ORDONANTA URGENTA nr. 5 din 23 martie 1998privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 25 martie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Consiliul pentru Reforma, compartiment de specialitate în structura aparatului de lucru al Guvernului, se reorganizează ca organ al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul corelării şi monitorizarii politicilor guvernamentale de reforma şi dezvoltare economico-socială.Consiliul pentru Reforma este condus de ministrul reformei, preşedinte al Consiliului pentru Reforma, care are calitatea de ordonator principal de credite.Sediul Consiliului pentru Reforma este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Consiliul pentru Reforma are următoarele atribuţii principale: a) analizează, corelează şi avizează strategiile şi programele de reforma economico-socială, elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice, care urmează a fi aprobate de către Guvern; b) urmăreşte realizarea măsurilor de reforma în toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministerele, şi raportează periodic Guvernului asupra stadiului realizării reformei; c) corelează politicile de dezvoltare regionala, coordonează şi avizează programele de investiţii publice elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice; d) elaborează şi promovează politici pentru dezvoltarea sectorului privat şi programe de dezvoltare şi sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii; e) promovează politici postprivatizare; f) iniţiază şi elaborează, împreună cu ministerele, proiecte de acte normative în domeniul reformei şi da avize conforme pentru proiectele înaintate de ministere sau de alte organe ale administraţiei publice în acest domeniu; g) elaborează hotărârile Guvernului cu privire la programele de dezvoltare propuse a fi finanţate din fondul constituit la dispoziţia Guvernului, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998; h) derulează programe cu finanţare interna şi externa în domeniul economico-social; i) urmăreşte desfăşurarea calendarului Guvernului cu privire la măsurile de reforma ce decurg din angajamentele internaţionale ale acestuia; j) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor de reforma, pe care le pune la dispoziţie primului-ministru, în vederea discutarii în şedinţa a Guvernului; k) îndeplineşte orice alte atribuţii conferite expres prin acte normative.În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul pentru Reforma colaborează cu ministerele, instituţiile de specialitate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea corelării politicilor de reforma şi pentru promovarea dezvoltării sectorului privat.Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale sunt obligate sa pună la dispoziţie Consiliului pentru Reforma informaţiile pe care acesta le solicita, în vederea monitorizarii activităţii Guvernului, corelării politicilor de reforma şi promovării dezvoltării sectorului privat.Ministrul reformei poate solicita celorlalţi miniştri întruniri, în scopul asigurării coerentei proiectelor şi strategiilor în domeniul reformei.  +  Articolul 3Ministrul reformei coordonează activitatea Comisiei Naţionale pentru Statistica, a Comisiei Naţionale de Prognoza şi a Oficiului Concurentei.  +  Articolul 4Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Reforma se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba, prin hotărâre, organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Reforma.  +  Articolul 5Salarizarea personalului Consiliului pentru Reforma se face conform anexei nr. 4 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor va introduce în indicatorii financiari pe anul 1998 modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Hotărârea Guvernului nr. 706/1993 privind organizarea şi atribuţiile Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică şi art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României şi orice alte dispoziţii contrare, iar anexa la Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul reformei,preşedintele Consiliului pentruReforma,Ilie SerbanescuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului şi aDepartamentului pentru AdministraţiePublică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat, ministruljustiţieiValeriu Stoica---------