LEGE nr. 125 din 12 iulie 2012privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 6 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul instituțional și modul de gestionare a siguranței circulației pe rețeaua rutieră.(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi și drumurilor existente, după cum urmează:a) drumurilor noi și celor aparținând rețelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, începând din 19 decembrie 2010;b) drumurilor de interes național, începând cu data de 1 ianuarie 2013;c) drumurilor județene, drumurilor comunale amenajate și străzilor urbane amenajate, începând cu data de 1 ianuarie 2015.(3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană.(4) Investitorii și administratorii oricăror drumuri publice prevăzute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, și anterior datei de la care sunt obligați conform alin. (2).(5) Rețeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:a) autostrăzi;b) drumuri expres;c) drumuri naționale;d) drumuri județene;e) drumuri comunale amenajate;f) străzi amenajate.2. La articolul I punctul 2, literele a) și c) ale alineatului (2) al articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) asigurarea independenței auditorului/inspectorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant, administratorul drumului sau beneficiar, după caz;.........................................................................c) auditorul de siguranță rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare și de execuție a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.3. La articolul I punctul 2, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) auditul de siguranță rutieră - verificarea detaliată, tehnică și sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranței, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării;b) auditorul de siguranță rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră;c) drumul public - drumul deschis circulației publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;e) clasificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente - metoda de identificare, analizare și clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidentesoldate cu persoane decedate, proporțional cu fluxul de trafic;f) clasificarea siguranței rețelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea și clasificarea secțiunilor rețelei rutiere existente, în funcție de potențialul de îmbunătățire a siguranței și de reducere a costurilor legate de accidente;g) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranță a rețelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanțiale constructive ale rețelei existente;h) inspectorul de siguranță rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze inspecția de siguranță rutieră;i) inspecția de siguranță rutieră - verificarea periodică a rețelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranței circulației, cu identificarea eventualelor disfuncționalități sau deficiențe de proiectare, construcție, operare și/sau de întreținere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;j) rețeaua rutieră transeuropeană - rețeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE ;k) liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care indică etapele de urmat și elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranță rutieră prevăzute în prezenta lege;l) modificare substanțială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului;m) proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanțiale a unor rețele rutiere existente;n) punctul negru - segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanță a drumului respectiv și pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;o) utilizatorul vulnerabil - categoria de participanți la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morți și/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanților.4. La articolul I punctul 2, titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IIDobândirea și încetarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră5. La articolul I punctul 2, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Poate efectua inspecții de siguranță rutieră orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) nu are cazier judiciar;b) are studii universitare de licență dovedite cu diplomă recunoscută în condițiile prevăzute de lege, în unul dintre domeniile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, construcțiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere;c) are o experiență profesională de cel puțin 5 ani în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);d) a frecventat cursurile pentru formarea inspectorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de inspector de siguranță rutieră;e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.(2) Poate efectua audit de siguranță rutieră și/sau evaluare de impact asupra siguranței rutiere orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) nu are cazier judiciar;b) are studii universitare de licență dovedite cu diplomă recunoscută în condițiile stabilite de lege, în unul dintre domeniile construcției și proiectării drumurilor și podurilor sau în unul dintre domeniile construcțiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcției drumurilor și podurilor sau ingineriei circulației rutiere;c) are o experiență profesională de cel puțin 5 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege;e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.(3) Poate efectua audit de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, prevăzute la alin. (2), orice inspector de siguranță rutieră care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) a efectuat inspecțiile de siguranță rutieră, prevăzute la art. 3 lit. i), pentru cel puțin 2.000 de kilometri de drumuri;b) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege.6. La articolul I punctul 2, după articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Profesia de auditor de siguranță rutieră/de evaluare de impact asupra siguranței rutiere sau profesia de inspector de siguranță rutieră poate fi exercitată în regim de liberă practică, în cazul în care acesta este persoană fizică autorizată, înregistrată la oficiul registrului comerțului pentru activitatea respectivă.