LEGE nr. 107 din 4 iulie 2012pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare"2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, structurile de inspecţie economico-financiară prevăzute la art. 5 reprezintă structurile de control care realizează atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Verificările se finalizează prin întocmirea actelor de control prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele metodologice de aplicare a acesteia. (3) Împotriva actelor de control prevăzute la alin. (2) se poate formula contestaţie în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se soluţionează conform prevederilor acesteia."3. La articolul 6, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1 ), cu următorul cuprins:"f^1) verifică modul de utilizare a fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;"4. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Soluţionarea plângerilor prealabile formulate împotriva dispoziţiei obligatorii se face de către Ministerul Finanţelor Publice. Ministrul finanţelor publice, prin ordin, poate stabili şi în sarcina direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti competenţa de soluţionare a plângerilor prealabile formulate împotriva dispoziţiilor obligatorii emise de structurile prevăzute la art. 5 alin. (2), după caz."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 107.--------