HOTĂRÂRE nr. 646 din 27 iunie 2012pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 6 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 2.d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.d) Datoria publică guvernamentală este alcătuită din datoria publică guvernamentală directă şi datoria publică guvernamentală garantată.- datoria publică guvernamentală directă - totalitatea obligaţiilor statului la un moment dat, provenind din finanţările rambursabile angajate pe baze contractuale de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare (denumită în continuare ordonanţă de urgenţă), inclusiv cele contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă;- datoria publică guvernamentală garantată - totalitatea obligaţiilor statului la un moment dat, provenind din finanţările rambursabile garantate de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice, conform dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă, exclusiv cele contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă;- împrumut guvernamental - obligaţia generată de un contract prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat, obţine fonduri financiare de la o persoană fizică sau juridică creditoare rezidentă ori nerezidentă şi se angajează să le ramburseze, împreună cu dobânda şi cu alte costuri aferente, într-o perioadă specificată;- titlu de stat - instrumentul financiar care atestă datoria publică, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, obligaţiuni, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în monedă naţională ori în valută, pe termen scurt, mediu şi lung. Acestea pot fi emise în formă materializată sau dematerializată, nominative ori la purtător şi pot fi negociabile sau nenegociabile;- titlu de stat pe termen scurt - bonul de tezaur şi certificatul de trezorerie, fie purtător de dobândă, fie cu discont, cu scadenţă de până la un an inclusiv, precum şi alte instrumente financiare ce pot fi create de emitent, în condiţiile legii;- titlu de stat pe termen mediu sau lung - obligaţiunea de stat cu o scadenţă de peste un an şi maximum 5 ani de la emisiune, respectiv de peste 5 ani de la emisiune, fie purtătoare de dobândă, fie cu discont, emisă conform clauzelor împrumutului de stat;- titlu de stat cu dobândă - titlul de stat care are o valoare nominală la care se plăteşte o dobândă stabilită, la date specificate;- titlu de stat cu discont - titlul de stat fără cupon de dobândă, care este vândut la o valoare mai mică decât valoarea sa nominală;- capital aferent titlurilor de stat purtătoare de dobândă - suma împrumutată de la cel care oferă împrumutul, la data efectuării emisiunii titlurilor de stat purtătoare de dobândă;- capital aferent titlurilor de stat cu discont - suma împrumutată de la cel care oferă împrumutul, la data efectuării emisiunii titlurilor de stat cu discont, la valoarea care reprezintă preţul titlurilor de stat cu discont;- titlu de stat dematerializat - titlul de stat pentru care emisiunea, probaţiunea şi transmisiunea drepturilor încorporate se evidenţiază prin înscriere în sistemul de înregistrare în cont; acest instrument poate fi utilizat de către deţinători drept garanţie pentru împrumuturi;- titlu de stat materializat - titlul de stat în formă fizică, înscris imprimat, care cuprinde menţiuni obligatorii referitoare la emitent, valoarea nominală, rata dobânzii sau a discontului, scadenţa, modul de transmisiune şi alte elemente specifice fiecărei categorii de titluri;- sistem de înregistrare în cont - sistemul operaţional prin intermediul căruia titlurile de stat sunt emise în formă dematerializată, înregistrarea lor fiind efectuată de către Ministerul Finanţelor Publice sau de agentul desemnat de acesta;- preţul titlului de stat - suma plătită de cumpărătorii titlurilor de stat;- valoarea nominală a titlului de stat - valoarea unui titlu de stat, rambursabilă la scadenţă;- primă - diferenţa dintre preţul unui titlu de stat la emisiune şi valoarea sa nominală, dacă preţul este mai mare decât valoarea nominală;- discont - diferenţa dintre preţul unui titlu de stat la emisiune şi valoarea sa nominală, dacă preţul este mai mic decât valoarea nominală;- rata dobânzii - dobânda exprimată în procente pe an, plătită pentru capitalul unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă;- rata variabilă a dobânzii - rata dobânzii unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă, care se modifică la intervale de timp, în