ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 28 ianuarie 2011 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională(actualizată până la data 9 iulie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 112 din 4 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎntrucât în termenul prevăzut de Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, în sensul că, pentru cei care nu au prezentat acte care să dovedească veniturile obţinute, în funcţie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie,fiind imperios necesară instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivităţii, scopul fiind acela de a nu sancţiona persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reuşit în intervalul iniţial pus la dispoziţie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere,având în vedere exigenţele subliniate de puterea judecătorească în cadrul controlului jurisdicţional exercitat cu ocazia aplicării Legii nr. 119/2010,în vederea instituirii unor măsuri legislative pe baza cărora instituţiile implicate să identifice şi să transmită caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv şi justificat,deoarece aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari. (2) Obligaţia identificării şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii prevăzute la alin. (1), revine instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora beneficiarul şi-a desfăşurat activitatea. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011. (4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru care, până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, conform anexei nr. 1, dar nu mai puţin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie. (5) Evoluţia salariului mediu brut/net pe economie şi a salariului minim pe economie este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Pensiile prevăzute la art. 1 pot fi revizuite şi la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în muncă, utile în sistemul public de pensii, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual. (2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel: a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacă cererea de revizuire, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială până la data de 1 ianuarie 2014; b) de la data de întâi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială peste termenul prevăzut la lit. a).  +  Articolul 3Pentru revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 se utilizează metodologia de calcul prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.  +  Articolul 5Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se menţin în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării până la data emiterii deciziei de revizuire.  +  Articolul 6 (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se menţin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010 începând cu luna ianuarie 2011 până la data emiterii deciziei de revizuire. (2) Diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 se achită până la sfârşitul lunii februarie 2011.  +  Articolul 7 (1) În cazul pensiilor prevăzute la art. 5 şi 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat, după caz, în funcţie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Sumele de plată se achită până cel târziu la data de 31 decembrie 2012.---------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 112 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (3) În situaţia în care prin regularizarea pensiei prevăzute la alin. (1) rezultă sume de recuperat pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, acestea nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.---------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 112 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012.  +  Articolul 8Ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor, precum şi directorul Serviciului Român de Informaţii pot emite ordine şi/sau instrucţiuni privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşDirectorul Serviciului Român de Informaţii,George Cristian MaiorMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 ianuarie 2011.Nr. 1.  +  Anexa 1SITUAŢIEcuprinzând cuantumul soldelor de grad şi soldelor defuncţie minime corespunzătoare gradelor militare deţinute*Font 8* ┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │Anul│ Gl. **** │ Gl. *** │ Gl. ** │ Gl. * │ Col. │ Lt. col.│ Mr. │ Cpt. │ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1952│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1953│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1954│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1955│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1956│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1957│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1958│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1959│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1960│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1961│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1962│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1963│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1964│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1965│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1966│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1967│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1968│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1969│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1970│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1971│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1972│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1973│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1974│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1975│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1976│ 11.664│ 9.921│ 8.209│ 6.863│ 5.175│ 4.176│ 3.542│ 3.075│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1976│ 11.510│ 9.772│ 8.066│ 6.788│ 5.163│ 4.164│ 3.531│ 3.069│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1978│ 11.510│ 9.772│ 8.066│ 6.788│ 5.163│ 4.164│ 3.531│ 3.069│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1979│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1980│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1981│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1982│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1983│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1984│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1985│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1986│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1987│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1988│ 12.425│ 10.691│ 9.073│ 7.920│ 6.188│ 5.136│ 4.405│ 3.894│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1989│ 12.425│ 10.691│ 9.073│ 7.920│ 6.188│ 5.136│ 4.405│ 3.894│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1990│ 13.755│ 11.846│ 10.303│ 9.125│ 7.750│ 6.516│ 5.670│ 5.038│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1991│ 35.000│ 31.860│ 28.860│ 26.125│ 23.438│ 20.580│ 18.343│ 16.500│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1992│ 79.744│ 72.536│ 65.806│ 59.525│ 53.313│ 47.046│ 41.900│ 37.670│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1993│ 264.145│ 240.726│ 222.053│ 205.226│ 182.115│ 157.556│ 136.533│ 118.451│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1994│ 920.080│ 