HOTĂRÂRE nr. 609 din 10 iulie 2012pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012    Având în vedere dispoziţiile art. 44-49^1, 62-64 şi 64^1-64^15 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Hotărârile adoptate în plen sau în secţii se redactează de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat în termen de 30 de zile de la pronunţare."2. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Hotărârile secţiilor prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, prin care s-a dispus suspendarea ori s-a respins cererea de suspendare din funcţie a judecătorului sau procurorului cercetat disciplinar ori, după caz, faţă de care se efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie, hotărârile prin care se constată îndeplinirea sau neîndeplinirea de către magistrat a condiţiei de bună reputaţie, precum şi cele prin care au fost soluţionate cererile de avizare a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive se redactează de Biroul grefa secţiilor, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare."3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de Direcţia sinteze, pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi grefa secţiilor. (2) Lucrările Plenului şi ale secţiilor se înregistrează şi se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată din cadrul direcţiei prevăzute la alin. (1) şi semnat de preşedinte, vicepreşedinte sau, după caz, de judecătorul ori procurorul care a prezidat şedinţa."4. La articolul 19 alineatul (1), punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"28. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, inspectorul-şef şi inspectorul-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare;"5. La articolul 19 alineatul (1), după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 28^1 şi 28^2, cu următorul cuprins:"28^1. aprobă sau dispune completarea ori refacerea raportului de audit extern independent;28^2. avizează, la propunerea inspectorului-şef, proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea numărului maxim de posturi pentru aparatul Inspecţiei Judiciare;"6. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Secţia pentru judecători sau Secţia pentru procurori, după caz, soluţionează contestaţiile formulate de inspectorii judiciari împotriva calificativelor acordate de comisia de evaluare a activităţii profesionale. (2) Inspectorii judiciari nemulţumiţi de calificativul acordat pot face contestaţie la secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare. (3) În soluţionarea contestaţiei, secţiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere inspectorului-şef ori inspectorului evaluat orice informaţii pe care le consideră necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat este obligatorie. (4) Dispoziţiile art. 24 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător."7. Articolul 26^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26^1. - Cererile având ca obiect încuviinţarea percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se înregistrează într-un registru special nepublic, ţinut de Biroul grefa secţiilor, care va include: numărul curent, organul care a formulat cererea, termenul acordat pentru soluţionarea cererii, soluţia dispusă de secţia corespunzătoare a Consiliului şi data comunicării acesteia către parchetul sau instanţa care a solicitat încuviinţarea, după caz."8. La articolul 26^3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26^3. - (1) Registrele prevăzute la art. 26^1 alin. (1) şi dosarele având ca obiect cereri de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii şi arestării preventive a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se arhivează de Biroul grefa secţiilor."9. La articolul 26^3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) După ce a primit comunicarea despre efectuarea percheziţiei sau, după caz, despre luarea măsurii reţinerii sau soluţionarea propunerii de arestare preventivă, Consiliul Superior al Magistraturii, prin purtătorul de cuvânt, poate da un comunicat în care să aducă la cunoştinţa publică faptul că s-a încuviinţat cererea parchetului, obiectul acesteia şi persoana vizată. (4) Parchetul va comunică de îndată Consiliului că a fost efectuată percheziţia sau, după caz, că a fost luată măsura reţinerii. (5) După judecarea propunerii de arestare preventivă, preşedintele completului de judecată comunică de îndată Consiliului soluţia adoptată."10. După articolul 27 se introduc două noi articole, articolele 27^1 şi 27^2, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - (1) Sesizările referitoare la neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către judecători şi procurori se trimit Inspecţiei Judiciare, în vederea efectuării de verificări. (2) Raportul de inspecţie întocmit în urma verificărilor privind buna reputaţie, împreună cu materialul care a stat la baza întocmirii acestuia, eventualele obiecţii formulate de magistratul care face obiectul sesizării şi de persoana care a înaintat sesizarea, precum şi, dacă este cazul, răspunsul Inspecţiei Judiciare referitor la acestea se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. (3) După primirea raportului prevăzut la alin. (2), preşedintele secţiei corespunzătoare fixează termenul pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care din conţinutul raportului nu rezultă neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către judecătorul sau procurorul vizat, iar acesta nu a formulat în mod expres cerere de a fi citat, secţia soluţionează lucrarea fără citarea părţilor, dispunând clasarea acesteia. (4) În cazurile în care există indicii privind neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie sau în orice cazuri în care consideră