conformitate cu un indice, o formulă sau un alt criteriu, după cum este prevăzut în clauzele contractului de împrumut sau ale prospectului de emisiune;- dobânda/cuponul - suma de bani calculată corespunzător perioadei de dobândă/cupon, la plata căreia s-a angajat Ministerul Finanţelor Publice conform prevederilor din prospectele de emisiune;- dobânda acumulată - dobânda calculată pentru intervalul cuprins între data cuponului, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, şi data emisiunii/redeschiderii pentru titlurile de stat tip benchmark şi titlurile de stat denominate în valută care permit redeschideri;- data scadenţei - data la care valoarea nominală şi ultima tranşă de dobândă, aferente unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă, ori valoarea nominală a unui titlu de stat cu discont devin exigibile, în conformitate cu clauzele contractului de împrumut sau ale prospectului de emisiune;- data plăţii dobânzii - data desemnată pentru plata dobânzii aferente unui împrumut sau unei anumite serii de titluri de stat, purtătoare de dobândă;- data rambursării în avans - data rambursării unui împrumut, anterioară scadenţei acestuia;- data valutei - data la care se face decontarea tranzacţiei;- data tranzacţiei - data la care se încheie tranzacţia;- schimbarea valutei de contract a unui împrumut - decizia Ministerului Finanţelor Publice de redenominare valutară a unui împrumut şi a condiţiilor financiare, în baza condiţiilor de piaţă, de comun acord cu împrumutătorul;- redeschiderea emisiunilor de titluri de stat - operaţiunea prin care Ministerul Finanţelor Publice decide atragerea de sume suplimentare de la investitori rezidenţi sau nerezidenţi, prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat aflate deja în portofoliul acestuia;- prospect de emisiune - document prin care sunt evidenţiate caracteristicile titlurilor de stat: a) denumirea, data emisiunii şi valoarea titlurilor de stat oferite; b) forma împrumutului de stat reprezentat prin titlurile aferente - cu discont sau purtător de dobândă; c) rata dobânzii, metoda de calcul şi datele la care se plăteşte dobânda, dacă este cazul; d) data scadenţei şi opţiunile încorporate, dacă este cazul;- plasamentul privat - instrument de datorie publică materializat prin contractarea în mod direct de împrumuturi sau vânzarea directă de titluri de stat către un investitor ori un grup restrâns de investitori autorizaţi să opereze pe pieţele financiare care au capacitatea de a evalua şi administra beneficiile şi riscurile unei oportunităţi de investiţii şi care se află sub reglementarea autorităţilor de supraveghere a pieţelor financiare. Utilizarea acestui instrument se realizează în condiţii specifice determinate de caracterul confidenţial al tranzacţiei solicitat de investitori.Pe piaţa internă a titlurilor de stat, dacă în prospectul de emisiune nu se prevede altfel, formulele de bază utilizate sunt: a) pentru titluri de stat pe termen scurt cu discont - certificate de trezorerie cu discont:               (d x r)        P = 1- ───────                 360y = r/P,în care:P = preţul titlului cu discont exprimat cu 4 zecimale;d = numărul de zile până la scadenţă;r = rata discontului (exprimată cu două zecimale);Y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale; b) pentru titluri de stat pe termen scurt cu dobândă - certificate de trezorerie cu dobândă:                   z    D = VN x d x ───── ,                  360unde:D = dobânda (cuponul);VN = valoarea nominală individuală;d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda; c) pentru titluri de stat pe termen mediu şi lung cu dobândă - obligaţiuni de stat cu dobândă fixă:                       z    D = VN x d x ──────────── ,                  365 sau 366unde:D = dobânda (cuponul);VN = valoarea nominală individuală;d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;366 = zile pentru an bisect;sauD = VN x r/frecvenţa anuală a cuponului,unde:D = dobânda (cupon);VN = valoarea nominală individuală;r = rata cuponului;frecvenţa anuală a cuponului = 1, pentru plata anuală;2, pentru plata semianuală;3, pentru plata trimestrială;În cazul obligaţiunilor de stat emise în baza legilor speciale (emisiuni dedicate), în care perioada de deţinere a obligaţiunii de stat pentru care se datorează dobânda (trimestru, semestru sau an) nu depăşeşte anul calendaristic, dar plata se efectuează în cursul anului calendaristic următor, în formula de calcul a dobânzii la numitor se va utiliza numărul de zile ale anului calendaristic pentru care se datorează şi se calculează dobânda.