ACORD din 12 octombrie 2011între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2012.
  Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, numite în continuare părți,subliniind necesitatea de a dezvolta cooperarea în domeniul apărării aeriene între statele lor, în calitate de membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, numită în continuare NATO,ținând cont de Sistemul Integrat de Apărare Aeriană al NATO, numit în continuare NATINADS, și de obligațiile conexe cuprinse în documentul MC 54/1, precum și de spiritul, scopul și prevederile directivei SACEUR referitoare la poliția aeriană,asigurând asistență reciprocă în lupta împotriva terorismului internațional, asigurând siguranța zborurilor internaționale și cooperând pentru a implementa proceduri de luare a deciziilor,ținând cont de prevederile referitoare la poliția aeriană ale legislației relevante din cele două state,luând în considerare Acordul între părțile la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, numit în continuare NATO SOFA,luând în considerare prevederile Convenției privind Aviația Civilă Internațională semnată la Chicago la 7 decembrie 1944,convin următoarele:  +  Articolul 1DefinițiiPentru scopurile prezentului acord, potrivit documentelor NATO menționate:a) poliție aeriană înseamnă folosirea unei aeronave interceptoare, pe timp de pace, în scopul de a apăra integritatea unui anumit spațiu aerian;b) aeronavă pentru poliție aeriană - interceptor pentru reacție rapidă - QRA(I) înseamnă aeronavă militară de interceptare aparținând forțelor aeriene ale celor două state, implicate într-o operație de poliție aeriană;c) operație de poliție aeriană înseamnă operație specializată a aeronavelor interceptoare, pe timp de pace, în scopul de a apăra integritatea unui anumit spațiu aerian condusă de comandamentul desemnat al NATO (Centrul de Operații Aeriene Combinate - CAOC) sau de către o autoritate națională în cazul violării spațiului aerian și/sau a reglementărilor naționale privind navigația aeriană a oricăruia dintre state;d) operație transfrontalieră de poliție aeriană (APCBO) operație de poliție aeriană executată de QRA(I) a unui stat în spațiul aerian al celuilalt stat;e) angajare înseamnă utilizarea armelor din dotarea QRA (I) cu intenția de a avertiza sau pentru nimicirea aeronavei interceptate;f) identificare, interogare, interceptare, intervenție înseamnă acțiuni specifice de poliție aeriană, așa cum sunt definite în documentele NATO;g) spațiul aerian al NATO înseamnă spațiu aerian așa cum este definit în documentele NATINADS;h) spațiul aerian național înseamnă spațiul aerian aflat deasupra teritoriului, apelor interne și apelor teritoriale ale oricăruia dintre state reprezentând o parte a spațiului aerian al NATO;i) autoritate guvernamentală națională: autoritate națională autorizată să permită angajarea în spațiul aerian național;j) utilizarea QRA (I) înseamnă zborul aeronavelor care efectuează serviciul de poliție aeriană asigurat de către părți care implică trecerea frontierei în legătură cu misiunile încredințate și inclusiv zborul de întoarcere la baza aeriană;k) comandamentele responsabile care comandă operația NATO înseamnă comandamentele autorizate (CAOC) care asigură comanda și controlul tactic cu autoritate regională în spațiul aerian al NATO incluzând spațiul aerian al statelor părților în vederea apărării spațiului aerian aliat în conformitate cu documentele referitoare la NATINADS și Poliția Aeriană ale NATO;l) asigurarea de servicii înseamnă sprijinul pentru echipajul care efectuează serviciul de poliție aeriană, pentru a menține aeronava în stare operațională, în special prin realimentare, servicii tehnice și reparații curente, cu excepția punerii de armament la dispoziție.  +  Articolul 2Prevederi generale(1) Ministerul Apărării Naționale din România, în numele părții române, și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, în numele părții bulgare, ambele numite în continuare ministere, vor fi responsabile pentru coordonarea aplicării prezentului acord.