HOTĂRÂRE nr. 671 din 4 iulie 2012privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2012  Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea amenajării Casei Memoriale "Coandă". (2) Imobilul transmis potrivit alin. (1) este clasat ca monument istoric şi este înscris în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, la poziţia nr. 607 din cadrul Listei monumentelor istorice 2010 - municipiul Bucureşti, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional având obligaţia protejării acestuia potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 364 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional va asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Puiu HaşottiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 671.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniulprivat al statului şi din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Culturii şi Patrimoniului Naţional
  *Font 8*
   
  Denumirea şi locul unde se află imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se trans- mite imobilul Elementele-cadru de descriere tehnică Codul de clasi- fica- ţie Nr. MFP
  Imobil, str. Lascăr Catargiu nr. 29, sectorul 1, Bucureşti Domeniul privat al statului şi admi- nistrarea Regiei Autonome "Adminis- traţia Patrimoniu- lui Protocolului de Stat" Domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional Conform Cărţii funciare nr. 249.850-C1-U2: unitate indivi- duală dispusă pe subsol = 118,66 mý, parter = 252,13 mý şi mansardă = 74,47 mý, cu părţi comune indivize dispuse pe fiecare nivel în parte conform relevee părţi comune (în supra- faţă totală de 198,24 mý) S teren = 290,15 mý Regim de înălţime: S + P + M Suprafaţă construită la sol: 428 mý Suprafaţă desfăşurată: 654,69 mý + 198,24 mý părţi comune 8.24.02 Se va atri- bui.
  -----