ORDIN nr. 252 din 28 iunie 2012privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 674 din 29 iunie 2012
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 252 din 28 iunie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 2 iulie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. C.V. 1.869 din 29 iunie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/1.690 din 28 iunie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/ 950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Prescripţia medicală electronică este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi poate fi: on-line sau off-line.Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente: o componentă care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de către farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare.Prescripţia medicală electronică on-line este formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de medic/farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de servicii medicale/medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate prin sistem.Prescripţia medicală electronică off-line este: a) pentru componenta prescriere: formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de medic folosind o aplicaţie informatică dedicată, neconectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nevalidată şi neînregistrată în sistem; b) pentru componenta eliberare: formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate prin sistem. (3) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line pe medic prescriptor şi pe program/subprogram de sănătate, după caz, şi vor atribui furnizorilor de servicii medicale/medicilor care au încheiate convenţii pentru prescriere de medicamente un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. (3) Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, şi se aplică începând cu luna iulie 2012.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Doru Bădescu  +  Anexa 1MODELULformularului de prescripţie medicală electronicăpentru medicamente cu şi fără contribuţie personalăîn tratamentul ambulatoriuI. Componentă prescriere*Font 9*    Serie ............. Număr .............. [] MF ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒    1. Unitate medicală [] AMBULATORIU ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒    .......................................... [] SPITAL ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒    CUI ................... [] ALTELE ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒    CAS-Contract/convenţie ................... [] MF-MM ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒    [] Aprobat Comisie ............../........ _______________________________________________________________________________________    2. Aigurat FO/RC ........... [] Salariat [] Revoluţionar                                                    [] Co-asigurat [] Handicap    Nume ..................................... [] Liber [] PNS ........    Prenume .................................. profesionist [] Ajutor social    CID/CNP [] Copii (<18 ani) [] Şomaj    CE ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ [] Elev/Ucenic/ [] Personal    PASS └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Student contractual    Data naşterii ............... (18-26 ani) [] Card european    Sexul M [] F [] Cetăţenie ┌─┬─┐ [] Gravidă/Lehuză (CE)                                    └─┴─┘ [] Pensionar [] Acorduri                                                    [] Veteran internaţionale                                                    [] 0-700 lei/lună [] Alte categorii                                                                          .............. _______________________________________________________________________________________    3. Diagnostic/Cod Diag. ............................................................                            ............................................................                            ............................................................ _______________________________________________________________________________________    4. Dată prescriere .............. Număr zile prescriere ┌─┬─┐                                                                                   └─┴─┘ ┌───────┬─────────┬───┬───────────────────────────────────┬────┬─────────┬──────┬─────┐ │Poziţie│Cod diag.│Tip│ Denumire comună internaţională/ │D.S.│Cantitate│% Preţ│Listă│ │ │ │dg.│Denumire comercială/FF/Concentraţie│ │ (UT) │ ref. │ │ ├───────┼─────────┼───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼─────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────┼───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼─────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────┼───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼─────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────┼───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼─────┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────┼───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼─────┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────┼───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼─────┤ │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────┼───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┼─────┤ │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴─────────┴───┴───────────────────────────────────┴────┴─────────┴──────┴─────┘  Parafă medic prespriptor ┌──────────┐  ........................ │ L.S. │                                                                        │ Unitate │  Semnătură medic prescriptor ................ │ │                                                                        └──────────┘ _______________________________________________________________________________________  Acest document a fost înregistrat cu numărul ............/.......... în Sistemul  Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS.  Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr.  455/2001 şi ale Hotărârii nr. 1259/2001 de către:  - furnizor de servicii de certificare acreditat conform legii.II. Componentă eliberare*Font 9*  Serie ............... Număr ................. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  1. Farmacia ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  ............................................... ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒                                                                        ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  CUI ............................ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  CAS/contract ............................ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ___________________________________________________________________________________  2. Am primit medicamentele [] Asigurat [] Împuternicit Nume ................     CID/CNP Prenume .............     CE ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ B.I.(C.I.) Seria ....     PASS └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Nr. .................     Primitorul a renunţat la medicamentele de pe poziţie .... Semnătură ........... ___________________________________________________________________________________  3. Taxare Data eliberării: ............ ___________________________________________________________________________________ ┌───┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬──────────┐ │Po-│% Preţ│Listă│ Cod │ Denumire │Cantitate│ Preţ │ Preţ │Valoare│ Valoare │ │zi-│ ref. │ │diag.│comercială│eliberată│amănunt│referinţă│amănunt│compensare│ │ţie│ │ │ │ │ (UT) │ /UT │ /UT │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┘ TOTAL A: ....... B: ....... C1: ....... C2: ...... C3: ....... OTC: ........ Contribuţia asigurări: ...................... Bon fiscal nr. .........................  Numele persoanei care eliberează ┌──────────┐  ........................ │ L.S. │                                                                        │ Farmacie │  Semnătură ................ │ │                                                                        └──────────┘ ___________________________________________________________________________________  Acest document a fost înregistrat cu numărul ............