necesară citarea, preşedintele secţiei dispune citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului vizat şi a Inspecţiei Judiciare. (5) Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului vizat la soluţionarea sesizării nu împiedică desfăşurarea în continuare a procedurii. (6) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe. Secţia Consiliului va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricăror probe necesare soluţionării sesizării. (7) Dacă apreciază că obiecţiile sunt întemeiate, secţia dispune, în scris şi motivat, retrimiterea raportului în vederea completării verificărilor, cu indicarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate. (8) În cazul în care secţia apreciază că verificarea este completă, pe baza raportului, a obiecţiilor formulate şi a oricăror probe administrate, adoptă hotărârea privind constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii de către magistrat a condiţiei de bună reputaţie. (9) Hotărârea prin care se constată neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie cuprinde şi propunerea de eliberare din funcţie, în temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înaintează Plenului după rămânerea irevocabilă a hotărârii. (10) Hotărârea secţiei prevăzută la alin. (9) poate fi atacată cu contestaţie la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la comunicare, iar hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în acelaşi termen. Hotărârea instanţei este irevocabilă. (11) Hotărârea irevocabilă prin care se constată neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie se comunică Preşedinţiei României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie.Art. 27^2. - (1) Pe parcursul procedurii de verificare şi constatare a îndeplinirii condiţiei de bună reputaţie, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune, prin hotărâre, în condiţiile legii, suspendarea din funcţie a magistratului, până la finalizarea procedurii. (2) Suspendarea din funcţie a magistratului se soluţionează de urgenţă, cu citarea părţilor. Prevederile art. 27^1 alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător."11. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Acţiunea disciplinară se exercită de titularii acţiunii disciplinare, potrivit legii. (2) Sesizările privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor, greşit îndreptate la Consiliu vor fi înaintate Inspecţiei Judiciare în termen de 5 zile de la înregistrare."12. Articolul 30 se abrogă.13. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) După primirea sesizării în vederea soluţionării acţiunii disciplinare, preşedintele secţiei corespunzătoare fixează termenul de judecată şi dispune citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, acţiunea disciplinară, precum şi a Inspecţiei Judiciare ori, după caz, a ministrului justiţiei, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Primul termen de judecată va fi stabilit astfel încât de la data primirii citaţiei judecătorul sau procurorul cercetat disciplinar să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea. (3) Acţiunea disciplinară este susţinută în faţa secţiei Consiliului de către inspectorul judiciar care a exercitat-o şi, numai în caz de imposibilitate a acestuia, de către un inspector judiciar desemnat de inspectorul-şef. (4) În cazul în care acţiunea disciplinară este exercitată de ministrul justiţiei, de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, acţiunea disciplinară este susţinută de către titular ori de un reprezentant desemnat de acesta. (5) Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acţiunii nu împiedică desfăşurarea în continuare a judecăţii."14. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În cursul judecării acţiunii disciplinare, părţile au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe. (2) În zilele stabilite pentru judecată, Biroul grefa secţiilor pune la dispoziţia părţilor dosarul cauzei, pentru studiu, cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea şedinţei. (3) Secţia Consiliului va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricăror probe necesare soluţionării acţiunii disciplinare, care vor fi puse în discuţia părţilor."15. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - (1) Pe durata procedurii disciplinare, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar poate dispune, prin încheiere, suspendarea din funcţie a magistratului, până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare, dacă exercitarea în continuare a funcţiei ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare sau dacă procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei. (2) Preşedintele secţiei dispune citarea Inspecţiei Judiciare şi a judecătorului sau, după caz, a procurorului vizat, căruia i se comunică, în copie, propunerea inspectorului judiciar de suspendare din funcţie a magistratului. (3) Cererea se soluţionează de urgenţă. Prevederile art. 31 alin. (1), (3), (4) şi (5) şi ale art. 32 se aplică în mod corespunzător."16. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii faţă de care se exercită acţiunea disciplinară nu participă la lucrările secţiei în care se judecă această acţiune. (2) Membrii secţiei Consiliului deliberează în secret asupra acţiunii disciplinare. (3) Secţia Consiliului, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de judecător sau procuror şi cu circumstanţele personale ale acestuia. (4) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii soluţionează acţiunea disciplinară printr-o hotărâre care cuprinde, în principal, următoarele: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia; b) temeiul de drept al aplicării sancţiunii; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător sau de procuror; d) sancţiunea aplicată şi motivele care au stat la baza aplicării acesteia; e) calea de atac şi termenul în care hotărârea poate fi atacată; f) instanţa competentă să judece calea de atac. (5) Prevederile alin. (4) se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă privind cuprinsul hotărârii. (6) Hotărârea se semnează de judecătorul sau procurorul care a prezidat lucrările secţiei Consiliului, precum şi de membrii secţiei care au participat la soluţionarea acţiunii disciplinare."17. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Hotărârile secţiilor Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează de către Biroul grefa secţiilor, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului, prin intermediul Biroului grefa secţiilor. (2) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancţionat ori, după caz, de Inspecţia Judiciară sau de către ceilalţi titulari ai acţiunii disciplinare care au exercitat-o. (3) Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 5 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecătorul sancţionat disciplinar. (4) Recursul declarat împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se depune la preşedintele Consiliului, care dispune înregistrarea acestuia şi transmiterea, împreună cu dosarul cauzei, de îndată, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (5) Recursul suspendă executarea hotărârii secţiei Consiliului de aplicare a sancţiuniidisciplinare. (6) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (2) este irevocabilă. (7) În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Preşedintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie."18. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Hotărârile rămase irevocabile se comunică, prin grija Biroului grefa secţiilor Consiliului, judecătorului sau procurorului, precum şi Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, conform legii. (2) Pentru evidenţa activităţii secţiilor se întocmesc şi se păstrează: a) Registrul general, în care se trec, în ordinea înregistrării, toate sesizările privind verificarea îndeplinirii condiţiei de bună reputaţie şi sesizările privind încălcările Codului deontologic al magistraţilor; b) Opisul alfabetic, în care se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar, precum şi numărul dosarului. c) Registrul de dosare având ca obiect acţiuni disciplinare, în care se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică, primul termen de judecată şi termenele ulterioare; circuitul dosarului; numărul şi data hotărârii secţiei, soluţia pe scurt; data declarării căii de atac, data trimiterii dosarului la instanţă, soluţia pronunţată de instanţă, comunicările făcute; d) Condica şedinţelor secţiilor în materie disciplinară, în care se trec dosarele din fiecare şedinţă, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia."19. Articolul 36^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) Sesizările privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor înregistrate la Consiliu se transmit de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului Inspecţiei Judiciare, în termen de 5 zile de la înregistrare, în vederea realizării de verificări. (2) În cursul verificării, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat şi de a formula apărările pe care le consideră necesare. (3) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un raport, care se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului. (4) Secţia corespunzătoare a Consiliului soluţionează şi sesizările prin care titularii acţiunii disciplinare constată, în urma efectuării de verificări cu privire la activitatea necorespunzătoare a unui judecător sau procuror, că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dar există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. (5) După primirea raportului prevăzut la alin. (3) sau, după caz, a sesizării prevăzute la alin. (4), preşedintele secţiei Consiliului fixează de îndată termenul pentru soluţionarea sesizării. (6) La termenul stabilit, dacă se constată că nu există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, secţia Consiliului dispune, prin hotărâre, respingerea sesizării. (7) Dacă se constată că ar putea exista indicii privind încălcarea normelor de conduită, secţia acordă un alt termen pentru soluţionare şi dispune încunoştinţarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, actul de sesizare şi raportul întocmit de Inspecţia Judiciară. (8) Încunoştinţarea judecătorului sau a procurorului se face cu cel puţin 15 zile înaintea termenului stabilit conform alin. (7). (9) Judecătorul sau procurorul are dreptul de a fi ascultat şi poate fi asistat sau reprezentat de un avocat. (10) Judecătorul sau procurorul ori, după caz, avocatul acestuia, au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apărare. (11) Secţia Consiliului poate dispune, din oficiu, administrarea oricăror probe necesare soluţionării sesizării."20. La articolul 36^2, alineatele (1), (2), (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 36^2. - (1) La soluţionarea sesizării prevăzute la art. 36^1 nu poate participa membrul Consiliului care, în calitate de titular al acţiunii disciplinare, a făcut sesizarea. (2) Membrii secţiei Consiliului deliberează în secret asupra sesizării. Dacă sesizarea este întemeiată, secţia constată, prin hotărâre, încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor........................................................................................................ (5) Hotărârea se redactează în termen de 20 de zile de la pronunţare, de către Biroul grefa secţiilor şi se comunică de îndată judecătorului sau