În cazul obligaţiunilor de stat (emisiuni standard) în care perioada de deţinere a obligaţiunii de stat pentru care se datorează dobânda excedează anului calendaristic, iar plata se efectuează în anul calendaristic următor, în formula de calcul a dobânzii la numitor se utilizează numărul de zile ale anului calendaristic în care se efectuează plata cuponului; d) pentru obligaţiunile de stat pe termen mediu şi lung cu dobândă indexată cu indicele preţurilor de consum:                   z    D = VN x d x ──────,                  365unde:D = dobânda (cuponul);VN = valoarea nominală individuală;z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;d = rata dobânzii, exprimată procentual cu 6 zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul al cuponului, calculată ca produs anualizat (P) al celor 6 indici ai preţurilor de consum lunari publicaţi de Institutul Naţional de Statistică plus o marjă M care se va determina pentru fiecare perioadă după formula:         365    d = ─────[P(IPCi/100) - 1] x 100 + M,          zunde:i = indicii precizaţi în prospectul de emisiune a titlurilor de stat, în funcţie de data de plată a cuponului de dobândă;IPCi = indicele lunar al preţurilor de consum, publicat de Institutul Naţional de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea;M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în funcţie de care se va face clasificarea ofertelor.În vederea alinierii la standardele recunoscute, potrivit convenţiilor ISMA (International Securities Market Association), Ministerul Finanţelor Publice poate opta şi pentru utilizarea altor formule de calcul ale discontului sau ale dobânzii."2. După punctul 3.5.2 se introduce un nou punct, punctul 3.5.3, cu următorul cuprins:"3.5.3. Veniturile din dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat denominate în valută care permit redeschideri reprezintă venit la bugetul de stat; plata dobânzii la scadenţă, aferentă acestor titluri, se efectuează din bugetul de stat."3. Punctul 4.1.a),b)1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.1.a),b)1. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă presupune parcurgerea următoarelor etape:1. elaborarea referatului de aprobare a ordinului privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat, în cadrul căruia vor fi evidenţiate:1.1. motivarea volumului de titluri de stat ce urmează a fi lansate având în vedere:- valoarea titlurilor de stat scadente în perioada pentru care se anunţă lansarea titlurilor de stat;- valoarea la curs istoric a ratelor de capital scadente aferente împrumuturilor în valută pentru susţinerea balanţei de plăţi, finanţarea şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale;- valoarea estimată a răscumpărărilor de certificate de trezorerie pentru populaţie, vândute prin reţeaua Trezoreriei Statului, determinată ca medie lunară a soldului acestora conform situaţiilor de raportare din teritoriu;- volumul deficitelor bugetare susţinute temporar de disponibilităţile contului curent general al trezoreriei, conform datelor operative de la finele lunii precedente;- valoarea soldului debitor/creditor al contului curent general al trezoreriei conform prognozei evoluţiei disponibilităţilor acestuia pentru perioada pentru care se anunţă lansarea titlurilor de stat;1.2. structura pe scadenţe a titlurilor de stat;1.3. fundamentarea alegerii tipurilor de scadenţă, a ratei cuponului în cazul obligaţiunilor de stat;1.4. caracteristicile titlurilor de stat;- alte informaţii şi elemente considerate relevante;2. elaborarea ordinului de aprobare a prospectului de emisiune a titlurilor de stat, obţinerea vizelor necesare în vederea supunerii aprobării conducerii Ministerului Finanţelor Publice;3. transmiterea ordinului spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice şi la BNR, în vederea informării dealerilor pieţei primare;4. decontarea emisiunilor de titluri de stat, care se evidenţiază astfel:- valoarea nominală, în finanţarea/refinanţarea datoriei publice guvernamentale;- prima, exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlului de stat de tip benchmark/titlului de stat denominat în valută care permite redeschidere şi preţul net al acestuia, în care preţul net este mai mare decât valoarea nominală; în cazul titlurilor de stat denominate în valută prima încasată în contul