguranţă/catarame şi sisteme de reţinere (dacă au fost prevăzute de producător)
    7.1.1.Siguranţa montării centurilor de siguranţă şi a cataramelor aferenteInspecţie vizuală  Verificare puncte de ancorarea) Punct de ancorare deteriorat excesiv b) Punct de ancorare fixat necorespunzător   X  XX  X
    7.1.2.Stare, fixare centuri de siguranţă, catarameInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Centură de siguranţă deteriorată  b) Dispozitivul de închidere este avariat, lipseşte sau nu funcţionează corect.  c) Mecanismul de recuperare a centurii avariat sau nu funcţionează corect (la cele retractabile)   X  X  X  
    7.2.ÎncuietoriInspecţie vizuală şi funcţionalăDispozitiv de închidere sau blocare defect sau funcţionând necorespunzătorX    
    7.3.Cale de roată (dacă au fost prevăzute)Inspecţie vizualăDeteriorate/lipsăXX  
    7.4.Avertizor acusticInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Nu funcţionează.  b) Comandă nesigură XX  
    7.5.Vitezometru (dacă a fost prevăzut de producător)Inspecţie vizuală şi funcţională în timpul probei în parcursa) Nu funcţionează sau lipseşte.  b) Nu este iluminat.   X  
    7.6.Elemente de asigurare ale echipamentului (lor) de lucru pentru deplasarea în siguranţă pe drumurile publiceInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Elemente neconforme  b) Elemente deteriorate, lipsă sau nu funcţionează corect   X  X  
    8. EMISII POLUANTE
    8.1. Zgomot
    8.1.1.Sistem de reducere a zgomotuluiInspecţie vizuală şi auditivăa) Nivel de zgomot excesiv  b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului nesigură, lipsă, deteriorată, fixată incorect sau modificată în mod evident, astfel încât ar putea afecta în mod semnificativ nivelul de zgomot   X  X  
    8.2. Gaze de evacuare
    8.2.1. Emisii
    8.2.1.1.Echipament de control al emisiilor de gaze (dacă a fost prevăzut de producător)Inspecţie vizualăEchipament de control al emisiilor prevăzut de producător lipsă, modificat sau defect în mod evident   X  
    8.3. Alte aspecte referitoare la mediu
    8.3.1.Scurgeri de lichideInspecţie vizualăOrice scurgere în exces de lichid care poate afecta mediul ambiant sau expune la riscuri pe alţi utilizatori ai drumuluiXX  
    8.3.2.Fum vizibilInspecţie vizualăFum în exces de orice culoare   X  
    9. ALTE VERIFICĂRI  
    9.1.Vehicul în ansambluInspecţie vizuală sau prin utilizarea unui echipament adecvata) Reparaţii sau modificări necorespunzătoare ale oricărei componente a vehiculului  b) Orice defect suplimentar constatat ce ar putea afecta siguranţa circulaţiei pe drumurile publiceX  XX  XX  X
  -----