(2) Ministerele vor planifica, vor organiza și vor implementa modalitățile de cooperare stipulate în prezentul acord prin autoritățile responsabile stabilite într-un aranjament tehnic subsecvent, semnat de miniștri sau de alte persoane autorizate de către aceștia.  +  Articolul 3ScopScopul prezentului acord este de a:a) stabili principiile de bază, condițiile și procedurile pentru executarea APCBO de către QRA (I) ale părților în spațiul aerian al oricăruia dintre state. Aceasta include, de asemenea, pregătirea, asigurarea de servicii și desfășurarea activităților de căutare-salvare și investigarea accidentelor și incidentelor de zbor;b) promova siguranța zborurilor și coordonarea între state în cazul unei APCBO desfășurate de către QRA (I) în spațiul aerian internațional unde Organizația Aviației Civile Internaționale a încredințat anumite responsabilități fiecăruia dintre state.  +  Articolul 4Principii de bază(1) Interpretarea și aplicarea prezentului acord se va realiza în conformitate cu Carta Națiunilor Unite și cu tratatele internaționale în vigoare aplicabile pentru cele două state.(2) Pe timpul desfășurării APCBO autoritățile naționale ale părților și personalul implicat în aplicarea prezentului acord vor acționa cu respectarea deplină a suveranității celuilalt stat.(3) În executarea unei APCBO specifice, QRA (I) ale oricăruia dintre state părăsesc spațiul aerian național și intră în spațiul aerian al celuilalt stat numai după aprobarea reciprocă de către autoritățile naționale desemnate.(4) Utilizarea QRA(I) în timpul unei APCBO specifice, inclusiv angajarea, se vor desfășura în strictă concordanță cu procedurile NATINADS și cu procedurile stabilite în Aranjamentul tehnic bilateral menționat la art. 2 alin. (2).(5) Operațiile transfrontaliere de poliție aeriană nu vor fi permise și executate fără schimbul de imagine aeriană între comandamentele militare responsabile pentru controlul spațiului aerian (CRC) ale celor două părți.  +  Articolul 5Responsabilitățile părților și autorităților competente(1) Autoritățile desemnate ale părților vor aproba ca QRA(I) aparținând forțelor lor aeriene să părăsească spațiul lor aerian național și să pătrundă în spațiul aerian al celuilalt stat atunci când este necesar și va fi întrebuințat acolo conform procedurilor NATINADS pentru protecția spațiului aerian al NATO.(2) Controlorul șef de serviciu din Centrul de Operații Aeriene al Forțelor Aeriene bulgare sau orice altă autoritate desemnată de ministrul bulgar al apărării va permite:a) pătrunderea în spațiul aerian bulgar de către QRA(I) român pentru executarea unei APCBO specifice;b) părăsirea spațiului aerian național de către QRA (I) bulgar pentru executarea unei APCBO specifice în spațiul aerian românesc.(3) Șeful Operațiilor Curente din Centrul de Operații Aeriene al României sau oricare altă autoritate desemnată de ministrul român al apărării naționale va permite:a) pătrunderea în spațiul aerian românesc a QRA (I) bulgar pentru executarea unei APCBO specifice;b) părăsirea spațiului aerian național de către QRA (I) român pentru executarea unei APCBO specifice în spațiul aerian bulgar.(4) Autoritățile competente care să permită interogarea, intercepția și intervenția de către QRA(I) a celuilalt stat acționând sub comandă NATO sau națională vor fi specificate în Aranjamentul tehnic menționat la art. 2 alin. (2).(5) Angajarea de către QRA(I) al celuilalt stat, care execută o APCBO specifică va fi permisă de:a) În spațiul aerian bulgar - ministrul apărării al Republicii Bulgaria care acționează ca NGA, la propunerea Șefului Statului Major General;b) În spațiul aerian românesc - ministrul apărării naționale al României care acționează ca NGA.(6) În oricare dintre cazurile prezentate la alin. (5), utilizarea focului deavertizare și/sau a forței letale pe timpul angajării necesită acordul NGA din statul care asigură QRA(I). Proceduri detaliate vor fi definite în continuare în Aranjamentul tehnic menționat la art. 2 alin. (2).