de disponibilităţi în valută al Ministerului Finanţelor Publice şi confirmată de BNR se va vinde la un curs comunicat de BNR valabil la 3 zile lucrătoare de la alimentarea contului în valută. Sumele în lei sau echivalentul în lei aferente primei reprezintă cheltuială negativă şi se vor înregistra în clasificaţia economică a cheltuielilor bugetului de stat, la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.03 «Prime la emisiunea titlurilor de stat»;- discontul, exprimat ca diferenţă între valoarea nominală a titlului de stat de tip benchmark/titlului de stat denominat în valută care permite redeschidere şi preţul net al acestuia, în care preţul net este mai mic decât valoarea nominală, reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne». Cu suma reprezentând discontul se reîntregeşte, la data decontării rezultatelor adjudecării emisiunii, valoarea nominală a titlurilor de stat de tip benchmark/titlurilor de stat denominate în valută care permit redeschideri;- dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi va fi virată la cap. 31.09.02 «Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare»;- dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat denominate în valută care permit redeschideri reprezintă venit al bugetului de stat; dobânda acumulată încasată în contul de disponibilităţi în valută al Ministerului Finanţelor Publice şi confirmată de BNR se va vinde la un curs comunicat de BNR valabil la 3 zile lucrătoare de la alimentarea contului în valută, iar echivalentul în lei va fi virat la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;- în cazul titlurilor de stat în valută cu discont de pe piaţa internă, reîntregirea valorii nominale a împrumutului se efectuează din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01«Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe» cu valoarea discontului. Cu suma reprezentând discontul se reîntregeşte valoarea nominală a titlurilor de stat.Reîntregirea valorii nominale se efectuează astfel:- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată refinanţării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată finanţării deficitului bugetar sau finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a împrumutului se utilizează la finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date. Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data încasării sumelor în valută.În cazul în care preţul tranzacţiei este cu primă, prima înregistrată reprezintă o cheltuială negativă a bugetului de stat."4. La punctul 4.1.a),b)2, punctele 11 - 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"11. în cazul în care preţul tranzacţiei este cu primă, aceasta reprezintă o cheltuială negativă a bugetului de stat. Echivalentul în lei obţinut din vânzarea valutei reprezentând prima încasată, la cursul comunicat de BNR şi valabil la data efectuării operaţiunii de schimb valutar, reprezintă cheltuială negativă şi se va înregistra în clasificaţia bugetului de stat, la bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», cod 30.02.04 «Prime la emisiunea titlurilor de stat»;12. în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare interne şi internaţionale, ţinând cont de necesităţile de finanţare a deficitului bugetar şi refinanţare a datoriei publice guvernamentale şi în baza unei fundamentări în acest sens, emisiunile de titluri de stat lansate pe pieţele internaţionale pot fi redeschise, cu aprobarea Guvernului prin memorandum. În cadrul fundamentării vor fi prezentate argumentele în favoarea redeschiderii, precum şi condiţiile de desfăşurare a acesteia. Administratorii tranzacţiei, avocaţii şi alte elemente ale acestei operaţiuni vor fi selectate în condiţiile legii şi vor fi aprobate de către Guvern prin memorandum.Dobânda acumulată încasată ca urmare a redeschiderii reprezintă venit al bugetului de stat. Echivalentul în lei obţinut din vânzarea valutei reprezentând dobânda acumulată încasată, la cursul comunicat de BNR şi valabil la data efectuării operaţiunii de schimb valutar, va fi virat la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;13. operaţiunea de redeschidere se poate aplica în mod corespunzător şi emisiunii de titluri de stat lansate pe piaţa internaţională conform Hotărârii Guvernului nr. 1.561/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominate în euro, în condiţiile legii."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 iunie 2012.Nr. 646._________