ORDIN nr. 4.613 din 28 iunie 2012privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 12 iulie 2012    În baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 22 noiembrie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretuluişi sportului, interimar,Liviu Marian PopBucureşti, 28 iunie 2012.Nr. 4.613.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la metodologie)----------------------------GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE ┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │ TERMENE │ ACTIVITĂŢI │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 iunie-15 august │Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a rapor- │ │ │tului justificativ la secretariatul unităţii │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3-10 septembrie │Validarea de către consiliul profesoral a fişelor de │ │ │autoevaluare/evaluare ale personalului didactic şi │ │ │didactic auxiliar │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Evaluarea în comisii/compartimente │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Evaluarea în consiliul de administraţie │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Comunicarea, prin secretariatul unităţii de învăţământ,│ │ │a hotărârii consiliului de administraţie către toate │ │ │cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut │ │ │fi prezente pentru evaluarea finală │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │ Până la data de │Depunerea contestaţiilor │ │ 15 septembrie ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a │ │ │rezultatelor │ └────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘-----