/.......... în Sistemul  Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS.  Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr.  455/2001 şi ale Hotărârii nr. 1259/2001 de către:  - furnizor de servicii de certificare acreditat conform legii.  +  Anexa 2NORMA 28/06/2012  +  Anexa 3LISTAabrevierilor pentru ţările cu care România areacorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionalecu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şiale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente ┌─────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐ │Codul│ Denumirea ţării │Card │Acord │ │ţării│ │european │internaţional│ │ │ │de │ │ │ │ │asigurări│ │ │ │ │de │ │ │ │ │sănătate │ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AF │Afganistan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ZA │Africa de Sud │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AL │Albania │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ DZ │Algeria │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AD │Andorra │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AO │Angola │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AI │Anguilla │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AG │Antigua şi Barbuda │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AN │Antilele Olandeze(Bonaire) │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AR │Argentina │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AM │Armenia │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AW │Aruba │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SH │Teritoriile Britanice de Peste Mări │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AU │Australia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AT │Austria │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AZ │Azerbaidjan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BS │Bahamas │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BH │Bahrain │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BD │Bangladesh │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BB │Barbados │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BY │Belarus │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BE │Belgia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BZ │Belize │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BJ │Benin │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BM │Bermude │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BO │Bolivia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BA │Bosnia şi Herţegovina │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BW │Botswana │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BR │Brazilia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BN │Brunei │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BG │Bulgaria │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BF │Burkina Faso │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BI │Burundi │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ BT │Bhutan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KH │Cambodgia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CM │Camerun │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CA │Canada │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SP │Insulele Canare │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CV │Capul Verde │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KY │Insulele Cayman │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CZ │Cehia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CF │Republica Centrafricană │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CL │Chile │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CN │China │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TD │Ciad │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CY │Cipru │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CI │Cote d'Ivoire │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CO │Columbia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ YT │Mayotte │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PM │Saint Pierre şi Miquelon │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KM │Uniunea Comorelor │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CD │Republica Democrată Congo │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CG │Republica Congo │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KR │Coreea de Sud │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CR │Costa Rica │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ HR │Croaţia │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CU │Cuba │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ DK │Danemarca │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ DJ │Djibouti │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ DM │Dominica │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ DO │Republica Dominicană │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ EC │Ecuador │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ EG │Egipt │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SV │El Salvador │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CH │Elveţia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AE │Emiratele Arabe Unite │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ER │Eritrea │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ EE │Estonia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ET │Etiopia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ FJ │Fiji │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ FI │Finlanda │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ FR │Franţa │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GA │Gabon │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GM │Gambia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GE │Georgia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GS │Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ DE │Germania │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GH │Ghana │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GI │Gibraltar │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GR │Grecia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GD │Grenada │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GL │Groenlanda │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GP │Guadelupa │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GU │Guam │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GT │Guatemala │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GN │Guineea │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GW │Guineea-Bissau │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GQ │Guineea Ecuatorială │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GY │Guyana │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GF │Guyana Franceză │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ HT │Haiti │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ HN │Honduras │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ IN │India │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ID │Indonezia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ CK │Insulele Cook │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ FK │Insulele Falkland (Malvine) │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ FO │Insulele Feroe │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MP │Insulele Mariane │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SB │Insulele Solomon │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ VG │Insulele Virgine Britanice │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ VI │Insulele Virgine SUA │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ WF │Insulele Wallis şi Futuna │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ JO │Regatul Haşemit al Iordaniei │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ IR │Republica Islamică Iran │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ IQ │Irak │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ IE │Irlanda │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ IS │Islanda │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PS │Autoritatea Palestiniană │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ IT │Italia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ JM │Jamaica │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ JP │Japonia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KZ │Kazahstan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KE │Kenya │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KG │Kârgâzstan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KI │Kiribati │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ XZ │Kosovo │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KW │Kuwait │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LA │Laos │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LS │Lesotho │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LV │Letonia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LB │Liban │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LR │Liberia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LY │Libia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LI │Liechtenstein │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LT │Lituania │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LU │Luxemburg │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ GB │Marea Britanie │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MO │Macao │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MK │Macedonia │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MG │Madagascar │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MY │Malaysia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MW │Malawi │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MV │Maldive │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ML │Mali │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MT │Malta │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MA │Maroc │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MH │Marshall (insule) │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MQ │Martinica │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MR │Mauritania │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MU │Mauritius │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MX │Mexic │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ FM │Micronezia (stat federal) │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MD │Moldova │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MC │Monaco │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MN │Mongolia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MS │Montserrat │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MZ │Mozambic │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ MM │Myanmar │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NA │Namibia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NR │Nauru │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NP │Nepal │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NI │Nicaragua │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NE │Niger │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NG │Nigeria │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NU │Insula Niue │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NF │Insula Norfolk │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NO │Norvegia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NC │Noua Caledonie │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NZ │Noua Zeelandă │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ NL │Olanda │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ OM │Oman │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PK │Pakistan │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PW │Palau │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PA │Panama │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PG │Papua Noua Guinee │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PY │Paraguay │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PE │Peru │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PH │Filipine │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PN │Insulele Pitcairn, Henderson, Ducie şi Oeno │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PF │Polinezia Franceză (inclusiv) │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PL │Polonia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PR │Puerto Rico │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ PT │Portugalia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ QA │Qatar │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KP │Coreea de Nord │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ RE │Reunion │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ RU │Rusia (federaţie) │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ RW │Rwanda │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ AS │Samoa (SUA) │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ WS │Samoa Occidentală │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SM │San Marino │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ST │Sao Tome şi Principe │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SA │Arabia Saudită │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SN │Senegal │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ RS │Serbia │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SC │Seychelles │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ KN │Federaţia Saint Kitts şi Nevis │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LC │Saint Lucia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ VC │Saint Vincent şi Grenadinele │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SL │Sierra Leone │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SG │Singapore │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SY │Siria │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SK │Slovacia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ŞI │Slovenia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SO │Somalia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ES │Spania │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ LK │Sri Lanka │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ US │Statele Unite ale Americii │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SD │Sudan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SE │Suedia │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SR │Surinam │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ SZ │Swaziland │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TJ │Tadjikistan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TH │Thailanda │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TW │Taiwan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TZ │Tanzania │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ IO │Teritoriul Britanic din Oceanul Indian │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TF │Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TG │Togo │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TK │Tokelau │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TO │Tonga │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TT │Trinidad şi Tobago │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TN │Tunisia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TR │Turcia │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TM │Turkmenistan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ TV │Tuvalu │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ UG │Uganda │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ UA │Ucraina │ NU │ DA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ HU │Ungaria │ DA │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ UY │Uruguay │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ UZ │Uzbekistan │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ VU │Vanuatu │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ VA │Vatican │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ VE │Venezuela │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ VN │Vietnam │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ YE │Yemen │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ZM │Zambia │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ZW │Zimbabwe │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ IL │Israel │ NU │ NU │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ ME │Muntenegru │ NU │ DA │ └─────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘-----