LEGE nr. 105 din 4 iulie 2012privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește cadrul intern necesar detașării experților naționali din România la instituțiile și organismele Uniunii Europene.  +  Articolul 2(1) Detașarea experților naționali se face la inițiativa instituției sau organismului Uniunii Europene la care urmează a fi făcută detașarea și a persoanei interesate a deveni expert național detașat, cu acordul angajatorului în cadrul căruia își desfășoară activitatea persoana interesată, pentru o perioadă de timp determinată potrivit cerințelor instituției sau organismului Uniunii Europene.(2) Pentru cadrele militare care se detașează ca experți militari naționali la Secretariatul General al Consiliului în vederea încadrării la Statul Major Militar al Uniunii Europene, inițiativa detașării aparține instituției publice din România în care aceștia își desfășoară activitatea.  +  Articolul 3(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate se detașează la instituțiile și organismele Uniunii Europene, în condițiile prezentei legi, numai după încheierea misiunii sale în străinătate și încadrarea sa la instituția trimițătoare.(2) Persoanele aflate în perioada de stagiu sau de probă, potrivit reglementărilor legale specifice categoriei de personal din care fac parte, nu pot fi detașate ca experți naționali la instituțiile sau organismele Uniunii Europene.  +  Articolul 4(1) Persoanele care intenționează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post de expert național detașat sunt obligate să solicite acordul angajatorului în cadrul căruia își desfășoară activitatea cu privire la eventuala detașare la o instituție sau organism al Uniunii Europene, anterior participării la procedurile de selecție. Solicitarea trebuie să fie însoțită de documentația specifică procedurii de selecție la care acestea intenționează să participe.(2) Angajatorul este obligat să răspundă solicitării prevăzute la alin. (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. În cuprinsul răspunsului, angajatorul trebuie să menționeze în mod expres dacă este sau nu de acord cu detașarea la instituția sau organismul Uniunii Europene, precum și, dacă este cazul, motivele pentru care nu este de acord cu această detașare.(3) În situația prelungirii detașării, expertul național este obligat să solicite angajatorului de la care a fost detașat acordul cu privire la aceasta. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(4) Pentru personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România, acordul prevăzut la alin. (1)-(3) se solicită conducătorului autorității ori instituției publice.  +  Articolul 5Pe întreaga durată a detașării, angajatorul care a detașat expertul național are obligația să aducă la cunoștința acestuia și a instituției sau organismului Uniunii Europene la care a fost detașat modificările situațiilor de drept sau de fapt care stau la baza detașării și care privesc angajatorul.  +  Articolul 6(1) Angajatorul care urmează să detașeze o persoană în calitate de expert național are obligația de a transmite Ministerului Afacerilor Externe, cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de începere a detașării, o comunicare privind detașarea. Ministerul Afacerilor Externe transmite această comunicare Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană.(2) Pentru personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România, obligația prevăzută la alin. (1) revine ministrului sau, după caz, conducătorului autorității ori instituției publice.  +  Articolul 7(1) Experții naționali detașați la instituțiile sau organismele Uniunii Europene își păstrează raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, cu angajatorul de la care au fost detașați, pe toată perioada detașării.(2) Posturile ocupate anterior detașării de către experții naționali detașați devin temporar vacante și pot fi ocupate pe perioadă determinată, în condițiile legii.(3) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale, detașate la instituțiile și organismele Uniunii Europene pentru o perioadă mai mare de un an, pot fi numite în alte funcții decât cele în care și-au desfășurat activitatea anterior detașării.(4) Posturile ocupate anterior detașării de către experții naționali detașați nu pot fi desființate sau transformate pe durata detașării, cu excepția reorganizării sau a declanșării procedurii insolvenței.(5) În cazul desființării postului în situațiile prevăzute la alin. (4), persoanele prevăzute la alin. (1) pot ocupa, cu acordul lor, posturi echivalente din punctul de vedere al condițiilor de ocupare, al atribuțiilor și al salarizării.  +  Articolul 8În situația în care, la inițiativa expertului național sau a instituției ori a organismului Uniunii Europene la care acesta a fost detașat, detașarea încetează înaintea termenului stabilit inițial, expertul național are obligația comunicării acestui fapt angajatorului care l-a detașat, în termen de 10 zile de la inițierea demersurilor pentru încetarea detașării, în condițiile reglementărilor interne ale instituției sau organismului Uniunii Europene la care a fost detașat.  +  Articolul 9La încetarea detașării, experții naționali care au fost detașați în cadrul instituțiilor sau organismelor Uniunii Europene își reiau activitatea în posturile ocupate anterior la angajatorul de la care au fost detașați sau în posturile în care au fost numiți potrivit art. 7 alin. (3), după caz.  +  Articolul 10Pe întreaga perioadă a detașării, expertul național își desfășoară activitatea numai în interesul instituției sau organismului Uniunii Europene la care a fost detașat și este obligat să respecte reglementările comunitare și reglementările interne ale acestora.  +  Articolul 11(1) Experții naționali detașați beneficiază, în țară, lunar, de salariul/solda/indemnizația de încadrare corespunzătoare funcției pe care sunt încadrați în țară, actualizat/actualizată potrivit reglementărilor în vigoare, precum și ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 alin. (1).(2) Salariul/solda/indemnizația de încadrare și contribuțiile sociale obligatorii prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru angajat și angajator se plătesc, respectiv se rețin și se plătesc de către angajatorul din România de la care a fost detașat expertul.  +  Articolul 12Expertul național detașat pentru care instituția sau organismul Uniunii Europene nu asigură nicio indemnizație sau alte drepturi bănești beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.  +  Articolul 13(1) Pentru participarea la interviu, în vederea selecționării pentru un post de expert național detașat, candidații din autoritățile și instituțiile publice beneficiază de drepturile prevăzute de legislația aplicabilă personalului trimis în misiune temporară în străinătate, în situația în care cheltuielile aferente participării la interviu nu sunt suportate de instituția sau organismul Uniunii Europene care organizează interviul, iar angajatorul este de acord cu detașarea expertului la instituția sau organismul Uniunii Europene.(2) De aceleași drepturi pot beneficia și candidații din sectorul privat, cu acordul angajatorului.  +  Articolul 14Perioada în care o persoană își desfășoară activitatea în calitate de expert național detașat constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitatea studiilor absolvite, după caz.  +  Articolul 15(1) Promovarea, avansarea sau înaintarea în gradul profesional sau militar, după caz, a persoanelor care își desfășoară activitatea în calitate de expert național detașat se face potrivit statutului aplicabil.(2) Rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale experților naționali detașați realizate de către instituția sau organismul Uniunii Europene pe durata detașării sunt echivalate rezultatelor evaluării anuale a performanțelor profesionale realizate de către angajatorul de la care aceștia au fost detașați.  +  Articolul 16(1) Prevederile prezentei legi se aplică și persoanelor care au început procedurile de detașare la o instituție sau un organism al Uniunii Europene, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru procedurile care nu au fost îndeplinite până la această dată.(2) Prin procedură de detașare începută se înțelege obținerea acordului angajatorului privind participarea la procedura de selecție.(3) Prin procedură de detașare îndeplinită se înțelege emiterea de către angajator a actului administrativ de detașare a expertului la instituția sau organismul Uniunii Europene.  +  Articolul 17În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, conducătorii autorităților și instituțiilor publice care detașează experți naționali pot emite norme metodologice pentru stabilirea atribuțiilor structurilor din subordine.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  București, 4 iulie 2012.Nr. 105.-------