824.310│ 670.098│ 598.104│ 524.406│ 445.264│ 374.270│ 306.404│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1995│ 1.127.840│ 1.010.614│ 821.328│ 733.146│ 642.976│ 545.768│ 458.640│ 375.472│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1996│ 1.344.560│ 1.204.728│ 977.954│ 874.152│ 766.516│ 650.624│ 546.780│ 447.764│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1997│ 2.673.160│ 2.395.540│ 1.946.962│ 1.738.080│ 1.523.944│1.293.632│1.087.190│ 890.196│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1998│ 4.562.950│ 4.135.040│ 3.435.335│ 3.109.268│ 2.775.390│2.399.210│2.060.338│1.736.000│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1999│ 8.962.774│ 8.475.004│ 8.048.205│ 7.621.406│ 6.462.953│5.372.340│4.521.319│4.046.430│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2000│ 8.962.774│ 8.475.004│ 8.048.205│ 7.621.406│ 6.462.953│5.372.340│4.521.319│4.046.430│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2001│10.878.975│10.286.125│ 9.769.600│ 9.251.300│ 7.845.500│6.521.200│5.487.625│4.911.950│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2002│13.159.850│12.442.750│11.816.175│11.189.600│ 9.489.150│7.888.000│6.639.750│5.941.150│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2003│15.490.425│14.647.300│13.908.900│13.172.275│11.170.075│9.285.400│7.814.625│6.993.600│ └────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘*Font 8* ┌────┬───────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┐ │Anul│Lt.maj.│ Lt. │ Slt. │M.m.pr./ │M.m.cl.I/│M.m.cl.II/│M.m.cl.III/│M.m.cl.IV/│M.m.cl.V/│ │ │ │ │ │plt.adj.pr.│plt. adj.│plt. maj. │ plt. │ sg. maj. │ sg. │ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1952│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1953│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1954│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1955│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1956│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1957│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1958│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1959│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1960│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1961│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1962│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1963│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1964│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1965│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1966│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1967│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1968│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1969│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1970│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1971│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1972│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1973│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1974│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1975│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1976│ 2.895│ 2.714│ 2.460│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1977│ 2.900│ 2.730│ 2.550│ 3.456│ 3.082│ 2.695│ 2.352│ 2.070│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1978│ 2.900│ 2.730│ 2.550│ 3.456│ 3.082│ 2.695│ 2.352│ 2.070│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1979│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1980│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1981│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1982│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1983│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1984│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1985│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1986│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1987│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1988│ 3.706│ 3.518│ 3.300│ 4.320│ 3.870│ 3.410│ 3.066│ 2.750│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1989│ 3.706│ 3.518│ 3.300│ 4.320│ 3.870│ 3.410│ 3.066│ 2.750│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1990│ 4.777│ 4.515│ 4.200│ 5.400│ 4.876│ 4.345│ 3.906│ 3.500│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1991│ 15.705│ 14.910│ 14.000│ 17.160│ 15.870│ 14.630│ 13.493│ 12.400│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1992│ 35.845│ 34.020│ 31.940│ 39.156│ 36.196│ 33.358│ 30.755│ 28.250│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1993│111.692│ 104.932│ 98.252│ 116.050│ 109.514│ 102.798│ 96.751│ 90.772│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1994│280.760│ 255.116│ 239.344│ 278.888│ 262.072│ 247.260│ 232.872│ 218.654│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1995│344.145│ 312.818│ 293.440│ 341.936│ 321.368│ 303.160│ 285.448│ 268.096│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1996│ 0│ 372.880│ 349.888│ 407.540│ 382.976│ 361.400│ 340.256│ 319.544│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1997│ 0│ 741.276│ 695.520│ 810.394│ 761.600│ 718.640│ 676.544│ 635.312│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1998│ 0│1.486.948│1.398.740│ 1.662.110│1.568.930│ 1.485.250│ 1.402.750│ 1.321.600│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1999│ 0│3.597.304│3.366.300│ 3.597.304│3.386.910│ 3.181.669│ 2.981.580│ 2.786.644│2.457.743│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │2000│ 0│3.597.304│3.366.300│ 3.597.304│3.386.910│ 3.181.669│ 2.981.580│ 2.786.644│2.457.743│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │2001│ 0│4.367.475│4.086.600│ 4.366.500│4.112.300│ 3.862.625│ 3.619.250│ 3.383.650│2.983.900│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │2002│ 0│5.281.975│4.942.000│ 5.282.400│4.972.500│ 4.671.875│ 4.378.750│ 4.091.650│3.609.300│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │2003│ 0│6.218.600│5.818.400│ 6.217.825│5.854.800│ 5.499.000│ 5.153.750│ 4.815.875│4.247.950│ └────┴───────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘NOTĂ:Pentru perioadele anterioare anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.  +  Anexa 2SALARIUL MEDIU ANUAL ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Salariul mediu │ │ Anul │ (lei) │ │ ├─────────────────────────┬────────────────────────┤ │ │ brut │ net │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1938 │ 168 │ - │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1947 │ 261 │ - │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1948 │ 293 │ - │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1949 │ 335 │ - │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1950 │ 366 │ 337 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1951 │ 397 │ 365 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1952 │ 403 │ 370 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1953 │ 447 │ 410 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1954 │ 487 │ 456 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1955 │ 536 │ 499 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1956 │ 593 │ 549 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1957 │ 671 │ 619 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1958 │ 747 │ 684 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1959 │ 784 │ 726 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1960 │ 854 │ 802 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1961 │ 898 │ 833 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1962 │ 947 │ 880 