LEGE nr. 142 din 18 iulie 2012pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) nereguli cu caracter sistemic/de sistem - nereguli generate de modul în care sunt îndeplinite cerinţele-cheie ale sistemelor de management şi control care se produc ca urmare a unor deficienţe de proiectare a procedurilor de management şi control, a unor erori sistematice de aplicare a procedurilor de management şi control sau din necorelarea prevederilor legislaţiei naţionale cu reglementările comunitare;".2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Entităţile publice care au calitatea de autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finanţate integral sau parţial din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora au obligaţia organizării şi exercitării activităţii de control intern, de control preventiv şi de identificare şi gestionare a riscurilor, precum şi a exercitării activităţii de audit intern, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, precum şi cu Standardele internaţionale de audit."3. La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) analiza rezonabilităţii valorilor cuprinse în bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/acordurilor/ordinelor/deciziilor de finanţare se aplică numai în cazul în care proiectul respectiv nu a făcut anterior obiectul unei aprobări financiare explicite din partea Comisiei Europene."4. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situaţia în care constată abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie, fie în raport cu reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, fie cu procedurile specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, în conformitate cu prevederile anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia cazurilor în care: a) sancţiunile prevăzute în legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice impun aplicarea unor corecţii mai mari decât cele prevăzute în anexă; b) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene care asigură finanţarea proiectelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aplică măsurile cuprinse în reglementările proprii acestui program."5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În situaţia în care, în urma verificărilor administrative şi la faţa locului, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigaţii suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se adreseze, pentru realizarea acestor investigaţii, structurilor de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4). (2) Verificările efectuate de structurile de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) în vederea constatării caracterului eligibil al unor cheltuieli solicitate de un beneficiar înainte de rambursarea/plata lor de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene se organizează şi se desfăşoară după proceduri proprii şi reprezintă o activitate distinctă de activitatea organizată şi desfăşurată în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1)-(16)."6. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile art. 10, 11 şi 12 nu se aplică personalului Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în acest caz fiind aplicabile prevederile în materia conflictului de interese din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare."7. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să înregistreze şi să transmită, în scopul investigării, în termen de 10 zile lucrătoare, structurilor de control prevăzute la art. 20 toate constatările cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional, ale celor din actele de control emise de DLAF, ale celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit/structurile de audit intern/structurile de audit extern, ale celor din rapoartele de verificare la faţa locului emise de autoritatea de certificare, precum şi ale celor din rapoartele de control ale Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice."8. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a nu include temporar în declaraţiile de cheltuieli sume plătite de acestea care fac obiectul constatărilor prevăzute la art. 18 alin. (1), până la finalizarea procedurii prevăzute la art. 21, cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internaţional prevăd altfel."9. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se abrogă.10. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare poate fi efectuată de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi prin echipe de control organizate în acest scop în cadrul acestora;"11. La articolul 20 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare se realizează de către o structură de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în următoarele situaţii:1. la solicitarea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, a autorităţii de certificare, în situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3);2. atunci când autoritatea de certificare constată că nu au fost valorificate integral constatările cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare din rapoartele sale de verificare."12. La articolul 20, alineatul (7) se abrogă.13. La articolul 20, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Personalul cu atribuţii de control, care activează în cadrul structurilor de control prevăzute la alin. (1), (2) şi (5), trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) studii universitare în domeniul economic, juridic sau tehnic, finalizate cu diplomă de licenţă în unul dintre aceste domenii; b) vechime în domeniul gestiunii sau controlului/auditului fondurilor publice de cel puţin 3 ani."14. La articolul 21, alineatele (5), (28) şi (29) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) În vederea constatării neregulilor şi stabilirii creanţelor bugetare, conducerea instituţiei publice în cadrul căreia funcţionează structura de control în situaţiile de excepţie/derogare prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b) şi d) şi, după caz, la art. 20 alin. (4), respectiv conducerea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în celelalte situaţii, aprobă: a) componenţa nominală a echipei care va efectua verificarea şi constatarea; b) durata activităţii de verificare; c) mandatul privind obiectul verificărilor, stabilirea creanţei bugetare rezultate din nereguli şi a debitorilor; d) structura sau structurile verificate.................................................................................................. (28) Titlul de creanţă poate fi anulat de către autoritatea emitentă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (29) Anularea titlului de creanţă atrage anularea actelor subsecvente, în mod corespunzător."15. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - În cazul în care se constată nereguli în aplicarea, de către beneficiari, a prevederilor privind procedurile de achiziţie, fie în raport cu reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, fie în raport cu procedurile specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, se emit note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 şi 21."16. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Valoarea creanţei bugetare stabilită în baza prevederilor art. 27 se calculează prin stabilirea de corecţii financiare în conformitate cu prevederile anexei, cu excepţia cazurilor în care: a) sancţiunile prevăzute în legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice impun aplicarea unor corecţii mai mari decât cele prevăzute în anexă; b) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene care asigură finanţarea proiectelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aplică măsurile cuprinse în reglementările proprii acestui program."17. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăţi/rambursări următoare şi/sau executarea garanţiilor bancare, prevăzute la art. 38 lit. a)-c), autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene transmit titlurile executorii prevăzute la art. 43, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente, care: a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute la cap. VI din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene dispun aceste măsuri; şi b) efectuează procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."18. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli prin deducere din plăţile/rambursările ulterioare pe care debitorul este îndreptăţit să le primească, data stingerii creanţei se consideră data la care beneficiarul a depus cererea de plată/rambursare de fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora, cu excepţia creanţelor bugetare rezultate din nereguli constatate în implementarea proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, care se sting la data emiterii certificatului de plată aferent plăţii pe care beneficiarul este îndreptăţit să o primească."19. La articolul 42, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanţei bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), până la data stingerii acesteia, cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public internaţional prevăd altfel.................................................................................................. (6) Creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică toate prevederile aplicabile creanţelor bugetare rezultate din nereguli, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi a celor prevăzute la art. 21 alin. (14) şi (15)."20. La articolul 59, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În vederea îndeplinirii unor cerinţe specifice de raportare, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene pot elabora - cu respectarea prevederilor manualului prevăzut la alin. (2) - instrucţiuni/proceduri proprii, care se aprobă prin ordin al ministrului coordonator."21. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:"Art. 60^1. - Pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea, persoanele care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţii funcţionari publici care coordonează departamente, care au atribuţii în domeniul managementului, controlului şi/sau auditului fondurilor europene şi/sau al fondurilor publice naţionale aferente acestora, funcţionari publici cu regim special, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, organismelor intermediare, structurilor de control, în situaţia în care acestea sunt organizate în afara autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi, respectiv, în cadrul autorităţilor de certificare, Autorităţii de audit şi DLAF, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, răspund civil sau penal, după caz, numai dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăţie, constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin."22. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:"Corecţiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora în caz de nerespectare a reglementărilor privind achiziţiile, cu excepţia achiziţiilor derulate de beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 18 iulie 2012.Nr. 142.--------