LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 1998pentru aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internationala în domeniul proprietăţii industriale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 14 ianuarie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1România adera la următoarele aranjamente instituind o clasificare internationala în domeniul proprietăţii industriale:- Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării marcilor, din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977, modificat la 2 octombrie 1979;- Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internationala a desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi revizuit la 28 septembrie 1979;- Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internationala a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979;- Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor, întocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985.  +  Articolul 2Oficiul de stat pentru Invenţii şi Mărci va îndeplini în România atribuţiile şi procedurile prevăzute de aranjamentele menţionate la art. 1.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN  +  ARANJAMENTUL DE LA NISA privind clasificarea internationala a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării marcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979*) Notă *) Traducere.  +  Articolul 1Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari internaţionale; definiţie şi limbi internaţionale ale clasificarii (1) Ţările la care se aplică prezentul aranjament sunt constituite ca uniune specială şi adopta o clasificare comuna a produselor şi serviciilor, în vederea înregistrării marcilor, denumita în cele ce urmează clasificare. (2) Clasificarea cuprinde:(i) o lista a claselor, însoţită, dacă este cazul, de note explicative;(îi) o lista alfabetica a produselor şi serviciilor, denumita în cele ce urmează lista alfabetica, cu indicarea clasei în care este încadrat fiecare produs sau serviciu. (3) Clasificarea este alcătuită din:(i) clasificarea care a fost publicată în anul 1971 de Biroul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale, denumit în cele ce urmează Biroul internaţional, menţionat în Convenţia privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, stabilindu-se, cu toate acestea, ca notele explicative din lista caselor care apar în aceasta publicaţie să se considere provizorii, având rolul de recomandări, până când se stabilesc note explicative ale listei claselor de către Comitetul de experţi menţionat la art. 3;(îi) modificările şi completările care au intrat în vigoare, conform art. 4 (1) al Aranjamentului de la Nisa din 15 iunie 1957 şi Actului de la Stockholm din 14 iulie 1967 al acestui aranjament, înaintea intrării în vigoare a prezentului aranjament;(iii) schimbările aduse, în cele ce urmează, în baza art. 3 al prezentului aranjament şi care intră în vigoare conform art. 4 (1) al acestuia. (4) Clasificarea se întocmeşte în limbile franceza şi engleza, cele doua texte având aceeaşi autenticitate. (5) a) Clasificarea menţionată la alin. (3) (i), cat şi completările menţionate la alin. (3) (îi) care au intrat în vigoare înaintea datei la care prezentul aranjament este deschis semnării sunt incluse într-un exemplar autentic, în limba franceza, depus la directorul general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, denumite în cele ce urmează director general şi Organizaţie. Modificările şi completările menţionate la alin. (3)(îi), care intră în vigoare după data la care prezentul aranjament este deschis semnării, sunt, de asemenea, depuse într-un exemplar autentic, în limba franceza, la directorul general. b) Versiunea în limba engleza a taxelor menţionate la lit. a) se stabileşte de către Comitetul de experţi menţionat la art. 3, la scurt timp după intrarea în vigoare a prezentului aranjament. Exemplarul sau autentic se depune la directorul general. c) Schimbările menţionate la alin. (3) (iii) se depun într-un exemplar autentic, în limbile franceza şi engleza, la directorul general. (6) Directorul general stabileşte, după consultarea guvernelor interesate, fie pe baza unei traduceri propuse de aceste guverne, fie recurgand la orice alta modalitate care n-ar avea nici o repercusiune financiară asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizaţie, texte oficiale ale clasificarii în limbile germană, arabă, spaniola, italiana, portugheză, rusa şi în celelalte limbi pe care le va putea desemna Adunarea menţionată la art. 5. (7) Lista alfabetica menţionează, în ceea ce priveşte fiecare indicaţie de produs sau serviciu, un număr de ordine pentru limba în care a fost întocmită, cu:(i) dacă este vorba de lista alfabetica întocmită în limba engleza, numărul de ordine pe care aceeaşi indicaţie îl are în lista alfabetica întocmită în limba franceza şi viceversa;(îi) dacă este vorba de o lista alfabetica întocmită conform alin. (6), numărul de ordine pe care aceeaşi indicaţie îl are în lista alfabetica întocmită în limba franceza sau în lista alfabetica întocmită în limba engleza.  +  Articolul 2Sfera juridică şi aplicarea clasificarii (1) Sub rezerva obligaţiilor impuse de prezentul aranjament, sfera clasificarii este aceea care i-a fost atribuită de fiecare ţara a Uniunii speciale. În mod special, clasificarea nu leagă ţările Uniunii speciale nici în ceea ce priveşte aprecierea întinderii protecţiei marcii, nici în ceea ce priveşte recunoaşterea marcilor de serviciu. (2) Fiecare dintre ţările Uniunii speciale îşi rezerva dreptul de a aplica clasificarea ca sistem principal sau sistem auxiliar. (3) Administraţiile competente ale ţărilor Uniunii speciale vor indica, în titlurile şi publicaţiile oficiale ale înregistrărilor marcilor, numerele claselor clasificarilor cărora le aparţin produsele sau serviciile pentru care se înregistrează marca. (4) Faptul ca o denumire figurează în lista alfabetica nu afectează cu nimic drepturile care ar putea exista privitor la aceasta denumire.  +  Articolul 3Comitetul de experţi (1) S-a instituit un comitet de experţi, în cadrul căruia este reprezentată fiecare dintre ţările Uniunii speciale. (2) a) Directorul general are posibilitatea şi, la cererea Comitetului de experţi, trebuie să invite ţările din afară Uniunii speciale, care sunt membre ale Organizaţiei sau părţi la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii intelectuale, să fie reprezentate prin observatori la adunările Comitetului de experţi. b) Directorul general invita organizaţiile interguvernamentale specializate în domeniul marcilor, dintre care cel puţin una dintre ţările membre este o ţara a Uniunii speciale, să fie reprezentate prin observatori la adunările Comitetului de experţi. c) Directorul general poate şi, la cererea Comitetului de experţi, trebuie să invite reprezentanţi ai altor organizaţii interguvernamentale şi organizaţii internaţionale neguvernamentale sa participe la discutiile care îi interesează. (3) Comitetul de experţi:(i) hotărăşte schimbările ce se aduc clasificarii;(îi) adresează ţărilor Uniunii speciale recomandări, cu scopul de a facilita utilizarea clasificarii şi de a promova aplicarea uniforma;(iii) ia orice alte măsuri care, fără a avea repercusiuni financiare asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizaţie, sunt de natura sa faciliteze aplicarea clasificarii de către ţările în curs de dezvoltare;(iv) este abilitat sa instituie subcomitete şi grupe de lucru. (4) Comitetul de experţi adopta regulamentul sau interior. Acest regulament conferă organizaţiilor interguvernamentale menţionate la alin. (2) b), care pot aduce o contribuţie substantiala dezvoltării clasificarii, posibilitatea de a lua parte la reuniunile subcomitetelor şi grupelor de lucru ale Comitetului de experţi. (5) Propunerile de schimbări ce se aduc clasificarii pot fi făcute de către administraţia competenţa a oricărei tari a Uniunii speciale, de către Biroul internaţional, de organizaţiile interguvernamentale reprezentate la Comitetul de experţi în baza alin. (2) b) şi de către oricare ţara sau organizaţie invitata în mod special de Comitetul de experţi sa formuleze astfel de propuneri. Propunerile se comunică Biroului internaţional, care le prezintă membrilor Comitetului de experţi şi observatorilor cel mai târziu la doua luni înaintea sesiunii Comitetului de experţi în cursul căreia vor fi examinate. (6) Fiecare ţara a Uniunii speciale dispune de un vot. (7) a) Sub rezerva prevederilor lit. b), Comitetul de experţi ia hotărârile cu majoritatea simpla a ţărilor Uniunii speciale reprezentate care votează. b) Hotărârile referitoare la adoptarea modificărilor ce se aduc clasificarii sunt luate cu majoritatea a patru cincimi din numărul ţărilor Uniunii speciale reprezentate care votează. Prin modificare, trebuie să se înţeleagă orice transfer de produse sau de servicii dintr-o clasa în alta sau constituirea unei noi clase. c) Regulamentul interior menţionat la alin. (4) prevede că, în afară de cazuri speciale, modificările clasificarii se adoptă la închiderea de perioade determinate; Comitetul de experţi fixează durata fiecărei perioade. (8) Abţinerea nu se considera vot.  +  Articolul 4Notificarea, intrarea în vigoare şi publicarea schimbărilor (1) Schimbările hotărâte de Comitetul de experţi, cat şi recomandările Comitetului de experţi se notifica administraţiilor competente ale ţărilor Uniunii speciale de către Biroul internaţional. Modificările intră în vigoare la 6 luni de la data trimiterii notificării. Orice alta schimbare intră în vigoare la data pe care o stabileşte Comitetul de experţi în momentul în care se adoptă schimbarea. (2) Biroul internaţional include în clasificare schimbările intrate în vigoare. Aceste schimbări fac obiectul opiniilor publicate în periodicele stabilite de către Adunarea menţionată la art. 5.  +  Articolul 5Adunarea Uniunii speciale (1) a) Uniunea specială are o adunare compusa din ţările care au ratificat prezentul aranjament sau care au aderat la el. b) Guvernul fiecărei tari este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi. c) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de guvernul care a desemnat-o. (2) a) Sub rezerva dispoziţiilor art. 3 şi 4, Adunarea:(i) se ocupa de toate problemele privind menţinerea şi dezvoltarea Uniunii speciale şi aplicarea prezentului aranjament;(îi) da indicaţii Biroului internaţional privind pregătirea conferinţelor de revizuire, ţinând seama, într-un mod adecvat, de observaţiile ţărilor Uniunii speciale care nu au ratificat prezentul aranjament sau care au aderat la el;(iii) examinează şi aproba rapoartele şi activităţile directorului general al Organizaţiei, denumit în cele ce urmează director general, referitoare la Uniunea specială şi îi da toate indicaţiile utile privind problemele ce ţin de competenţa Uniunii speciale;(iv) hotărăşte programul, adopta bugetul bienal al Uniunii speciale şi aproba conturile de lichidare;(v) adopta regulamentul financiar al Uniunii speciale;(vi) înfiinţează, în afară Comitetului de experţi menţionat la art. 3, celelalte comitete de experţi şi grupele de lucru pe care le considera utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii speciale;(vii) decide care sunt ţările care nu sunt membre ale Uniunii speciale şi care sunt organizaţiile interguvernamentale ce pot fi admise la reuniunile sale în calitate de observatori;(viii) adopta modificările art. 5-8;(ix) întreprinde orice alta acţiune adecvată în vederea atingerii obiectivelor Uniunii speciale;(x) se achită de orice alte sarcini pe care le implica prezentul aranjament. b) Adunarea hotărăşte asupra problemelor care interesează şi alte uniuni administrate de către Organizaţie, consultând Comitetul de coordonare al Organizaţiei. (3) a) Fiecare ţara membra a Adunării dispune de un vot. b) Majoritatea ţărilor membre ale Adunării constituie cvorumul. c) În pofida dispoziţiilor lit. b), dacă, în cadrul unei sesiuni, numărul ţărilor reprezentate este inferior majorităţii dar egal sau superior treimii ţărilor membre ale Adunării, aceasta poate lua decizii; cu toate acestea, hotărârile Adunării, cu excepţia acelora care privesc procedura sa, nu devin executorii decât atunci când sunt îndeplinite condiţiile enunţate mai jos. Biroul internaţional comunică respectivele decizii ţărilor membre ale Adunării care nu erau reprezentate, invitandu-le să-şi exprime în scris, într-un termen de 3 luni de la data comunicării respective, votul sau abţinerea. Dacă la încheierea acestui termen, numărul ţărilor care şi-au exprimat astfel votul sau abţinerea este cel mai puţin egal cu numărul ţărilor a căror lipsa a împiedicat constituirea cvorumului în timpul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu condiţia ca, în acelaşi timp, majoritatea necesară sa rămână întrunită. d) Sub rezerva dispoziţiilor art. 8 (2), hotărârile Adunării se iau cu majoritatea de două treimi în numărul voturilor exprimate. e) Abţinerea nu se considera vot. f) Un delegat nu poate reprezenta decât o singura ţara şi nu poate vota decât în numele acesteia. g) Ţările Uniunii speciale care nu sunt membre ale Adunării sunt admise la reuniunile sale în calitate de observatori.4) a) Adunarea se reuneste o dată la 2 ani în sesiune ordinară la convocarea directorului general şi, în afară de cazuri excepţionale, în timpul aceleiaşi perioade şi în acelaşi loc ca şi Adunarea generală a Organizaţiei. b) Adunarea se reuneste în sesiunea extraordinară la convocarea adresată de directorul general, la cererea unei pătrimi din numărul ţărilor membre ale Adunării. c) Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este întocmită de directorul general. (5) Adunarea adopta regulamentul sau interior.  +  Articolul 6Biroul internaţional (1) a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de către Biroul internaţional. b) În mod special, Biroul internaţional pregăteşte reuniunile şi asigura secretariatul Adunării, al Comitetului de experţi, al tuturor celorlalte comitete de experţi şi al tuturor grupelor de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experţi le poate institui. c) Directorul general are cea mai înaltă funcţie din Uniunea specială şi o reprezintă. (2) Directorul general şi orice membru al personalului desemnat de acesta iau parte, fără drept de vot, la toate reuniunile Adunării, ale Comitetului de experţi şi ale oricărui alt comitet de experţi sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experţi le poate institui. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretar al acestor organe. (3) a) Biroul internaţional, conform directivelor Adunării, pregăteşte conferinţele de revizuire ale dispoziţiilor aranjamentului, altele decât cele ale art. 5-8. b) Biroul internaţional poate consulta organizaţii interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale privind pregătirea conferinţelor de revizuire. c) Directorul general şi persoanele desemnate de acesta iau parte, fără drept de vot, la deliberări în cadrul acestor conferinţe. (4) Biroul internaţional executa orice alte sarcini care îi sunt atribuite.  +  Articolul 7Finanţele (1) a) Uniunea specială are un buget. b) Bugetul Uniunii speciale include încasările şi cheltuielile proprii acesteia, contribuţia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor, cat şi, dacă este cazul, suma pusă la dispoziţie bugetului Conferintei Organizaţiei. c) Sunt considerate cheltuieli comune uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite în exclusivitate Uniunii speciale, ci şi uneia sau mai multor alte uniuni administrate de Organizaţie. Partea Uniunii speciale în cadrul acestor cheltuieli comune este proporţională cu interesul pe care aceste cheltuieli le reprezintă pentru ea. (2) Bugetul Uniunii speciale se stabileşte ţinând seama de cerinţele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de Organizaţie. (3) Bugetul Uniunii speciale este finanţat din următoarele surse:(i) contribuţiile ţărilor Uniunii speciale;(îi) taxele şi sumele datorate pentru serviciile oferite de către Biroul internaţional în numele Uniunii speciale;(iii) produsul vânzării publicaţiilor Biroului internaţional privind Uniunea specială şi drepturile aferente acestor publicaţii;(iv) donaţii, dispoziţii testamentare şi subvenţii;(v) chirii, dobânzi şi alte diverse venituri. (4) a) Pentru a-şi stabili partea de contribuţie în sensul prevederilor alin. (3)(i), fiecare ţara a Uniunii speciale aparţine clasei în care a fost încadrată la Uniunea de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale şi îşi plăteşte contribuţiile anuale pe baza numărului de unităţi determinat pentru respectiva clasa în respectiva uniune. b) Contribuţia anuală a fiecărei tari a Uniunii speciale consta dintr-un cuantum al cărui raport la suma totală a contribuţiilor anuale la bugetul Uniunii speciale a tuturor ţărilor este acelaşi cu raportul dintre numărul unităţilor clasei în cadrul căreia este încadrată şi numărul total al unităţilor din ansamblul ţărilor. c) Contribuţiile se plătesc la data de 1 ianuarie a fiecărui an. d) O ţara care a întârziat să îşi plătească contribuţiile nu îşi poate exercita dreptul de vot în nici unul dintre organele Uniunii speciale, dacă cuantumul restantei sale este egal sau mai mare decât acela al contribuţiilor pe care le datorează pentru cei 2 ani incheiati. Cu toate acestea, o asemenea ţara poate fi autorizata să îşi păstreze exercitarea dreptului sau de vot în cadrul respectivului organ atât timp cat acesta din urma apreciază ca întârzierea este cauzată de împrejurări deosebite şi inevitabile. e) În cazul în care bugetul nu se adoptă înaintea începerii unui nou exerciţiu financiar, bugetul anului precedent este reînnoit conform modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar. (5) Cuantumul taxelor şi sumelor datorate pentru serviciile oferite de Biroul internaţional în numele Uniunii speciale se stabileşte de directorul general, care raportează Adunării. (6) a) Uniunea specială are un fond de rulment alcătuit dintr-un varsamant unic efectuat de fiecare ţara a Uniunii speciale. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea hotărăşte majorarea sa. b) Cuantumul vărsământului iniţial al fiecărei tari la fondul menţionat sau cuantumul participării sale la majorarea acestuia este proporţional cu contribuţia respectivei tari pentru anul în cursul căruia se constituie fondul sau se hotărăşte majorarea sa. c) Proporţia şi modalităţile de varsamant se hotărăsc de Adunare, la propunerea directorul general şi după avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (7) a) Acordul de sediu încheiat cu ţara pe teritoriul căreia îşi are sediul Organizaţia prevede că, dacă fondul de rulment nu este suficient, ţara respectiva sa acorde sume în avans. Cuantumul acestor sume în avans şi condiţiile în care sunt acordate fac obiectul, în fiecare situaţie, unor acorduri separate între ţara în cauza şi Organizaţie. b) Ţara menţionată la lit. a) şi Organizaţia au, fiecare, dreptul de a denunta angajamentul de a acorda sume în avans, printr-o notificare scrisă. Denunţarea produce efect la 3 ani de la încheierea anului în cursul căruia a fost notificată. (8) Verificarea conturilor se asigura, conform modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar, de către una sau mai multe tari ale Uniunii speciale sau de care controlori externi, care sunt, cu consimţământul acestora, desemnaţi de Adunare.  +  Articolul 8Modificarea art. 5-8 (1) Propunerile de modificare a art. 5-7 şi a prezentului articol pot fi prezentate de către orice ţara membra a Adunării sau de către directorul general. Aceste propuneri se comunică de către directorul general ţărilor membre ale Adunării cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse examinării Adunării. (2) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) se adoptă de către Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei pătrimi din numărul voturilor exprimate; cu toate acestea, pentru orice modificare a art. 5 şi a prezentului alineat sunt necesare patru cincimi din numărul voturilor exprimate. (3) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intră în vigoare la o luna după primirea de către directorul general a notificărilor scrise de acceptare, efectuate în conformitate cu regulile lor constituţionale respective, din partea a trei pătrimi din numărul ţărilor care erau membre ale Adunării în momentul în care modificarea a fost adoptată. Orice modificare a respectivelor articole, astfel acceptată, leagă toate ţările care sunt membre ale Adunării în momentul în care modificarea intră în vigoare sau care devin membre ale Adunării la o dată ulterioară; cu toate acestea, orice modificare care măreşte obligaţiile financiare ale ţărilor Uniunii speciale nu le leagă decât pe acelea dintre ele care şi-au notificat acceptarea privind respectiva modificare.  +  Articolul 9Ratificarea şi aderarea; intrarea în vigoare (1) Fiecare dintre ţările Uniunii speciale care a semnat prezentul angajament îl poate ratifica şi, dacă nu l-a semnat, poate să adere la el. (2) Orice ţara din afară Uniunii speciale, parte la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, poate adera la prezentul aranjament şi poate deveni, ca urmare a acestui fapt, ţara a Uniunii speciale. (3) Instrumentele de ratificare şi de aderare se depun la directorul general. (4) a) Prezentul aranjament intră în vigoare la 3 luni după ce următoarele doua condiţii au fost îndeplinite:(i) şase sau mai multe tari şi-au depus instrumentele de ratificare sau de aderare;(îi) cel puţin trei dintre aceste tari sunt tari care, la data la care prezentul aranjament este deschis semnării, sunt tari ale Uniunii speciale. b) Intrarea în vigoare menţionată la lit. a) este efectivă în privinta ţărilor care, cu cel puţin 3 luni înaintea respectivei intrari în vigoare, au depus instrumente de ratificare sau de aderare. c) În privinta oricărei tari neincluse la lit. b), prezentul aranjament intră în vigoare la 3 luni de la data la care ratificarea sau aderarea sa a fost notificată de către directorul general, cu condiţia ca o dată ulterioară sa nu fi fost menţionată în instrumentul de ratificare sau de aderare. În acest ultim caz, prezentul aranjament intră în vigoare, în ceea ce priveşte respectiva ţara, la data astfel indicată. (5) Ratificarea sau aderarea atrage, în mod legal, aderarea la toate clauzele şi accesul la toate avantajele stipulate de prezentul aranjament. (6) După intrarea în vigoare a prezentului aranjament, nici o ţara nu poate ratifica un act anterior prezentului aranjament sau nu poate adera la el.  +  Articolul 10DurataPrezentul aranjament are aceeaşi durata ca şi Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale.  +  Articolul 11Revizuirea (1) Prezentul aranjament poate fi revizuit periodic prin conferinţe ale ţărilor Uniunii speciale. (2) Convocarea conferinţelor de revizuire se hotărăşte de către Adunare. (3) Art. 5-8 pot fi modificate fie printr-o conferinţa de revizuire, fie conform prevederilor art. 8.  +  Articolul 12Denunţarea (1) Orice ţara poate denunta prezentul aranjament printr-o notificare adresată directorului general. Aceasta denunţare atrage şi denunţarea prezentului aranjament sau a actelor anterioare acestuia pe care ţara care denunta prezentul aranjament le-a ratificat sau la care a aderat şi nu produce efect decât în privinta tarii care a cerut-o, aranjamentul rămânând executoriu şi în vigoare faţă de celelalte tari ale Uniunii speciale. (2) Denunţarea produce efecte la un an de la data la care directorul general a primit notificarea. (3) Posibilitatea de denunţare prevăzută de prezentul articol nu poate fi exercitată de o ţara înaintea încheierii unui termen de 5 ani de la data la care a devenit ţara a Uniunii speciale.  +  Articolul 13Trimiterea la art. 24 al Convenţiei de la ParisDispoziţiile art. 24 al Actului de la Stockholm din 1967 al Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale se aplică prezentului aranjament; cu toate acestea, dacă dispoziţiile respective se vor modifica, ultimul amendament valabil se aplică prezentului aranjament în ceea ce priveşte ţările Uniunii speciale care sunt legate prin respectivul amendament.  +  Articolul 14Semnare; limbi oficiale; funcţii de depozitar; notificări (1) a) Prezentul aranjament se semnează într-un singur exemplar autentic în limbile franceza şi engleza, cele doua texte având aceeaşi autenticitate, şi se depune la directorul general. b) Directorul general stabileşte texte oficiale ale prezentului aranjament după consultarea guvernelor interesate şi în cele doua luni de la semnarea acestuia, în celelalte doua limbi, spaniola şi rusa, în care, pe lângă limbile menţionate la lit. a), au fost semnate textele conforme Convenţiei privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. c) Directorul general stabileşte texte oficiale ale prezentului aranjament după consultarea guvernelor interesate, în limbile germană, arabă, italiana şi portugheză şi în celelalte limbi pe care Adunarea le poate indica. (2) Prezentul aranjament rămâne deschis semnării până la data de 31 decembrie 1977. (3) a) Directorul general atesta şi transmite doua copii de pe textul semnat al prezentului aranjament guvernelor tuturor ţărilor Uniunii speciale şi, la cerere, guvernului oricărei alte tari. b) Directorul general atesta şi transmite doua copii de pe orice modificări ale prezentului aranjament guvernelor tuturor ţărilor Uniunii speciale şi, la cerere, guvernului oricărei alte tari. (4) Directorul general dispune înregistrarea prezentului aranjament la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite. (5) Directorul general notifica guvernelor tuturor ţărilor care sunt parte la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale:(i) semnăturile depuse conform prevederilor alin. (1);(îi) depunerea de instrumente de ratificare sau de aderare conform prevederilor art. 9 (3);(iii) data intrării în vigoare a prezentului aranjament conform prevederilor art. 9 (4) a);(iv) acceptarile modificărilor prezentului aranjament conform prevederilor art. 8 (3);(v) datele la care respectivele modificări intră în vigoare;(vi) denuntarile primite conform prevederilor art. 12.  +  ARANJAMENTUL DE LA LOCARNO privind clasificarea internationala a desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi revizuit la 28 septembrie 1979*) Notă *) Traducere.  +  Articolul 1Instituirea unei uniuni speciale.Adoptarea unei clasificari internaţionale (1) Ţările la care se aplică prezentul aranjament formează o uniune specială. (2) Aceste tari adopta o clasificare unica pentru desene şi modele industriale, denumita în cele ce urmează clasificare internationala. (3) Clasificarea internationala cuprinde:(i) o lista de clase şi subclase;(îi) o lista alfabetica de produse în care sunt încorporate desene şi modele industriale, cu indicarea claselor şi a subclaselor în care acestea sunt repartizate;(iii) note explicative. (4) Lista claselor şi a subclaselor este lista anexată la prezentul aranjament, sub rezerva modificărilor şi completărilor pe care i le poate aduce Comitetul de experţi instituit în conformitate cu art. 3, denumit în cele ce urmează Comitetul de experţi. (5) Lista alfabetica de produse şi notele explicative vor fi adoptate de Comitetul de experţi în conformitate cu procedura prevăzută la art. 3. (6) Clasificarea internationala poate fi modificată sau completată de Comitetul de experţi, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 3. (7) a) Clasificarea internationala este redactată în limbile engleza şi franceza. b) Texte oficiale ale clasificarii internaţionale sunt, după consultarea guvernelor interesate, stabilite în celelalte limbi pe care le va putea desemna Adunarea menţionată la art. 5, de către Biroul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale, denumit în cele din urmează Biroul internaţional, menţionat în Convenţia privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, denumita în cele ce urmează Organizaţia.  +  Articolul 2Utilizarea şi sfera juridică a clasificarii internaţionale (1) În conformitate cu condiţiile prevăzute de prezentul aranjament, clasificarea internationala va avea exclusiv un caracter administrativ. Cu toate acestea, fiecare ţara îi poate atribui sfera juridică pe care o considera adecvată. În mod deosebit, clasificarea internationala nu leagă ţările Uniunii speciale în ceea ce priveşte natura şi sfera de protecţie atribuită desenului sau modelului industrial în acele tari. (2) Orice ţara a Uniunii speciale îşi rezerva dreptul de a utiliza clasificarea internationala ca sistem principal sau auxiliar. (3) Oficiile din ţările Uniunii speciale vor include în documentele oficiale privind depunerea sau înregistrarea desenelor şi modelelor industriale şi, dacă acestea sunt publicate oficial, în respectivele publicaţii numerele claselor şi subclaselor din clasificarea internationala cărora le aparţin produsele în care sunt încorporate desenele şi modelele industriale. (4) În alegerea denumirilor care vor fi înscrise în lista alfabetica a produselor, Comitetul de experţi va evita, pe cat posibil, să facă uz de denumiri asupra cărora ar putea exista drepturi executive. Totuşi, includerea unui termen oarecare în lista alfabetica nu va putea fi interpretată ca exprimand opinia Comitetului de experţi, în sensul de a şti dacă respectivul termen este sau nu este acoperit prin drepturi exclusive.  +  Articolul 3Comitetul de experţi (1) Rezolvarea sarcinilor prevăzute la art. 1(4), 1(5) şi 1(6) va fi încredinţată unui comitet de experţi. Fiecare ţara a Uniunii speciale este reprezentată în Comitetul de experţi, care este organizat în conformitate cu regulile de procedura adoptate cu o majoritate simpla de către ţările reprezentate. (2) Comitetul de experţi adopta lista alfabetica şi notele explicative cu majoritatea simpla a voturilor ţărilor Uniunii speciale. (3) Propunerile de modificare sau de completare a clasificarii internaţionale pot fi făcute de către oficiul oricărei tari a Uniunii speciale sau de către Biroul internaţional. Orice propunere facuta de un oficiu este comunicată de către acel oficiu Biroului internaţional. Propunerile de la oficii şi de la Biroul internaţional sunt transmise de către Biroul internaţional membrilor Comitetului de experţi, cu maximum doua luni înaintea sesiunii Comitetului de experţi în care urmează să fie discutate respectivele propuneri. (4) Hotărârile Comitetului de experţi privind adoptarea modificărilor şi completărilor de urmează a fi aduse clasificarii internaţionale se iau cu majoritatea simpla a voturilor ţărilor Uniunii speciale. Cu toate acestea, dacă hotărârile au ca urmare înfiinţarea unei clase noi sau transferul de produse dintr-o clasa în altă clasă, este necesară unanimitatea. (5) Fiecare expert are dreptul de a vota prin corespondenta. (6) În cazul în care o ţara membra nu şi-a numit un reprezentant la o anumită sesiune a Comitetului de experţi sau dacă expertul numit nu şi-a exprimat votul în timpul sesiunii ori pe parcursul unei perioade prevăzute de regulile de procedura ale Comitetului de experţi, se considera ca tara respectiva a acceptată hotărârea luată de către Comitetul de experţi.  +  Articolul 4Notificarea şi publicarea clasificarii internaţionale, modificărilor şi completărilor acesteia (1) Lista alfabetica a produselor şi notele explicative adoptate de Comitetul de experţi, precum şi orice modificare sau completare adusă clasificarii internaţionale ca urmare a hotărârii acestuia sunt comunicate de către Biroul internaţional oficiilor ţărilor Uniunii speciale. Hotărârile Comitetului de experţi intră în vigoare o dată cu primirea comunicării. Cu toate acestea, dacă aceste hotărâri implica înfiinţarea unei clase noi sau transferarea de produse dintr-o clasa în altă clasă, ele între în vigoare în termen de 6 luni de la data respectivei comunicări. (2) Biroul internaţional, în calitate de depozitar al clasificarii internaţionale, introduce în aceasta clasificare modificările şi completările care au intrat în vigoare. Anunţurile privind modificările şi completările se publică în periodicele stabilite de către Adunare.  +  Articolul 5Adunarea Uniunii speciale (1) a) Uniunea specială are o adunare constituită din ţările Uniunii speciale. b) Guvernul fiecărei tari a Uniunii speciale este reprezentat de un delegat care poate fi asistat de către supleanţi , consilieri şi experţi. c) Cheltuielile pentru fiecare delegaţie sunt suportate de către guvernul care a desemnat-o. (2) a) În conformitate cu prevederile art. 3, Adunarea:(i) rezolva toate problemele referitoare la menţinerea şi dezvoltarea Uniunii speciale şi la aplicarea prezentului aranjament;(îi) da directive Biroului internaţional în legătură cu pregătirea conferinţelor de revizuire;(iii) revizuieste şi aproba rapoartele şi activităţile directorului general al Organizaţiei, denumit în cele ce urmează director general, privind Uniunea specială şi da acestuia toate instrucţiunile privind problemele ce ţin de competenţa Uniunii speciale;(iv) stabileşte programul şi adopta bugetul bienal al Uniunii speciale şi aproba bilanţul;(v) adopta regulamentul financiar al Uniunii speciale;(vi) decide asupra redactarii textelor oficiale ale clasificarii internaţionale în alte limbi decât limbile engleza şi franceza;(vii) instituie, pe lângă Comitetul de experţi format în conformitate cu prevederile art. 3, alte comitete de experţi şi grupe de lucru pe care le considera necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii speciale;(viii) hotărăşte ce tari nu sunt membre ale Uniunii speciale şi ce organizaţii interguvernamentale şi organizaţii internaţionale neguvernamentale sunt admise ca observatori la întrunirile sale;(ix) adopta modificări ale art. 5-8;(x) întreprinde orice acţiuni adecvate, menite să contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii speciale;(xi) îndeplineşte orice alte sarcini asemănătoare pe care le implica prezentul aranjament. b) În legătură cu problemele care prezintă interes şi pentru alte uniuni administrative de către Organizaţie, Adunarea îşi ia hotărârile după consultarea Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (3) a) Fiecare ţara membra a Adunării dispune de un vot. b) Jumătate din numărul ţărilor membre ale Adunării constituie cvorumul. c) Făcând abstractie de dispoziţiile prevăzute la lit. b) şi, dacă la una dintre sesiuni, numărul ţărilor reprezentate este cel mai mic de jumătate, dar egal cu sau mai mare decât o treime din numărul ţărilor membre ale Adunării, Adunarea poate lua hotărâri, dar, cu excepţia hotărârilor privind propria sa procedura, toate hotărârile devin executorii numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prezentate în cele ce urmează. Biroul internaţional comunică aceste hotărâri ţărilor membre ale Adunării care nu au fost reprezentate şi le invita să-şi exprime în scris votul sau abţinerea, în termen de 3 luni de la data comunicării. Dacă, la expirarea termenului, numărul ţărilor care şi-au exprimat astfel votul sau abţinerea este cel puţin egal cu numărul ţărilor a căror lipsa a împiedicat constituirea cvorumului în timpul sesiunii, aceste hotărâri devin executorii, cu condiţia ca, în acelaşi timp, majoritatea necesară să fie întrunită. d) În conformitate cu prevederile art. 8 (2), hotărârile Adunării se iau cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor exprimate. e) Abtinerile nu sunt considerate voturi. f) Un delegat poate reprezenta şi vota numai pentru o singura ţara. (4) a) Adunarea se reuneste o dată la 2 ani, în sesiune ordinară, la convocarea directorului general şi, în absenta unor circumstanţe excepţionale, în aceeaşi perioadă şi în acelaşi loc cu Adunarea generală a Organizaţiei. b) Adunarea se reuneste în sesiune extraordinară la convocarea directorului general, la solicitarea unei pătrimi din numărul ţărilor membre ale Adunării. c) Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este pregatita de către directorul general. (5) Adunarea adopta regulamentul sau interior.  +  Articolul 6Biroul internaţional (1) a) Sarcinile administrative privind Uniunea specială sunt îndeplinite de Biroul internaţional. b) În mod special, Biroul internaţional pregăteşte reuniunile şi asigura secretariatul Adunării, al Comitetului de experţi şi al altor comitete de experţi similare şi grupe de lucru, în conformitate ce cele stabilite de Adunare sau de Comitetul de experţi. c) Directorul general este cel mai înalt funcţionar al Uniunii speciale şi o reprezintă. (2) Directorul general şi orice alt membru al personalului desemnat de acesta participa, fără drept de vot, la toate reuniunile Adunării, ale Comitetului de experţi şi ale altor comitete de experţi sau grupe de lucru similare, în conformitate cu cele stabilite de Adunare sau de Comitetul de experţi. Directorul general sau un alt membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul acestor organe. (3) a) În conformitate cu directivele Adunării, Biroul internaţional face pregatiri pentru conferinţele de revizuire a prevederilor prezentului aranjament, altele decât cele ale art. 5-8. b) Biroul internaţional se poate consulta cu organizaţii interguvernamentale şi cu organizaţii internaţionale neguvernamentale în legătură cu pregatirile pentru conferinţele de revizuire. c) Directorul general şi persoanele desemnate de acesta participa, fără drept de vot, la discutiile ce au loc în cursul acelor conferinţe. (4) Biroul internaţional îndeplineşte orice alte sarcini atribuite acestuia.  +  Articolul 7Finanţele (1) a) Uniunea specială are un buget. b) Bugetul Uniunii speciale cuprinde veniturile şi cheltuielile proprii acesteia, contribuţia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor şi, după caz, suma pusă la dispoziţie bugetului Conferintei Organizaţiei. c) Cheltuielile care nu sunt atribuite exclusiv Uniunii speciale, ci şi uneia sau mai multor uniuni administrate de Organizaţie, sunt considerate cheltuieli comune uniunilor. Partea din cheltuieli comune ce revine Uniunii speciale este proporţională cu interesul pe care Uniunea specială îl are faţă de acestea. (2) Bugetul Uniunii speciale se stabileşte ţinând seama de cerinţele de coordonare cu bugetele celorlalte uniuni administrate de Organizaţie. (3) Bugetul Uniunii speciale este din următoarele surse:(i) contribuţiile ţărilor Uniunii speciale;(îi) taxele şi sumele datorate pentru serviciile prestate de Biroul internaţional în legătură cu Uniunea specială;(iii) produsul vânzării publicaţiilor Biroului internaţional privind Uniunea specială şi drepturile aferente acestor publicaţii;(iv) cadouri, donaţii şi subvenţii;(v) chirii, dobânzi şi diverse alte venituri. (4) a) În scopul stabilirii contribuţiei sale, la care se face referire la alin. (3) (i), fiecare ţara a Uniunii speciale aparţine clasei în care este încadrată la Uniunea de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale şi plăteşte contribuţiile sale anuale pe baza aceluiaşi număr de unităţi care a fost fixat pentru clasa respectiva în acea unitate. b) Contribuţia anuală a fiecărei tari a Uniunii speciale consta într-un cuantum al cărui raport la suma totală a contribuţiilor anuale la bugetul Uniunii speciale al tuturor ţărilor este acelaşi cu raportul dintre numărul unităţilor clasei în care este încadrată şi numărul total al unităţilor tuturor ţărilor. c) Contribuţiile sunt datorate la data de 1 ianuarie a fiecărui an. d) Ţara care are întârzieri la plata contribuţiilor sale nu îşi poate exercita dreptul de vot în nici un organ al Uniunii speciale, dacă suma restantelor este egala sau mai mare decât aceea a contribuţiilor datorate pe cei 2 ani precedenti. Cu toate acestea, oricare dintre organele Uniunii speciale poate permite unei astfel de tari sa continue să îşi exercite dreptul la vot în cadrul acelui organ, dacă şi atât timp cat i se prezintă dovada ca întârzierea plăţii se datorează unor circumstanţe excepţionale şi inevitabile. e) Dacă bugetul nu este adoptat înainte de începutul unei noi perioade financiare, acesta va avea acelaşi nivel ca bugetul pentru anul precedent, conform prevederilor regulamentului financiar. (5) Cuantumul taxelor şi sumelor datorate pentru servicii efectuate de Biroul internaţional în legătură cu Uniunea specială este stabilit şi raportat Adunării de către directorul general. (6) a) Uniunea specială dispune de un fond de rulment, constituit dintr-un varsamant unic efectuat de fiecare ţara membra a Uniunii speciale. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea hotărăşte majorarea lui. b) Cuantumul vărsământului iniţial al fiecărei tari la fondul menţionat sau cuantumul participării sale la majorarea acestuia este proporţional cu contribuţia acelei tari pentru anul în cursul căruia se stabileşte fondul sau în care se ia hotărârea de majorare a acestuia. c) Proporţia şi modalităţile de varsamant sunt fixate de către Adunare, la propunerea directorului general şi după consultarea Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (7) a) În acordul de sediu, încheiat cu ţara pe teritoriul căreia îşi are sediul Organizaţia, se prevede că, în cazul în care fondul de rulment este insuficient, ţara respectiva acorda avansuri. Cuantumul acestor avansuri şi condiţiile în care acestea sunt acordate fac obiectul, pentru fiecare caz în parte, unor acorduri separate, încheiate între ţara respectiva şi Organizaţie. b) Ţara la care se face referire la lit. a) şi Organizaţia au fiecare dreptul de a denunta obligaţia de acordare a avansurilor prin intermediul unei notificări scrise. Denunţarea produce efect la 3 ani de la încheierea anului în cursul căruia acesta a fost notificat. (8) Verificarea conturilor se face de către una sau mai multe tari ale Uniunii speciale sau de către experţi externi, după cum prevede regulamentul financiar. Aceştia sunt desemnaţi, cu consimţământul lor, de către Adunare.  +  Articolul 8Modificarea art. 5-8 (1) Propunerile de modificare a art. 5-7 şi a prezentului articol pot fi iniţiate de către oricare ţara a Uniunii speciale sau de către directorul general. Aceste propuneri sunt comunicate de directorul general ţărilor Uniunii speciale, cu cel puţin 6 luni înainte de discutarea lor de către Adunare. (2) Modificările la articolele menţionate la alin. (1) sunt adoptate de către Adunare. Pentru adoptare, sunt necesare trei pătrimi din numărul voturilor exprimate; cu toate acestea, pentru orice modificare adusă art. 5 şi prezentului alineat sunt necesare patru cincimi din numărul voturilor exprimate. (3) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intră în vigoare la o luna de la primirea de către directorul general a notificărilor scrise de acceptare, efectuate în conformitate cu regulile lor constituţionale respective, din partea a trei pătrimi din numărul ţărilor care erau membre ale Uniunii speciale la data adoptării modificării. Orice modificare adusă articolelor menţionate, acceptată în acest mod, leagă toate ţările membre ale Uniunii speciale la data la care modificarea intră în vigoare sau care devin membre la o dată ulterioară, cu condiţia ca orice modificare prin care se maresc obligaţiile financiare ale ţărilor Uniunii speciale sa lege numai acele tari care au notificat acceptarea respectivei modificări.  +  Articolul 9Ratificarea şi aderarea; intrarea în vigoare (1) Orice ţara care este parte la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, care a semnat prezentul aranjament, îl poate ratifica, iar, dacă nu l-a semnat, poate adera la acesta. (2) Instrumentele de ratificare şi de aderare se depun la directorul general. (3) a) În ceea ce priveşte primele cinci tari care şi-au depus instrumentele de ratificare sau de aderare, prezentul aranjament intră în vigoare în termen de 3 luni de la depunerea celui de-al cincilea instrument. b) În ceea ce priveşte oricare alta ţara, prezentul aranjament intră în vigoare în termen de 3 luni de la data la care ratificarea sau aderare a fost notificată de către directorul general, cu excepţia cazurilor în care în instrumentul de ratificare sau de aderare a fost indicată o dată ulterioară. În acest din urmă caz, prezentul aranjament intră în vigoare, în ceea ce priveşte ţara respectiva, la data astfel indicată. (4) Ratificarea sau aderarea atrage automat după sine acceptarea tuturor clauzelor şi accesul la toate avantajele prezentului aranjament.  +  Articolul 10Forta şi durata aranjamentuluiPrezentul aranjament are aceeaşi forta şi durata ca şi Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale.  +  Articolul 11Revizuirea art. 1-4 şi 9-15 (1) Art. 1-4 şi 9-15 ale prezentului aranjament pot fi supuse revizuirii, în vederea introducerii imbunatatirilor dorite. (2) Fiecare revizuire va fi examinata în cadrul unei conferinţe care va avea loc cu participarea delegatiilor ţărilor Uniunii speciale.  +  Articolul 12Denunţarea (1) Orice ţara poate denunta prezentul aranjament printr-o notificare adresată directorului general. O astfel de denunţare afectează numai ţara care o face, aranjamentul rămânând în vigoare şi având deplin efect faţă de celelalte tari ale Uniunii speciale. (2) Denunţarea produce efect la un an de la data la care directorul general general a primit notificarea. (3) Dreptul la denunţare, prevăzut de prezentul articol, nu este exercitat de nici o ţara înainte de expirarea a 5 ani de la data la care aceasta a devenit membra a Uniunii speciale.  +  Articolul 13TeritoriiPrevederile art. 24 al Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale de aplica prezentului aranjament.  +  Articolul 14Semnare, limbi oficiale, notificări (1) a) Prezentul aranjament este semnat într-un singur exemplar, în limbile engleza şi franceza, ambele texte având aceeaşi autenticitate, şi este depus la Guvernul Elvetiei. b) Prezentul aranjament rămâne deschis semnării la Berna, până la data de 30 iunie 1969. (2) Texte oficiale sunt stabilite de către directorul general, după consultarea guvernelor interesate, şi în celelalte limbi pe care le poate desemna Adunarea. (3) Doua exemplare ale textului semnat al prezentului aranjament, certificate de către Guvernul Elvetiei, vor fi transmise de directorul general guvernelor ţărilor care l-au semnat şi, la cerere, guvernului oricărei alte tari. (4) Directorul general înregistrează prezentul aranjament la Secretariatul Naţiunilor Unite. (5) Directorul general notifica guvernelor tuturor ţărilor Uniunii speciale data intrării în vigoare a prezentului aranjament, semnăturile, depunerile de instrumente de ratificare sau de aderare, acceptarile modificărilor aranjamentului, datele la care aceste modificări intră în vigoare şi notificările de denunţare.  +  Articolul 15Dispoziţii tranzitoriiPână în momentul în care primul director general îşi preia funcţiile, menţiunile din prezentul aranjament, făcute la adresa Biroului internaţional al Organizaţiei sau a directorului general, sunt considerate menţiuni referitoare la Birourile Internaţionale Unite pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale (B.I.R.P.I.), respectiv la directorul acestora.  +  ARANJAMENTUL DE LA STRASBOURGprivind clasificarea internationala a brevetelor de invenţii din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979*) Notă *) Traducere.Părţile contractante,considerând ca adoptarea, pe plan mondial, a unui sistem uniform pentru clasificarea brevetelor, a certificatelor de autor de invenţie, a modelelor de utilitate şi a certificatelor de utilitate răspunde interesului general şi este de natura sa stabilească o cooperare internationala mai strânsă şi sa favorizeze armonizarea sistemelor juridice în domeniul proprietăţii industriale,recunoscând importanţa Convenţiei europene privind clasificarea internationala a brevetelor de invenţie din 19 decembrie 1954, prin care Consiliul Europei a instituit clasificarea internationala a brevetelor de invenţie,luând în considerare valoarea universala a acestei clasificari şi importanţa pe care o reprezintă pentru toate ţările care sunt parte la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale,constiente de importanţa pe care aceasta clasificare o reprezintă pentru ţările în curs de dezvoltare, facilitandu-le accesul la volumul mereu crescand al tehnologiei moderne,având în vedere prevederile art. 19 al Convenţiei de la Paris din 20 martie 1883 privind protecţia proprietăţii industriale, asa cum a fost revizuită la 14 decembrie 1900 la Bruxelles, la 2 iunie 1911 la Washington, la 6 noiembrie 1925 la Haga, la 2 iunie 1934 la Londra, la 31 octombrie 1958 la Lisabona şi la 14 iulie 1967 la Stockholm,au convenit cele ce urmează:  +  Articolul 1Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari internaţionaleŢările cărora li se aplică prezentul aranjament sunt constituite într-o uniune specială şi adopta o clasificare comuna, numita "Clasificarea internationala a brevetelor", denumita în cele ce urmează clasificare, pentru brevetele de invenţie, certificatele de autor de invenţie, modelele de utilitate şi certificatele de utilitate.  +  Articolul 2Definitia clasificarii (1) a) Clasificarea este constituită din:(i) textul care a fost stabilit conform dispoziţiilor Convenţiei europene privind clasificarea internationala a brevetelor de invenţie, din 19 decembrie 1954, denumita în cele ce urmează convenţie europeană, care a intrat în vigoare şi a fost publicat de către secretarul general al Consiliului Europei la 1 septembrie 1968;(îi) modificările care au intrat în vigoare în baza prevederilor art. 2 (2) al convenţiei europene înaintea intrării în vigoare a prezentului aranjament;(iii) modificările aduse ulterior în baza prevederilor art. 5 şi care intră în vigoare conform art. 6. b) Ghidul de utilizare şi notele care sunt cuprinse în textul clasificarii fac parte integrantă din aceasta. (2) a) Textul menţionat la alin. (1) a) (îi) este conţinut în doua exemplare autentice, în limbile engleza şi franceza, depuse, în momentul în care prezentul aranjament este deschis semnării, unul la secretariatul general al Consiliului Europei şi celălalt la directorul general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale instituită prin Convenţia de la 14 iulie 1967, denumite în cele ce urmează director general şi, respectiv, Organizaţie. b) Modificările menţionate la alin. (1) a) (îi) se depun în doua exemplare autentice, în limbile engleza şi franceza, unul la secretarul general al Consiliului Europei şi celălalt la directorul general. c) Modificările menţionate la alin. (1) a (iii) se depun într-un singur exemplar autentic, în limbile engleza şi franceza, la directorul general.  +  Articolul 3Limbile oficiale ale clasificarii (1) Clasificarea se stabileşte în limbile engleza şi franceza, cele doua texte având aceeaşi autenticitate. (2) Biroul internaţional al Organizaţiei, denumit în cele ce urmează Birou internaţional, stabileşte, consultandu-se cu guvernele interesate, fie pe baza unei traduceri propuse de către aceste guverne, fie recurgand la orice alt mijloc care nu ar avea nici o repercusiune financiară asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizaţie, texte oficiale ale clasificarii în limbile germană, spaniola, japoneza, portugheză, rusa şi în celelalte limbi pe care le va putea desemna Adunarea menţionată la art. 7.  +  Articolul 4Aplicarea clasificarii (1) Clasificarea nu are decât un caracter administrativ. (2) Fiecare dintre ţările Uniunii speciale are posibilitatea de a aplica clasificarea ca sistem principal sau ca sistem auxiliar. (3) Administraţiile competente ale ţărilor Uniunii speciale vor indica:(i) în brevetele, certificatele de autor de invenţie, modelele de utilitate şi certificatele de utilitate pe care le eliberează, cat şi în cererile pentru astfel de titluri de protecţie, pe care le publică sau pe care le pun numai la dispoziţia publicului pentru consultare;(îi) în comunicările prin care periodicele oficiale fac cunoscută publicarea sau punerea la dispoziţie publicului a documentelor menţionate la subalin. (i)simbolurile complete ale clasificarii date inventiei care face obiectul documentului menţionat la subalin. (i). (4) În momentul semnării prezentului aranjament sau al depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare:(i) orice ţara poate declara ca îşi rezerva dreptul de a nu indica simbolurile referitoare la grupele sau subgrupele clasificarii în cererile menţionate la alin. (3), care sunt puse numai la dispoziţie publicului pentru consultare, şi în comunicările referitoare la acestea;(îi) orice ţara care nu supune examinării noutatea inventiilor, fie ca este imediata sau amânată, şi a carei procedura de eliberare a brevetelor sau a altor titluri de protecţie nu prevede o cercetare asupra stadiului tehnicii poate declara ca îşi rezerva dreptul de a nu indica simbolurile referitoare la grupele şi subgrupele clasificarii în documentele şi comunicările menţionate la alin. (3).Dacă aceste condiţii nu exista decât pentru anumite categorii de titluri de protecţie sau pentru anumite domenii ale tehnicii, ţara respectiva nu poate utiliza rezerva decât în această măsură. (5) Simbolurile clasificarii, precedate de menţiunea "clasificarea internationala a brevetelor" sau de o prescurtare hotărâtă de către Comitetul de experţi menţionat la art. 5, vor fi tipărite cu caractere groase sau într-un alt mod vizibil, la începutul fiecărui document menţionat la alin. (3) (i) în care acestea trebuie să apară. (6) Dacă o ţara a Uniunii speciale încredinţează eliberarea brevetelor unei administraţii interguvernamentale, aceasta ia toate măsurile ce stau în puterea sa pentru ca aceasta administraţie să aplice clasificarea conform prezentului articol.  +  Articolul 5Comitetul de experţi (1) S-a instituit un comitet de experţi în cadrul căruia este reprezentată fiecare dintre ţările Uniunii speciale. (2) a) Directorul general invita organizaţiile interguvernamentale specializate în domeniul brevetelor şi din care cel puţin una dintre ţările membre este parte la prezentul aranjament să fie reprezentate prin observatori la reuniunile Comitetului de experţi. b) Directorul general are posibilitatea şi, la cererea Comitetului de experţi, trebuie să invite reprezentanţi ai altor organizaţii interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale sa ia parte la discutiile care îi interesează. (3) Comitetul de experţi:(i) modifica clasificarea;(îi) adresează ţărilor Uniunii speciale recomandări cu scopul de a facilita folosirea clasificarii şi de a promova aplicarea uniforma a acesteia;(iii) îşi da concursul în vederea promovării cooperării internaţionale pentru reclasificarea documentaţiei necesare examinării inventiilor, luând în considerare, în special, nevoile ţărilor în curs de dezvoltare;(iv) ia orice alte măsurii care, fără a avea repercusiuni financiare asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizaţie, sunt de natura sa faciliteze aplicarea clasificarii de către ţările în curs de dezvoltare;(v) este abilitat sa instituie subcomitete şi grupe de lucru. (4) Comitetul de experţi adopta regulamentul sau interior. Acest regulament conferă organizaţiilor interguvernamentale menţionate la alin. (2) a), care pot aduce o contribuţie substantiala la dezvoltarea clasificarii, posibilitatea de a participa la reuniunile sub comitetelor şi ale grupelor de lucru ale Comitetului de experţi. (5) Propunerile de modificări ale clasificarii pat fi făcute de către administraţia competenţa a oricărei tari a Uniunii speciale, de către Biroul internaţional, de către organizaţiile interguvernamentale reprezentate în cadrul Comitetului de experţi în baza alin. (2) a) şi de către orice alte organizaţii invitate în mod special de către Comitetul de experţi sa formuleze astfel de propuneri. Propunerile se comunică Biroului internaţional, care le supune atenţiei membrilor Comitetului de experţi şi Observatorilor cel mai târziu cu doua luni înaintea sesiunii Comitetului de experţi în cursul căreia vor fi examinate. (6) a) Fiecare ţara membra a Comitetului de experţi dispune de un vot. b) Comitetul de experţi ia hotărârile cu majoritatea simpla a ţărilor reprezentate care votează. c) Orice decizie pe care o cincime din numărul ţărilor reprezentate care votează o considera ca aducând o transformare a structurii de baza a clasificarii sau ca implicând o importanţa munca de reclasificare trebuie să fie luată cu majoritatea de trei pătrimi din numărul ţărilor reprezentate care votează. d) Abţinerea nu se considera vot.  +  Articolul 6Notificarea, intrarea în vigoare şi publicarea modificărilor şi a altor decizii (1) Toate deciziile Comitetului de experţi referitoare la modificările aduse clasificarii, cat şi recomandările Comitetului de experţi sunt notificate de către Biroul internaţional administraţiilor competente ale ţărilor Uniunii speciale. Modificările intră în vigoare la 6 luni de la data trimiterii notificărilor. (2) Biroul internaţional include în clasificare modificările intrate în vigoare. Modificările fac obiectul unor opinii publicate în periodicele stabilite de către Adunarea menţionată la art. 7.  +  Articolul 7Adunarea Uniunii speciale (1) a) Uniunea specială are o adunare compusa din ţările Uniunii speciale. b) Guvernul fiecărei tari a Uniunii speciale este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanţi, consilieri şi experţi. c) Orice organizaţie interguvernamentală menţionată la art. 5 (2) a) poate fi reprezentată printr-un observator la reuniunile Adunării şi, dacă Adunarea hotărăşte, la reuniunile comitetelor şi ale grupelor de lucru instituite de către Adunare. d) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de către guvernul care a desemnat-o (2) a) Sub rezerva dispoziţiilor art. 5, Adunarea:(i) se ocupa de toate problemele privind menţinerea şi dezvoltarea Uniunii speciale şi aplicarea prezentului aranjament;(îi) da indicaţii Biroului internaţional privind pregătirea conferinţelor de revizuire;(iii) examinează şi aproba rapoartele şi activităţile directorului general referitoare la Uniunea specială şi îi da toate indicaţiile necesare privind problemele ce ţin de competenţa Uniunii speciale;(iv) hotărăşte programul, adopta bugetul bienal al Uniunii speciale şi aproba conturile sale de lichidare;(v) adopta regulamentul financiar al Uniunii speciale;(vi) hotărăşte stabilirea textelor oficiale ale clasificarii în alte limbi decât limbile engleza, franceza şi cele enumerate la art. 3 (2);(vii) înfiinţează comitetele şi grupele de lucru pe care le considera utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii speciale;(viii) decide, sub rezerva prevederilor alin. (1) a), care sunt ţările ce nu sunt membre ale Uniunii speciale şi care sunt organizaţiile interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale care pot fi admise în calitate de observatori la reuniunile sale şi la cele ale comitetelor şi grupelor de lucru înfiinţate de aceasta;(ix) întreprinde orice alta acţiune adecvată, cu scopul de a atinge obiectivele Uniunii speciale;(x) se achită de orice alte sarcini pe care le implica prezentul aranjament. b) Adunarea hotărăşte asupra problemelor care interesează şi alte uniuni administrate de către Organizaţie, consultând Comitetul de coordonare al Organizaţiei. (3) a) Fiecare ţara membra a Adunării dispune de un vot. b) Jumătate din numărul ţărilor membre ale Adunării constituie cvorumul . c) Dacă acest cvorum nu este atins, Adunarea poate lua decizii; cu toate acestea, deciziile Adunării, cu excepţia celor care privesc procedura sa, nu devin executorii decât atunci când sunt îndeplinite condiţiile enunţate mai jos. Biroul internaţional comunică respectivele decizii ţărilor membre ale Adunării care nu erau reprezentate, invitandu-le să-şi exprime în scris, într-un termen de 3 luni de la data respectivei comunicări, votul sau abţinerea. Dacă, la încheierea acestui termen, numărul ţărilor care şi-au exprimat astfel votul sau abţinerea este cel puţin egal cu numărul ţărilor a căror lipsa a împiedicat constituirea cvorumului în timpul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu condiţia ca, în acelaşi timp, majoritatea necesară sa rămână întrunită. d) Sub rezerva dispoziţiilor art. 11 (2), hotărârile Adunării se iau cu majoritatea de două treimi din numărul voturilor exprimate. e) Abţinerea nu se considera vot. f) Un delegat nu poate reprezenta decât o singura ţara şi nu poate vota decât în numele acesteia. (4) a) Adunarea se reuneste o dată la 2 ani în sesiune ordinară, la convocarea directorului general şi, în afară de cazurile excepţionale, în timpul aceleiaşi perioade şi în acelaşi loc ca şi Adunarea generală a Organizaţiei. b) Adunarea se reuneste în sesiune extraordinară, la convocarea adresată de directorul general, la cererea unei pătrimi din numărul ţărilor membre ale Adunării. c) Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este întocmită de către directorul general. (5) Adunarea adopta regulamentul sau interior.  +  Articolul 8Biroul internaţional (1) a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de către Biroul internaţional. b) În mod special, Biroul internaţional pregăteşte reuniunile şi asigura secretariatul Adunării, al Comitetului de experţi şi al oricărui alt comitet sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experţi le poate institui. c) Directorul general are cea mai înaltă funcţie din Uniunea specială şi o reprezintă. (2) Directorul general şi orice membru al personalului desemnat de acesta iau parte, fără drept de vot, la toate reuniunile Adunării, ale Comitetului de experţi şi ale oricărui alt comitet sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experţi le poate institui. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretar al acestor organe. (3) a) Biroul internaţional pregăteşte conferinţele de revizuire conform directivelor Adunării. b) Biroul internaţional poate consulta organizaţii interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale privind pregătirea conferinţelor de revizuire. c) Directorul general şi persoanele desemnate de acesta iau parte, fără drept de vot, la dezbaterile conferinţelor de revizuire. (4) Biroul internaţional îndeplineşte orice alte sarcini care îi sunt atribuite.  +  Articolul 9Finanţele (1) a) Uniunea specială are un buget. b) Bugetul Uniunii speciale cuprinde încasările şi cheltuielile proprii acesteia, contribuţia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor, cat şi , dacă este cazul, suma pusă la dispoziţie bugetului Conferintei Organizaţiei. c) Sunt considerate cheltuieli comune uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite în exclusivitate Uniunii speciale, ci şi uneia sau mai multor alte uniuni administrate de către Organizaţie. Partea Uniunii speciale în cadrul acestor cheltuieli comune este proporţională cu interesul pe care aceste cheltuieli le reprezintă pentru ea. (2) Bugetul Uniunii speciale se hotărăşte ţinând seama de cerinţele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de către Organizaţie. (3) Bugetul Uniunii speciale este finanţat din următoarele resurse:(i) contribuţiile ţărilor Uniunii speciale;(îi) taxele şi sumele datorate pentru serviciile oferite de Biroul internaţional în numele Uniunii speciale;(iii) produsul vânzării publicaţiilor Biroului internaţional privind Uniunea specială şi drepturile aferente acestor publicaţii;(iv) donaţii, dispoziţii testamentare şi subvenţii;(v) chirii, dobânzi şi diverse alte venituri. (4) a) Pentru a-şi stabili partea de contribuţie în sensul prevederilor alin. (3) (i), fiecare ţara a Uniunii speciale aparţine clasei în care este încadrată la Uniunea de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale şi îşi plăteşte contribuţia anuală pe baza numărului de unităţi determinat pentru respectiva clasa în respectiva uniune. b) Contribuţia anuală a fiecărei tari a Uniunii speciale constata într-un cuantum al cărui raport la suma totală a contribuţiilor anuale la bugetul Uniunii speciale al tuturor ţărilor este acelaşi cu raportul dintre numărul unităţilor clasei în care este încadrată şi numărul total al unităţilor din totalitatea ţărilor. c) Contribuţiile se plătesc la data de 1 ianuarie a fiecărui an. d) O ţara care a întârziat să îşi plătească contribuţiile nu îşi poate exercita dreptul de vot în nici unul dintre organele Uniunii speciale, dacă cuantumul restantei sale este egal sau mai mare decât acela al contribuţiilor pe care le datorează pentru cei 2 ani incheiati. Cu toate acestea, o asemenea ţara poate fi autorizata să îşi păstreze exercitarea dreptului sau de vot în cadrul organului respectiv atât timp cat acesta considera ca întârzierea plăţii este cauzată de împrejurări excepţionale şi inevitabile. e) În cazul în care bugetul nu se adoptă înaintea începerii unui nou exerciţiu financiar, bugetul anului precedent este reînnoit conform modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar. (5) Cuantumul taxelor şi sumelor datorate pentru serviciile oferite de către Biroul internaţional în numele Uniunii speciale se stabileşte de către directorul general, care raportează Adunării. (6) a) Uniunea specială are un fond de rulment, constituit dintr-un varsamant unic efectuat de fiecare ţara a Uniunii speciale. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea hotărăşte majorarea sa. b) Cuantumul vărsământului iniţial al fiecărei tari în fondul menţionat sau cuantumul participării sale la majorarea acestuia este proporţional cu contribuţia respectivei tari pentru anul în cursul căruia s-a constituit fondul sau s-a hotărât majorarea acestuia. c) Proporţia şi modalităţile de varsamant sunt hotărâte de Adunare, la propunerea directorului general şi după avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (7) a) Acordul de sediu încheiat cu ţara pe teritoriul căreia Organizaţia îşi are sediul prevede că, dacă fondul de rulment este insuficient, respectiva ţara sa acorde sume în avans. Cuantumul acestor sume în avans şi condiţiile în care acestea sunt acordate fac obiectul, în fiecare caz, unor acorduri separate între ţara în cauza şi Organizaţie. b) Ţara menţionată la lit. a) şi Organizaţia au, fiecare, dreptul de a-şi denunta angajamentul de a acorda sume în avans printr-o notificare scrisă. Denunţarea are efect la 3 ani de la încheierea anului în cursul căruia a fost notificată. (8) Verificarea conturilor se asigura, conform modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar, de către una sau mai multe tari ale Uniunii speciale sau de către controlori externi care sunt, cu consimţământul acestora, desemnaţi de către Adunare.  +  Articolul 10Revizuirea aranjamentului (1) Prezentul aranjament poate fi revizuit în mod periodic prin conferinţe speciale ale ţărilor Uniunii speciale. (2) Convocarea conferinţelor de revizuire se hotărăşte de către Adunare. (3) Art. 7-9 şi 11 pot fi modificate fie prin conferinţe de revizuire, fie conform dispoziţiilor art. 1.  +  Articolul 11Modificarea unor dispoziţii ale aranjamentului (1) Pot fi prezentate propuneri de modificare a art. 7-9 şi a prezentului articol de către orice ţara a Uniunii speciale sau de către directorul general. Aceste propuneri sunt comunicate de către directorul general ţărilor Uniunii speciale cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse examinării Adunării. (2) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. 1) se adoptă de către Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei pătrimi din numărul voturilor exprimate; cu toate acestea, pentru orice modificare a art. 7 şi a prezentului alineat sunt necesare patru cincimi din numărul voturilor exprimate. (3) a) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intră în vigoare la o luna de la primirea de către directorul general a notificărilor scrise de acceptare, efectuate în conformitate cu regulile lor constituţionale respective, din partea a trei pătrimi din numărul ţărilor care erau membre ale Uniunii speciale în momentul în care modificarea a fost adoptată. b) Orice modificare a respectivelor articole, astfel acceptată, leagă toate ţările care sunt membre ale Uniunii speciale în momentul în care modificarea intră în vigoare; cu toate acestea, orice modificare care măreşte obligaţiile financiare ale ţărilor Uniunii speciale leagă doar pe acela care au notificat acceptarea respectivei modificări. c) Orice modificare acceptată conform prevederilor lit. a) leagă toate ţările care devin membre ale Uniunii speciale după data la care modificarea a intrat în vigoare conform lit. a).  +  Articolul 12Modalităţi conform cărora ţările pot deveni părţi la aranjament (1) Orice ţara, parte la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, poate deveni parte la prezentul aranjament prin:(i) semnarea acestuia, urmată de depunerea unui instrument de ratificare; sau(îi) depunerea unui instrument de aderare. (2) Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general. (3) Dispoziţiile art. 24 al Actului de la Stockholm al Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale se aplică prezentului aranjament. (4) Alin. (3) nu trebuie în nici un caz interpretat ca implicând recunoaşterea sau acceptarea tacită de către vreuna dintre ţările Uniunii speciale a situaţiei de fapt a oricărui teritoriu la care se aplică prezentul aranjament de către o alta ţara, în baza respectivului alineat.  +  Articolul 13Intrarea în vigoare a aranjamentului (1) a) Prezentul aranjament intră în vigoare la un an de la depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare:(i) de către două treimi din numărul ţărilor care, la data la care prezentul aranjament este deschis semnării, sunt părţi la convenţia europeană; şi (îi) de către trei părţi care sunt părţi la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, dar care nu sunt părţi la convenţia europeană, cel puţin una dintre ele trebuind să fie o ţara unde, conform ultimelor statistici anuale publicate de către Biroul internaţional în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, au fost depuse mai mult de 40.000 de cereri de brevete sau de certificate de autoru de invenţie. b) În ceea ce priveşte orice ţara în afară celor pentru care aranjamentul a intrat în vigoare conform prevederilor lit. a), prezentul aranjament intră în vigoare la un an de la data la care ratificarea sau aderarea respectivei tari a fost notificată de către directorul general, cu condiţia sa nu fi fost indicată o dată ulterioară în instrumentul de ratificare sau de aderare. În acest ultim caz, în ceea ce priveşte respectiva ţara, prezentul aranjament intră în vigoare la data astfel indicată. c) Ţările care sunt părţi la convenţia europeană, care ratifica prezentul aranjament sau care adera la el, sunt obligate sa denunţe aceasta convenţie cel mai târziu cu efect de la data la care prezentul aranjament va intra în vigoare în ceea ce le priveşte. (2) Ratificarea sau aderarea atrage în mod legal aderarea la toate clauzele şi accesul la toate avantajele stipulate de prezentul aranjament.  +  Articolul 14Durata aranjamentuluiPrezentul aranjament are aceeaşi durata ca şi Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale.  +  Articolul 15Denunţarea (1) Orice ţara a Uniunii speciale poate denunta prezentul aranjament printr-o notificare adresată directorului general. (2) Denunţarea are efect la un an de la data la care directorul general a primit notificarea. (3) Posibilitatea de denunţare prevăzută de prezentul articol nu poate fi exercitată de către o ţara înaintea încheierii unui termen de 5 ani de la data la care a devenit membra a Uniunii speciale.  +  Articolul 16Semnare, limbi oficiale, notificări, funcţii de depozitar (1) a) Prezentul aranjament este semnat într-un singur exemplar original, în limbile engleza şi franceza, cele doua texte având aceeaşi autenticitate. b) Prezentul aranjament rămâne deschis semnării la Strasburg până la data de 30 septembrie 1971. c) Exemplarul original al prezentului aranjament, atunci când nu mai este deschis semnării, se depune la directorul general. (2) Directorul general stabileşte texte oficiale, după consultarea guvernelor interesate, în limbile germană, spaniola, japoneza, portugheză, rusa şi în celelalte limbi pe care Adunarea le va putea specifică. (3) a) Directorul general atesta şi transmite doua copii de pe textul semnat al prezentului aranjament guvernelor ţărilor care l-au semnat şi, la cerere, guvernului oricărei alte tari. În plus, el atesta şi transmite o copie secretarului general al Consiliului Europei. b) Directorul general atesta şi transmite doua copii de pe oricare modificare a prezentului aranjament guvernelor tuturor ţărilor Uniunii speciale şi, la cerere, guvernului oricărei alte tari. În plus, el atesta şi transmite o copie secretarului general al Consiliului Europei. c) Directorul general remite, la cerere, guvernului oricărei tari care a semnat prezentul aranjament sau care adera la el, un exemplar, certificat pentru conformitate, al clasificarii în limbile engleza sau franceza. (4) a) Directorul general dispune înregistrarea prezentului aranjament la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.(b) Directorul general notifica guvernelor tuturor ţărilor care sunt părţi la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale şi secretarului general al Consiliului Europei:(i) semnăturile;(îi) depunerea de instrumente de ratificare sau de aderare;(iii) data intrării în vigoare a prezentului aranjament;(iv) restricţiile privind aplicarea clasificarii;(v) acceptarile modificărilor prezentului aranjament;(vi) datele la care respectivele modificări intră în vigoare;(vii) denuntarile primite.  +  Articolul 17Dispoziţii tranzitorii (1) În timpul celor 2 ani după intrarea în vigoare a prezentului aranjament, ţările acre sunt părţi la convenţia europeană, dar care nu sunt încă membre ale Uniunii speciale, pot, dacă doresc, sa exercite în cadrul Comitetului de experţi aceleaşi drepturi ca şi cum ar fi membre ale Uniunii speciale. (2) În timpul celor 3 ani după încheierea perioadei prevăzute la alin. (1), ţările menţionate la respectivul alineat pot fi reprezentate prin observatori la sesiunile Comitetului de experţi şi, dacă acesta hotărăşte, la cele ale subcomitetelor şi grupelor de lucru înfiinţate de acesta. În timpul aceleiaşi perioade, ele pot prezenta propuneri de modificare a clasificarii în baza prevederilor art. 5 (5) şi primesc notificarea hotărârilor şi recomandărilor Comitetului de experţi în baza prevederilor art. 6 (1). (3) În timpul celor 5 ani după intrarea în vigoare a prezentului aranjament, ţările care sunt părţi la convenţia europeană, dar care nu sunt încă membre ale Uniunii speciale, pot fi reprezentate prin observatori la reuniunile Adunării şi, dacă aceasta hotărăşte, la acelea ale comitetelor şi grupelor de lucru înfiinţate de aceasta.  +  ARANJAMENTUL DE LA VIENAcare instituie clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor, întocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985*) Notă *) Traducere.  +  Articolul 1Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari internaţionaleŢările cărora li se aplică prezentul aranjament sunt constituite ca uniune specială şi adopta o clasificare comuna pentru elementele figurative ale marcilor, denumita în cele ce urmează clasificarea elementelor figurative.  +  Articolul 2Definitia şi depunerea clasificarii elementelor figurative (1) Clasificarea elementelor figurative este constituită dintr-o lista a categoriilor, diviziunilor şi secţiunilor în care sunt clasificate elementele figurative ale marcilor, însoţită, dacă este cazul, de note explicative. (2) Aceasta clasificare este continuta într-un exemplar original, în limbile engleza şi franceza, semnat de directorul general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, denumite în cele ce urmează director general şi, respectiv Organizaţie, şi este depusa acestuia în momentul în care prezentul aranjament este supus semnării. (3) Modificările şi completările menţionate la art. 5 (3) (i) sunt, de asemenea, conţinute într-un exemplar original, în limbile engleza şi franceza, semnat de directorul general şi depus acestuia.  +  Articolul 3Limbile oficiale ale clasificarii elementelor figurative (1) Clasificarea elementelor figurative este întocmită în limbile engleza şi franceza, ambele texte având aceeaşi autenticitate. (2) Biroul internaţional al Organizaţiei, denumit în cele ce urmează Biroul internaţional, stabileşte texte oficiale ale clasificarii elementelor figurative, în limbile pe care Adunarea menţionată la art. 7 le va putea desemna în baza prevederilor alin. (2) a) (vi) al articolului respectiv, consultandu-se cu guvernele interesate.  +  Articolul 4Aplicarea clasificarii elementelor figurative (1) Sub rezerva obligaţiilor impuse de prezentul aranjament, întinderea clasificarii elementelor figurative este aceea care îi este atribuită de fiecare ţara a Uniunii speciale. În special, clasificarea elementelor figurative nu leagă ţările Uniunii speciale în ceea ce priveşte întinderea protecţiei marcii. (2) Administraţiile competente ale ţărilor Uniunii speciale au dreptul de a aplica clasificarea elementelor figurative ca sistem principal sau ca sistem auxiliar. (3) Administraţiile competente ale ţărilor Uniunii speciale vor indica, în titlurile şi publicaţiile oficiale ale înregistrărilor şi reinnoirilor de mărci, numerele categoriilor, diviziunilor şi secţiunilor în care trebuie să fie încadrate elementele figurative ale marcilor respective. (4) Aceste numere vor fi precedate de menţiunea "clasificarea elementelor figurative" sau de o prescurtare hotărâtă de Comitetul de experţi menţionat la art. 5. (5) Orice ţara poate declara, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare, ca îşi rezerva dreptul de a nu indica numerele tuturor sau unei părţi din secţiuni în titlurile şi publicaţiile oficiale ale înregistrărilor sau reinnoirilor de mărci. (6) Dacă o ţara a Uniunii speciale încredinţează înregistrarea marcilor unei administraţii interguvernamentale, ia toate măsurile posibile pentru ca aceasta administraţie să aplice clasificarea elementelor figurative conform prezentului articol.  +  Articolul 5Comitetul de experţi (1) S-a instituit un comitet de experţi, în care este reprezentată fiecare ţara a Uniunii speciale. (2) a) Directorul general poate şi, la cererea Comitetului de experţi, trebuie să invite ţările care nu sunt membre ale Uniunii speciale, care sunt membre ale Organizaţiei sau care sunt părţi la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, să fie reprezentate de observatori la reuniunile Comitetului de experţi. b) Directorul general invita organizaţiile interguvernamentale specializate în domeniul marcilor, dintre care cel puţin una dintre ţările membre este parte la prezentul aranjament, să fie reprezentate de observatori la reuniunile Comitetului de experţi. c) Directorul general poate şi, la cererea Comitetului de experţi, trebuie să invite reprezentanţi ai altor organizaţii interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale sa ia parte la discutiile care îi interesează. (3) Comitetul de experţi:(i) modifica şi completează clasificarea elementelor figurative;(îi) adresează ţărilor Uniunii speciale recomandări, în scopul de a facilita utilizarea clasificarii elementelor figurative şi de a promova aplicarea uniforma a acesteia;(iii) ia orice alte măsuri care, fără a avea repercusiuni financiare asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizaţie, sunt de natura sa faciliteze aplicarea clasificarii elementelor figurative de către ţările în curs de dezvoltare;(iv) este abilitat sa constituie subcomitete şi grupe de lucru. (4) Comitetul de experţi adopta regulamentul sau interior. Acest regulament conferă organizaţiilor interguvernamentale menţionate la alin. (2) b), care pot aduce o contribuţie substantiala dezvoltării clasificarii elementelor figurative, posibilitatea de a lua parte la reuniunile subcomitetelor şi grupelor de lucru ale Comitetului de experţi. (5) Propunerile de modificare sau de completare a clasificarii elementelor figurative pot fi făcute de către administraţia competenţa a oricărei tari a Uniunii speciale, de Biroul internaţional, de organizaţiile interguvernamentale reprezentate în Comitetul de experţi în baza prevederilor alin. (2) b) şi de către orice ţara sau organizaţie invitata în mod special de Comitetul de experţi pentru a formula astfel de propuneri. Propunerile sunt comunicate Biroului internaţional, care le supune membrilor Comitetului de experţi şi observatorilor cel mai târziu cu doua luni înainte de sesiunea Comitetului de experţi în cursul căreia acestea vor fi examinate. (6) a) Fiecare ţara membra a Comitetului de experţi dispune de un vot. b) Comitetul de experţi ia deciziile cu majoritatea simpla a ţărilor reprezentate cu drept de vot. c) Orice decizie pe care o cincime din numărul ţărilor reprezentate care votează o considera ca aducând o transformare a structurii de baza a clasificarii elementelor figurative sau ca implicând o importanţa activitate de reclasificare trebuie să fie luată cu majoritatea de trei pătrimi din numărul ţărilor reprezentate care votează. d) Abţinerea nu se considera vot.  +  Articolul 6Notificarea, intrarea în vigoare şi publicarea modificărilor, completărilor şi a altor decizii (1) Toate deciziile Comitetului de experţi referitoare la modificări sau la completări aduse clasificarii elementelor figurative, cat şi recomandările Comitetului de experţi sunt notificate de către Biroul internaţional administraţiilor competente ale ţărilor uniunii speciale. Modificările şi completările intră în vigoare la 6 luni după data transmiterii notificărilor. (2) Biroul internaţional include în clasificarea elementelor figurative modificările şi completările intrate în vigoare. Modificările şi completările fac obiectul opiniilor publicate în periodicele stabilite de Adunarea menţionată la art. 7.  +  Articolul 7Adunarea Uniunii speciale (1) a) Uniunea specială are o adunare compusa din ţările Uniunii speciale. b) Guvernul fiecărei tari a Uniunii speciale este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi. c) Orice organizaţie interguvernamentală menţionată la art. 5 (2) b) poate fi reprezentată de un observator la reuniunile Adunării şi, dacă Adunarea hotărăşte, la cele ale comitetelor şi grupelor de lucru instituite de către Adunare. d) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de către guvernul care a desemnat-o. (2) a) Sub rezerva dispoziţiilor art. 5, Adunarea:(i) se ocupa de toate problemele privind menţinerea şi dezvoltarea Uniunii speciale şi aplicarea prezentului aranjament;(îi) da indicaţii Biroului internaţional privind pregătirea conferinţelor de revizuire;(iii) examinează şi aproba rapoartele şi activităţile directorului general privitoare la Uniunea specială şi îi da toate indicaţiile utile privind problemele ce ţin de competenţa Uniunii speciale.(iv) fixează programul, adopta bugetul bienal al Uniunii speciale şi îi aproba conturile de lichidare;(v) adopta regulamentul financiar al Uniunii speciale;(vi) hotărăşte întocmirea de texte oficiale ale clasificarii elementelor figurative în alte limbi decât limbile engleza şi franceza;(vii) înfiinţează comitetele şi grupele de lucru pe care le considera utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii speciale;(viii) hotărăşte, sub rezerva prevederilor alin. (1) c), care sunt ţările care nu sunt membre ale Uniunii speciale şi care sunt organizaţiile interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale care pot fi admise ca observatori la reuniunile acesteia şi la cele ale comitetelor şi grupelor de lucru înfiinţate de aceasta;(ix) întreprinde orice alta acţiune corespunzătoare, în scopul de a îndeplini obiectivele Uniunii speciale;(x) se achită de orice alte sarcini pe care le implica prezentul aranjament. b) Adunarea hotărăşte asupra problemelor care interesează şi alte uniuni administrate de Organizaţie, după ce a luat cunoştinţa de opinia Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (3) a) Fiecare ţara membra a Adunării dispune de un vot. b) Majoritatea ţărilor membre ale Adunării constituie cvorumul. c) Dacă cvorumul respectiv nu este întrunit, Adunarea poate lua decizii; cu toate acestea, hotărârile Adunării, cu excepţia acelora care privesc procedura sa, nu devin executorii decât în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile enunţate mai jos. Biroul internaţional comunică respectivele decizii ţărilor membre ale Adunării care nu erau reprezentate, invitandu-le să îşi exprime în scris, într-un termen de 3 luni de la data acestei comunicări, votul sau abţinerea. Dacă, la expirarea acestui termen, numărul ţărilor care şi-au exprimat astfel votul sau abţinerea este cel puţin egal cu numărul ţărilor a căror lipsa a împiedicat constituirea cvorumului în timpul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu condiţia ca, în acelaşi timp, majoritatea necesară sa rămână întrunită. d) Sub rezerva dispoziţiilor art. 11 (2), hotărârile Adunării sunt luate cu majoritatea de două treimi din numărul voturilor exprimate. e) Abţinerea nu se considera vot. f) Un delegat nu poate reprezenta decât o singura ţara şi nu poate vota decât în numele acesteia. (4) a) Adunarea se reuneste o singură dată la 2 ani în sesiune ordinară, la convocarea directorului general şi, în afară de cazuri excepţionale, în timpul aceleiaşi perioade şi în acelaşi loc ca şi adunarea generală a Organizaţiei. b) Adunarea se reuneste în sesiune extraordinară, la convocarea adresată de directorul general şi la cererea unei pătrimi din numărul ţărilor membre ale Adunării. c) Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este întocmită de directorul general. (5) Adunarea adopta regulamentul sau interior.  +  Articolul 8Biroul internaţional (1) a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de Biroul internaţional. b) În mod special, Biroul internaţional pregăteşte reuniunile şi asigura secretariatul Adunării, al Comitetului de experţi şi al oricărui alt comitet sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experţi le poate înfiinţa. c) Directorul general are cea mai înaltă funcţie din Uniunea specială şi o reprezintă. (2) Directorul general şi orice membru al personalului desemnat de acesta iau parte, fără drept de vot, la toate reuniunile Adunării, ale Comitetului de experţi şi ale oricărui alt comitet sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experţi le poate înfiinţa. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretar al respectivelor organe. (3) a) Biroul internaţional pregăteşte conferinţele de revizuire; conform directivelor Adunării. b) Biroul internaţional poate consulta organizaţii interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale privind pregătirea conferinţelor de revizuire. c) Directorul general şi persoanele desemnate de acesta iau parte, fără drept de vot, la deliberările conferinţelor de revizuire. (4) Biroul internaţional îndeplineşte orice alte sarcini care îi sunt atribuite.  +  Articolul 9Finanţe (1) a) Uniunea specială are un buget. b) Bugetul Uniunii speciale cuprinde încasările şi cheltuielile proprii acesteia, contribuţia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor administrate de Organizaţie, cat şi, dacă este cazul, suma pusă la dispoziţie bugetului Conferintei Organizaţiei. c) Sunt considerate cheltuieli comune uniunilor administrate de Organizaţie cheltuielile care nu sunt atribuite în exclusivitate Uniunii speciale, ci şi uneia sau mai multor alte uniuni. Partea Uniunii speciale în cadrul acestor cheltuieli comune este proporţională cu beneficiul pe care respectivele cheltuieli le reprezintă pentru ea. (2) Bugetul Uniunii Speciale se stabileşte ţinându-se seama de cerinţele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de Organizaţie. (3) Bugetul Uniunii speciale este finanţat din următoarele fonduri:(i) contribuţiile ţărilor Uniunii speciale;(îi) taxele şi sumele datorate pentru serviciile oferite de Biroul internaţional în numele Uniunii speciale;(iii) produsul în urma vânzării publicaţiilor Biroului internaţional privind Uniunea specială şi drepturile aferente respectivelor publicaţii;(iv) donaţii, dispoziţii testamentare şi subvenţii;(v) chirii, dobânzi şi diverse alte venituri. (4) a) Pentru a-şi stabili partea de contribuţie în sensul prevederilor alin. (3) (îi), fiecare ţara a Uniunii speciale aparţine clasei în care a fost încadrată la Uniunea de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale şi îşi plăteşte contribuţia anuală pe baza numărului de unităţi stabilit pentru respectiva clasa în respectiva uniune. b) Contribuţia anuală a fiecărei tari a Uniunii speciale consta într-un cuantum al cărui raport la suma totală a contribuţiilor anuale la bugetul Uniunii speciale a tuturor ţărilor este acelaşi cu raportul dintre numărul unităţilor clasei în care a fost încadrată şi numărul total al unităţilor tuturor ţărilor. c) Contribuţiile se plătesc la data de 1 ianuarie a fiecărui an. d) O ţara care a întârziat să îşi plătească contribuţiile nu îşi poate exercita dreptul la vot în nici unul dintre organele Uniunii speciale, dacă cuantumul restantei sale este egal sau mai mare decât acela al contribuţiilor pe care le datorează pentru cei 2 ani incheiati. Cu toate acestea, unei asemenea tari i se poate permite să îşi păstreze exercitarea dreptului de vot în cadrul respectivului organ, atâta timp cat acesta apreciază ca întârzierea provine din împrejurări excepţionale şi inevitabile. e) În cazul în care nu se adoptă bugetul înainte de începerea unui nou exerciţiu financiar, se reînnoieşte bugetul anului precedent, conform modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar. (5) Cuantumul taxelor şi sumelor datorate pentru serviciile oferite de Biroul internaţional în nunele Uniunii speciale se stabileşte de către directorul general, care raportează Adunării. (6) a) Uniunea specială are un fond de rulment, constituit dintr-un varsamant unic efectuat de fiecare ţara a Uniunii speciale. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea hotărăşte majorarea acestuia. b) Cuantumul vărsământului iniţial al fiecărei tari la fondul menţionat sau cuantumul participării sale la majorarea acestuia este proporţional cu contribuţia respectivei tari pentru anul în cursul căruia se constituie fondul sau se hotărăşte majorarea. c) Proporţia şi modalităţile de varsamant se hotărăsc de către Adunare, la propunerea directorului general şi după avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei. (7) a) Acordul de sediu încheiat cu ţara pe teritoriul căreia Organizaţia îşi are sediul prevede că, dacă fondul de rulment este insuficient, ţara respectiva sa acorde sume în avans. Cuantumul acestor sume în avans şi condiţiile în care sunt acordate fac obiectul, în fiecare caz, unor acorduri separate între ţara în cauza şi Organizaţie. b) Ţara menţionată la lit. a) şi Organizaţia au, fiecare, dreptul de a denunta obligaţia de a acorda sume în avans, printr-o notificare scrisă. Denunţarea are efect la 3 ani de la încheierea anului în cursul căruia a fost notificată. (8) Verificarea conturilor se asigura, conform modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar, de una sau mai multe tari ale Uniunii speciale sau de controlori externi care sunt, cu consimţământul acestora, desemnaţi de Adunare.  +  Articolul 10Revizuirea aranjamentului (1) Prezentul aranjament poate fi revizuit periodic prin conferinţe speciale ale ţărilor Uniunii speciale. (2) Convocarea conferinţelor de revizuire se hotărăşte de către Adunare. (3) Art. 7-9 şi 11 pot fi modificate fie prin conferinţe de revizuire, fie conform dispoziţiilor art. 11.  +  Articolul 11Modificarea unor dispoziţii ale aranjamentului (1) Propuneri de modificare a art. 7-9 şi a prezentului articol pot fi prezentate de orice ţara a Uniunii speciale sau de către directorul general. Aceste propuneri se comunică de către directorul general ţărilor Uniunii speciale cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse examinării de către Adunare. (2) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) se adoptă de către Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei pătrimi din numărul voturilor exprimate; cu toate acestea, pentru orice modificare a art. 7 şi a prezentului alineat sunt necesare patru cincimi din numărul voturilor exprimate. (3) a) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intră în vigoare, la o luna de la primirea de către Directorul general a notificărilor scrise de acceptare, efectuate în conformitate cu regulile lor constituţionale respective, din partea a trei pătrimi din numărul ţărilor care erau membre ale Uniunii speciale la data la care modificarea a fost adoptată. b) Orice modificare a respectivelor articole, astfel acceptată, leagă toate ţările care sunt membre ale Uniunii speciale în momentul în care modificarea intră în vigoare; cu toate acestea, orice modificare care măreşte obligaţiile financiare ale ţărilor Uniunii speciale nu leagă decât pe acelea care au notificat acceptarea respectivei modificări. c) Orice modificare acceptată conform prevederilor lit. a) leagă toate ţările care devin membre ale Uniunii speciale după data la care modificarea a intrat în vigoare conform lit. a).  +  Articolul 12Modalităţile conform cărora ţările pot deveni parte la aranjament (1) Orice ţara care este parte la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale poate deveni parte la prezentul aranjament prin:(i) semnarea acestuia, urmată de depunerea unui instrument de ratificare; sau (îi) depunerea unui instrument de aderare. (2) Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general. (3) Dispoziţiile art. 24 al Actului de la Stockholm al Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale se aplică prezentului aranjament. (4) Alin. (3) nu trebuie interpretat în nici un caz ca implicând recunoaşterea sau acceptarea tacită, de către vreuna dintre ţările Uniunii speciale, a situaţiei de fapt a oricărui teritoriu la care se aplică prezentul aranjament de către o alta ţara, în baza respectivului alineat.  +  Articolul 13Intrarea în vigoare a aranjamentului (1) În privinta celor cinci tari care şi-au depus, primele, instrumentele lor de ratificare sau de aderare, prezentul aranjament intră în vigoare la 3 luni de la depunerea celui de-al cincilea instrument de ratificare sau de aderare. (2) În privinta oricărei tari, alta decât cele pentru care aranjamentul intră în vigoare conform alin. (1), prezentul aranjament a intrat în vigoare la 3 luni de la data la care ratificarea sau aderarea acesteia a fost notificată de către directorul general, cu condiţia ca o dată ulterioară sa nu fi fost indicată în instrumentul de ratificare sau de aderare. În acest din urmă caz, în privinta acestei tari, prezentul aranjament intră în vigoare la data astfel indicată. (3) Ratificarea sau aderarea atrage în mod legal aderarea la toate clauzele şi accesul la toate avantajele stipulate de prezentul aranjament.  +  Articolul 14Durata aranjamentuluiPrezentul aranjament are aceeaşi durata ca şi Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale.  +  Articolul 15Denunţarea (1) Orice ţara a Uniunii speciale poate denunta prezentul aranjament printr-o notificare adresată directorului general. (2) Denunţarea are efect la un an de la data la care directorul general a primit notificarea. (3) Posibilitatea de denunţare prevăzută de prezentul articol nu poate fi exercitată de o ţara înaintea încheierii unui termen de 5 ani de la data la care a devenit membra a Uniunii speciale.  +  Articolul 16Diferende (1) Orice diferend între doua sau mai multe tari ale Uniunii speciale privind interpretarea sau aplicarea prezentului aranjament, care nu va fi soluţionat pe calea negocierilor, poate fi adus de către oricare dintre ţările în cauza în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie printr-o cerere conformă Statutului Curţii, cu condiţia ca ţările în cauza sa nu stabilească un alt mod de soluţionare. Biroul internaţional va fi informat de către ţara solicitanta a diferendului înaintat Curţii Internaţionale de Justiţie şi va aduce acest lucru la cunoştinţa celorlalte tari ale Uniunii speciale. (2) Orice ţara poate declara, în momentul în care semnează prezentul aranjament sau îşi depune instrumentul de ratificare sau de aderare, că nu se considera angajata prin dispoziţiile alin. (1). În ceea ce priveşte orice diferend între o ţara care a făcut o asemenea declaraţie şi orice alta ţara a Uniunii speciale, dispoziţiile alin. (1) nu se aplică. (3) Orice ţara care a făcut o declaraţie conform dispoziţiilor alin. (2) o poate retrage, în orice moment, printr-o notificare adresată directorului general.  +  Articolul 17Semnare, limbi oficiale, atribuţii ale depozitarului, notificări (1) a) Prezentul aranjament se semnează într-un singur exemplar original, în limbile engleza şi franceza, cele doua texte având aceeaşi valabilitate. b) Prezentul aranjament rămâne deschis semnării la Viena până la data de 31 decembrie 1973. c) Exemplarul original al prezentului aranjament, atunci când nu este deschis semnării, se depune la directorul general. (2) Directorul general stabileşte texte oficiale, după consultarea guvernelor interesate, în celelalte limbi pe care Adunarea le va putea stabili. (3) Directorul general atesta şi transmite doua copii de pe textul semnat al prezentului aranjament guvernelor ţărilor care l-au semnat şi, la cerere, guvernului oricărei alte tari. b) Directorul general atesta şi transmite doua copii, cu orice modificare, de pe prezentul aranjament guvernelor tuturor ţărilor Uniunii speciale şi, la cerere, guvernului oricărei alte tari. c) Directorul general înmânează, la cerere, guvernului oricărei tari care a semnat prezentul aranjament sau care adera la el, doua exemplare, atestate în conformitate, ale clasificarii elementelor figurative, în limbile engleza şi franceza. d) Directorul general dispune înregistrarea prezentului aranjament la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite. (4) Directorul general notifica guvernelor tuturor ţărilor care sunt părţi la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale:(i) semnăturile depuse conform alin. (1);(îi) depunerea de instrumente de ratificare sau de aderare conform prevederilor art. 12 (2);(iii) data intrării în vigoare a prezentului aranjament conform prevederilor art. 13 (1);(iv) declaraţiile făcute conform prevederilor art. 4 (5);(v) declaraţiile şi notificările făcute în baza prevederilor art. 12 (3);(vi) declaraţiile făcute conform prevederilor art. 16 (2);(vii) retragerile tuturor declaraţiilor notificate conform prevederilor art. 16 (3);(viii) acceptarile modificărilor prezentului aranjament conform prevederilor art. 11 (3);(ix) datele la care aceste modificări intră în vigoare;(x) denuntarile primite conform prevederilor art. 15.---------------