LEGE nr. 124 din 12 iulie 2012privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic punctul 5, alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de direcţiile de sănătate publică, cu acordul prealabil al consiliilor locale."2. La articolul unic punctul 6, litera d) a alineatului (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) avizarea programării lunare a medicilor care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în cadrul centrelor de permanenţă, stabilite de către medicul coordonator al centrului, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare."3. La articolul unic punctul 7, după litera d) a alineatului (1) al articolului 6 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) asigurarea pazei centrelor de permanenţă."4. La articolul unic punctul 8, alineatul (2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), care îşi desfăşoară activitatea în localităţile arondate teritorial la centrele de permanenţă, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, asigură continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în condiţiile prezentei legi."5. La articolul unic punctul 9, alineatul (7) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) În situaţia în care nu pot să participe la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în condiţiile prezentei legi, sau nu pot respecta programarea avizată de către direcţiile de sănătate publică ori direcţiile medicale din structura ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz, medicii asigură înlocuirea lor de către un alt medic, cu informarea, în scris, a direcţiilor de sănătate publică sau a direcţiilor medicale din structura ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz."6. La articolul unic punctul 11, alineatele (1) şi (2) ale articolului 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Transportul cazurilor de urgenţă ale centrelor de permanenţă este asigurat, după caz, de ambulanţele celei mai apropiate substaţii a serviciului judeţean de ambulanţă sau a Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov, respectiv de serviciile de ambulanţă organizate de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie care au înfiinţate centre de permanenţă. (2) Pe lângă centrele de permanenţă care asigură asistenţă medicală pentru cel puţin 10 localităţi, se înfiinţează o substaţie de ambulanţă sau SMURD."7. La articolul unic punctul 13, alineatul (1) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În situaţia în care nu există spaţiu disponibil, până la asigurarea spaţiilor de către autorităţile locale pentru organizarea unui centru de permanenţă independent, rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de activitate poate fi asigurată prin rotaţie, de către medicii de familie asociaţi în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical."8. La articolul unic punctul 14, alineatul (1) al articolului 14^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) În cazul în care medicii de familie nu respectă prevederile art. 7 alin. (2) şi (7), casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală diminuează lunar, cu 10%, valoarea minimă garantată a punctului per capita, respectiv venitul lunar al medicilor nou-veniţi într-o localitate, stabilit în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 12 iulie 2012.Nr. 124.-------