procurorului, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o........................................................................................................ (8) După ce hotărârea secţiei a rămas irevocabilă, persoanei care a formulat sesizarea cu privire la conduita judecătorului sau a procurorului, Biroul grefa secţiilor îi comunică, în scris, modul în care a fost soluţionată sesizarea."21. Articolele 42-45^2 se abrogă.22. La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Secretarul general al Consiliului este ajutat de un secretar general adjunct, numit de plen dintre judecătorii şi procurorii care au vechimea prevăzută la alin. (1)."23. La articolul 56, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Direcţia de sinteze, pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi grefa secţiilor, alcătuită din: a) Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii; b) Biroul grefa secţiilor."24. La articolul 59 alineatul (3), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere la instanţele judecătoreşti, a funcţiilor de judecător şi a funcţiilor de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi întocmeşte lucrările necesare secţiei în vederea propunerii de numire în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;"25. La articolul 59, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:"(5) Lucrările prevăzute la alin. (3) pct. 1 lit. g) şi cele prevăzute la alin. (4) lit. h) se întocmesc de îndată şi se transmit de urgenţă secţiei corespunzătoare. (6) Compartimentele din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare întocmesc lucrările prevăzute la alin. (3) pct. 1 lit. a) teza a doua, lit. e) şi lit. m) teza finală, precum şi pe cele prevăzute la alin. (4) lit. a) teza a doua, lit. c) şi f), în termen de 30 de zile de la data înregistrării lucrării. (7) Secţia analizează lucrările în termen de 30 de zile de la data întocmirii lor."26. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 69. - (1) Direcţia de sinteze, pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi grefa secţiilor exercită, prin Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii, următoarele atribuţii: a) asigură pregătirea lucrărilor şedinţelor şi secretariatul plenului şi al secţiilor Consiliului, cu excepţia celor în materie disciplinară; b) participă la şedinţele plenului şi ale secţiilor Consiliului; c) elaborează proiectul ordinii de zi şi al ordinii de zi soluţionate pentru fiecare şedinţă a plenului şi a secţiilor Consiliului, pe care le prezintă preşedintelui sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintelui spre aprobare şi le publică pe pagina de internet a Consiliului; d) întocmeşte şi redactează referatele secţiilor Consiliului privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru ocuparea de către judecători şi procurori a funcţiilor de conducere; e) asigură redactarea şi publicarea hotărârilor adoptate de plen şi de secţii pe pagina de internet a Consiliului, conform legii; f) întocmeşte şi comunică răspunsurile la cererile şi plângerile adresate Consiliului, care au fost analizate în şedinţele plenului sau ale secţiilor, atunci când este nominalizat în ordinea de zi soluţionată a şedinţelor; g) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă; h) răspunde, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, de înaintarea, în cel mult 20 de zile, Preşedintelui României a hotărârilor privind propunerile de numire în funcţia de judecător sau procuror şi de eliberare din funcţia de judecător sau procuror, în vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din funcţie; i) înaintează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate, Preşedintelui României hotărârea Consiliului privind propunerile de numire în funcţie a judecătorilor şi procurorilor declaraţi reuşiţi la examenul de capacitate; j) asigură arhivarea evidenţei lucrărilor plenului şi ale secţiilor; k) întocmeşte statistici cu privire la activitatea plenului şi a secţiilor; l) participă la elaborarea raportului anual privind activitatea Consiliului; m) pune la dispoziţie colegiului redacţional al Buletinului Oficial al Consiliului hotărârile în vederea publicării; n) colaborează cu Biroul de informatică în vederea conceperii de programe care să permită exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului. (2) Biroul grefa secţiilor are următoarele atribuţii: a) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materie disciplinară; b) redactează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare; c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară; d) asigură, în condiţii de confidenţialitate, activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului, în care se soluţionează cererile de avizare a percheziţiei, reţinerii sau arestării judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, respectiv procurorilor; e) redactează, în ziua în care au fost adoptate, hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-au soluţionat cererile prevăzute la litera d); f) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului şi redactează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-au soluţionat sesizările privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor."27. Articolul 118^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 118^2. - Funcţiile de conducere de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Consiliului, cu o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani, care nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani."28. La articolul 118^4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii în condiţiile prevăzute la alin. (4)."29. Articolul 129 se abrogă.30. Anexele nr. 1-4 se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Alina Nicoleta GhicaBucureşti, 10 iulie 2012.Nr. 609.-------