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1963 │ 1.005 │ 932 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1964 │ 1.046 │ 965 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1965 │ 1.115 │ 1.028 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1966 │ 1.179 │ 1.083 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1967 │ 1.210 │ 1.107 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1968 │ 1.248 │ 1.139 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1969 │ 1.297 │ 1.180 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1970 │ 1.434 │ 1.289 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1971 │ 1.471 │ 1.318 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1972 │ 1.498 │ 1.339 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1973 │ 1.563 │ 1.391 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1974 │ 1.663 │ 1.471 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1975 │ 1.813 │ 1.595 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1976 │ 1.964 │ 1.712 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1977 │ 2.102 │ 1.818 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1978 │ 2.344 │ 2.011 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1979 │ 2.457 │ 2.108 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1980 │ 2.602 │ 2.238 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1981 │ 2.721 │ 2.340 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1982 │ 2.936 │ 2.525 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1983 │ 3.024 │ 2.601 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1984 │ 3.224 │ 2.773 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1985 │ 3.285 │ 2.827 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1986 │ 3.317 │ 2.855 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1987 │ 3.337 │ 2.872 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1988 │ 3.422 │ 2.946 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1989 │ 3.538 │ 3.063 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1990 │ 4.010 │ 3.381 │ ├─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤ │1991-2010 Salariul mediu brut lunar pe economie comunicat de Institutul │ │ Naţional de Statistică │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤ │ 1938 │ 168 │ - │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘SALARIUL MINIM PE ŢARĂ ┌────┬────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Anul│Începând cu │Sala- │ Actul normativ prin care s-a stabilit │ │ │ziua .......│riul │ │ │ │luna .......│minim │ │ │ │ │(lei) │ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1949│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1950│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1951│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1952│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1953│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1954│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1955│ │ 220│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1956│ │ 220│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 220│ │ │1957│1 mai │ 350│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1958│ │ 350│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 350│ │ │1959│1 august │ 400│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1960│ │ 400│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 400│ │ │1961│1 decembrie │ 475│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1962│ │ 475│ │ │1963│ │ 475│ │ │1964│ │ 475│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 475│ │ │1965│1 septembrie│ 550│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1966│ │ 550│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 550│ │ │1967│1 august │ 700│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1968│ │ 700│ │ │1969│ │ 700│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 700│ │ │1970│1 martie │ 750│ │ │ │1 mai │ 800│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1971│ │ 800│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 800│ │ │1972│1 septembrie│ 1.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1973│ │ 1.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.000│ │ │1974│1 august │ 1.140│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.140│ │ │1975│1 iulie │ 1.200│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1976│ │ 1.200│ │ │1977│ │ 1.200│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1978│ │ 1.200│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.200│ │ │1979│1 august │ 1.425│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1980│ │ 1.425│ │ │1981│ │ 1.425│ │ │1982│ │ 1.425│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.425│ │ │1983│1 septembrie│ 1.500│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1984│ │ 1.500│ │ │1985│ │ 1.500│ │ │1986│ │ 1.500│ │ │1987│ │ 1.500│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.500│ │ │1988│1 iulie │ 2.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1989│ │ 2.000│ │ │1990│ │ 2.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2.000│ │ │ │1 martie │ 3.150│Hotărârea Guvernului nr. 133 din 25 februarie 1991│ │1991│1 aprilie │ 4.675│Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 │ │ │1 mai │ 5.975│Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 │ │ │1 septembrie│ 6.775│Hotărârea Guvernului nr. 579 din 27 august 1991 │ │ │1 noiembrie │ 7.000│Hotărârea Guvernului nr. 780 din 16 noiembrie 1991│ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │1 ianuarie │ 8.500│Hotărârea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992 │ │ │1 martie │ 9.150│Hotărârea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992 │ │1992│1 mai │ 11.200│Hotărârea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992 │ │ │1 septembrie│ 12.920│Hotărârea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992 │ │ │1 noiembrie │ 15.215│Hotărârea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992│ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │1 ianuarie │ 16.600│Hotărârea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993 │ │ │1 martie │ 17.600│Hotărârea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993 │ │1993│1 mai │ 30.000│Hotărârea Guvernului nr. 208 din 17 mai 1993 │ │ │1 octombrie │ 40.200│Hotărârea Guvernului nr. 586 din 2 noiembrie 1993 │ │ │1 decembrie │ 45.000│Hotărârea Guvernului nr. 683 din 29 noiembrie 1993│ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 45.000│ │ │1994│15 martie │ 60.000│Hotărârea Guvernului nr. 90 din 11 martie 1994 │ │ │1 iulie │ 65.000│Hotărârea Guvernului nr. 353 din 27 iunie 1994 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1995│ │ 65.000│ │ │ │1 aprilie │ 75.000│Hotărârea Guvernului nr. 184 din 31 martie 1995 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1996│ │ 75.000│ │ │ │1 august │ 97.000│Hotărârea Guvernului nr. 594 din 22 iulie 1996 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 97.000│ │ │1997│1 februarie │150.000│Hotărârea Guvernului nr. 27 din 21 februarie 1997 │ │ │1 august │225.000│Hotărârea Guvernului nr. 468 din 25 august 1997 │ │ │1 octombrie │250.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1998│1 aprilie │350.000│Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1998 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1999│1 mai │450.000│Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 aprilie 1999 │ └────┴────────────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3METODOLOGIE 28/01/2011