ORDIN nr. 972 din 9 iulie 2012pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 823/2012
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2012    În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 823/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc de regulă lunar, avându-se în vedere veniturile bugetare şi sumele care pot fi utilizate din excedentul anilor precedenţi, potrivit bugetului aprobat aferent perioadei de raportare, şi se transmit pentru avizare Trezoreriei Statului a Sectorului 6. (3) Formularul utilizat pentru deschiderea de credite din bugetul Fondului pentru mediu este cel aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare. La completarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare vor fi avute în vedere prevederile art. 2 din Instrucţiunile privind completarea formularului «Cerere pentru deschiderea de credite bugetare», aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.276/2011, în care lit. f) se completează cu codul contului contabil «09», care se utilizează pentru bugetul Fondului pentru mediu, iar lit. g) se completează cu «Trezoreria Statului a Sectorului 6 - pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul Fondului pentru mediu»."2. La articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) după avizarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Trezoreria Statului a Sectorului 6, se va proceda la regularizarea plăţilor de casă, scop în care vor fi reconstituite plăţile dispuse din contul 50.17 «Disponibil al Fondului pentru mediu» prin virarea sumelor corespunzătoare din conturile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 3 alin. (3), în funcţie de natura obligaţiei de plată achitate."3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) După efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 7 şi 8, în contul 50.17 «Disponibil al Fondului pentru mediu» deschis la Trezoreria Statului a Sectorului 6 pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu nu mai trebuie să existe disponibilităţi, cu excepţia disponibilităţilor din anii precedenţi şi din anul curent ale bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu, care se transferă în contul 50.25 «Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii»."4. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:"Art. 12. - Prevederile art. 7 şi 8 se aplică numai pentru regularizarea plăţilor şi, respectiv, încasărilor aferente bugetului Fondului pentru mediu."  +  Articolul II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, cota din veniturile Fondului pentru mediu prevăzută la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se transferă de Administraţia Fondului pentru Mediu din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu în contul 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă. (2) Cota prevăzută la alin. (1) aferentă veniturilor Fondului pentru mediu încasate în luna decembrie se virează în contul 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii" la termenul stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 9 iulie 2012.Nr. 972.-------