(7) Autoritățile menționate la paragrafele (1), (2), (3) și (4) vor raporta imediat autorităților lor naționale, inclusiv către NGA, în conformitate cu procedurile stabilite în Aranjamentul tehnic menționat la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 6Utilizarea spațiului aerian și a aerodromurilor(1) Utilizarea reciprocă a spațiilor aeriene ale României și Republicii Bulgaria va fi pusă în practică prin coordonarea comandamentelor militare responsabile pentru controlul spațiului aerian (CRC), care vor fi definite în Aranjamentul tehnic menționat la art. 2 alin. (2).(2) Utilizarea aerodromurilor care vor fi stabilite în Aranjamentul tehnic menționat la art. 2 alin (2), pentru aterizarea QRA(I) și a aeronavelor interceptate, va fi coordonată de către CRC-ul responsabil.(3) În situații de urgență, aeronavele menționate la alin. (2) al prezentului articol pot utiliza orice aerodrom național disponibil și adecvat pentru aterizare al celuilalt stat, prin coordonarea CRC-ului responsabil.(4) Modificările în informațiile aeronautice pentru aeroporturile desemnate conform alin. (2) și (3) ale prezentului articol vor fi comunicate neîntârziat în conformitate cu prevederile STANAG 7005 - Exchange of Flight Information Publication (FLIP) data.(5) Executarea operației de poliție aeriană de către QRA(I) aparținând oricăreia dintre părți în spațiul aerian al celuilalt stat va fi autorizată și executată conform prevederilor acestui acord și ale Aranjamentului tehnic menționat la art. 2 alin. (2), fără prezentarea niciunui plan de zbor sau autorizare diplomatică specială de survol.  +  Articolul 7Căutarea-salvarea și investigarea incidentelor și accidentelor de zbor(1) Părțile vor fi obligate să asigure serviciul de căutare și salvare pe teritoriul statelor lor, precum și pe teritoriul de sub spațiul aerian definit în art. 3 lit. b) al prezentului acord, pentru acordarea de ajutor echipajului QRA(I) din celălalt stat, pentru asigurarea securității aeronavei și pentru implementarea acțiunilor de eliminare a consecințelor. Informațiile necesare vor fi schimbate fără întârziere prin CRC-uri.(2) Incidentele și accidentele care apar pe timpul unei APCBO specifice vor fi investigate în conformitate cu acordurile internaționale aplicabile și legislațiile naționale ale părților.(3) Lecțiile învățate din investigarea incidentelor și accidentelor de zbor petrecute pe timpul întrebuințării QRA(I) vor fi comunicate între autoritățile responsabile ale părților pentru evitarea repetării în viitor a unor evenimente similare.(4) În cazul în care un eveniment de tipul celor menționate la alin. (2) al prezentului articol se produce pe teritoriul statului uneia dintre părți, experții în siguranța zborului din cealaltă parte pot fi implicați în activitatea de inspectare în conformitate cu documentele NATO relevante privind investigațiile în domeniul siguranței zborurilor și raportării incidentelor/accidentelor care au implicat aeronave militare și/sau rachete.  +  Articolul 8Pregătirea(1) Pentru a atinge și a menține scopul prevăzut de art. 3 al prezentului acord, autoritățile responsabile ale părților vor desfășura pregătirea în comun.(2) Detaliile privind desfășurarea de exerciții comune și alte aspecte relevante legate de pregătirea în comun vor fi stabilite într-un aranjament tehnic încheiat conform art. 2 alin. (2).  +  Articolul 9Prevederi financiare și privind serviciile(1) Ca regulă generală, părțile se angajează să suporte propriile cheltuieli care apar în cazul în care nu există clauze contractuale pentru finanțarea comună.(2) În cazul unor costuri neprevăzute care nu pot fi definite ca responsabilitate directă a uneia dintre părți, de la caz la caz va fi convenită o procedură de împărțire a costurilor între ministere.(3) În principiu, serviciile prestate pentru QRA(I) aparținând unuia dintre state pe teritoriul celuilalt stat vor fi contra cost sau decontate. Cu toate acestea, detaliile referitoare la servicii, inclusiv sprijinul acordat gratuit, pot fi definite în Aranjamentul tehnic menționat la art. 2 alin. (2), care va fi în concordanță cu legislațiile naționale ale ambelor state și cu documentele NATO relevante referitoare la asistența logistică reciprocă.