(2) În vederea exercitării profesiei, auditorul poate angaja specialiști, pe bază de contract de muncă sau contract de prestări de servicii, în condițiile legii.7. La articolul I punctul 2, alineatele (1), (2) și (5) ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Formarea, instruirea și perfecționarea profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră se asigură prin organizarea cursurilor respective de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) Cursurile de formare, instruire sau perfecționare profesională se realizează pentru o perioadă de minimum 3 luni în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate și/sau cu furnizorii de formare profesională autorizați potrivit legislației privind formarea profesională a adulților, în baza programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională..........................................................................(5) Auditorii sunt obligați să participe o dată la 2 ani la cursurile de instruire periodică și o dată la 4 ani la cursurile de perfecționare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.8. La articolul I punctul 2, după alineatul (5) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Participarea la cursurile de instruire periodică și la cursurile de perfecționare profesională este condiționată de dovada menținerii condițiilor privind cazierul judiciar și permisul de conducere, prevăzute la art. 4.9. La articolul I punctul 2, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Se înființează, în subordinea ministrului transporturilor și infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei stabilește componența, atribuțiile și modalitatea de remunerare a activității membrilor acesteia și a personalului care o deservește.(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.(4) Lucrările Comisiei se desfășoară în prezența a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorității acestora.(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia.(6) Exercitarea activității de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei.10. La articolul I punctul 2, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Accesul la profesia de auditor/inspector de siguranță rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.(2) Examinarea candidaților în vederea atestării ca auditor/inspector de siguranță rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) și va consta într-o aplicație practică și un test-grilă.(3) Pentru susținerea examenului de atestare privind accesul la profesie și pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Comisia comunică conducerii Autorității Rutiere Române - A.R.R. numele și datele de identificare ale persoanelor care au obținut atestatul de auditor/inspector de siguranță rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.(5) Pentru cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparținând Spațiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranță rutieră în unul dintre aceste state, Comisia va recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetățeanul exercită legal profesia. Dacă cetățeanul dorește să își desfășoare activitatea de audit de siguranță rutieră în România, se înscrie într-o secțiune specială a Registrului prevăzut la alin. (4), cu condiția prezentării documentelor care atestă dobândirea calității de auditor de siguranță rutieră.(6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.(7) Contestațiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6).11. La articolul I punctul 2, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Calitatea de auditor/inspector de siguranță rutieră încetează în următoarele cazuri:a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către persoana respectivă;b) în cazul în care persoana nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), e), f) și g) și art. 4 alin. (2) lit. a), e), f) și g);c) în caz de deces.(2) Încetarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluția de retragere a atestatului, în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului/ inspectorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit.(3) În caz de încetare a calității de auditor/inspector de siguranță rutieră, numele acestuia se radiază din Registru.12. La articolul I punctul 2, titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IIIEvaluarea de impact asupra siguranței rutiere, auditul de siguranță rutieră și inspecțiile de siguranță rutieră13. La articolul I punctul 2, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se construiește sau se modifică substanțial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 și se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranței rutiere.(2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranță rutieră care contribuie la alegerea soluției propuse și să furnizeze toate informațiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opțiuni evaluate.(3) Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2:a) proiectul preliminar;b) proiectele detaliate;c) anterior recepționării drumului public;d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.(4) Inspecția de siguranță rutieră se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public al rețelei rutiere, din 2 în 2 ani, alternativ în perioadele iarnă și vară, se concretizează într-un raport de inspecție de siguranță rutieră și cuprinde verificarea periodică a gradului de deteriorare a elementelor care influențează siguranța rutieră, menținerea caracteristicilor inițiale privind semnalizarea și, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere asupra siguranței traficului.(5) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcție de complexitatea lucrării.(6) În cazul unui accident de circulație soldat cu persoane decedate, înregistrat pe un drum public, organele de poliție care anchetează cazul notifică aceasta administratorului drumului, care va solicita imediat Autorității Rutiere Române - A.R.R., obligatoriu, executarea unei inspecții de siguranță rutieră suplimentare, care să identifice elementele prevăzute în anexa nr. 4, ce au favorizat producerea accidentului respectiv, și să facă recomandările necesare.(7) În raportul de inspecție suplimentară întocmit, un punct distinct va constitui analiza recomandărilor din rapoartele de inspecție periodice anterioare, care nu au fost rezolvate până la data accidentului și care au constituit cauza accidentului.(8) O copie a raportului de inspecție de siguranță rutieră va fi pusă de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la dispoziția organului de cercetare penală privind accidentul respectiv.14. La articolul I punctul 2, articolul 10 se abrogă.15. La articolul I punctul 2, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră sau a inspecției de siguranță rutieră, se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pe de o parte, și investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) La desemnarea auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră vor fi respectate prevederile art. 4 alin. (1) sau (2) și ale art. 4^1, după caz, precum și următoarele criterii:a) zonal geografic, care asigură prioritatea la desemnare auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră domiciliați în zona sau cel mai aproape de zona în care se află proiectul auditat/sectorul de drum public;b) al desemnării echitabile a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora.(3) În cazul în care, într-o procedură de desemnare, nu există auditori/inspectori de siguranță rutieră disponibili, care să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (2), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna, în mod justificat, auditori/inspectori de siguranță rutieră cu derogare de la unele dintre aceste criterii.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii/inspectorii de siguranță rutieră, conform prevederilor art. 4^1, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1), și notifică în acest sens auditorii/inspectorii de siguranță rutieră desemnați și investitorul sau administratorul, după caz.(5) Auditorii/inspectorii de siguranță rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6) și (7).(6) Auditorul/inspectorul de siguranță rutieră are obligația de a aduce la cunoștința Autorității Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenței acestuia față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoștință de aceasta.(7) Independența auditorului/inspectorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri:a) auditorul/inspectorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia are relații contractuale ori este angajat al uneia dintre părți;b) auditorul/inspectorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este acționar ori deține părți sociale la una dintre părți;c) auditorul/inspectorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre părți;d) sunt îndeplinite alte condiții legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.(8) În condițiile executării de către unul sau mai mulți auditori/inspectori de siguranță rutieră a unui raport, fără respectarea prevederilor alin. (6) și (7), raportul este nul de drept, onorariul încasat va fi restituit, iar aceștia sunt responsabili de daunele reclamate de beneficiarul raportului respectiv.16. La articolul I punctul 2, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentația privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau a drumului public supus evaluării de impact asupra siguranței rutiere, inspecției de siguranță rutieră sau auditului de siguranță rutieră, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1).(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziția auditorului de siguranță rutieră sau echipei de auditori de siguranță rutieră, după caz, documentația privind:a) studiul de prefezabilitate;b) studiul de fezabilitate;c) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere;d) proiectul tehnic;e) detaliile de execuție;f) planurile generale ale traseului;g) planurile de situație și profilurile transversale și longitudinale ale traseului;h) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;i) planurile de semnalizare și marcaj rutier de pe traseu, precum și echipamentele rutiere din dotare;j) analizele de trafic, existent și prognozat;k) datele și informațiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;l) informațiile cu privire la recomandările conținute în raportul anterior;m) alte informații necesare.(3) La cererea auditorului de siguranță rutieră sau a echipei de auditori de siguranță rutieră ori, după caz, a inspectorului de siguranță rutieră, autoritățile cu atribuții în siguranța rutieră pun la dispoziția acestora, în scris, informațiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, auditului de siguranță rutieră sau inspecției de siguranță rutieră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.17. La articolul I punctul 2, alineatele (1) și (4) ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditulde siguranță rutieră se realizează la cererea investitorului adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R., iar inspecția de siguranță rutieră se realizează la cererea administratorului drumului public adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R...........................................................................(4) Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăși 60 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1).18. La articolul I punctul 2, după alineatul (4) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile și pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact și de inspecție de siguranță rutieră.19. La articolul I punctul 2, articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Recomandările privind eliminarea riscurilor, conținute în raportul de audit de siguranță rutieră, în raportul de evaluare de impact sau în raportul de inspecție de siguranță rutieră, au caracter obligatoriu pentru investitor sau pentru administratorul drumului, după caz.(2) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conținute în rapoartele respective, înainte de finalizarea stadiului supus auditării/inspecției, după caz, sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, după caz.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit/evaluare de impact/inspecție sau a unui capitol al raportului de audit de siguranță rutieră, investitorul/administratorul drumului poate contesta motivat, la Comisie, în tot sau în parte, recomandările conținute în raportul respectiv.(4) Comisia soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la depunere și emite în acest sens o decizie.(5) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (4) va fi anexat la raportul respectiv.(6) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă de către cei interesați. O copie a hotărârii instanței, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv.(7) Administratorul prevăzut la alin. (1) este răspunzător pentru daunele produse participanților la trafic, care au fost afectați de nerezolvarea recomandărilor rămase definitive din raportul de impact de siguranță rutieră.20. La articolul I punctul 2, articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră, onorariile cuvenite auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră pentru activitatea prestată, precum și tarifele percepute pentru activitățile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (5) și art. 21 alin. (2) lit. n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.21. La articolul I punctul 2, articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorității Rutiere Române - A.R.R. și se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitățile desfășurate, plata indemnizațiilor membrilor Comisiei, precum și pentru finanțarea activităților proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv.22. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditorii/inspectorii de siguranță rutieră se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părți, care prevede drepturile și obligațiile părților, termenele pentru finalizarea și predarea rapoartelor, cuantumul onorariilor, termenele și modul de plată a acestora, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.23. La articolul I punctul 2, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranță rutieră și clasificarea siguranței rețelei pe baza unor analize periodice a informațiilor conținute în baza proprie de date, pe care le actualizează cel puțin o dată la 3 ani, conform prescripțiilor anexei nr. 3.(2) Inspecțiile de siguranță rutieră efectuate la tronsoanele rutiere, cu concentrația cea mai mare de accidente, conform rezultatelor clasificării, vor avea în vedere elementele menționate la pct. 3 din anexa nr. 3.(3) Măsurile corective propuse de inspectorul de siguranță rutieră sub formă de recomandări se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri.(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie conținute în cadrul unui raport privind inspecția de siguranță rutieră sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3.(5) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se execută lucrări de reparații și care astfel pot periclita siguranța circulației se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât și noaptea, și care sunt instalate la o distanță de siguranță, conform normelor în vigoare.(6) Utilizatorii drumurilor vor fi informați permanent de către administratorul drumului de existența unui tronson cu o concentrație mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la alin. (5), prin intermediul unor mijloace adecvate și/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice.24. La articolul I punctul 2, articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea competentă de reglementare și control, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi.25. La articolul I punctul 2, articolul 20 se abrogă.26. La articolul I punctul 2, articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituție competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră, a inspecției de siguranță rutieră, precum și desfășurarea activităților de formare, atestare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră.(2) În domeniul activităților prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește următoarele atribuții principale:a) desemnează, în condițiile prezentei legi, auditorii/ inspectorii de siguranță rutieră în vederea efectuării activităților ce fac obiectul prezentei legi;b) elaborează și propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite în continuare Norme, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;c) stabilește aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii și cu auditorii/inspectorii de siguranță rutieră, stabilește circuitul documentelor și informațiilor între părțile implicate în activitățile ce fac obiectul prezentei legi;d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și organizarea cursurilor de instruire și perfecționare pentru auditorii de siguranță rutieră atestați;e) aplică deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră și emiterea atestatelor respective;f) organizează periodic informări și dezbateri ale auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării și practicii în domeniu;g) fundamentează și elaborează proiecte privind norme, standarde și ghiduri tehnice în materie, în concordanță cu evoluția reglementărilor la nivel european și internațional, și înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;h) participă pe plan național și internațional la activități specifice domeniului gestionării siguranței rutiere;i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranței infrastructurii rutiere;j) colectează și arhivează toate rapoartele de audit de siguranță rutieră, de evaluare de impact asupra siguranței rutiere și de inspecție de siguranță rutieră;k) propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii metodologia de lucru și de atestare a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a acestora și programele de formare, instruire și perfecționare profesională în domeniul gestionării siguranței rutiere;l) ține Registrul cu toate secțiunile acestuia și operează modificările care se impun;m) realizează documentații și publicații de specialitate periodice pentru auditorii/inspectorii de siguranță rutieră din evidență;n) distribuie auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră documentațiile și publicațiile prevăzute la lit. g) și m), precum și alte reglementări de interes.(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin prezenta lege și prin alte acte normative privind gestionarea siguranței circulației pe rețeaua rutieră.27. La articolul I punctul 2, titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VRăspunderi și sancțiuni28. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Sancțiunile disciplinare se dispun și se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii și constau în:a) suspendarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activitățile contractate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;b) suspendarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni:– pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condițiile de obținere a atestatului de auditor/inspector de siguranță rutieră, prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condițiilor respective. Dacă după 6 luni condițiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungește corespunzător;– pentru depășirea nejustificată, cu cel puțin un an, a obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (5);c) suspendarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră pe o perioadă de un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și art. 11 alin. (6) și (7), dacă încălcarea nu este considerată infracțiune.29. La articolul I punctul 2, articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Decizia Autorității Rutiere Române - A.R.R. de aplicare a uneia dintre sancțiunile prevăzute la art. 22 alin. (1) poate fi contestată la Comisie în termen de 15 zile de la comunicare.(2) Contestația exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate, până la rămânerea definitivă a deciziei.(3) Comisia este obligată ca în termen de maximum 30 de zile să emită o decizie în legătură cu contestația. Decizia va fi respectată și executată întocmai de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Decizia Comisiei, prevăzută la alin. (3), poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicare. Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și în această situație.30. La articolul I punctul 2, după articolul 23 se introduc două noi articole, articolele 23^1 și 23^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată salariatului Autorității Rutiere Române - A.R.R. responsabil, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) -(4);b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului/inspectorului de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) și c), art. 11 alin. (6) și (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum și pentru depunerea raportului la beneficiar cu depășirea nejustificată a termenului contractat de depunere;c) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată beneficiarului raportului de inspecție de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2);d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) și (6), precum și art. 12 alin. (1);e) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări, a prevederilor art. 14 alin. (2);f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuării raportului de audit de siguranță rutieră sau a raportului de evaluare de impact, după caz, prevăzute la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 23^2(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 23^1 se fac, după caz, de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. și/sau din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, în limita competențelor acestora.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 23^1 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23^1, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.31. La articolul I punctul 2, alineatele (1) și (3) ale articolului 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obținut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranță rutieră cu o durată de minimum 3 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranță rutieră și vor obține, la cerere, atestatul de auditor de siguranță rutieră prevăzut de prezenta lege..........................................................................(3) Comisia verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute și atestă calitatea de auditor de siguranță rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul prevăzut de prezenta lege.32. La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Fără a aduce atingere liniilor directoare aprobate în temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. adoptă o serie de linii directoare temporare cu privire la măsurile de siguranță care trebuie aplicate lucrărilor de construcție, modernizare, reabilitare, reparare și întreținere a infrastructurii rutiere și un program de inspecție care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite.33. La articolul I punctul 2, articolul 26 se abrogă.34. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și ale costului social mediu al unui accident grav sunt publice și vor fi actualizate periodic, din 5 în 5 ani.35. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28În anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică și va avea următorul cuprins:h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale și rutiere: comandant, ofițer punte secund, ofițer punte, șef mecanic, ofițer mecanic secund, ofițer mecanic, șef electrician maritim, ofițer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicației (PNA-TC), inginer de recepție și control aeronave, inginer de recepție și mijloace PNA-TC, auditor de securitate a aviației civile, profesor de legislație rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea și perfecționarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranță rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranță rutieră, inspector de siguranță rutieră;36. La articolul I punctul 3, articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29În direcția cooperării internaționale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. participă la lucrări privind schimbul celor mai bune practici în domeniul gestionării siguranței rutiere.37. La articolul I punctul 3, articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Organizațiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranței și gestionării infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale gestionării siguranței rutiere.38. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul I^1După alineatul (23) al articolului 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanțială a unui drum public existent, cuprins în rețeaua rutieră, nu se va emite în condițiile în care proiectele de infrastructură respective nu conțin rapoartele de audit de siguranță rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, după caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare.39. La anexa nr. 1 punctul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) accidente soldate cu decese și/sau răniri grave; obiectivele de reducere în comparație cu scenariul care prevede eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;40. Titlul anexei nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:Clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranță rutieră și elemente de evaluare pentru inspecția de siguranță rutieră41. La anexa nr. 3, partea introductivă a punctului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Elementele de evaluare pentru inspecția de siguranță rutieră:42. Titlul anexei nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:Informații referitoare la accidente de circulație, menționate în rapoartele de accidente soldate cu persoane decedate43. La anexa nr. 4, punctele 6 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:6. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naționalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanțe interzise prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranță;.........................................................................8. date referitoare la accidentele de circulație, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea fiecărui vehicul și manevrele fiecărui conducător auto;  +  Articolul II(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, și Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011, vor fi modificate și completate în conformitate cu modificările și completările aduse Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare, și republicate.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/ 856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupația de auditor de siguranță rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranță rutieră și cea de inspector de siguranță rutieră.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  Eugen Nicolicea
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  Vasile Blaga
  București, 12 iulie 2012.Nr. 125.-----