HOTĂRÂRE nr. 641 din 27 iunie 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 3 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. La anexa nr. 2, litera B "Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii", punctul 2 se abrogă.  +  Articolul IIÎncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 iunie 2012.Nr. 641.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 )STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Sănătăţii*Font 7*                                                                            Numărul maxim de posturi = 280,                                                                            exclusiv demnitarii şi posturile                                                                            aferente cabinetului ministrului                                                                           ┌───────────────────────────────┐                                                ┌──────────────┐ │Colegiul Ministerului Sănătăţii│                                                │ MINISTRU ├──────────→└───────────────────────────────┘    ┌───────────────────────────────┐ └───┬──────────┘........................................................    │ Cabinet ministru │←────┐ │ .    └───────────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐    ┌───────────────────────────────┐ │ │ ┌─────→│Direcţia generală economică │ │Casa Naţională de Asigurări│    │ Compartiment documente │ │ │ │ └────────────────────────────┘ │ de Sănătate │    │ clasificate │←────┤ │ │ │ Preşedinte CNAS │    └───────────────────────────────┘ │ │ │ ┌────────────────────────────┐ └───────────────────────────┘    ┌───────────────────────────────┐ │ │ ├─────→│ Direcţia juridică şi │    │ Serviciul presă şi relaţii │←────┤ │ │ │ contencios │    │ publice │ │ │ │ └────────────────────────────┘    └───────────────────────────────┘ │ │ │    ┌───────────────────────────────┐ ├─────────┼────────┤ ┌────────────────────────────┐    │ Compartimentul de integritate │←────┤ │ ├─────→│Direcţia audit public intern│    └───────────────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────────┘    ┌───────────────────────────────┐ │ │ │    │ Compartimentul de afaceri │ │ │ │ ┌────────────────────────────┐    │ europene şi relaţii │←────┘ │ └─────→│ Corpul de control*1) │    │ internaţionale │ │ └────────────────────────────┘    └───────────────────────────────┘ │                                                    │                                                    ↓       ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐       ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ Secretar de stat │ │Secretar de stat │ │Secretariat general│ │ Secretar de stat │ │Subsecretar de│ │Departamentul asistenţă│ │Departamentul de │ │ Secretar general │ │ Departamentul pentru │ │ stat │ │ medicală şi politici │ │sănătate publică │ └───┬─────────────┬─┘ │relaţii cu Parlamentul │ └─┬────────────┘ │ publice │ │şi relaţii externe│ │←────────────┤ │ şi achiziţii publice │ │ └──┬────────────────────┘ └──┬───────────────┘ │ ↓ └─┬─────────────────────┘ │    │ │ ┌────────┐ │ ┌────────────────┐ │ │ ┌────────┐    │ ┌────────┐ │ │Cabinet │ │ │Secretar general│ │ ┌────────┐ │ │Centrul │    │ │Cabinet │ ├───→│secretar│ │ │ adjunct │ ├────→│Cabinet │ ├───→│operativ│    ├───→│secretar│ │ │de stat │ │ └────────────────┘ │ │secretar│ │ │ pentru │    │ │de stat │ │ └────────┘ │ │ │de stat │ │ │situaţii│    │ └────────┘ │ │ ┌─────────────────┐ │ └────────┘ │ │ de │    │ │ ┌───────────────────┐ │ │Serviciul avizare│ │ ┌────────────┐ │ │ urgenţă│    │ ┌───────────────────┐ │ │ Direcţia sănătate │ │ │interministerială│ │ │Serviciul de│ │ └────────┘    │ │ Direcţia de │ └───→│publică şi control │ ├────→│ şi pregătire │ ├────→│ achiziţii │ │    ├───→│asistenţă medicală │ │în sănătate publică│ │ │şedinţe de Guvern│ │ │ publice │ │ ┌────────────┐    │ │şi politici publici│ └───────────────────┘ │ └─────────────────┘ │ └────────────┘ │ │Compartiment│    │ └───────────────────┘ │ │ ├──→│medicină de │    │ │ ┌────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ │ urgenţă │    │ ┌─────────────────────┐ ├────→│Compartiment│ │ │ Unitatea de │ │ └────────────┘    │ │Direcţia farmaceutică│ │ │informatic │ └────→│implementare │ │    ├───→│ şi dispozitive │ │ └────────────┘ │şi coordonare│ │ ┌────────────┐    │ │ medicale │ │ │ programe*2) │ │ │Compartiment│    │ └─────────────────────┘ ┌──────────────┴────────────┐ └─────────────┘ ├──→│ colaborare │    │ ↓ ↓ │ │ cu NATO │    │ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ └────────────┘    │ │Serviciul programe │ │ Direcţia organizare │ │Direcţia generală│ │ ┌──────────────┐    ├───→│ de sănătate │ │şi politici salariale│ │resurse umane şi │ │ │ Compartiment │    │ └───────────────────┘ └─────────────────────┘ │ certificare │ │ │ protecţie │    │ ┌────────────────────┐ └─────────────────┘ └──→│infrastructuri│    │ │Unitatea de evaluare│ │ critice │    │ │ a tehnologiilor │ └──────────────┘    └───→│ medicale*3) │         └────────────────────┘--------    *1) Funcţionează la nivel de direcţie.    *2) Funcţionează la nivel de serviciu.    *3) Funcţionează la nivel de birou.--------