(4) Chiar în condițiile aranjamentului menționat la alin. (3) al prezentului articol, costul rachetelor, muniției și materialului pirotehnic întrebuințat de QRA(I) aparținând unuia dintre state în spațiul aerian al celuilalt stat va fi suportat de partea a cărei NGA a permis angajarea respectivă.  +  Articolul 10Jurisdicția, statutul juridic și compensarea daunelor(1) Dacă nu este altfel prevăzut în prezentul acord, toate aspectele legate de interpretarea și aplicarea sa vor fi guvernate de Acordul între părțile la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor (NATO SOFA).(2) În limitele art. VIII alin. (5) al NATO SOFA:a) compensarea daunelor produse unor terțe părți de către QRA(I) aparținând uneia dintre părți în executarea unei APCBO specifice este responsabilitatea celeilalte părți în al cărei spațiu aerian sau teritoriu național au survenit accidentul și avariile și ale cărei autorități au permis întrebuințarea acelui QRA(I);b) dacă daunele apar în spațiul aerian și/sau teritoriul unuia dintre state ca rezultat al nerespectării (inclusiv al neglijenței sau relei intenții) procedurilor stabilite în acest acord și în Aranjamentul tehnic menționat la art. 2 alin. (2) de către personalul și/sau autoritățile celuilalt stat, acesta din urmă va fi răspunzător pentru compensarea lor.(3) Dacă NATO ia decizii privind partajarea și despăgubirea din fonduri comune a daunelor produse prin întrebuințarea QRA(I), decizii obligatorii pentru fiecare stat membru, părțile vor aplica deciziile respective în mod corespunzător.  +  Articolul 11Alte prevederi(1) Cooperarea și coordonarea militară între părți pe timpul și în legătură cu utilizarea QRA(I) în operații de poliție aeriană se vor desfășura în limba engleză.(2) În cazul unui incident sau al unui accident în legătură cu executarea unei APCBO specifice și aterizarea QRA(I) aparținând unuia dintre state pe teritoriul celuilalt stat, autoritățile competente vor lua toate măsurile legale pentru ca echipajul să fie disponibil pentru investigații ulterioare.(3) Părțile vor respecta prevederile documentelor standard NATO, ale acordurilor bilaterale în vigoare referitoare la protecția informațiilor clasificate și ale legislației naționale privind protecția informațiilor și documentelor în aplicarea acordului și vor utiliza clasificări cel puțin egale celor atribuite de cealaltă parte.  +  Articolul 12Prevederi finale(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări trimise de către părți pe canale diplomatice, prin care se informează asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.(2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată, dar părțile pot exprima încetarea valabilității sale, în orice moment, în scris. Acordul își va înceta valabilitatea la 6 luni de la data când o parte primește o notificare de la cealaltă parte despre intenția de încetare a valabilității.(3) În caz de încetare a valabilității, prevederile relevante ale acordului vor continua să fie în vigoare până când toate activitățile aflate în derulare se vor încheia sau toate problemele rezultând din activități desfășurate în temeiul prezentului acord vor fi rezolvate.(4) Prezentul acord poate fi amendat oricând, în scris, cu consimțământul ambelor părți. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1) al prezentului articol.(5) Divergențele privind interpretarea și aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate prin consultări între părți, fără a fi supuse atențieioricărei alte părți.Semnat la București la 12 octombrie 2011, în două exemplare originale, în limbile română, bulgară și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferențe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.
  Pentru Guvernul României,
  Gabriel Oprea,
  ministrul apărării naționale al României
  Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
  Anu Anguelov,
  ministrul apărării al Republicii Bulgaria
  -----